Doc. dr Omer Pinjić

[vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_gallery interval=”3″ images=”14000″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]

  • Doc. dr Omer Pinjić, docent
  • Rođen 10.03.1963. Mostar, BiH
  • Na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, 2003. godine specijalizirao iz oblasti „Ortopedija vilica – ortodoncija“ , te stekao stručno – medicinsko zvanje: Specijaliste za ortopediju vilice – ortodonciju- ortodont
  • Stomatološki fakultet Univerzitet u Sarajevu, završio 1989. godine, te stekao akademsko zvanje: doktor stomatologije.
  • Na Master studiju Ekonomskom fakultetu, Internacionalnog univerzitet u Travniku, 2012. godine odbranio Magistarski rad na temu „Menadžment stomatološko – lječničkih usluga u Bosni i Hercegovini“, te time stekao akademsko zvanje: Magistar ekonomije. (oblast Menadžmenta stomatološko-lječničkih usluga).
  • Na na Zdravstvenom fakultetu Evropskog univerziteta Distrikta Brčko, 2015. godine, biran u zvanje Docenta na na naučno polje Kliničke medicinske nauke, uža naučna oblast: Stomatologija, oralna hirurgija i medicina.· Na na Zdravstvenom fakultetu Evropskog univerziteta Distrikta Brčko, 2014. godine odbranio doktorsku disertaciju na temu ” Kvalitet života pacijenata tretiranih mobilnim, fiksnim i kombinovanim nadomjescima”, te stekao akademsko zvanje Doktora zdravsvenih nauka iz oblasti stomatologije.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Biografija”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Od 1990. do 2013. godine zaposlen u JU Dom zdravlja Jablanica, te u istoj obavlao niz rukovodećih dužnosti, u okviru stomatološke struke i opće medicinske zaštite.

· Na Zdravstvenom fakultetu Evropskog univerziteta Distrikta Brčko, od 2013. do 2015. godine, radi u zvanju V. asistenta, u svojstvu predavača na predmetima iz šire naučne oblasti Kliničkih medicinskih nauka, uža naučna oblast: Stomatologija, oralna hirurgija i medicina.

· Na na Zdravstvenom fakultetu Evropskog univerziteta Distrikta Brčko, od 2015. godine, i dalje radi u zvanju Docenta na predmetima iz šire naučne oblasti Kliničkih medicinskih nauka, uža naučna oblast: Stomatologija, oralna hirurgija i medicina.

· Kontinuirano se usavršava u svojoj struci, učesnik brojnih kongresa i simpozija iz oblasti medicinskih nauka i stomatologije.

· Bio i vlasnik privatne stomatološke od 2000. do 2005. godine u Jablanici.

· Od 2005 I dalje vlasnik je stomatološke poliklinike u Mostaru

IV. Ostalo

· Aktivni učesnik Oslobodilačkog rata od 1992. do 1995. godine na poslovima pružanja medicinskih I stomatoloških usluga u okviru Ratne bolnice u Jablanici.

· Od stranih jezika govori (osnovna komunikacija) engleski, ruski.

· Za ukupan rad i doprinos u stomatološkoj struci kao uopće u zdravstvenoj praksi 2004. godine dobio počasnu titulu Primarijusa.

· Kontinuirano se usavršava u svojoj struci, učesnik brojnih kongresa i simpozija iz oblasti medicinskih nauka i stomatologije.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Bibliografija”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Monografije

Tanović, Pinjić, Međedović, Bojić (2017). Sport i zdravlje. Evropski Univerzitet Brčko, Distrikt Brčko Distrikt. (Recenzenti: Akademik prof dr Rudika Gmajnić, redovni profesor; Zdravstveni fakultet Evropski Univerzitet u Brčkom; prof. dr. Branimir Mikić, redovan profesor, Zdravstveni fakultet Evropski univerzitet u Brčkom. Tiraž 200 komada (u pripremi za štampu).

Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi

Naučni radovi

VI. Naučni i stručni radovi

1. Pinjić, O., Međedović, S., Međedović, E., Tanović, J., Zukić, E. (2012). Procjena zdravstvenog statusa stanovništva Hercegovačko-neretvanjskog kantona u odnosu na hronolopki uzrast, pol i stil življenja. IV Međunarodni simpozij sporta i zdravlja. Banja Luka.

