Doc.dr Jovan Stojanović


  • Doc. dr Jovan Stojanović
  • Rođen 05.06.1962. Špionica, BiH
  • Završen fakultet : Pravni fakultet u Sarajevu
  • Magistratura : Pravni fakultet Evropski univerzitet BrčkoTema : Založno pravo na pokretnim stvarima (Ručna zaloga))
  • Doktorat : Pravni fakultet Evropski univerzitet BrčkoTema: Registrovana zaloga

Biografija

Mr. Stojanović Jovan sin Petra, rođen 05.06.1962. u Špionici, opština Srebrenik. Osnovnu školu završio u Špionici, srednju u Gradačcu, pravni fakultet u Sarajevu, a magistraturu na Evropskom univerzitetu – pravnog fakulteta –Brčko Distrikt 2013. god. pod nazivom: „Založno pravo nad pokretnim stvarima – Ručna zaloga“ Nakon završenog Pravnog fakulteta i sticanja zvanja Diplomiranog pravnika zapošljava se u Opštinskom sudu za prekršaje Srebrenik, nakon reorganizacije sudova zapošljava se u službama Opštine Srebrenik, gdje i danas radi, izabran je za asistenta 2013. god. na Pravnom fakultetu Evropskog univerziteta BD na predmetima Porodično i nasljedno pravo. Pravosudni ispit položio 2005. god. u Sarajevu u Ministarstvu pravosuđa i uprave, a advokatski ispit takođe položio iste godine u Sarajevu u Federalnoj advokatskoj komori za BiH. Danas je zaposlen u službama Opštine Srebrenik te obavlja poslove asistenta na Evropskom univerzitetu – Pravnom fakultetu Brčko Distrikta BiH na premetima Porodičnog i Nasljednog prava i pohađa drugu godinu doktorskih studija iz Građanskopravne oblasti.

Bibliografija

Monografije

Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi

Naučni radovi

  • Savjetovanje iz Građanskog prava u Republic Srpskoj na Jahorini
  • Savjetovanje iz Građanskog prava u BiH U Neumu
  • Seminar iz Građanskog prava u Banja Luci
  • Učešće na Međunarodno-naučnoj konferenciji Univerziteta u Tuzli – Pravni fakultet decembra 2013. sa radom odnosno temom izlaganja „Zasnivanje založnog prva na pokretnim stvarima – Ručna zaloga“
  • Učešće na Međunarodnom skupu Evropskog univerziteta – Pravnog fakulteta BD 2014. god. sa radom odnosno temom izlaganja „Korupcija u privatizaciji“

Naučni skupovi, konferencije

Projekti

Ostalo