Doc. dr Munevera Osmić


 • Doc. dr Munevera Osmić
 • Rođena 22.12.1958. Tuzla, BiH
 • Završen fakultet : Medicinski fakultet Tuzla;
 • Magistratura : Medicinski fakultet u TuzliTema : „BK NEGATIVIZACIJA TUBERKULOZNIH BOLESNIKA U KORELACIJI SA NEKIM SOCIO-MEDICINSKIM OBILJEŽJIMA”.
 • Doktorat : Medicinski fakultet u TuzliTema: „VRIJEDNOST ODREĐIVANJA PRISUTNOSTI ANTITIJELA NA A60 ANTIGEN U DIJAGNOSTICI TUBERKULOZE“

Biografija

Munevera Osmić je rođena 22.12.1958, godine u Tuzli. Osnovnu školu i Gimnaziju završila je u Lukavcu. Medicinki fakultlet u Tuzli upisala je 1977. godine, koji završava 1983. godine sa prosjeĉnom ocjenom 8,6. Specijalistiĉki ispit iz pneumoftiziologije polagala je 21.03.1991. godine na Klinici za plućne bolesti i tuberkulozu “Jordanovac” u Zagrebu. U periodu 1983.-1987. godine radila je u Domu zdravlja Lukavac a kasnije u Domu zdravlja Tuzla. Za višeg asistenta iz predmeta pneumoftiziologija bila je izabrana 1995. godine do 2000. godine. Postdiplomski studij – opći smjer na Medicinskom fakultetu u Tuzli upisala je 1994. godine, a 26.11.1999. godine odbranila je Magistarski rad pod naslovom “BK NEGATIVIZACIJA TUBERKULOZNIH BOLESNIKA U KORELACIJI SA NEKIM SOCIO-MEDICINSKIM OBILJEŢJIMA”. Doktorsku disertaciju pod naslovom „VRIJEDNOST ODREĐIVANJA PRISUTNOSTI ANTITIJELA NA A60 ANTIGEN U DIJAGNOSTICI TUBERKULOZE“ odbranila je 03.07.2007.godine na Univerzitetu u Tuzli. Od 2000. – 2005.godine obavljala je poslove šefa Poliklinike za plućne bolesti i TBC u Poliklinici Doma zdravlja Tuzla. Od 2006.godine radi kao ordinirajući doktor na Poliklinici za plućne bolesti.Bila je viši asistent napredmetu Pneumoftiziologija od 22.5.1995, godine u trajanju od 5 godina. Birana je u nauĉno-nastavno zvanje docenta za nastavni predmet “Interna medicina” na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli 22.01.2008 godine. Ponovo je birana u isto zvanje 2013.godine.

Bibliografija

Monografije

Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi

Osmić M., Keser D., Budišin E. Bolesti srpastih ćeija.U:Keser D. i sar.ur. Plućne bolesti. Tuzla:Univerzitet u Tuzli .2012.pp 408-410.

