Prof. dr Jasmina Mijajlović

[vc_row 0=””][vc_column width=”1/4″][vc_gallery interval=”3″ images=”13806″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text 0=””]
 • Prof. dr Jasmina Mijajlović, docent
 • Rođena 24.04.1967. Kruševac, RS
 • Završen fakultet : Agronomski fakultet, Čačak
 • Magistratura : Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment, Novi SadTema : “Društveno-ekonomski aspekti zaštite zdravlja krava u postmodernom ambijentu”
 • Doktorat : Fakultet za biofarming, Bačka TopolaTema: “Indikatori održivog razvoja govedarske proizvodnje na području Rasinskog okruga.”
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_text_separator title=”Biografija”][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_column_text 0=””]Posle završenih studija na Agronomskom fakulteta u Čačku Univerziteta u Kragujevcu, gde je 1998.godine stekla stručni naziv diplomiranog inženjera agronomije opšteg smera, na istom fakultetu završila je postdiplomske specijalističke studije – smer fiziologija i ishrana domaćih životinja. Magistrirala je 2010.godine na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Indikatori održivog razvoja govedarske proizvodnje na području Rasinskog okruga“ odbranila je 2013.godine na Fakultetu za biofarming Megatrend univerziteta Beograd i stekla zvanje doktora biotehničkih nauka. Izabrana je u naučno-nastavno zvanje docenta za užu naučnu oblast Zoologija na Evropskom univerzitetu Brčko distrikta 2013.godine, a potom i 2014.godine u zvanje docenta za uže naučne oblasti Biologija i Nauka o životinjama i biljkama i poljoprivredna tehnika. Autor je ili koautor 30 naučnih i stručnih radova iz oblasti poljoprivrede, ekonomije i ekologije, a bila je mentor i član komisije pri izradi diplomskih radova. Školske 2006/2007.godine predavala na Višoj poljoprivrednoj školi Megatrend univerziteta u Aleksandrovcu. Zaposlena je od 1991. godine u Regionalnoj RTV Kruševac, gde je glavni i odgovorni urednik. Tokom svoje višegodišnje novinarske karijere objavljivala je brojne tekstove iz oblasti poljoprivrede u štampanim i elektronskim medijima. Dobitnik je Povelje sa zlatnom plaketom u znak priznanja za izuzetan doprinos razvoju zemljoradničkog zadrugarstva, poljoprivrede i sela, koju je 2007. godine dodelio Zadružni savez Srbije. Služi se ruskim i engleskim jezikom.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_text_separator title=”Bibliografija”][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_column_text 0=””]

Monografije

 • Marjanović T.B., PROKTOLOŠKA ELEKTRODIJAGNOSTIKA,Mosst Print Company.Bijeljina-Beograd,2010
 • Marjanović T.B.,MANOMETRIJA I DRUGA FUNKCIONALNA DIJAGNOSTIKA U PROKTOLOGIJI, Mosst Print Company, Bijeljina-Beograd,2010

Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi

Naučni radovi

 • 1)Jevtić,S., Mijajlović,J., Paunović,A. (1993): Kontaminacija kukuruznog zrna plesnima roda Aspergillus u koševima. Naučni skup sa meĎunarodnim učešćem. Zaštita životne sredine i poljoprivreda EKO-93. Novi Sad.
 • ● 2)Jevtić,S., Mijajlović,J. (1993): Lečenje bradavica krava muzara primenom vlastite krvi. Prvi Simpozijum Ishrana, reprodukcija i zdravstvena zaštita goveda. Jagodina.
 • ● 3)Jevtić,S., Mijajlović,J., Paunović,A., Bajić,N. (1993): Plesni roda Penicillium na kukuruzu. EKO 93. Poljoprivredni fakultet Novi Sad.
 • ● 4)Jevtić,S., Mijajlović,J., Paunović,A. (1993): Flora plesni na kukuruzu u koševima i silosima. EKO 93. Poljoprivredni fakultet Novi Sad.
 • ● 5)Jevtić,S., Mijajlović,J., Paunović,A., Bajić,N. (1993): Alternaria tenius na kukuruzu. EKO 93. Poljoprivredni fakultet Novi Sad.
 • ● 6)Jevtić,S., Mijajlović, J., Paunović, A. (1993): Odnos broja spora plesni i relativne vlažnosti vazduha na uskladištenom kukuruzu u koševima. Berba roda 1990/91 godine. EKO 93. Poljoprivredni fakultet Novi Sad.
 • ● 7)Jevtić,S., Mijajlović,J., Paunović,A. (1993): Trichoderma viride na kukuruzu. EKO 93. Poljoprivredni fakultet Novi Sad.
 • ● 8)Jevtić,S., Mijajlović,J., Paunović,A. (1993): Cladosporium cladosporoides na
  kukuruznom zrnu u košu. EKO 93. Poljoprivredni fakultet Novi Sad.
  ● 9)Jevtić,S., Mijajlović,J., Paunović,A. (1993): Pojava plesni Fusarium vrsta na
  kukuruznom zrnu u koševima. EKO 93. Poljoprivredni fakultet Novi Sad.
  ● 10)Jevtić,S., Jevtić,A., Mijajlović,J., Radovanović,T., Janjić,D. (1995): Papilomatoza
  goveda. 8 Savetovanje veterinara Srbije. Zbornik kratkih sadržaja radova. Zlatibor.
  ● 11)Jevtić,S., Radovanović,Т., Paunović,А., Mijajlović,Ј., Jevtić,А. (1996): Aktuelni
  problemi zagadljivosti stočne hrane gljivicama i mikotoksinima. Zimska škola za agronome.
  Zbornik radova. Agronomski fakultet Čačak.
  ● 12)Jevtić,S., Radovanović,T., Mijajlović,J., Jevtić,A. (1996): Alimentarne intoksikacije
  svinja. Zimska škola za agronome. Zbornik radova. Agronomski fakultet Čačak.
  ● 13)Veljović,P., Jevtić,S., Radenković,B., Mijajlović,Ј. (1997): Prilog proučavanju
  invadiranosti parazitima nekih predstavnika ihtiofaune reke Ibar, Zimska škola za agronome.
  Zbornik radova. Agronomski fakultet Čačak.
  ● 14)Jevtić,S., Veljović,P., Radenković,B., Mijajlović,Ј., Petrović,М. (1998): Najčešće
  bolesti riba u intenzivnom i ekstenzivnom uzgoju i mere profilakse, IV Savetovanje agronoma
  Republike Srpske. Zbornik kratkih sadržaja. Teslić – Banja Luka.
  ● 15)Jevtić,S., Petrović,М., Jevtić,А., Mijajlović,Ј. (1998): Infekcija kokošijih jaja gljivicama
  roda Aspergillus. IV Savetovanje agronoma Republike Srpske. Zbornik kratkih sadržaja.
  Teslić – B.Luka.
  ● 16)Radenković,B., Janković,Lj., Jevtić,S., Mijajlović,Ј. (1998): Problemi dezinfekcije i
  dezodoracije Ďubreta. Zimska škola za agronome. Zbornik radova. Agronomski fakultet
  Čačak.
  ● 17)Mijajlović,Ј., Jevtić,S. (1998): Raširenost subkliničkih mastitisa krava na individualnom
  sektoru i mogućnost njihovog lečenja. Zimska škola za agronome, Zbornik radova.
  Agronomski fakultet Čačak.
  ● 18)Veljović,P., Jevtić,S., Radenković,B., Mijajlović,Ј., Đoković,R., Jevtić,А. (1998):
