Prof. dr Kemal Brkić


  • Prof. dr Kemal Brkić, vanredni profesor
  • Rođen 03.07.1958. Olovo, BiH
  • Završen fakultet : Fakultet političkih nauka „Veljko Vlahović“ Sarajevo
  • Magistratura : Fakultet političkih nauka „Veljko Vlahović“ SarajevoTema : “Političke i demografske promjene u Olovu za vrijeme agresije na R BiH-studija slučaja 1992-1995.“
  • Doktorat : Fakultet političkih nauka SarajevoTema: “Politički procesi i reforma policije u društvima tranzicije,studija slučaja Bosna i Hercegovina“

Biografija

Biografski podaci :Rođen sam u Olovu,osnovnu školu i gimnaziju sam završio u Olovu.Radio sam u ŠIP“Stupčanica Olovo od 1982-1994.godine.U periodu od 10.07.1994- 28.02.2015.godine radio sam kao Načelnik Stanice javne bezbjednosti Olovo, Načelnik Policijske uprave Olovo,i kao Načelnik Policijske uprave V Uprava policije Zenica.

Bibliografija

Monografije

Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi

Reforma policije za rad u zajednici, Comunity policing reform –empirical study, Politički sistemi (udžbenik),Radno pravo,Lokalna samouprava, Komparativna pravna istorija, Socijalno pravo,Kriminalistička tehnika, Kriminalistička analitika(skripte).

Naučni radovi

Internacionalizacija policijske misije u BiH, Evropska policijska misija u BiH,u časopisu “Pravna misao”koji izdaje Federalno ministarstvo pravde,Neki aspekti rukovođenja u policiji, u časopisu fakulteta za kriminalistiku,kriminologiju i sigurnosne Studije Sarajevo “Kriminalističke teme,” Pravni i politički aspekti reforme policije u BiH, i dr

Naučni skupovi, konferencije

  • „Dani Kriminalistike“ Unitic Sarajevo, 2009,2011,2012,2013,2014 i 2015.godine.

Projekti

  • SALV (projekat kontrole i redukcije malog i lakog naoružanja i municije u BiH) finansiran od strane UNDP i EU.

Ostalo