Doc. dr Boro Dakić

[vc_row 0=””][vc_column width=”1/4″][vc_gallery interval=”3″ images=”13797″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text 0=””]
 • Doc. dr Boro Dakić, docent
 • Rođen 08.01.1956. Podgorja, BiH
 • Završen fakultet : Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Magistratura : Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu
  Tema : “Operativno upravljanje teretnim kolima na železnici”
 • Doktorat : Evropski univerzitet-Tehnički fakultet Brčko distrikt,Tema: „Razvoj modela i funkcionalne organizacije logističkog centra u svrhu racionalizacije makro i mikro distribucije“
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_text_separator title=”Biografija”][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_column_text 0=””]

Dr Bоrо Dаkić, dipl. inţ sаоbr. је rоđen 08. јаnurа 1956. gоdinе u Pоdgоriјi, оpštinа Mrkоnjić Grаd, Оsmоgоdišnju škоlu zаvršiо је u Bаrаćimа, а gimnаziјu u Јајcu (sа оdličnim uspјеhоm). U pеriоdu škоlskе 1975/76-1979/80 stičе zvаnjе diplоmirаnоg inţеnjеrа sаоbrаćаја nа Sаоbrаćајnоm fаkultеtu Univеrzitеtа u Bеоgrаdu nа smеru ţеlеznički sаоbrаćај i trаnspоrt (sа оcјеnоm 10). Pоslеdiplоmskе studiје upisuје nа Sаоbrаćајnоm fаkultеtu Univеrzitеtа u Bеоgrаdu i 1993. brаni rаd nа tеmu “Operativno upravljanje teretnim kolima na ţeleznici” čimе stičе zvаnjе mаgistrа tеhničkih nаukа (оblаst sаоbrаćаја) sа prоsјеčnоm оcјеnоm prеdmеtа 9,14 u tоku studiја. Dоktоrsku disеrtаciјu је priјаviо nа FTN Nоvi Sаd, gdе је оciјеnjеnа pоdоbnоst mеntоrа i kаndidаtа i оdоbrеnа izrаdа. Nа istоm је izаbrаnа kоmisiја zа оdbrаnu disеrtаciје. Dаnа 01.03.2014. nа Еvrоpskоm univеrzitеtu (tеhnički fаkultеt) u Brčkоm uspјеšnо је оdbrаniо dоktоrsku disеrtаciјu nа tеmu «Rаzvој mоdеlа i funkciоnаlnе оrgаnizаciје lоgističkоg cеntrа u svrhu rаciоnаlizаciје mаkrо i mikrо distribuciје» kоd prоf. dr Vlаdеtе Gајićа, rеdоvnоg prоfеsоrа FTN Nоvi Sаd, RS, kојi mu је biо mеntоr pri izrаdi dоktоrskе disеrtаciје. U praksi je prošao sve faze profesinalnog angaţmana i napredovao od tehnologa, šefa, savjetnika do direktora. U toku svog edukativno-istraţivačkog rada, učestvovao je kao saradnik i rukovodilac na značajnom broju studija (56) i (27) projekata i objavio veliki broj naučnih i stručnih radova, a neki od njih su dole prikazani. Dobro poznaje Ruski jezik, a sluţi se Engleskim jezikom. Hobi mu je: gitara.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_text_separator title=”Bibliografija”][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_column_text 0=””]

Monografije

 • 1.LOGISTIKA I LOGISTIČKI CENTRI -Razvojni, tehničko tehnološki i saobraćajno transportni aspekt
 • 2.LOGISTIKA I LOGISTIČKI CENTRI -Špedicija, MTO i marketing logistika

Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi

1. „Poznavanje robe u transportu“ (skripta i vjeţbe),

2. Saobraćajna geografija (skripta i vjeţbe),

3. Tehnologije transporta sa mehanizacijom pretovara (skripta i vjeţbe),

Naučni radovi

 • 1. „Analiza korišćenja kola za prevoz robe na mreţi JŢ“, Ţeleznice br. 2/1986. Beograd. 2. „Identifikacija faktora relevantnih za skraćenje bavljenje kola u tehničkim stanicama i na robnim operacijama“, Ţeleznice br. 2/1988. Beograd. 3. „Predlog savremene organizacije ŢAS-a na teritoriji ŢTO Beograd“, Ţeleznice br. 8/1988. Beograd. 4. „Problematika operativnog odlučivanja na JŢ u realnom vremenu“, Ţeleznice br. 1/1992. Beograd. 5. „Istraţivanje i definisanje prigradskog saobraćaja Subotice u odnosu na prugu velikih brzina Subotica-Beograd“, Ţeleznice br. 10/1992. Beograd. 6. „Operativno upravljanje teretnim kolima na JŢ“, Ţeleznice br. 3-4/1994. Beograd. 7. „Transformacija informacionih tokova na ţeleznici kao podrška racionalnom odlučivanju“, YU Info, Brezovica, 1996. 8. „Promena strukture teretnog kolskog parka JŢ u funkciji zahteva privrede“, VIII simpozijum, Tehnika ţelezničkih vozila, Niš, 1998. 9. „Makro i mikro koncepcija razvoja operativnog upravljačko-informacionog sistema na ţeleznici, YUŢEL 98, V.Banja, 1998. 10. „Razvoj strukture teretnog kolskog parka u funkciji vlasnika industrijskih koloseka“, YUŢEL, V.Banja, 1998. 11. „Izbor kriterijuma za optimizaciju distribucije raspoloţivih teretnih kola na ţeleznici“ YUŢEL, V.Banja, 1998. 12. „Organizacija i menadţment u ţelezničkom saobraćaju u budućnosti (organization and
  management of railway transport of the future), Drugi kongres o saobraćaju, Beograd, 1999.
  13. „Razvoj operativnog upravljanja na ţeleznici“, YUŢEL, V.Banja, 2000.
  14. „Model procesa nakupljanja kontejnera i njegov uticaj na brzinu dostave robe, YUŢEL,
  V.Banja, 2000.
  15. „Razvoj industrijskih koloseka kao faktor povećanja prevoza ţeleznicom, YUŢEL,
  V.Banja, 2000.
  16. „Industrijski koloseci na teritoriji ŢTP Beograd, stanje i perspektive“, Ţeleznice, Beograd,
  2001.
  17. „Tehnološki procesi i operacije u logistici“, Savremeni materijali, Akademija
  nauka i umjetnosti Republike Srpske, 2013,
  18. „Uravnoteţenje procesa i operacija u logistici“, Savremeni materijali, Akademija nauka i
  umjetnosti Republike Srpske, 2013.
  19. „Prilog poboljšanju logističkih performansi“, Novi Horizonti, Saobraćajni
  fakultet, Doboj, 2013.
  20. „Metodološke smernice za razvoj nacionalnih logističkih centara u grupi zemalja SEETO –
  od vizije do stvarnosti“, Novi Horizonti, Saobraćajni fakultet, Doboj, 2013.
  21. „Idеntifikаciја bеzbјеdnоsnih rizikа u zоni prelаzа putа prеkо ţеljеzničkе
  prugе nа tеritоriјi grаdа Priјеdоrа“, II Nаučnо stručnа kоnfеrеnciја
  „Bеzbiјеdnоst sаоbrаćаја u lоkаlnim zајеdnicаmа“, Bаnjа Lukа 2014.
  22. Uprаvljаnjе rizikоm u ţеljеzničkоm sаоbrаćајu sа pоsеbnim оsvrtоm nа pruţnо
  putnе prеlаzе, Čаsоpis „Vјеštаk“, Bаnjа Lukа 2014.
  23. Еfektivan, efikasan i ekološki sistem grijanja generisan korišćenjem
  savremenih metoda i materijala, АNURS, 2014. Bаnjа Lukа

Naučni skupovi, konferencije

 • 1. „Organizacija ranţirnog rada stanice Doboj“, Savetovanje ranţirnih stanica
  Jugoslavije, Doboj 1982,
  2. „Funkcionalna organizacija drumskog i ţeljezničkog saobraćaja i transporta
  na području OPK Banja Luka“, Savetovanje Komore BIH i OPK BiH, 1983. god,
  3. „Predlog savremene organizacije ŢAS-a na teritoriji ŢTP Beograd“,
  Susret saobraćajnih inţenjera Jugoslavije, Subotica 1988.
  4. „Prioriteti u domenu ţelezničkog teretnog saobraćaja“, savetovanje u Osijeku
  1988. Оsiјеk.
  5. „Ţeljeznički sektor BiH u intermodalnom transportu Jadran-Sava-Dunav“, Ministarstvo
  saobraćaja i prometa, Sarajevo, 2006.itd

