Doc. dr Izet Banda


  • Doc. dr Izet Banda, docent
  • Rođen 10.06.1955. Bijelo Polje,Crna Gora
  • Završen fakultet :VEKŠ Brčko,Univerzitet Tuzla, 1977 godina, Fakultet za uslužni biznis Novi Sad , Evropski univerzitet Beograd , 2005 godina.
  • Magistratura :Fakultet za uslužni biznis Novi Sad, univerzitet Educons (Tema: Uloga eksterne revizije u sprečavanju obmana , prevara i manipulacija- inspirisana zahtjevima povjerilaca ) , 2008 godina.
  • Doktorat :Fakultet poslovne ekonomije , univerzitet Educons Novi Sad
    (Tema: Državna revizija ključna poluga na relaciji javna odgovornost- javni interes ) , 2012 godina.

Biografija

Doc. dr. Izet Banda, docent , za naučnu oblast Društvene nauke , naučno polje Ekonomske nauke , uža naučna oblast Finansije , računovodstvo i revizija , Evropski univerzitet , Ekonomski fakultet Brčko. Rođen , 10.06.1955 god. u Bijelom Polju , od 1966 godine živi u Brčkom, gdje je završio osnovno , srednje i više obrazovanje. Zvanje diplomiranog ekonomiste , magistra ekonomskih nauka (Tema: Uloga eksterne revizije u sprečavanju obmana , prevara i manipulacija- inspirisana zahtjevima povjerilaca) i doktora ekonomskih nauka (Tema: Državna revizija ključna poluga na relaciji javna odgovornost- javni interes ) stekao je na fakultetu Poslovne ekonomije , univerzitet Educons Novi Sad ( Sremska Kamenica ). U toku radne karijere obavljao je čitav niz odgovornih dužnosti , kao šef računovodstva , finansijski direktor , sekretar za društvene djelatnosti , zamjenik šefa odjeljenja za Obrazovanje i vršilac dužnosti šefa Odjeljnja za obrazovanje u Vladi Brčko distrikta  nalogom supervizora za Brčko distrikt BiH, poslanik u dva mandata u Skupštini Brčko distrikta BiH. Obavljao je i dužnost delegata u  Vijeću naroda RS.

Odlukom Senata br.219-6/2014 od 26.09.2014 godine Evropskog univerziteta Brčko distrikta BiH izabran je u naučnu- nastavno zvanje docenta na Evropskom univerzitetu Brčko distrikta BiH , gdje je i angažovan na predmetu Međunarodna ekonomija.

Na osnovu člana 68 stav 2.d) Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona, Naučnonastavno vijeće Ekonomskog fakulteta na sjednici održanoj 31.08.2015 donjelo je Odluku, broj: 3-3/2015  o imenovanju doc. dr Izet Banda za vršioca dužnosti dekana Ekonomskog fakulteta Evropskog univerziteta ” Kallos” Tuzla.

Bibliografija

UDŽBENICI,SKRIPTE,NASTAVNI TEKSTOVI

Knjiga REVIZIJA upravljanja javnim resursima, autor Dr. Izet Z. Banda
Izdavač EVROPSKI UNIVEZITET BRČKO DISTRIKT BiH, 2015 godine.
(Odlukom Senata Evropskog univerziteta Brčko, broj: 179-6/2015 od 07.06.2015 godine prihvaćena je kao udžbenička literatura)

NAUČNI RADOVI

1. Poslovna ekonomija (izdavač Univerzitet EDUCONS Novi Sad) Tema: Mjesto i uloga revizije u konceptu računovodstvrnr prakse. UDK 3:33+336 – 2010 godina

2. Ekonomika, izdavač Ekonomski fakultet Niš, tema: Korparativno upravljanje u uslovima savremene računovodstvene profesije. UDK: 338(497,1), 2010 godina.

3. Zbornik radova (izdavač Univerzitet EDUCONS Novi Sad) Tema: Revizija poslovanja javnog sektora – osnova za aktivan poslovni ambijent. UDK 657,6 336.1/.5:657.6, 2011 god.

4. Zbornik radova (izdavač Univerzitet EDUCONS Novi Sad) Tema: Analiza i revizija poslovanja Javnih kompanija-primarni predmet interesovanja državne revizije. UDK: 338.124.4:330(082), maj 2012 godine.

5. Zbornik radova (izdavač Univerzitet EDUCONS, Sremska Kamenica) Tema; Reformisanje
računovodstva i revizije – bitna pretpostavka evropske perspektive tranzicionih zemalja u
postkriznom periodu. UDK;338.124.4:330.11, i SBN: 978-86-87785-45-8; 29. maj 2013 god.

