Doc. dr Suzana Kusovac Sladoje

[vc_row 0=””][vc_column width=”1/4″][vc_gallery interval=”3″ images=”14399″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text 0=””]

 • Doc. dr Suzana Kusovac Sladoje, docent
 • Rođena 08.06.1981. Banja Luka, BiH
 • Završen fakultet : Univerzitet u Istočnom  Sarajevu, Muzička akademija
 • Magistratura : Univerzitet u Banjaluci, Akademija umjetnostiTema :Uloga solfeđa u nastavi harmonije, kontrapunkta i muzičkih oblika;
 • Doktorat : Sveučilište Hercegovina, Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka BrkićaTema:Akciono istraživanje u funkciji otkrivanja, identifikacije i stimulacije muzičke darovitosti u predškolskom uzrastu.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_text_separator title=”Biografija”][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_column_text 0=””]Osnovno muzičko i srednje obrazovanje stiče u Muzičkoj školi „Vlado Milošević“ u Banjaluci  – smjer teoretski i solo-pjevanje. Kao odličan učenik i višegodišnji stipendista grada Banja Luka, u želji za daljim proširivanjem i sticanjem kvalitetnog obrazovanja, svoje školovanje nastavlja na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu (škol. 2000/2001. godine). – smjer opšta muzička pedagogija. U narednoj školskoj godini 2001/2002. upisuje smjer za solo-pjevanje kod operskog soprana, eminentne pedagoške ličnosti koja je ostvarila značajnu međunarodnu karijeru, red.prof. Radmile Bakočević.

U 2004. godini diplomirala je na nastavnom predmetu Metodika solfeđa, pod mentorstvom red.prof. Dorine Radičeve – smjer opšta muzička pedagogoja, sa ocjenom 10, ostvarujući tokom školovanja prosječnu ocjenu 9,42.  Za zvanje dipl. solo-pjevača održala je koncert koji je vrjednovan ocjenom 10, ostvarujući na tom odsjeku prosječnu ocjenu 9,63 i tako postala prva studentica na Akademiji koja je savladala četvorogodišnji program studija solo-pjevanja u roku od tri godine.

U toku akademskog školovanja učestvovala je na većem broju koncerata  (solistički i horski), te kao zapažen student primila veći broj pohvala akademika Vojin Komadine.

U završnoj  četvrtoj godini bila je angažovana, od strane Muzičke akademije, u svojstvu studenta demonstratora za glavni nastavni predmet Solfeđo pod mentorstvom red. prof. Rajka Ljumovića.

U želji da usavrši znanje i proširi okvire razumijevanja svijeta umjetnosti, u novembru 2004. upisuje postdiplomske studije na Muzičkoj akademiji u Banjaluci – smjer Metodika solfeđa, pod mentorstvom red. prof. Zorisalave M. Vasiljević. U 2005. godini završava I godinu magistarskih studija radom na temu: Upoređivanje nastavnih planova i programa osnovne i muzičke škole kroz proces muzičkog opismenjavanja, sa prosječnom ocjenom 8,50. Godine 2008. završava magistarsku tezu: Uloga solfeđa u nastavi harmonije, kontrapunkta i muzičkih oblika  i godinu dana kasnije dobija zvanje magistra nauka iz oblasti metodike solfeđa. Kompleksnost same teme magistarskog rada koja je sačinjena iz više nastavnih muzičkih oblasti rezultirala je empirijskim istraživačkim radom i uključivanjem u konkretne domene profesionalizovane muzičke umjetnosti.

Godine 2013., upisuje doktorski studij, smjer Metodika nastave, Sveučilište Hercegovina u Mostaru, Fakultet društvenih znanosti dr Milenka Brkića, koji uspješno završava 2015. Godine. Tema doktorske disertacije: Akciono istraživanje u funkciji otkrivanja, identifikacije i stimulacije muzičke darovitosti u predškolskom uzrastu, pod mentorstvom prof. dr. sc. Milovana Miškova.

Umjetničku i pedagošku aktivnost započinje 2005. kao urednik i voditelj muzičke emisije o klasičnoj muzici Muzički vremeplov,  RTRS-a u Istočnom Sarajevu, da bi nastavila u pravcu pedagoškog rada kao profesor  solo – pjevanja i klavira u Osnovnoj muzičkoj i baletskoj školi Novo Sarajevo na Grbavici.

