Početak nastave u ljetnom semestru 2017./2018. godine


Obavještavamo sve studente i akademsko osoblje da nastava u ljetnom semestru akademske 2017./2018. godine počinje u četvrtak 01.03.2018. godine.

Evropski univerzitet Brčko distrikt BiH želi svim studentima i akademskom osoblju puno uspjeha.

EVROPSKI UNIVERZITET „KALLOS“ TUZLA U POSJETI NACIONALNOJ I UNIVERZITETSKOJ BIBLIOTECI U SARAJEVU


Prof. dr. Kemal Brkić, dekan Fakulteta političkih nauka Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, posjetio je Nacionalnu i univerzitetsku biblioteku BiH (NUB) sa sjedištem u Sarajevu. Tom prilikom profesor Brkić uručio je Biblioteci u ime Univerziteta 40 primjeraka univerzitetskih knjiga, i to sljedećih naslova:

  1. Osnove saobraćaja, autora prof. dr. Zijada Jagodića,
  2. Maloljetnička delinkvencija – problem Bosne i Hercegovine, autora dr. Jusufa Pušine,
  3. Patologija, grupe autora dr. Vere Todorović, dr Marjane Miceve, dr. Rudike Gmajnića i dr. Slobodan Marinkovia, kao i
  4. Anatomija čovjeka, autora prof. dr. Slobodana Marinkovića.

Profesor Brkić je razgovoru sa mr. sci. Draganom Bogdanović, službenicom iz CIP-Katalogizacija u publikaciji, koja je predložila veće učešće, odnosno registraciju profesora sa Evropskih univerziteta Brčko i Tuzla u NUB- u, a koje podrazumijeva i registar naučnih radnika.

Također, u komunikaciji sa rukovodiocem odjeljenja za prijem obaveznog primjerka nakon izdavanja publikacije, gospođom Beditom Islamović, istaknuta je jako dobra dosadašnja saradnja Biblioteke sa Evropskim univerzitetom „Kallos“ Tuzla.

Predstavnici Biblioteke su vrlo iskreno prihvatili poziv da posjete Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla, kao i Evropski univerzitet Brčko distrikt.

 

Evropski univerzitet zaključio ugovor o saradnji sa Univerzitetom u Beogradu – Institut za nuklearne nauke “Vinča” Beograd


Evropski univerzitet Brčko distrikt zaključio je dana 20.02.2018. godine ugovor o saradnji sa Institutom za nuklearne nauke “Vinča” Beograd pri Univerzitetu u Beogradu.

Institut za nuklearne nauke „Vinča” osnovan je 1948. godine kao naučni centar za istraživanje najsavremenijih tema u osnovnim prirodnim naukama – fizici, hemiji i biologiji. Zadatak da osnuje institut dobio je profesor Pavle Savić, fizikohemičar, koji je pozvan nazad u Jugoslaviju iz Instituta za fizičke probleme u Moskvi, gdje je radio u laboratorijama akademika, kasnije Nobelovca, Pjotra Leonidoviča Kapice od posljednje godine Drugog svjetskog rata.

Izgradnji „Instituta za ispitivanje materije“, kako ga je zvao, odnosno Instituta za fiziku, kako je kasnije glasio zvanični naziv, Pavle Savić je posvetio sve svoje snage, volju i predanost. Uz njega je učestvovalo nekoliko kolega entuzijasta, ali je sve bitnije poslove uradio upravo on sam. Poznato je da je većinu početnih laboratorija (za fiziku, hemiju i biologiju) sam projektovao i nadgledao izgradnju, tako što je boravio u blizini gradilišta, na seoskom imanju i spavao na slami u ambaru. Kasnije je koordinisao opremanje instituta instrumentima za naučna istraživanja, koje je dobrim dijelom uspio da dobije iz inostranstva na račun ratnih reparacija.

Okupio je u Institutu tadašnju mladu naučnu elitu Jugoslavije, uglavnom od stručnjaka entuzijasta koji su tek završili školovanje. Radila su se istraživanja koja su definitivno dala prepoznatljiv doprinos početku takozvane „nuklearne ere“ u svijetu.

U prvo vrijeme najviše su bila zastupljena istraživanja iz fizike i hemije, a nakon par godina institutu se pridružuje i Dušan Kanazir, koji otpočinje razvoj bioloških disciplina, prije svega u vezi sa efektima radioaktivnog zračenja. I Kanazir i Savić kasnije su bili predsjednici Srpske akademije nauka i umjetnosti.

Ubrzo nakon početka, institutu je bila namijenjena realizacija državnog nuklearnog programa istraživanja, koji je okončan 1968. godine. Od te godine institut nastavlja istraživanja u okviru mješovitog (ne samo nuklearnog) koncepta. Danas je “Vinča” multidisciplinarni naučni institut koji pokriva veliki broj naučnih i tehničko-tehnoloških disciplina.