6. Zbornik radova (izdavač Univerzitet EDUCONS Novi Sad) Tema: Due diligence- u funkciji
otklanjanja negativnih posljedica neoliberalizma. UDK: 330.11 (82), ISBN: 978-86-87785-52-6. 28.maj 2014. godine.

7. Poslovna ekonomija ( izdavač Univerzitet EDUCONS Novi Sad) Tema: Uticaj korporatizacije računovodstvene profesije na kvalitet finansijskog izvještavanja. UDK 3:33+336 – 2014 godina . ISSN 1820-6859

8. Zbornik radova (izdavač Evropski univerzitet Brčko ) sa trećeg Međunarodnog naučnog
skupa Katastrofe , prevencija i saniranje Posljedica. Tema: Upravljanje rizikom organizacije
s ciljem prevencije posljedica štetnih događaja uslijed izloženosti rizicima.
– UDC 658.1:005.334 -. 27 i 28 mart 2015 godina.

9. Zbornik radova ” FINconsult ” 3. Međunarodi simpozij , 24 i 25. 04. 2015 godine Fojnica.
Priprema BiH ekonomije za ulazak u EU.
Tema: Računovodstveni konzervatizam u funkciji pripreme računovodstvene profesije u BiH na putu ka EU ( koautor).
– 336.1(497.6):(339.926:061.1EU(063)(082)

10. Zbornik radova (izdavač Univerzitet EDUCONS Novi Sad): Štednja ili potošnja- recesija ili oporavak (koautor).
Tema : Reafirmisanje računovodstvenog načela opreznosti- u funkciji promovisanja ekonomije realnih vrijednosti.
UDK: 338.1 ISBN: 978-86-87785-65-6 27-28 maj 2015.

11. Poslovna ekonomija ( izdavač Univerzitet EDUCONS Novi Sad) Tema: Upravljanje fiksnim sredstvima ( koautor ). UDK 3:33+336 – 2015 godina . ISSN 1820-6859.

12. Udruženje računovođa i revizora Federacije BiH , ZBORNIK RADOVA 18. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ, “IZAZOVI POSLOVNOG OKRUŽENJA” .
God.18,br.1 ISSN 2303-8500. Tema : Računovodstveni konzervatizam i ekonomija realnih vrijednosti – izazov i prioritet BiH poslovnog okruženja, Neum, 17-19. septembar 2015. godine.

13. Poslovna ekonomija ( izdavač Univerzitet EDUCONS Novi Sad) Tema: Analiza nivoa organizovanosti poslovanja preduzeća. UDK 3:33+336 – 2015 godina . ISSN 1820-6859,
UDK :658.56.012 , orginalni naučni rad (koautor), 2015 godine.

14. Zbornik radova (izdavač Evropski univerzitet Brčko,i Evropski univerzitet “Kallos” Tuzla ) sa četvrtog Međunarodnog naučnog skupa Migracije u XXI vijeku -Uzroci i posljedice – . Tema: EKOLOŠKI DUE DILIGENCE I ODRŽIVI RAZVOJ – PREVENTIVNI OBLICI BORBE PROTIV MIGRACIJA.
– UDK 502.131.1:314.15. od 25.03. 2016 godina.

15. Zbornik radova ” FINconsult ” 4. Međunarodi simpozij , 28 i 29. 04. 2016 godine Fojnica.
Uloga finansijsko – računovodstvene i menadžerske profesije u izboru i provedbi generalnog koncepta reformisanja BH. privrede .
Tema: Uloga poslovne forenzike u izboru adekvatnog koncepta reformisanja BH. privrede.
( koautor).
– God. 4, br. 1 (2016) ISSN 2490-239X

16. Zbornik radova (izdavač Univerzitet EDUCONS Novi Sad), sedmi naučni skup: Reforme i razvoj privrede Srbije u uslovima institucionalne krize Evropske unije
Tema : Ekonomija drživog razvoja u uslovima institucionalne krize Evropske unije.
UDK: 325:338.246(497.11) ISBN : 978-86-87785-71-7 25.maj 2016

17. Poslovna ekonomija ( izdavač Univerzitet EDUCONS Novi Sad) Tema: Upravljanje tekućim sredstvima. UDK 3:33+336 – 2016 godina . ISSN 1820-6859,
UDK :336.71 , orginalni naučni rad (koautor), 2016 godine.