Iste godine dobija stalno zaposlenje u školi za Osnovno muzičko obrazovanje u Istočnom Sarajevu. O uspjesima u pedagoškom radu svjedoče zahvalnice, priznanja i nagrade učenika za osvojena mjesta na Republičkom takmičenju muzičkih škola. Član žirija na republičkom takmičenju muzičkih škola.

Od 2005. godine zaposlena je kao honorarni predavač iz predmeta Muzička /glazbena kultura  u „Općoj gimnaziji Katoličkog školskog centra“ u Banjaluci gdje uporedo vodi i vannastavne aktivnosti (hor i orkestar). Sa  školskim ansamblom ostvarila je značajna i zapažena gostovanja kako u zemlji tako i inostranstvu. Godine 2009. izlaže  muzički projekat u Hanoveru,  pod nazivom „ Predstavljanje bosanskohercegovačke tradicije“.

Od akademske 2007/08. godine je zaposlena na Nezavisnom univerzitetu Banjaluka, u svojstvu asistenta iz nastavnih predmeta: Vokalno – instrumentalna nastava i Metodika nastave muzičke kulture I i II – odsjek razredna nastava i predškolsko vaspitanje. Od 2009. godine promovisana je u zvanje docenta, da bi u novembru 2014. godine stekla zvanje vanrednog profesora za gore navedene predmete. Od 2011. godine član Senata Nezavisnog univerziteta Banja Luka.

Od marta 2016/2017 goidne predavač i na Evropskom univerzitetu „Kallos“ Tuzla i Evropskom univerzitetu Brčko distrikt – Pedagoški fakultet.

Od januara 2014. član tima i autor novih Nastavnih planova i programa za Muzičku kulturu u razrednoj nastavi, pri Ministarstvu prosvjete i kulture, Republičko-pedagoškom zavodu Republike Srpske;  Autor songova za mjuzikl „Petar Pan“ (2015) u izvođenju učenika Katoličke gimnazije „Bl. Ivan Merz“ Banja Luka.

U toku pedagoškog rada učestvovala  je na stručnim predavanjima u formi seminara i radionica od kojih se izdvajaju:

Seminar Republičko  pedagoškog zavoda Republike Srpske;

– Seminari Sustava katoličkih škola za Europu;

– „Komunikacija i medijacija u razredu“ , Međunarodni forum – Centar za obrazovanje

– „Preko pjesme do nota“;

– certifikat  I simpozijuma inovacionih istraživanja –  Srpska Kraljevska Asocijacija Akademika inovatora i naučnika;

– certifikat za učestvovanje na seminaru I Naučno- stručne konferencije BAPTE na temu: Savremeno obrazovanje i kompetencije vaspitača;

– seminar i radionica „ Razvoj kreativnog i funkcionalnog razmišljanja i efikasnog učenja“, MENSA NTC sistem učenja;

 • Jedan od uvodničara na međunarodnom naučnom skupu BAPTE, predstavnik Bosne i Hercegovine (naučni skup 2017. godine)

Radovi u pripremi za štampanje:

– didaktička igra Azbukoznalac Muzikalac – koja je usmjerena na pravovremeno otkrivanje muzički darovite djece;

 • Muzika kao glavni čimbenik rane stimulacije – rad na razvoju intelekta i motorike – Balkanski savez udruženja vaspitača (BAPTA)

Zagovornik je krativno – funkcionalnog načina mišljenja zasnovanog na što većem obimu didaktičko-metodičkih postupaka koji predstavljaju prevashodno potrebu i težnju u realizaciji nastavnog procesa iz bilo koje nastavne oblasti a posebno oblasti  koje razvijaju maštu i kreativnost kao što je umjetnost.

Poznaje engleski i italijanski jezik te rad na računaru.