Naučni radovi

Nauĉni radovi u domaćim i stranim ĉasopisima: 1. Hadţihalilović J, Hadţiselimović R, Terzić R, Hasković E, Ahmić A, H. Halilović A, Osmić M, Mešalić Š, Hamidović H. Relations between some exogenous factors and anthropometric factors of growth and development of male children and youngsters in the Tuzla Region, Bosnia and Herzegovina. Coll Antropol 2004; 28 (1): 245 – 260. 2.Hadţihalilović J, Hadţiselimović R, H.Halilović A, Osmić M, Hamidović H, Ahmić A. Mother’s age effect on the boys anthropometric properties in the region Tuzla (Bosnia and Herzegovina) Coll Antropol 2004; 28 (2): 563 – 571. 3.Hadţihalilović J, Redţić A,Terzić R, Jusupović F,Hadţihalilović A, Osmić M. Birth order influence on the anthropometric properties of the boys from Tuzla’s Region. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences 2004; 4(2): 45 – 51. 4. Jusupović F, Hadţihaliović J, Rudić A, Osmić M, Ţigić Z. Karakteristike koţnih nabora školske populacije u urbanoj i ruralnoj sredini Tuzlanskog kantona. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije 2004; 40 (40): 169-180. Nauĉni raovi u zbornicima(simpoziji I kongresi) 1, Numanović F, Gegić M, NurkićM, Delibegović Z, Osmić M, Hukić M. Genus Candida in bacterial and viral infections of the respiratory system. Abstract of The8th congress of the Europen Confederation of Europen Confederation ofmedical Mycology-ECMM, Budapest, Hungary, August 25-27, 2002. (Mycoses 2002; 45/2: 45). 2.Osmić M, Franjkić-Misija P, Nurkić M. Speed of conversion sputum among domesic and displaced
persons-refugees of pulmonary tuberculosis in the Tuzla Canton. Med Arh 1999; 53(3,supl.1): 49.
3. Osmić M, Nurkić M, Franjkić-Misija P. The influence of “alcohol addition „ on the time of sputum
conversion among domestic and displaced-refugeed patients from pulmonary tuberculosis in the Tuzla
Canton. Med Arh 1999; 53(3,supl.1): 51.
4. Franjkić-Misija P, Đerek J, Osmić M, Nurkić M. Effect of the chronic obstructive illness upon the
disablement of workers. Med Arh 1999; 53(3,supl.1): 56-57.
Struĉni radovi u ĉasopisima
1.Osmić M, Mehinović N, Nurkić M. Stanje tuberkuloze u ratnim uslovima na tuzlanskom podruĉju. Acta
Med Sal 1993; 22 (1-2): 65-68.
2. Franjkić-Misija P, Nurkić M, Osmić M. Neke od poteškoća u ocjeni radne sposobnosti. Acta Med Sal
2000/2001; 29/30: 3-12.
3. Osmić M, Tvica Lj, Jusupović F, Hadţihalilović J, Franjkić – Misija P, Hamidović H. Znaĉaj stilova
ţivota srednjoškolske omladine sa podruĉja Tuzle. Materia Socio Medica 2003; 15 (3-4): 109 – 115.
4. Jusupović F, Bešlagić Z, Hadţihalilović J, Osmić M, Dropić V. Trendovi u ishrani i nutritivni status
osnovnoškolske omladine na podruĉju Tuzlanskog Kantona. Med Arh 2004; 58 (1,supl.1): 53 – 56.
5.Nurkić M, Imamović A, Numanović F, Gegić M, Osmić M, Hadţihafizbegović S. Prevalencija bolesnika
inficiranih rezistentnim sojevima Mycobacterium tuberculosis na Tuzlanskom kantonu. MedArh 2005;
59(5): 293-297.
6. Nurkić M, Imamović A, Numanović F, Gegić M, Osmić M, Hadţihafizbegović S. Dijagnostiĉka
vrijednost nalaza antitijela na A60 antigen u dijagnostici tuberkuloze. Med Arh 2006; 60(3): 166-170.
Struĉni radovi u zbornicima (simpoziji ikongresi)
1.Osmić M. BCG vakcinacija na podruĉju općine Tuzla. Zbornik radova Prvog internacionalnog simpozijanacionalni
program imunizacija, Sarajevo1998: 82.
2. Osmić M, Mehinović N.Obuhvatnost BCG vakcinom novoroĊenĉadi na podruĉju općine Tuzla u 1999.
godini.Zbornik radova Drugog internacionalnog simpozija-nacionalni program imunizacija, Sarajevo1999:
82.
3. 4. Franjkić-Misija P, Đerek J, Osmić M, Nurkić M. Problems relating to the recognition of the
occupational bronchial asthma. Med Arh 1999; 53(3,supl.1): 54.
4. Osmić M, Nurkić M, Franjkić-Misija P. Stanje tuberkuloze na Tuzlanskom kantonu u 1999. godini.
Zbornik radova XVIII simpozija infektologa Bosne i Hercegovine sa meĊunarodnim uĉešćem, Bihać 2000:
17.
5. Franjkić-Misija P, Osmić M, Nurkić M, Imamović N. Utjecaj lumbalnog sindroma na invalidnost
radnika. Zbornik radova Prvog kongresa ljekara za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Bosne i Hercegovine
( sa meĊunarodnim uĉešćem), Tuzla 2000: 130.
6. Osmić M, Franjkić-Misija P, Nurkić M, Karić S, Imamović N. Problemi rehabilitacije bolesnika sa
respiratornim bolestima na Tuzlanskom kantonu. Zbornik radova Prvog kongresa ljekara za fizikalnu
medicinu i rehabilitaciju Bosne i Hercegovine ( sa meĊunarodnim uĉešćem), Tuzla 2000: 60.
7. Osmić M, Nurkić M, Franjkić-Misija P. Tuberkuloza na Tuzlanskom Kantonu 1999. i 2000. godine.
