Doc. dr Blanka Oršolić


 • Doc. dr Blanka Oršolić
 • Rođena 13.11.1969. Ugljara, općina Orašje, BiH
 • Završen fakultet : Agronomski fakultet u Zagrebu
 • Magistratura : Pravni fakultet, OsijekTema : Disciplinska odgovornost državnih službenika u pravu Republike Hrvatske i pravu Bosne i Hercegovine
 • Doktorat : Pravni fakultet, OsijekTema: Uloga etičkih kodeksa u svezi s ostvarivanjem svrha „dobroga upravljanja”

Biografija

 • 1989 – 1993. godine Agronomski fakultet u Zagrebu.
 • 21. prosinca 2010. godine na Pravnom fakultetu u Osijeku kao polaznica poslijediplomskog znanstvenog studija “Poslovno pravo i poslovne transakcije“ obranila sam magistarski rad pod naslovom “Disciplinska odgovornost državnih službenika u pravu Republike Hrvatske i pravu Bosne i Hercegovine”, pod mentorstvom dr. sc. Branka Babca, professor emeritus. Time sam stekla akademski stupanj magistra društvenih znanosti iz znanstvenog polja prava. Tijekom poslijediplomskog znanstvenog studija ispunila sam sve zadane obveza odnosno položila osamnaest ispita  dodiplomskog studija i ispite poslijediplomskog studija.
 • Početkom 2012. godine na Pravnom fakultetu u Osijeku upisala sam doktroski studij. 7. studenoga 2012. godine obranila sam doktorsku disertaciju pod naslovom „Uloga etičkih kodeksa u svezi s ostvarivanjem svrha „dobroga upravljanja”” i time stekla akademski stupanj doktora društvenih znanosti iz znanstvenog polja prava.

Bibliografija

Naučni radovi

 • U koautorstvu s doc. dr. sc. Ivom Rozićem objavila sam članak pod naslovom “Disciplinski postupak zbog povrede službene dužnosti prema službeničkom pravu Republike Hrvatske i službeničkom pravu Bosne i Hercegovine“. Rad je pod brojem UDK: 35.08(497.5): 35.08(497.6) kao pregledni znanstveni članak objavljen u Zborniku radova “Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse”, br. 9/11, Mostar, lipanj 2011. godine.
 • U koautorstvu s doc.dr.sc. Mariom Vinkovićem objavila sam i članak “Uloga disciplinskih sankcija u borbi protiv neprofesionalnog i nezakonitog ponašanja državnih službenika – slučaj Hrvatske i Bosne i Hercegovine”. Rad je pod brojem UDK 342.98(497.5:497.6)35.08 kao pregledni znanstveni članak objavljen u Pravnom vijesniku god. 27. br. 2, 2011.
 • Rad “Uloga etičkih kodeksa kao normativnih struktura u javnoj upravi u zaštiti prava građana i ostvarivanju javnog interesa”. Rad je pod brojem UDK 351:174 objavljen u Zborniku radova sa trećeg Međunarodnog naučnog skupa “Katastrofe prevencija i saniranje posljedica”, Brčko, mart 2015.

 

 • Rad “Uloga i značaj tijela javne uprave na razvoj poduzetništva s osvrtom na radni moral i etiku javnih službenika”. Rad je prezentiran na Međunarodnom stručno-znanstvenom skupu “Perspektive razvoja županjske (HR) i oraške (BiH) Posavine”, Županja, oktobar 2017.

Naučni skupovi, konferencije

 • Na IX Međunarodnom savjetovanju „Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse“, u organizaciji Pravnih fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Splitu, u Neumu od 17. do 19. lipnja 2011. godine održala sam prezentaciju na temu „Disciplinski postupak zbog povrede službene dužnosti prema službeničkom pravu Republike Hrvatske i službeničkom pravu Bosne i Hercegovine“.
 • Na trećem Međunarodnom naučnom skupa “Katastrofe prevencija i saniranje posljedica”, u organizaciji Europskog univerziteta Brčko distrikt u martu 2015. godine održala sam prezentaciju Uloga etičkih kodeksa kao normativnih struktura u javnoj upravi u zaštiti prava građana i ostvarivanju javnog interesa”.
 • Na Međunarodnom stručno-znanstvenom skupu “Perspektive razvoja županjske (HR) i oraške (BiH) Posavine”, Županja, oktobar 2017. godine održala sam prezentaciju “Uloga i značaj tijela javne uprave na razvoj poduzetništva s osvrtom na radni moral i etiku javnih službenika”.

 

Projekti

 • o 2011 – 2012. godine Radna grupa za analizu rizika, projekt u okviru zemalja članica CEFTA inicijative,
 • o 2010. godine Predavač na obukama vježbenika unutar Uprave za neizravno oporezivanje na teme „Principi i medotede obavještajnog rada u Upravi za neizravno oporezivanje”,
 • o 2009. godina (mandat od 5 godin) Član Vijeća za zaštitu prava intelektualnog vlasništva u BiH,
 • o 2007 – 2008. godine „Integralno upravaljanje granicom BiH”, projekat u organizaciji IOM-a,
 • o 2004. godine „Uvođenje PDV u BiH i uspostava Uprave za neizravno oporezivanje”, državni Tim stručnjaka BiH.

Ostalo

TEČAJEVI I SEMINARI

 •  2012. godine ”Kodeks ponašanja za državne službenike u BiH”, ADS BiH, Vlašić,
 • 2009. godine “Risk Management”, Carinska uprava Nizozemske,
 • 2008. godine ”Europske integracije” ADS BiH,
 • 2007. godine ”Ocjena rada zaposlenih”, EU CAFAO,
 • 2007. godine ”PDV u BiH od 1. 1. 2006.godine”, EU CAFAO,
 • 2007. godine „Vještine rukovoĎenja”, EU CAFAO,
 • 2007. godine „Mjere za povećanje učinkovitosti na graničnim prijelazima BiH”, IOM,
 • 2007. godine „Zaštita prava industrijskog vlasništva”, Global Intellectual property academy, SAD
 • 2006. godine „Moderno upravljanje kontrolama neizravnih poreza”, EU CAFAO,
 • 2006. godine Kontrola izvoza robe dvojne namjene”, SIPRI i ZKA, Njemačka
 • 2005. godine „Obuka o obavještajnom radu”, EU CAFAO.