Doc. dr Slobodan Nićin


  • Doc. dr Slobodan Nićin. docent
  • Rođen 24.08.1980. Sremska Mitrovica, Srbija
  • Završen fakultet : Poljoprivredni fakultet,Novi Sad
  • Magistratura : Poljoprivredni fakultet, Novi SadTema : „Primena metoda glavnih komponenata u kvantitativnoj analizi“
  • Doktorat : Ekonomski fakultet, SuboticaTema: „Razvoj metodologije za implementaciju korespondentne analize u istrazivanju performansi poljoprivredno prehrambenih proizvoda“

Biografija

Dr Slobodan Đ. Nićin roĎen je 24. avgusta 1980. u Sremskoj Mitrovici. Osnovnu školu i gimnaziju prirodno-matematičkog smera završio u Novom Sadu. Godine 1999. upisuje Poljoprivredni fakultet, gde diplomira marta 2005. Oktobra 2005. upisuje poslediplomske studije na Departmanu za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, na smeru Kvantitativna analiza, gde je uspešno položio sve ispite sa prosečnom ocenom 9,6 i prijavio magistarsku tezu pod nazivom „ Primena metoda glavnih komponenata u kvantitativnoj analizi“. Magistarsku tezu odbranio je 17.09.2008. na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Dana 2.4.2013. odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom „Razvoj metodologije za implementaciju korespondentne analize u istraživanju performansi poljoprivredno-prehrambenih proizvoda“ na Departmanu za poslovnu informatiku i kvantitativne metode Ekonomskog fakulteta u Subotici i time stekao zvanje Doktora ekonomskih nauka- smer Kvantitativni metodi. Kao stipendista Ministarstva za nauku aktivno učestvuje u nastavnom procesu od letnjeg semestra školske 2006/07, izvodi vežbe iz predmeta Statistika i Statistički metodi. U toku školske 2007/2008 izvodio je vežbe iz predmeta Statistika nekim od bioloških smerova i smeru Veterinarska medicina i iz predmeta Statistički metodi smerovima Poljoprivredna tehnika i Biotehnika i menadžment. U toku školskih 2008/09,2009/10, 2010/11.,2011/12. izvodio je tokom zimskog i letnjeg semestra vežbe iz Statistike Biološkim smerovima , Smeru Veterinarska medicina, Agroekonomskom smeru i smeru Agroturizam i ruralni razvoj, kao i predmeta Statistički metodi Agroekonomskom smeru i smerovima Poljoprivredna tehnika,Biotehnika i menadžment i UreĎenje voda. U toku letnjeg semestra školske 2011/2012. radio je na odreĎeno na Beogradskoj poslovnoj školi- Visokoj školi strukovnih studija, u zvanju stručni saradnik na predmetima Statistika. U toku školske 2012-2013 u zvanju asistenta sa doktoratom izvodio vežbe na predmetu Kvantitativne metode i optimizacija na Fakultetu za poslovno-industrijski menadžment Univerziteta Union u Beogradu. Od školske 2013-2014 zasnovao stalni radni odnos u zvanju docenta na Fakultetu za evropske pravno-političke studije (FEPPS) u Novom Sadu, gde izvodi nastavu iz više ekonomskih predmeta Honorarno izvodi vežbe iz Inženjerske matematike 1 i Inženjerske matematike 2 na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija, Beograd. Dosada je u koautorstvu i samostalno objavio preko 20 radova i nekoliko prikaza knjiga. Kao stipendista Ministarstva prosvete i nauke u periodu 2011-2012. bio je angažovan na projektu pod nazivom „Praćenje zdravstvenog stanja divljači i uvođenje novih biotehnoloških postupaka u detekciji zaraznih i zoonoznih agenasa – analiza rizika za zdravlje ljudi, domaćih i divljih životinja i kontaminaciju životne sredine“ , a pre toga, u periodu od 2009-2011 na projektu «Izučavanje novog proizvodnog koncepta u cilju dobijanja zdravstveno bezbednog povrća za svežu potrošnju i čuvanje, uz uštedu energije». U periodu od februara 2007. do kraja 2008. godine bio je, takoĎe kao stipendista angažovan na projektu Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine pod nazivom „Multifunkcionalna poljoprivreda i ruralni razvoj u cilju uključenja Republike Srbije u EU“. PohaĎao dvomesečni letnji kurs vezan za primenu matematičko-statističkih metoda kod uzoraka i anketa ( Summer Institute in Survey Research Techniques) u periodu jun-avgust 2009. organizovan od strane Instituta za društvena ispitivanja Univerziteta u Mičigenu, En Arbor, Mičigen, Sjedinjene Američke Države, gde je sa najvišom ocenom položio ispite Analysis of Survey Data II (Analiza podataka) i Computer Analysis of Survey Data II (Kompjuterska analiza podataka). Član je Statističkog Društva Srbije-Kluba statističara Vojvodine. PohaĎao različita predavanja organizovana od strane Republičkog zavoda za Statistiku. Imenovan je od strane Republičkog zavoda za Statistiku za člana Saveta za sprovoĎenje popisa poljoprivrede u Republici Srbiji ( oktobar-decembar 2012) Učestvovao je na većem broju naučnih simpozijuma,kongresa i konferencija. Govori,čita i piše engleski, španski i ruski, a služi se nemačkim i italijanskim jezikom.