 1. Diplome i zvanja

Osnovne studije:

Naziv institucije: Univerzitet u Istočnom  Sarajevu, Muzička akademija

Mjesto i godina završetka: Istočno Sarajevo, 14.07.2004 –  dipl.muzički pedagog;

Istočno Sarajevo, 16.11.2004. – dipl. solo-pjevač;

Tema diplomskog rada:” Alteracije i metodski postupci u radu na opažanju alterovanih

                                        tonova i intoniranju i zapisivanju melodija u proširenom tonalitetu”;

Tema diplomskog rada iz solo-pjevanja: Koncert;

 

Postdiplomske studije:

Naziv institucije: Univerzitet u Banjaluci, Akademija umjetnosti

Mjesto i godina završetka: Banja Luka, 25.06. 2009.

Tema rada prve godine postdiplomskih studija: Upoređivanje nastavnih planova i programa

                                                osnovne i muzičke škole kroz proces muzičkog opismenjavanja;

Tema magistarskog rada: Uloga solfeđa u nastavi harmonije, kontrapunkta

                                                              i muzičkih oblika;

Doktorski studij:

Naziv institucije: Sveučilište Hercegovina, Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića

Mjesto i godina upisa: Mostar, Međugorje, 2013. godine; Godina završetka: 2015.

Tema doktorske disertacije: Akciono istraživanje u funkciji otkrivanja, identifikacije i stimulacije muzičke darovitosti u predškolskom uzrastu.

 

Prethodni izbori u nastavna i naučna zvanja  (institucija, zvanje, period):

 1. godine Odlukom Senata Nezavisnog univerziteta Banja Luka izabrana u zvanje asistenta;
 2. godine Odlukom Senata Nezavisnog univerziteta Banja Luka izvršen izbor u zvanje docenta;
 3. godine Odlukom Senata Nezavisnog univerziteta Banja Luka izvršen izbor u zvanje vanrednog profesora;

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_text_separator title=”Bibliografija”][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_column_text 0=””]

Naučna/umjetnička djelatnost

–  Alteracije i metodski postupci u radu na opažanju alterovanih  tonova i intoniranju i zapisivanju melodija u proširenom tonalitetu;

– Upoređivanje nastavnih planova i  programa osnovne i muzičke škole kroz proces muzičkog opismenjavanja;

– Uloga solfeđa u nastavi harmonije, kontrapunkta  i muzičkih oblika;

– članak u časopisu „Nastava“ Republičko pedagoškog zavoda Republike Srpske: Improvizacija u nastavi solfeđa, Banjaluka, 2010;

– članak u časopisu „Svarog” u izdanju NUBL-a: Dječije stvaralaštvo u nastavi muzičke   

   Kulture, Banjaluka, 2010.

  – članak u časopisu „Svarog” u izdanju NUBL-a: Dijete i ritam, Banjaluka, 2011.

 – naučni članak  Srpska Kraljevska Asocijacija Akademika inovatora i naučnika: Inovativni pristup realizacije muzičke aktivnosti u predškolskim ustanovama,  Beograd, 2011;

– SPKD „Prosvjeta“ – časopis „Srpska Vila“: Sevdalinka kao najautentičniji izraz „bosanskog duha, Bijeljina, 2012; 

– „Svarog“ Nezavisnog univerziteta Banjaluka: Muzičke sposobnosti i način njihovog ispoljavanja u ranoj školskoj dobi, Banjaluka, 2012;

 – Balkanski savez udruženja vaspitača: Otkrivanje i identifikacija muzičke darovitosti u predškolskom uzrastu, Bijeljina, 2012;

– Savez učitelja Republike Srbije, „Učitelj“: Slušanje – doživljavanje muzike kao nastavno područje na predmetu muzička kultura, Beograd, 2013;

– „Svarog“ Nezavisnog univerziteta Banjaluka: Uticaj vokalne tehnike na stabilnost intonacije kao primarnog činioca učenog pjevanja, Banjaluka, 2013;

-List Opće gimnazije Katoličkog školskog centra u Banjoj Luci „Gimnazijalac“ – Muzički vizionar Bosanske krajine, 2015;

-„Učenje i nastava“, Klett društvo za razvoj obrazovanja – Muzička darovitost djeteta – rezultat gena ili povoljnih sredinskih uslova, 2015;

– recenzije stručnih naučnih članaka  „Orfov muzički instrumentarij“ 2010 i „Dječiji horovi“2011;

Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi

– udžbenik muzičke kulture za gimnazije Katoličkih centara – Muzički vremeplov 1, Comesgrafika, Banja Luka, 2012.