Institut za nuklearne nauke „Vinča“ je danas mjesto gdje je omogućen pristup rješavanja naučnih problema na multidisciplinarni način, uključujući stručnjake iz više oblasti, koji tako mogu bolje da sagledaju problem i zajednički dođu do potrebnih odgovora. Oblasti istraživanja su: fizika, hemija, biologija, energetika, zaštita od zračenja i zaštita životne sredine, zdravlje i životna sredina, nauka sa akceleratorima, nauka o materijalima. Sve ove oblasti pripadaju grupi prirodnih i tehničkih nauka. Zbog multidisciplinarnosti rada, Institut je sposoban da odgovori na glavne strateške pravce istraživanja koji su postavljeni na nivou države: novi materijali i nanonauke, energetika, biomedicina i zaštita životne sredine. Ukupan broj zaposlenih u Institutu trenutno fluktuira oko 750, od kojih preko 250 su doktori nauka.

Između Evropskog univerziteta i Instituta je dogovorena saradnja ove dvije ustanove, između ostalog, u oblasti naučnoistraživačke i nastavne djelatnosti, i to u smislu organizovanja zajedničkih naučnoistraživačkih projekata, razmjena informacija, knjiga i drugih publikacija, organizovanje zajedničkog korištenja laboratorijskih resursa, zajedničku organizaciju konferencija i seminara, i drugih vidova saradnje od uzajamne koristi za obje ustanove.

Posebno ističemo mogućnost razmjene znanja i iskustava sa Institutom, kao i razmjene naučne baze podataka i literature, od čega će najveću korist imati profesori i studenti Evropskog univerziteta.

Ugovor

  

AKTIVNOSTI EVROPSKOG UNIVERZITETA PRED POČETAK UPISA U NAREDNU AKADEMSKU GODINU


Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla i Evropski univerzitet Brčko distrikt BiH sačinili su plan obilaska srednjih škola Tuzlanskog kantona, Brčko distrikta BiH, FBiH i Republike Srpske radi prezentacije programa maturantima srednjih škola o mogućnostima i uslovima akademskog obrazovanja. Ova prezentacia bitna je za buduće brucoše kako bi se upoznali sa studijskim programima koji se izučavaju na sedam fakulteta Evropskog univerziteta „ Kallos“ Tuzla i šest fakulteta Evropskog univerziteta Brčko distrikt BiH. Koncept predstavljanja ima za cilj što potpunije informisanje maturanata srednjih škola kako bi se opredijelili za svoj budući poziv, i na taj način izabrali zanimanja koja im najbolje odgovaraju. Imenovane su 32 komisije sastavljene od uglednih profesora koji su zaposleni i angažovani na oba Evropska univerziteta. Termine za prezentaciju odredit će srednje škole a na osnovu dopisa oba Univerziteta, a najkasnije do 20.03. 2018. godine, a u skladu sa programom rada srednjih škola. Obilazak i prezentacija obavit će se u aprilu mjesecu 2018. godine, a Univerziteti su obezbijedili upisni i promotivni materijal.

Saradnjom do uspjeha: Univerziteti potpisali ugovor o saradnji


Potpisan je Sporazum o akademskoj, naučnoj i poslovno-tehničkoj saradnji između Univerziteta „Kallos“ Tuzla i Evropskog univerziteta Brčko distrikt sa nekoliko uglednih privrednih društava iz oblasti, saobraćaja, građevine, poljoprivrede i informatike

Dana 07.02.2018.g. na Evropskom univerzitetu Kallos u Tuzli potpisan je Sporazum o akademskoj, naučnoj i poslovno-tehničkoj saradnji između Univerziteta i nekoliko uglednih privrednih društava iz oblasti, saobraćaja, građevine, poljoprivrede i informatike .

Budući da su na Evropskom univerzitetu Kallos u Tuzli angažovani brojni domaći i međunarodni eksperti iz navedenih oblasti, zajednička želja je, da saradnja u narednom periodu bude što uspješnija, te da se zajednički ponude nova tehničko tehnološka rješenja za postojeće sisteme i organizaciju poslovanja, što jeste  jedan od ciljeva  ovog sporazuma.

Među navedenim potpisnicima ugovora su: JKP Saobraćaj i komunikacije Tuzla, Projektno građevinsko preduzeće NNM doo Tuzla i Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog naslijeđa TK. Pored navedenih u završnoj fazi je i sporazum sa najvećim proizvođačem mlijeka i mliječnih proizvoda u BiH i regiji, Milkos d.o.o. Sarajevo  PJD.Vukovije, te Kuvvet doo Kalesija.