Bibliografija

Monografije

Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi

Naučni radovi

1. Ĉobanović K., Nikolić- Đorić E., Mutavdžić, B., Nićin S. ( 2007), Stanje i perspektive u stoĉarskoj proizvodnji Vojvodine, Simpozijum „Veterinarska medicina, stoĉarstvo i ekonomika u proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane, Herceg-Novi, 24.06.-1.07.2007. Abstrakt
(M34)(0,5)

2. Nićin, S. ( 2007) , Prikaz knjige „Atlas raspodela“ autora Đorić D., Jevremović V., Mališić J., Nikolić- Đorić Emilija, Ĉasopis Agroekonomika, Institut za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela, Novi Sad, 2007 (M52)(2)

3. Stijepić, R., Nićin S. ( 2007), Senzitivni periodi preciznosti kod djeĉaka na primjeru tenisa, 3. MeĊunarodna konferencija „Menadžment u sportu“, 11.-12.5.2007., Beograd, Zbornik radova.

4. Ĉobanović, Katarina, Nikolić-Đorić, Emilija, Mutavdžić, Beba, Nićin, Slobodan (2008): ” Regional Aspects of Rural Development in Serbia’’, International Scientific Meeting: State, possibilities and perspectives of rural development on area of huge open-pitminings, Themetic Proceedings, Belgrade–Vrujci, 24-25th April 2008, str. 275-282,

5. Nićin S. ( 2008), Primena razliĉitih statistiĉkih metoda u istraživanjima vezanim za sport, 4. MeĊunarodna konferencija „Menadžment u sportu“, 23.-24.5.2008., Beograd. Zbornik radova.

6. Nićin, S., Plavšić, M. (2008), Primena metoda glavnih komponenata u ispitivanjima varijabiliteta telesnih mera goveda, Agroekonomika, br.39-40 , Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, str.81-94.

7. Katarina Ĉobanović, Valentina Sokolovska, Slobodan Nićin( 2008): STATISTICAL ANALYSIS OF MARITAL STATUS OF THE POPULATION OF VOJVODINA, Applied Statistics 2008, 21.-24.09.2008. Abstrakt, Ribno ( Bled), Slovenia, p.48.

8. Nićin, S. (2008), Primena metoda glavnih komponenata u regresionoj analizi, Zbornik radova Multifunkcionalna poljoprivreda i ruralni razvoj, Knjiga II, Beograd, str.298-307.

9. Nićin S., Ćirković M. ( 2009), Istraživanje sklonosti potrošaĉa novosadskog tržišta prema potrošnji ribe, 8. Kongres veterinara Srbija ( sa meĊunarodnim uĉešćem), Srpsko Veterinarsko Društvo, Beograd.

10 .Valentina Sokolovska, Katarina Ĉobanović, Slobodan Nićin (2009), Statistical Analysis of Marital Status of the Vojvodina Population, Sociološki pregled, god.XLIII, br.3

11. Nićin S. ( 2009), Prikaz knjige „ Design and Analysis of Experiments- Classical and Regression Approaches with SAS“ – , Agroekonomika, broj 41-42, Poljoprivredni fakultet, Departman za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela, Novi Sad.

12. Nićin S. ( 2009), Prikaz knjige „ Multivariate Data Analysis“- autora Hair, Black, Babin, Anderson i Tatham, Statistiĉka revija, broj 3-4, godina LVII, Statistiĉko društvo Srbije, Beograd.

13. Nićin S. ( 2008) , Prikaz knjige „Applied Multivariate Analysis“- autora Neil H. Timm, Statistiĉka revija, broj 1-2, godina LVII, Statistiĉko društvo Srbije, Beograd.