  Endoparazitski helminti nekih slatkovodnih riba u ekosistemu Zapadne Morave. Veterinarski
  glasnik, 1-2 Beograd.
  ● 19)Veljović,P., Jevtić,S., Mijajlović,Ј., Jevtić,А., Gutić,М., Kurčubić,V. (1998): Prilog
  proučavanju terapije mastitisa krava u periodu zasušenja. Savremena poljoprivreda vol 46,
  1998. International conference „Tempo –HP“ Čačak.
  ● 20)Jevtić,S., Gutić,M., Jevtić,A., Bošković,S., Kurčubić,V., Mijajlović,J., Petrović, M.,
  Đoković,R. (1998): UtvrĎivanje stepena uticaja pojedinih provinijencija bikova simentalske
  rase na promenu nekih parametara reprodukcionih sredstava plotkinja putem veštačkog
  osemenjavanja. Savremena poljoprivreda vol 46. 1998. International conference “Tempo-HP”
  Čačak.
  ● 21)Mijajlović,Ј., Jevtić,S., Kurćubić,V. (1999): Značaj edukacije poljoprivrednih
  proizvoĎača. Zimska škola za agronome. Zbornik radova. Agronomski fakultet Čačak.
  ● 22)Jevtić,S., Mijajlović,J., Kurćubić,V., Lalović,M., Šarčević,B. (2000): Prilog poznavanja
  neškodljivog uklanjanja životinjskih leševa i animalnih konfiskata. Zbornik radova. Zimska
  škola za agronome. Agronomski fakultet Čačak.
  ● 23)Аničić,Lj., Vasović,V., Mijajlović,Ј. (2006): Globalizacija i reinženjering u ekološkom
  menadžmentu. Ekološki menadžment u funkciji zaštite i unapreĎenja životne sredine. Prvi
  kongres srpskih geografa, Sokobanja.
  ● 24)Mijajlović,J. (2009): Ekonomski aspekti zaštite zdravlja krava u postmodernom
  ambijentu. Srbija na putu evropskih integracija, Zbornik radova, CESNA B, Beograd.
  ● 25)Mijajlović,Ј., Biočanin,Ј., Sarić,L. (2010): Pesticidi i izvori zagaĎenja u životnoj sredini.
  Rizici i eko-bezbednost u postmodernom ambijentu. Zbornik radova. MeĎunarodna
  konferencija. Državni univerzitet u Novom Pazaru.
  ● 26)Mijajlović,Ј., Stojaković,А., Biočanin,I. (2010): ZagaĎenost radne i životne sredine i posledice na proizvodnju žitarica. Rizici i eko-bezbednost u postmodernom ambijentu. Zbornik radova. MeĎunarodna konferencija. Državni univerzitet u Novom Pazaru.
 • • 27)Mijajlović,Ј. (2010): Ekološki marketing u procesu ekonomskog komuniciranja. MeĎunarodna konferencija. Regionalizacija i ekologija u kontekstu društvenog razvoja. CESNA B i Hanns Seidel Stiftung, Sijarinska Banja.
 • • 28)Biočanin,R., Mijajlović,J., Badić,M. (2010): Energetska efikasnost i životna sredina. MeĎunarodna naučna konferencija Menadžment 2010, Zbornik radova. Fakultet za industrijski menadžment Kruševac.
 • • 29)Mijajlović,J. (2011): Ekonomska diplomatija i menadžment u agraru Republike Srbije. MeĎunarodna konferencija. Srbija izmeĎu reindustrijalizacije i agrara. Zbornik radova CESNA B, Beograd.
 • • 30)Mijajlović,J., Mehmedović,A. (2011): Bezbednost transporta opasne robe u regionalnim determinantama održivog razvoja. MeĎunarodna konferencija. Regionalizacija i ekologija u kontekstu društvenog razvoja. Zbornik radova. CESNA B, Beograd.

Naučni skupovi, konferencije

Projekti

Ostalo

• Knjiga: Jevtić,S., Aleksandra Jevtić, Jasmina Mijajlović: PAS I MAČKA-KO JE KO, Agronomski fakultet, Čačak, 1996.godine.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_separator 0=””][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][/vc_column][/vc_row]

Translate »