18. Udruženje računovođa i revizora Federacije BiH , ZBORNIK RADOVA 19. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ, “IZAZOVI I DILEME U RAČUNOVODSTVU, REVIZIJI I POREZIMA U BiH” .
God.19,br.2 ISNN 2303-8500. Tema : Virtuelizacija računovodstva i savremene poslovne prevare- najveći izazovi za računovodstvenu profesiju, Neum, 22-24. septembar 2016. godine.

19.Evropska revija, naučni časopis Evropskog univerziteta Brčko distrikta BiH
(ISSN 2303-8020) UDK :0/9, godina II , vol 2, br.2(4) ,2016.
Tema: NEOPHODNOST PROMJENA U REVIZIJI U ZEMLJAMA U TRANZICIJI
UDK 336.71:339.727.22(4-664)
Rad, pregledani. Brčko, oktobar 2016 godine.

20. Zbornik radova (izdavač Evropski univerzitet Brčko,i Evropski univerzitet “Kallos” Tuzla ) sa petog Međunarodnog naučnog skupa Rad i stvaralaštvo u XXI vijeku – . Tema: RAČUNOVODSTVENI INFORMACIONI SISTEM KAO PODRŠKA SAVREMENOM POSLOVANJU ( koautor)
– UDK 007:657.05 / :004. od 07.04.2017 godina.

21.Evropska revija, naučni časopis Evropskog univerziteta Brčko distrikta BiH
(ISSN 2303-8020) UDK :0/9, godina II , vol 2, br.1(5) ,2017.
Tema: PRIRODNI TURISTIČKI POTENCIJALI U FUNKCIJI EKONOMSKOG RAZVOJA UNSKO-SANSKOG KANTONA (koautor)
UDK 330.34:338.48(497,6)
Rad, Orginalni naučni rad. Brčko, avgust 2017 godine.

NAUČNI SKUPOVI,KONFERENCIJE

– Učestvovao je na IV Međunarodnom naučnom skupu koji je organizovao Univerzitet EDUCONS Novi Sad kao izlagač teme: Realni sektor, finansijske institucije i uloge u globalnoj krizi-mogućnosti oporavka. 2012 godina.

– Izlagao je temu: GLOBALNA EKONOMSKA KRIZA I POSLOVNA EKONOMIJA- IZAZOVI TEORIJE I PRAKSE, 29.maj 2013.god.

– Bio je učesnik na V Međunarodnom naučnom skupu u organizaciji Univerziteta EDUCONS, Novi Sad „VELIKA RECESIJA I KRIZA NEOLIBERALNA EKONOMIJA“.

– Izlagao je temu: Due diligence- u funkciji otklanjanja negativnih posljedica neoliberalizma, 28.maj 2014. godine.

– Bio je učesnik na III Međunarodnom naučnom skupu Katastrofe , prevencija i saniranje posljedica,u organizaciji Evropskog univerziteta Brčko. Izlagao je Temu: Upravljanje rizikom organizacije s ciljem prevencije posljedica štetnih događaja uslijed izloženosti rizicima.
-. 27 i 28 mart 2015 godina.

– U čestvovao je na 3. Međunrodnom simpoziju , u organizaciji Edukativno – konsultanske kuće ” FINconsult “. Tema: Računovodstveni konzervatizam u funkciji pripreme računovodstvene profesije u BiH na putu ka EU , 24 i 25 april 2015 godine, Fojnica.
– Učestvovao je na VI Međunarodnom naučnom skupu koji je organizovao Univerzitet EDUCONS Novi Sad : ’’ŠTEDNJA ILI POTROŠNJA – RECESIJA ILI OPORAVAK ”
Izlagao je temu : Reafirmisanje računovodstvenog načela opreznosti – u funkciji promovisanja ekonomije realnih vrijednosti 27-28. maj, 2015 godine. Novi Sad

– Učestvovao na 18. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ ,”IZAZOVI POSLOVNOG OKRUŽENJA”
Izlagao je temu: Računovodstveni konzervatizam i ekonomija realnih vrijednosti – izazov i prioritet BiH poslovnog okruženja, Neum, 17-19. septembar 2015. godine.

– Bio je učesnik na IV Međunarodnom naučnom skupu Migracije u XXI vijeku -Uzroci i posljedice,u organizaciji Evropskog univerziteta Brčko i Evropski univerzitet “Kallos” Tuzla. Izlagao je Temu: : EKOLOŠKI DUE DILIGENCE I ODRŽIVI RAZVOJ – PREVENTIVNI OBLICI BORBE PROTIV MIGRACIJA.
-. 25.03.2016 godina.