14. Jurišić, A., Petrović, A., Rajković, D., Nićin, S. (2009): The application of lambda-cyhalothrin in tick control.In Experimental and Applied Acarology, DOI: 10.1007/s10493-010-9346-z, Editorial manuscript number:APPA595.1 M 22 = 5

15. Nikolic Lj., Cobanovic K.,Nicin S. Dj.(2011), Relationship between plant life forms and ecological indices in a lacustrine ecosystem (Article), CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF
BIOLOGY, vol. 6 br. 2, str. 275-282

16. Nićin S.(2009), Zastupljenost statistike i srodnih disciplina u nastavnim programima visokoškolskih ustanova za sport i fiziĉko vaspitanje na teritoriji bivše SFRJ, 5. MeĊunarodna konferencija „Menadžment u sportu“, 22.-23.5.2009., Beograd. Zbornik radova.

17.Nićin S.,Nešić Lj.,Ćirić V.(2011),Analiza hemijskih svojstava ĉernozema primenom metode glavnih komponenata, Savremena poljoprivreda,Poljoprivredni fakultet, Novi Sad

18. Marija I. Bodroža-Solarov, Dragana S. Latković, Janoš J. Berenji, Tea I. Brlek, Slobodan Đ. Nićin, Jovana N. Vuĉković (2011),APPLICATION OF PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS IN ASSESSMENT OF MINERAL CONTENT OF NINE CULTIVARS OF BUCKWHEAT GRAIN, Food & Feed Research,Journal of the Institute for Food Technology in Novi Sad, Institute for Food Technology,Novi Sad.

19. Nićin S.(2010),Mogućnost ispitivanja tržišta sira primenom korespondentne analize, 21. Simpozijum „Stoĉarstvo,veterinarska medicina i ekonomika u ruralnom razvoju i proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane“ sa meĊunarodnim uĉešćem, Divĉibare,20.-27. jun 2010.

20. Nićin S.(2009),Biznis plan i njegova primena u poljoprivrednom biznisu,Ekonomski pogledi, 3/2009, str. 29-38, Pregledni rad, UDC (658.8),Ekonomski fakultet,Priština.

21. Aćimović M., Oljaĉa S., Jaćimović G., Sviraĉević V., Filipović Đ., Nićin S.(2011), Morfološka svojstva i fenološke pojave kod anisa i njihov uticaj na prinos ploda i sadržaj etarskog ulja

22. Nićin S. (2014), Ispitivanje preferencija potrošaĉa u potrošnji mleĉnih proizvoda primenom korespondentne analize, Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, Vol.50, Br. 31/2014

23. Nicin S. (2013), Examination of Urban Consumers’ Propensity to Consume Margarine by Applying CorrespondenceAnalysis, Asian Journal of Agriculture and Rural Development, Vol. 4(5), 2013

24.Ĉobanović K., Nikolić Lj., Nićin S.(2012),Plant Life Forms and Ecological Indices of Lake Provala, International Conference APPLIED STATISTICS, September 23-26,2012, Ribno (Bled), Slovenia

25. Nicin N., Nicin S.,Paspalj M.(2010), Strategic Decisions in Agrobusiness, Megabrand,International Journal of Social Sciences and Humanities,TQM Center,Serbia.

26.Nićin Đ.,Nićin S. (2012), Sportske aktivnosti kao znaĉajan faktor zdravlja invalida, Druga meĊunarodna konferencija „Sportske nauke i zdravlje“,Panevropski Univerzitet u Banjaluci, Banjaluka.

27. Nicin S.,Nicin N.(2010), Assessment of financial position,profitability,equity level and acquisition and use cash business-Case study AD Belgrade pharmacy,Annals of International Conference of Young Leaders (Anali meĊunarodne konferencije mladih lidera), issue: 1 / 2010, pages: 338352,on www.ceeol.com.

28. Nićin N., Nićin S., Paspalj M. (2010),DEVELOPMENT WORK, TECHNOLOGY TRANSFER AND ECONOMIC DEVELOPMENT, INTERNATIONAL CONFERENCE EUROBRAND, INTERNATIONAL Scientific Conference on Economic and Regional Development Eurobrand (2 ; Zrenjanin),Eurobrand [Elektronski izvor] / 1stInternational Scientific Conference on Economic and Regional Development, Zrenjanin, 10th – 12th December, 2010,TQM Center,Zrenjanin

29. Nićin N., Paspalj M., Nićin S., Paspalj D.(2011),TOP MANAGEMENT’S STAFF OPERATIONS, Eurobrand [Elektronski izvor] / 3rd International Conference on Economic and Regional Development, Kladovo, 26th – 28th June, 2011 ,TQM Center, Zrenjanin

Naučni skupovi, konferencije

Projekti

Ostalo