Zbornik radova XVIII simpozija infektologa Bosne i Hercegovine sa meĊunarodnim uĉešćem, Zenica
2001: 13.
8. Franjkić-Misija P, Osmić M, Nurkić M, Tunjić S. Evaluacija uzroka gubitka radne sposobnosti u Tuzli.
Zbornik radova Trećeg Hrvatskog kongresa medicine rada s meĊunarodnim sudjelovanjem, Brijuni
2002:107.
9.Imamović N, Franjkić-Misija P, Osmić M. Uticaj neuroloških oboljenja na invalidnost jamskih radnika.
Acta Medica Saliniana 2002; 31(1): 97-98.
10..Osmić M, Mehinović N, Nurkić M, Turkušić E. Mycobacterium Gordonae u prognaniĉkom Kampu
“Duje”. II Kongres infektologa Bosne i Hercegovine sa meĊunarodnim uĉešćem, Knjiga saţetaka,Tuzla
2002: 93.
11.Mehinović N, Nurkić M, Osmić M, Turkušić E, Mujĉinagić M. Multidisciplinarni pristup u suzbijanju
tuberkuloze u zatvorenom kolektivu. II Kongres infektologa Bosne i Hercegovine sa meĊunarodnim
uĉešćem, Knjiga saţetaka, Tuzla 2002: 94.
12. Franjkić-Misija P, Osmić M, Murkić M, Tunjić S, Imamović N, Hadţihalilović J. Vodeći uzroci gubitka
radne sposobnosti u radnica u općini Tuzla. Prvi kongres medicine rada Bosne i Hercegovine sa
meĊunarodnim sudjelovanjem ” Medicina rada u Evropi”,Tuzla 22 do 25 maja 2003. Zbornik, 257.
13. Ustamujić A, Dizdarević Z, Ţutić H, Mehić B, Paralija B, Abduzaimović-Maglajlić J, Rold V, Bakula I,
Dervišbegović F, Imamović S, Osmić M, Šantić Ţ, Tutić F, Durić J, Delić N, Đojić I. Retrospective study of
tuberculosis cases by gender and age in Federation of Bosnia and Hercegovina (1998- 2003). 2nd
Congres of Respiratory Society in Bosnia and Hercegovina, Sarajevo, Bosnia and Hercegovina, May,12.-
14.2005, Congress Book, 147-48.
14. Ustamujić A, Ţutić H, Dizdarević Z, Mehić B, Abduzaimović-Maglajlić J, Hadţiredţepović A, Bakula I,
Dervišbegović F, Imamović S, Osmić M, Šantić Ţ, Tutić F, Durić J, Delić N, Đojić I. Extra pulmonary
tuberculosis in Federation of Bosnia and Hercegovina 1997- 2003. 2nd Congres of Respiratory Society
in Bosnia and Hercegovina, Sarajevo, Bosnia and Hercegovina, May,12.-14.2005, Congress Book, 149.
II dio
1.Osmić M,Nurkić M,Indira S,Umihanić Š,Imamović A, Franjkić-Misija P,Hadţihalilović J, mehinović
N.Tuberculosis in Tuzla Canton djuring 2007 year. 14th Regional Conference“Overcoming the Distance“
Fa,yly doctor,bringing the arr of medicine to the patient.Istambul, 04-07 September 2008,Abstract Book,
416.
2.Dţafić F,Ĉustović A,Jamakosmanović S,Sabitović D,Sejranić I,Osmić M.Dedić S, Prohić K,Sijerĉić
N.OdreĊivanje ukupnog i specifiĉnog imunoglobulina E kod odraslih oboljelih od bronhijalne astme.Acta
Med Sal 2008; 37(2):132-136.
3.Hadţihalilović J,Hadţiselimović M,Baĉinović S,Baĉinović M,Osmić M,Nešalić L.Menarha djevijĉica sa
podruĉja Tuzlanskog kantona(Bosnia i Hercegovina).Jurnal of Antropologycal Society of
Serbia2008;43:488-498.
4.Umihanić Šek, Brkić F, Aleĉković A, Kapidţić A,Osmić M,Umihanić Šef.Evaluation of nasal septal
surgery.Acta Med Sal 2011;40(Supp.2)S1-S50:28.
5.Ustamujić A,Osmić M,Ţutić H,Maglajlić J,Ĉukić V, Abazović J,Rustenbašić M. Multirezistentna
Tuberkulaza (MTR-TB) u Federaciji BiH tokom 11godina. 4.Kongres infektologa Bosne i hercegovine s
meĊunarodnim sudjelovanjem,Konjic ,30.maj-2.jun 2012, Abstract Book, 15.
6.Franjkić-Misija P,Kurtović J.Osmić M,Tunjić S,Kurtović A,Đurić V.Retrospektivna analiza uzroka
promijenjene radne spposobmosti radnika Termoelektrane Tuzla.4.Hrvatski Kongres Medicine rada s
meĊunarodnim sudjelovanjem“Zdravlje i Rad-Kljuĉ ţivota“ Dubrovnik,8.-11.11.2007, Knjiga saţetaka,
66-67.
7.Imamovic Edina,Hamidovic Hajrija,Terzic Rifet,Osmic Munevera,H.Halilovic Sabina.Populacijska
genetika defektnog vidjenja boja u stanovnistvu Gracanice(Bosna i Hercegovina).Zbornik radova
PMF(2006-2007);3:65-73.
8.Emina Begovic,Munevera Osmic,Senad Mehmedinovic, EdinaSaric.Ucestalostdefektnog vidjenja
crvenog i zelenog dijela spektra u uzorku stanovnistva iz Lukavca.Zbornik radova medjunarodnog
naucnog skupa Pravo i izazovi XXI vijeka,Brcko,2013,349-359.
9.Umihanic,Sefika;Umihanic,Sekib;Jamakosmanovic,Sead;Brkic,Selmira;Osmic,Munevera;Suvad,Dedic;
Ramic,Nusret.Glasgow Prognostic Score in Patients Receving Chemotherapz for Non-small Lung Cancer
in Stages IIIb and IV.Med Arh 2014
10.R.Sejdinovic,E.Jusufovic.F.Ljuca,D.Keser.M.Osmic.B.Prnjavorac,E.zukic,E.Budisin,J.Alidazanovic.Diff
erences in expresion and prognostic values of p16(ink) and VEGF in squamous and adenocarcinoma of
the lung.Europen Respiratory Society.International congress 2014 Munich germany,6-10
september.Congress Guide,69.