– U čestvovao je na 4. Međunrodnom simpoziju , u organizaciji Edukativno – konsultanske kuće ” FINconsult “. Tema: Uloga poslovne forenzike u izboru adekvatnog koncepta reformisanja BH. privrede, 28 i 29 april 2016 godine, Fojnica.

– Učestvovao je na VII Međunarodnom naučnom skupu koji je organizovao Univerzitet EDUCONS Novi Sad: ” Reforme i razvoj privrede Srbije u uslovima institucionalne krize Evropske unije”
Izlagao je temu : EKONOMIJA ODRŽIVOG RAZVOJA U USLOVIMA INSTITUCIONALNE KRIZE EVROPSKE UNIJE 25. maj, 2016 godine. Novi Sad

– Učestvovao na 19. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ ,”IZAZOVI I DILEME U RAČUNOVODSTVU, REVIZIJI I POREZIMA U BiH” ;Evropski univerzitet Brčko distrikt BiH.
Izlagao je temu: Virtuelizacija računovodstva i savremene poslovne prevare- najveći izazovi za računovodstvenu profesiju, Neum, 22-24. septembar 2016. godine.

– Bio je učesnik na V Međunarodnom naučnom skupu Rad is stvaralaštvo u XXI vijeku -; u organizaciji Evropskog univerziteta Brčko i Evropski univerzitet “Kallos” Tuzla. Izlagao je Temu: : ” Računovodstveni informacioni sistem kao podrška savremenom poslovanju”
-. 07.04.2017 godina.

OSTALO :

• Ekonomski fakultet u Brčkom, broj : 02/1-713/02 od 16.12.2002 godine. CERTIFIKAT o pohađanju i uspješnom završetku edukacije za stečajnog i likvidacionog upravnika i upravnika prinudnog poravnanja.

• Član organizacionog odbora IV međunarodnog naučnog skupa na Evropskom Univerzitetu Brčko distrikt BiH.

• Doktorske disertacije – član komisije
– Adis Puška : “Donošenje investicionih odluka u uslovima neizvjesnosti i rizika pomoću metoda , višekriterijske analize”, Doktorska disertacija , Evropski Univerzitet Brčko distrikta BiH , uspješna odbrana ,30.01.2016 godine.

• Pedagoški fakultet, Evropski univerzitet Brčko distrikt BiH ,broj :172-1/2017 od 23.03.2017 godine, UVJERENJE o završenom dopunskom psihološko-pedagoškom i metodičkom obrazovanju.

• Dana 23.09.2017 godine bio sam mentor Ismiri Gušić koja je odbranila magistarsku tezu pod nazivom ” Cijena kao elemenat konkurentske prednosti i uticaji njene promjene na ponašanje potrošača “. Odbrana gore navedene magistarske teze bila je na Evropskom univerzitetu ” Kallos ” Tuzla. Predsjednik komisije bila je Prof .dr Nevenka Nićin, Član Prof. dr Haris Agić, mentor Doc. dr Izet Banda. Kandidat je uspješno odbranio magistarsku tezu.

RECENZIJE :
• Doc. dr Izet Banda i ostali (2016)
Recezent Zbornika Migracije u XXI vijeku – Uzroci i posljedice – na četvrtom Međunarodnom naučnom skupu u organizaciji Evropskog Univerziteta Brčko i Evropskog univerziteta ” Kallos” Tuzla.
Brčko, 25.03.2016 godine.

• Doc. dr Izet Banda -2016
Član uređivačkog odbora -Časopisa NAUČNA REVIJA Evropskog univerziteta
” Kallos “Tuzla,za medicinske i tehničke nauke
ISSN 2490-3167 UDK : 0/2 GODINA I, VOL 1 BR. 1, 2016

• Doc. dr Izet Banda i ostali (2017)
Recezent i član naučnog odbora Zbornika – Rad i stvaralaštvo u XXI vijeku – na petom Međunarodnom naučnom skupu u organizaciji Evropskog Univerziteta Brčko i Evropskog univerziteta ” Kallos” Tuzla.
Brčko, 07.04.2017 godine.

• Doc.dr Izet Banda -2017
Recezent – knjiga Poslovne finansije, autori Dr. Nevenka Nićin i Dr. Slobodan Nićin
Izdavač Evropski univerzitet Brčko.
Brčko, oktobar 2017 godine.