Doc. dr Albina Abidović

[vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_gallery interval=”3″ images=”20695″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]

 • Doc. dr Albina Abidović
 • 11.02.1987. godine u Brčkom, Brčko distrikt, Bosna i Hercegovina
 • Osnovne studije: Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli, 2011.
 • Magistarske studije: Pravni fakultet Evropskog univerziteta Brčko distrikt, 2014.Naziv magistarske teze: Položaj i uloga ustanova i javnih preduzeća u sisemu javne uprave Bosne i Hercegovine
 • Doktorske studije: Pravni fakultet Evropskog univerziteta Brčko distrikt, 2017.Naziv doktorske disertacije: Odnos upravnih i radnih sporova u ustavnopravnom poretku Bosne i Hercegovine

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Biografija”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Bibliografija”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Izbori u naučnonastavno zvanje:

 1. godine – naučnonastavno zvanje asistenta za naučnu oblast društvenih nauka, naučno polje Pravo, uža naučna oblast Javno pravo.
 2. godine – naučnonastavno zvanje docenta za naučno polje Pravo, uže naučne Javnopravne i Privrednopravne oblasti.

 

 

Objavljeni radovi:

 

1) Krivično delo pranja novca u krivičnom pravu Bosne i Hercegovine, (koautor), Zbornik radova s Međunarodnog naučnog skupa Pravo i izazovi XXI vijeka, Brčko, 2013, I tom, (str. 1-17.); ISBN 978-99955-765-0-9; COBISS.BH-ID 3566360;

2) Ugrožavanje nacionalne računarske infrastrukture računarskom sabotažom, s osvrtom na Republiku Srbiju, (koautor), Zbornik radova Nove sigurnosne ugroze i kritička nacionalna infrastruktura, Policijska akademija, Visoka policijska škola, Zagreb, 2013, str. 171-182; UDK 681.3;

3) Zloupotreba položaja ili ovlašćenja kao vid korupcije u krivičnom pravu Bosne i Hercegovine, (koautor), Zbornik radova Pravo i izazovi XXI vijeka, I tom, Evropski univerzitet, Brčko, 2014, str. 1-17; UDK343.352:343.214(497.6);

4) Evazija poreza, (koautor), Evropska revija, Evropski univerzitet Brčko distrikt, Brčko, 2015, ISSN 2303-8020, UDK;0/9 br.1/2015. god. I, vol. I;

5) Uloga međunarodnih institucija u prevenciji i saniranju posledica katastrofa, (koautor), Zbornik radova s III Međunarodnog naučnog skupa Katastrofe – prevencija i saniranje posljedica, Brčko, 2015, I tom, (str. 5-18.); ISBN 978-99955-99-00-3; COBISS.BH-ID 4922648; UDK 504.4:341.1/8(082);

6) Međunarodnopravni okvir za upravljanje migracijama, (koautor), Zbornik radova s IV Međunarodnog naučnog skupa Migracije u XXI vijeku – uzroci i posljedice, Brčko, 2016, I tom, (str. 1-17.); ISBN 978-99955-99-09-6; COBISS.BH-ID 5758232; UDK 314.15:341.4

7) Radni odnos kao institut radnog prava u Bosni i Hercegovini, (koautor), Zbornik radova sa V Međunarodnog naučnog skupa Rad i stvaralaštvo u XXI vijeku, Brčko, 2017, I tom; ISBN 978-99955-99-27-0; COBISS.RS-ID 6429464; UDK 349.2:331.105(497.6)

8) Prikaz odnosa upravnih i radnih sporova u ustavnopravnom poretku Bosne i Hercegovine, (koautor), Evropska revija, Evropski univerzitet Brčko distrikt, Brčko, 2017, ISSN 2303-8020, UDK 347.9(497.6), br.2 (6), 2017. god. III.

9) Veliki rat 1914-1918: Uzroci, posledice, tumačenja, (koautor), Baština, sveska 43, Institut za srpsku kulturu u Prištini, Leposavić, 2017, UDK 94 (100) „1914/1918“ 355.48 (100) „1914/1918“.

10) Ustavno-pravni položaj Kosova i Metohije i odnos SSSR prema KiM od 1963. do 1974. godine, XVIII naučni skup Srpsko-ruski odnosi u prošlosti i sadašnjosti, Institut za srpsku kulturu, Priština – Leposavić, 2018.

11) Sistem obezbeđivanja kvaliteta visokog obrazovanja u Republici Srbiji, (koautor),  Zbornik radova sa VI Međunarodnog naučnog skupa Aktuelni problemi visokog obrazovanja i nauke, Brčko, 2018, I tom; UDK 378.124:005.6(497.11)

12) Modeli podele Kosova i Metohije krajem dvadesetog veka, (koautor), Međunarodni tematski zbornik Hronotop Kosova i Metohije u nauci i umetnosti, Institut za srpsku kulturu – Priština, Leposavić, 2018, UDK 342.24/.25(497.115) 327.7/.8(497.115)”1999/…” str. 163-170

 

Članstvo u komisijama i drugim organima:

 1. Član Komisije za osiguranje kvaliteta Evropskog univerziteta Brčko distrikt, odlukom Senata Evropskog univerziteta Brčko distrikt broj 461-1/2013 od 27.04.2013. godine i izmjeni odluke broj 284-6/2016 od 10.12.2016. godine;
 2. Sekretar Vijeća za postdiplomske i doktorske studije Evropskog univerziteta Brčko distrikta, odlukom Senata Evropskog univerziteta Brčko distrikta broj 287-OD-02/2012 od 15.06.2012. godine;
 3. Član Redakcionog odbora časopisa Evropska revija; odlukom Senata Evropskog univerziteta Brčko distrikt broj 131-6/2015 od 20.06.2015. godine;
 4. Kontakt osoba Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla u postupku akreditacije, radi koordinacije sa učesnicima u postupku – Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, Agencijom za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, i Komisijom stručnjaka za eksternu evaluaciju
 5. Član Komisije za osiguranje kvaliteta Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla; odlukom Senata Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla broj: 43-3/2015 od 11.1.2015. godine
 6. Član Uređivačkog odbora časopisa Naučna revija; odlukom Senata Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla broj 9-6/2016 od 20.04.2016. godine;
 7. Član Disciplinske komisije za utvrđivanje disciplinske odgovornosti studenata; odlukom Senata Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla broj 12-3/2016 od 20.04.2016. godine;
 8. Član Organizacionog odbora Međunarodnog naučnog skupa Evropskog univerziteta Brčko distrikt.
 9. Urednik više zbornika radova sa međunarodnih naučnih skupova i udžbenika.
 10. Član komisije i mentor diplomskih radova studenata.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Translate »