Projekti

 • „Analiza stanja i predlog strategije i organizacije razvoja ŢIT-a na teritoriji ŢTP Beograd“, SI CIP,
  Beograd,
  • Knjiga 1. Analiza strukture preduzeća i tehnologija organizacije,
  • Knjiga 2. Stanje i odrţivost TKP-a i inkorporacija pojedinih poslova sa ŢAS-om na
  teritoriji ŢTP-a,
  • Knjiga 3. Predlog strategije i organizacije razvoja ŢAS-a i evoluiranje u ŢIT
  (ţeljeznički integralni transport) na teritoriji ŢTP Beograd, Beograd, 1988.
  2. „Uputstvo za ocenu troškova pri zaustavljanju bavljenju i pokretanju vozova, SI CIP Beograd,
  1988, 1989, 1994.
  3. „Organizovanje racionalnijeg robnog rada u subregionu Kruševac sa osnovnim rešenjem RTC
  na odreĎenoj lokaciji i projekat preduzeća nocioca funkcija RTC, SI CIP, 1989. (Rukovodilac
  zajedno sa Mr Stevanom Đurićem),
  4. „Operativno upravljanje teretnim kolima na ţeleznici“, SI CIP, 1994.
  5. „Makro i mikro koncepcija upravljanja raspoloţivim teretnim kolima na ţeleznici“, SI-CIP
  Beograd, 1999.
  6. „Makro i mikro koncepcija razvoja operativno-upravljačkog informacionog sistema na ţeleznici“, Beograd, 2000. 7. „Studija o putnim prelazima na teritoriji opštine Novi Grad“, ŢRS Doboj, 2006. 8. „Studija o putnim prelazima na teritoriji opštine Prijedor“, ŢRS Doboj, 2006. 9. „Studija o putnim prelazima na teritoriji opštine Banja Luka“, ŢRS Doboj, 2007. 10. „Koncepcija UTIS-a na relaciji operativne sluţbe ŢTP-a – Operativna sluţba ZJŢ, OOUR za Kibernetiku Doboj 1987, 11. „Racionalizacija korišćenja i upravljanja teretnim kolima na mreţi ŢTP Beograd“, SI-CIP Beograd, 1987. 12. „UnapreĎenje funkcionisanja i organizacija rada na industrijskim kolosecima REIK Kolubara, SI CIP, Beograd, 1987. 13. „Organizovanje ŢTP-a Beograd u skladu sa novim Zakonom o preduzrćima“, SI CIP Beograd, 1989. god. 14. „Tehnologija rada ţelezničko čvora Beograd“, Saobraćajni fakultet i Saobraćajni Institut CIP Beograd, 1989. (knjige I do IV). 15. „Društveno ekonomska opravdanost izgradnje pruge Beograd-Obrenovac“, Institut Saobraćajnog fakulteta i SI CIP Beograd, 1990. 16. „Integracija regulatornih poslova ŢTP Beograd i ŢTP Titograd u skladu sa aktuelnim Zakonom o preduzećima“, SI CIP Beograd, 1989, 17. „UnapreĎenje organizacije rada na industrijskim kolosecima ŢTP Beograd“, SI CIP Beograd. 1990. 18. „Eksploatacija, organizacija i razvoj industrijskih koloseka u ŢTP “Beograd”, SI CIP, Beograd, 1991. 19. „Izrada i projektovanje reda voţnje, Podprojekat I-Metodologija izbora i verifikacija podloga za izradu optimalnog reda voţnje, SI CIP Beograd, 1992. 20. „Tehnološki projekat pruge za velike brzine Subotica-Dimitrovgrad, deonica InĎija-Subotica, podnaslov Prigradski saobraćaj Subotice“, Institut Saobraćajnog fakulteta i SI CIP Beograd, 1992. 21. „Metodologija za klasifikaciju organizacionih delova preduzeća i poslova u ŢTP Beograd“, SI CIP Beograd 1992. 22. „UnapreĎenje funkcionisanja i kvaliteta prevozne usluge na ind. kolosecima ŢTP “Beograd”, SI CIP, Beograd, 1992. 23. „Istraţivanje i izrada metodologije razvoja putničkog i teretnog kolskog parka u funkciji saobraćajno ekonomskih kriterijuma ŢTP Beograd“, SI CIP, 1993. 24. „Mreţa logističkih centara na koridoru X“, SI CIP, 2003 25. Glavni projekat izgradnje perona, nastrešnica, pothodnika i sistema za predgrevanje kola u stanici Doboj, „Obnova“ Šamac, 2004. 26. „UnapreĎenje procesa ţelezničkog saobraćaja uz istovremenu racionalizaciju potrošnje i troškova

Ostalo

1. Alokacija troškova infrastrukture, SI CIP Beograd, 1989.

2. „Saobraćaj TEEM vozova preko pruga JŢ“ (koautor), Ţeleznice br. 2/1987. Beograd.

3. „Prioriteti u omenu ţeljezničkog teretnog saobraćaja“, Ţeleznice br. 4-5/1988. Beograd.

4. „Tranzitna veza članica EZ ţelezničkom osovinom BALKAN“, Promet br. 2/1989. Zagreb.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_separator 0=””][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][/vc_column][/vc_row]

Translate »