Naučni skupovi, konferencije

 • Uĉestvovala sam na II Simpozijumu o zbrinjavanju ranjenih i oboljelih u ratnim uslovima 1993.godine
  sa radom: „Stanje tuberkuloze u ratnim uslovima na Tuzlanskom podruĉju“. 1995.godine na
  Seminaru o tuberkulozi uĉestvovala sam sa radovima: „Dispanzer u otkrivanju, lijeĉenju i prevenciji
  tuberkuoze“ i „Imunizacija protiv tuberkuloze“. 1997.godine uĉestvovala sam na Kursu iz
  molekularne biologije na International Summer Univerzity Tuzla, a 1998.godine osposobljena sam
  za: „Managin tuberculosis at district level“ od strane WHO u Sarajevu. Na I Internacionalnom
  simpozijumu – Nacionalni program imunizacije uĉestvovala sam sa radom: „BCG revakcinacija na
  podruĉju općine Tuzla“, a na II 1999.godine „Obuhvatnost BCG vakcinom novoroĊenĉadi na
  podruĉju općine Tuzla u 1998.godini
  Od 1996. godine radi kao koordinator za tuberkulozu Tuzlanskog kantona
  Na Treningu za koordinatora tuberkuloze bila je 1999. godine u Varšavi. Na osnovu Odluke Hrvatske
  lijeĉniĉke komore od 17.02.2000. godine u periodu 02.-04.03.2000. godine pohaĊala je “Školu
  disanja” u okviru teĉaja za trajno usavršavanje lijeĉnika.
  Bila sa predavac na Trecem kongresu Respiratornog udruzenja u Bosni i Hercegovini sa
  Medjunarodnim ucesscem Tuzla 2009.godine.
  Ucestvovala sam na skupu”Alergiski rhinitis i Astma” Tuzla 2010godine. Zatim na strucno-naucnom
  skupu: 3.”Pulmoloskidani” Tesanj 2013.godine, IV Strucno-naucni skup”Pulmoloski dani” Tesanj
  2014.godine.
  Kao predavac sam bila na Simpozij ”Plucno zdravlje” Tuzla 2013.godine i III Pulmoloski simpozijum
  Tuzla 2014.godine.
  Bila sam na ERS-u, Europen Respiratory Society.International congress 2013 Barcelona.

Projekti

 • Uĉestvuje u projektu Global fonda za borbu protiv AIDS-a,tuberkuloze i malarije BiH-S10-G04-T “Jaĉanje Dots
  strategije i unapreĊenje nationalnog programa za tuberkulozu ukljuĉujući i multirezistentnu tuberkulozu i
  kontrolu infekcija U BiH” (2011). U PAL istraţivanju (PRAKTIĈNI PRISTUP ZDRAVLJU PLUĆA) I I II faza pilot
  istraţivanja (2012).

Ostalo

Nosilac sam srebrene i zlatne znacke ERS-a