– udžbenik muzičke kulture za gimnazije Katoličkih centara – Muzički vremeplov 2, Comesgrafika, Banja Luka, 2012;

Udžbenici muzičke kulture za gimnazije – namjenjeni su područje Federacije i gimnazija u sastavu Katoličkog školskog sustava „Škole za Europu“.  Udžbenici prihvaćeni od strane Prosvjetno- pedagoškog zavoda i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Federcije Bosne i Hercegovine (rješenje: 11-04-38-20100-1/13).

– udžbenik za studente i  učitelje  razredne nastave Metodika nastave muzičke kulture u razrednoj nastavi, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Istočno Sarajevo, 2010.

Udžbenik prihvaćen od RPZ-a RS i Ministarstva prosvjete i kulture RS (rješenje broj:07.020/610-1108-1/10) u izdanju Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo. Namjena udžbenika je široka – od učitelja, studenata Pedagoških fakulteta do studenata Akademija muzičke umjetnosti, obuhvatajući školovanje od I-V razreda.

 

Umjetnička-kulturna djelatnost

 

– Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 15.04.2003. godine – koncert;

– Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 31.10.2003. godine – koncert studenata Muzičke

akademije;

– Gimnazija Katoličkog školskog centra, Banja Luka, 23.12.2005. godine koncert hora i

orkestra;

– Koncert hora i orkestra u katedrali sv. Bonaventure, Banja Luka, 01.05.2006. godine;

– Završni koncert učenika solo-pjevanja, Matična biblioteka, Istočno Sarajevo, 17.05.2007.

– Koncert učenika KŠC-a klavirskog odsjeka i odsjeka solo-pjevanje, prostorije  Gimnazije

KŠC-a, Banja Luka, 16. 04. 2008. godine;

– Dan škole, koncert hora i orkestra, Banja Luka, 09.05.2008. godine;

– Božićni koncert, Dvorana Europske akademije, Banja Luka, 23.12.2008;

– Dan škole, dvorana  gimnazije Bl. Ivan Merz, Banja Luka, 09.05.2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. godine;

– II koncert učenika KŠC-a Banja Luka, 26.05.2009. godine ;

 • Božićni koncert, Dvorna KŠC-a, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016. godine.
 • Deset godina od osnivanja Katoličke gimnazije „Bl.Ivan Merz“ Banja Luka – izvođenje mjuzikla „Petar Pan“ 2015. godine.
 • Dan škole, Dvorana KŠC-a 2016 i 2017. godine

Stručna djelatnost

 •  – Muzički projekat u Hanoveru, „Predstavljanje bosanskohercegovačke  tradicije”, 07.03.2009. Kirche St. Heinrich, Hannover;– Član žirija u kategoriji solo-pjevanja, 2007. godine.– Priznanje za osvojenu III nagradu učenika na XIV takmičenju muzičkih škola Republike Srpske,Banja Luka, 31.03.2007. godine;– Stručno usavršavanje Republičko-pedagoškog zavoda RS, 20.09.2006.– Stručno usavršavanje, radionica: „Komunikacija i medijacija u razredu”, Sarajevo, 12.04.2008.– Stručno usavršavanje, radionica: „Preko pjesme do nota”, Banja Luka, 28.03.2009.– Radionica MENSA  NTC sistem učenja, Nikola Tesla Centar, Beograd, 2009.

  – Stručno usavršavanje Sustava katoličkih škola za Europu 2011;

  – Stručno usavršavanje Sustava katoličkih škola za Europu 2012;

  – Balkanski savez udruženja vaspitača / međunarodna stručna konferencija – izlaganje teme: Otkrivanje I identifikacija muzičke darovitosti u predškolskom uzrastu;

  • Predstavljanje Pestolaci programa Savjeta Evrope: izazovi i perspektive, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, 2013.
  • Recenzent za radove iz oblasti muzike za časopis „Učenje i nastava“, Klett društvo za razvoj obrazovanja;

  Mentorstvo:

  – diplomski rad (2012), Razvoj muzičkih sposobnosti kod djece predškolskog uzrasta – kandidat: Predrag Milanković;