Ovim ugovorima je omogućeno obavljanje praktične nastave za studente Tehničkog fakulteta, Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, čime se potvrđuje misija Univerziteta da su praktična znanja utemeljena na vrhunskoj naučnoj osnovi najvažnija za budući rad u praksi.

Takođe, nedavno su potpisani ugovori sa projektnim biroom Kristal Živinice, Institutom za građevinarstvo, građevinske materijale i nemetale Tuzla te firmom Amned Tuzla koja projektuje implementira i održava telekomunikacijske sisteme, lokalne i optičke mreže .

Evropski univerzitet Brčko distrikt zaključio ugovor o saranji sa PZU Ginekološka poliklinika „Korak do života“ Tuzla


Dana 07.02.2018. godine Evropski univerzitet Brčko distrikt zaključio je ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno – tehničkoj saradnji sa Privatnom zdravstvenom ustanovom Ginekološka poliklinika „Korak do života“ Tuzla. Ugovor je zaključen s ciljem međusobne saradnje dvije ustanove u budućem procesu obrazovanja, naučno – istraživačkog rada i drugih aktivnosti u okviru registrovanih djelatnosti pomenutih ustanova.

Ginekološka poliklinika „Korak do života“ jedan je od najznačajnijih centara za reproduktivno zdravlje u regiji. Sarađuju s najpoznatijim stručnjacima iz Evrope i SAD-a, organizuju naućne skupove. Saradnja sa Evropskim univerzitetom omogućiti će podizanje stručnih i naučnih mogućnosti obje ustanove, jer će Univerzitet angažirati svoje kapacitete u zajedničkim projektima.

Ovim ugovorom je omogućeno obavljanje stručne prakse za studente Fakulteta zdravstvenih nauka Evropskog univerziteta Brčko distrikt, čime se potvrđuje misija Univerziteta kako su praktična znanja utemeljena na vrhunskoj naučnoj osnovi najvažnija za budući rad u praksi.

Ugovor

PROFESORI EVROPSKOG UNIVERZITETA BRČKO DISTRIKT I EVROPSKOG UNIVERZITETA „KALLOS“ TUZLA UČESTVOVALI NA NAUČNOM SKUPU INSTITUTA ZA SRPSKU KULTURU PRIŠTINA-LEPOSAVIĆ


Profesori Evropskog univerziteta Brčko distrikt i Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla Akademik prof.dr Nedeljko Stanković i doc.dr Albina Abidović učestvovali su na naučnom skupu Nova Baština u izdanju Instituta za Srpsku kulturu Priština- Leposavići.

Najnovija četrdeset treća sveska „Baštine“ obrađuje teme iz osam oblasti, a najaktuelnija među njima obrađuje uzroke, posljedice i tumačenja na Veliki rat 1914- 1918, ove godine kada se obilježava stogodišnjica Prvog svjetskog rata.

Novi časopis „Baštine“ ima po jednu temu iz istorije i kulture, istorije umjetnosti, etinologije i muzikologije. Možda najinteresantnija obrada je iz oblasti politologije autora Akademik prof.dr Nedeljko Stanković i doc.dr Albina Abidović „Veliki rat 1914 -1918, uzroci, posljedice i tumačenja“.

Ova tema poklapa se i sa stogodišnjicom obilježavanja Velikog rata, pa su viđenja tog perioda veoma značajna iz različitih izvora.

Autori ovoga rada su profesori sa Evropskog univerziteta Brčko distrikta i Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, oslikali su uzroke i posljedice Velikog rata. Postoje različiti pristupi i odnosi što je u osnovi određeno pripadnošću određenim teorijsko-političkim paradigmama i interesima određenih pojedinaca, grupa i država.

Promocija knjige dr.sc. Jusufa Pušine “Maloljetnička delinkvencija, problem BiH”


U prepunoj sali Općine Stari Grad 26.01. 2018.godine promovisana je knjiga „Maloljetnička delinkvencija, problem Bosne i Hercegovine“, autora dr.sc. Jusufa Pušine. Problem maloljetničke delinkvencije je vrlo ozbiljan problem, i nažalost ona je poslije rata u BiH u porastu. Rezultatima istraživanja koji se nalaze u ovom naučnom djelu daje se značajan doprinos u oblasti teorijskog istraživanja maloljetničke delinkvencije, ali svakako i u praktičnom rješavanju. Mi se bavimo uglavnom posljedicama, a treba poći od uzroka rekao je  autor dr.sc. Jusuf Pušina. O knjizi su govorili: Akademik prof.dr. Nedeljko Stanković, prof.dr. Dževad Termiz i prof.dr.Borislav Petrović. Više na:

http://www.evropskiuniverzitetkallos-tuzla.com/ i https://eubd.edu.ba/

Detalj sa promocije knjige

Promocija knjige u prepunoj sali Općine Stari grad