Doc. dr Slobodan Manojlović

[vc_row 0=””][vc_column width=”1/4″][vc_gallery interval=”3″ images=”13502″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text 0=””]
  • Doc. dr Slobodan Manojlović, docent
  • Rođen 08.05.1961. Vukovar, Republika Hrvatska
  • Završen fakultet : Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • Magistratura : Mašinski fakultet Univerziteta u BeograduTema : Matematičko modeliranje i identifikacija jednog rekuperativnog razmenjivača toplote kao procesa sa raspodeljenim parametrima
  • Doktorat : Mašinski fakultet Univerziteta u BeograduTema: Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu,5. 3. 2008., Istraživanje i razvoj rotorno-bregastih zapreminskih pumpi na osnovu poboljšanja konstrukcije Roots-ove duvaljke
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_text_separator title=”Biografija”][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_column_text 0=””]Rođen 08. 05. 1961. u Vukovaru (Republika Hrvatska). Otac Mirko–profesor filozofije, majka Jovanka–nastavnica matematike. Osnovnu i srednju školu usmerenog obrazovanja matematičko-informatičkog smera završio u Vukovaru sa odličnim uspehom. Oženjen, otac jednog sina, aktivno govori, čita i piše engleski jezik, služi se ruskim jezikom. Kao student generacije bio je na stručnoj praksi na Mehanomašinostroiteljnom fakultetu u Tbilisiju, Gruzija. Diplomirao je pre roka na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Godine 2009. američka vlada je finansirala primenu jednog od njegovih patenata.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_text_separator title=”Bibliografija”][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_column_text 0=””]

Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi

1. S. Manojlović, Logistika, skripta, Fakultet za preduzetni menadžment Novi Sad, Univerzitet ALFA Beograd, Novi Sad, 2009.

2. I. Bagarić, S. Manojlović, Tehnološki menadžment, skripta, Fakultet za preduzetni menadžment Novi Sad, Univerzitet ALFA Beograd, Novi Sad, 2009. 3. S. Manojlović, S. Hilčenko, Informatika i računarstvo, skripta, Visoka škola strukovnih studija u Subotici, Subotica, 2012.

4. S. Manojlović, Menadžment logistike, skripta, Visoka poslovno tehnička škola Doboj, Doboj, 2013.

5. S. Manojlović, Mehanika sa otpornošću materijala, skripta, Visoka poslovno tehnička škola Doboj, Doboj, 2013.

6. S. Manojlović, Inženjerska grafika, skripta, Visoka poslovno tehnička škola Doboj, Doboj, 2013.

7. S. Manojlović, Projektovanje komponenti sklopova i mehanizama (odabrana poglavlja iz mašinskih sistema i elemenata mašinskih konstrukcija), skripta, Visoka poslovno tehnička škola Doboj, Doboj, 2013.

8. S. Manojlović, Statistika, skripta, Fakultet za sport Beograd, Univerzitet Union-Nikola Tesla Beograd, 2014.

Naučni radovi

1. S. Manojlović, Ekspertni sistem razmenjivača toplote, Procesna tehnika, br 3-4, SMEITS, Beograd, 1998.

2. S. Manojlović, M. Peruničić, A. Sadibašić, Regulacija razmenjivača toplote na osnovu eksperimentalne identifikacije dinamičkih parametara njegovog matematičkog modela metodom Marquardt-a, Procesna tehnika, br. 1, SMEITS, Beograd, 1998.

3. S. Manojlović, M. Peruničić, Dinamička analiza razmenjivača toplote sa unakrsnim tokom kao aparata solarnog postrojenja, Procesna tehnika, br. 3-4, SMEITS, Beograd, 1997.

4. S. Manojlović, Optimizacija analize i izbora konstrukcije aparata za procesnu industriju, Zbornik radova Poljoprivrednog i Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Osijeku,
Osijek, 1990.
5. S. Manojlović, Identifikacija projektnih i konstruktivnih parametara jednog rekuperativnog grafitnog razmenjivača toplote, Zbornik radova Poljoprivrednog i Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, Osijek, 1989.
6. S. Manojlović, Matematički model dvofaznog strujanja u jednocevnom parnom kotlu s prinudnim prostrujavanjem, Energetičar br. 2, Zagreb, 1988.
7. S. Manojlović, Primena stacionarnih stohastičkih linearnih sistema u hidroenergetskim procesima, Energetičar br. 3, Zagreb, 1987.
8. S. Manojlović, Matematički model dugačkog cevovoda, Energetičar br. 2, Zagreb, 1986.

Naučni skupovi, konferencije

1. S. Manojlović, Akvizicija i sistematizacija podataka o pouzdanosti rada računara, 5.Međunarodna interdisciplinarna naučno-stručna konferencija “Vaspitno-obrazovni i sportski horizonti”, Subotica, 11-12. maj 2012.
2. S. Manojlović, An Analitic Solution For The Transient Performance Problem For Two-Dimensional Crossflow Heat Exchanger With Neither Fluid Mixed, 13. kongres o opremi u procesnoj industriji-PROCESING 99, Bečići, 14-17. septembra 1999.
3. J. Filipović, A. Petrović, S. Manojlović, Contact Resistance of Bolted Joints, INGMEC 98 Conference, University of Craiova, Faculty of Mechanics Craiova, Romania, October 1998.
4. S. Manojlović, Analiza hidromehaničkog ponašanja i regulacije strujnih
procesa, Simpozijum HEP-a, Zagreb, 1991.

Projekti

1. *Hlađenje elektromotora velike snage pomoću termosifonskih cevi, SEVER holding
International a. d., Subotica i Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, 1997.
2. *Razvoj hidropogonskog strujnog kompresora, SEVER holding International a. d., Subotica i
Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1998.
3. *Istraživanje, projektovanje i razvoj reda rotorno-bregastih zapreminskih pumpi, SEVER
holding International a. d., Subotica i Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1999.
4. **Istraživanje, primena i poboljšanje Roots-ove duvaljke, STROJNA d.o.o. Maribor,
Slovenija i mr Slobodan Manojlović, dipl. inž. maš., 2002.
*Projekti su finansirani od strane Ministarstva za nauku, razvoj i tehnologije SR Jugoslavije.
**Projekt je finansiran od strane Ministarstva znanosti in tehnologije Republike Slovenije.

Ostalo

1. Strujna crpka-kompresor za transport i raspršivanje smjesa tekućina i plinova, br. P20080506A, Državni zavod za intelektualno vlasništvo, Sektor za patente, Zagreb 14. 10. 2008, Republika Hrvatska.
2. Rotorno krilna crpka za transport nisko i srednje viskoznih fluida, br. P20070305A, Državni zavod za intelektualno vlasništvo, Sektor za patente, Zagreb 09. 07. 2007, Republika Hrvatska.
3. Rotorno-bregasta pumpa za transport gustih, nisko, srednje i visoko viskoznih fluida, br. P- 295/98, Savezno ministarstvo za razvoj, nauku i životnu sredinu, Savezni zavod za intelektualnu svojinu Beograd.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_separator 0=””][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][/vc_column][/vc_row]

Translate »