  – diplomski rad (2012), Razvoj muzičkih sposobnosti kod djece ranog školskog uzrasta – kandidat: Marjana Mihajlović;

  – diplomski rad (2013), Prepoznavanje elemenata darovitosti u I razredu osnovne škole– kandidat: Marina Čikić;

  – diplomski rad (2014), Uloga i značaj duhovne muzike u funkciji vaspitanja– kandidat: Snježana Miljanović;

  – magistarski rad (2016), Aktivnost dirigenta u rocesu pripreme vokalnog ansambla mlađe uzrasne dobi – kandidat: Danijela Vuruna;

  Projekti:

  • Muzika za songove za mjuzikl „Petar Pan“ – Dvorana KŠC-a Banja Luka, 8. 5. 2015. (premijera) ; 9. 6. 2015. (repriza);

Pohvale i priznanja

– Pohvala „Vojin Komadina” za izuzetan uspjeh postignut u nastavnoj 2002/2003;

– Pohvala “ Vojin Komadina” za izuzetan uspjeh postignut u nastavnoj 2003/2004;

– Priznanje za osvojenu III nagradu učenika na XIV takmičenju muzičkih škola Republike Srpske, Banja Luka, 31.03.2007. godine;

– certifikat  I simpozijuma inovacionih istraživanja –  Srpska Kraljevska Asocijacija Akademika inovatora i naučnika;

– certifikat za učestvovanje na seminaru I Naučno- stručne konferencije BAPTE na temu: Savremeno obrazovanje i kompetencije vaspitača;

– certifikat za napredovanje u zvanje mentor – Sustav katoličkih škola za Europu;

– Zahvalnica za učešće na božićnom koncertu podpredsjednika RS, Banski dvor, Banja Luka,

 1. 12. 2007. godine;

– Zahvalnica za učešće na božićnom koncertu podpredsjednika RS, Banski dvor, Banja Luka,

19.12.2008. godine;

– Zahvalnica za učešće i ravnanje školskim horom i orkestrom KŠC-a na božićnom koncertu dopresjednika RS, Banski dvor, 20.12.2009;

– Zahvalnica za učešće i ravnanje školskim horom i orkestrom KŠC-a na božićnom koncertu dopresjednika RS, Banski dvor, 17.12.2011;

–  Priznanje JU Centar za predškolsko obrazovanje i vaspitanje, Banja Luka, za osvojenu nagradu na konkursu „Kutak za muzički trenutak“, za napisanu muziku za pjesmu „Ruke prijateljstva“ (2014);

-Zahvalnica Banjalučke biskupije za desetogodišnji dragocjeni doprinos rastu i razvoju Opće gimnazije KŠC-a. (2015);

– Zahvalnica Opće gimnazije KŠC-a, za velikodušnu potporu radu i uspješnom razvoju škole (2015);

Obrazovna djelatnost

 1. Od 2007. godine na Nezavisnom Univerzitetu u Banja Luci, Pedagoški fakultet, je u zvanju asistenta za predmete Muzički praktikum, Vokalno- instrumentalna nastava i Metodika nastave muzičke kulture, te 2009. dobija izbor u zvanje docent, na period od pet godina, da bi u novembru 2014. godine izabrana u vanrednog profesora.

Pedagoški rad na Univerzitetu

 1. Od 2008. godine je predavač na Nezavisnom univerzitetu u Banjaluci za nastavne predmete Vokalno-instrumentalna nastava i Metodika nastave muzičke kulture I i II (I ciklus studija – smjer: Razredna nastava i Predškolsko vaspitanje) i Metodika nastave muzičke kulture (II ciklus studija – smjer: Razredna nastava i Predškolsko vaspitanje); Aktivna u nastavno-umjetničkom radu i pedagoškim radom doprinosi uspješnoj realizaciji u postavljanju ciljeva  i zadataka iz oblasti kulture i obrazovanja.

Član Senata od 2011. godine, izabrana na period od četiri godine.

Od marta 2016. godine prdavač na predmetima Voklano – instrumnetalna nastava i Metodika nastave muzičke kulture na Evropskom univerzitetu Brčko i Evropskom univerzitetu „Kalllos“ Tuzla.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_separator 0=””][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][/vc_column][/vc_row]

Translate »