2. Pinjić, O., Tanović, J., Zukić, E., Biljana, Mikić (2013). Životni stilovi i zdravlje. I Međunarodni simpozij. „Pravo i izazovi XXI vijeka”. Evropski univerzitet Brčko.

3. Tanović, I. Pinjić, O., Džidić, I., Zukić, E., Omanović, A. (2013). Zastupljenost i statistička značajnost razlika deformiteta stopala kod žena različite hronološke dobi. 3 Međunarodna konferencija ‘’Sportske nauke i zdravlje’’. Pan Evropski univerzitet Aperion.

4. Tanović, I., Korjenić, A., Pinjić, O., Međedović, S., Alikadić, A. (2013). Zastupljenost deformiteta (posturalnih poremećaja) donjih ekstremiteta kod djece s posebnim potrebama. Subotica. VI. Međunarodna interdisciplinarna naučno-stručna konferencija ”VASPITNO – OBRAZOVNI I SPORTSKI HORIZONTI”. Visoka škola Strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera – Subotica.

5. Tanović, I., Korjenić, A., Pinjić, O., Pavlović, T. (2013). Transformacije morfoloških karakteristika studenata pod uticajem redovne nastave tjelesnog odgoja i sporta. Tuzla. VI. Međunarodni simpozijum “Sporta i zdravlja”. Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Univerzitet u Tuzli.

6. Pinjić, O., Međedović, S., Zukić, E., Novaković, A. (2013). Intezitet morbiditeta stanovništva Hrcegovačko-neretvanjskog kantona u odnosu na hronološku dob, pol i stil življenja. VI. Međunarodni simpozijum “Sporta i zdravlja”. Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Univerzitet u Tuzli.

7. Međedović, S., Pinjić,O., Šarić, E., Božić, O. (2014). Morbiditet – Oboljevanje stanovništva na području Hrecegovačko-neretvanjskog kantona/županije. II. Međunarodni skup. Zbornik radova, II TOM, str.345.

8. Međedović, S., Pinjić, O., Skoko, S.(2014). Kvantativni efekti primjene programa korektivne gimnastike na sveukupno poboljšanje zdravstvenog statusa učenica s posebnim potrebama. 4th International Conference on “Sports Science and Health”. PanEvropski Univerzitet Banja Luka. Zbornik radova, str.115.

9. Pinjić,O., Božić, O.(2014). Unapređenje oralnog zdravlja školske djece, metodom topikalne fluoridacije. Subotica. VII. Međunarodna interdisciplinarna naučno-stručna konferencija ”VASPITNO – OBRAZOVNI I SPORTSKI HORIZONTI”. Visoka škola Strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera – Subotica.

10. Božić, O., Pinjić, O. (2015). Procjena potreba za ortodontskom terapijom kod stanovnika adolescenata sa područja Zapadno-hercegovačke županije. 4. Međunarodni kongres “Biomedicina i geonauke – uticaj životne sredine na ljudsko zdravlje”. Zrenjanin. Ministarstvo zdravlja R Srbije i Asocijacija geofizičara i ekologa Srbije.

11. Pinjić, O., Božić, O., Šarić, E., Međedović, S, (2015). Uloga i značaj oralnog zdravlja u sveukupnoj kvaliteti življenja čovjeka. V. Međunarodna konferencija “Sportske nauke I zdravlje” PanEvropski Univerzitet Banja Luka. Zbornik radova, str.351.

12. Regoje, D., Pinjić, O. (2016). Akutni bol u stomatologiji u uslovima migracije. IV. Međunarodni naučni skup.”Migracije u XXI vijeku. Brčko. Evropski univerzitet Distrikt Brčko i Evropski univerzitet “Kalos” Tuzla, II Tom, strana 127.

13. Pinjić,O. , Šarić, E., Božić O. (2017). UTICAJ PRIMJENJENOG FITNES PROGRAMA NA PROMJENE U KOMPOZITNOJ STRUKTURI TIJELA ŽENA SREDNJE DOBI. Rad i stvaralaštvo u XXI vijeku. Evropski univerzitet Brčko.

Naučni skupovi, konferencije

Projekti

Ostalo

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]

Translate »