Doc. dr Zoran Petrović


 • Doc. dr Zoran Petrović, docent
 • Rođen 11.04.1954. Bos. Krupa,BiH
 • Završen fakultet (naziv fakulteta) – 3.07.1978. Medicinski fakultet, Beograd.Specijalistički ispit iz ginekologije akušerstva 2.07.1985.
 • Primarijus – 14.11.1993. Ministarstvo zdravlja Republika Srpska.
 • Magistratura (naziv fakulteta i teme) –5.07.2000. Med. fak.Beograd.Citološka dijagnostika klamidije trachomatis u cervicalnombrisu i njen značaj u prevenciji i terapiji pobačaja i prevremenog porođaja
 • Doktorat (nazivfakulteta i teme) –23.05.2003. Med. fak.Beograd. Značaj određivanja prisustva papiloma virusa u pločasto slojevitom epitelu grlića materice sa posebnim osvrtom na sprečavanju razvoja malignih promena

Biografija

Rođen 11.04.1954 godine u Bos.Krupi. Osnovnu skolu i gimnaziju zavrsio u Bihacu. Medicinski fakultet zavrsio u Beogradu 3.07.1978. Specijalisticki ispit iz ginekologije i akuserstva zavrsio 2.07.1985 u Beogradu. Primarijus postao 14.11.1993. Magistarsku tezu odbranio 5.07.2000 godine u Beogradu. Doktor medicinskih nauka postao 23.5.2003 u Beogradu.Visi strucni saradnik ginekologija i akuserstvo Medicinski fakultet tuzla od 2007-2012. 29.06.2012 docent Evropskog univerziteta Brcko distrikt.

Bibliografija

-KNJIGA PERINATOLOGIJA IMUNOLOSKI ASPEKT TRUDNOCE I PORODJAJA TUZLA, 2007

-UDZBENIK ZA PONOS-NEUROREHABILITACIJA,EVROPSKI UNIVERZITET BRCKO 2014(PRIKAZ,OSVRTI,RECENZIJE)

-KNJIGA GINEKOLOGIJA(EVROPSKI UNIVERZITET) BRČKO 2017 U ŠTAMPI

NAUČNI RADOVI

1.ANALIZA RAZLIKA IZMEDJU INICIJALNOG I FINALNOG MJERENJA POSTURALNOG STATUSA STOPALA-PES PLANUS ISPITANICA RAZLICITE HRONOLOSKE DOBI.

NAUCNA REVIJA KALOS TUZLA 2016god ISSN 2490-3167 UDK 0/2

2.STANJE I PERSPEKTIVA BANJSKOG LIJECENJA U BIH. KONGRES FIZIJATARA BIH . BANJA LUKA 2016g. ZBORNIK RADOVA SA MEDJUNARODNIM UCESCEM. ISBN 978-99955-744-1-3

3.GENETSKO SAVJETOVALISTE I PRENATALNA DIJAGNOSTIKA HROMOZOMSKIH ABERACIJA PLODA-KOST BENEFIT ANALIZA I ETICKI PRINCIPI(REZULTATI OSMOGODISNJEG RADA BOLNICE BRCKO DISTRIKT.

ZBORNIK RADOVA-PRAVO I IZAZOVI XX1 VIJEKA BRCKO DISTRIKT 2013g. UDK 618.33.577.2088  I SBN 978-99955-765-1-6

4.PRIMENA FUNCIONALNOG TRENINGA U VRHUNSKOM SPORTU I REKREACIJI SPORTSKE NAUKE I ZDRAVLJE BANJA LUKA 2016g.

ISSN 2232-8211 UDC 796 015 519 863

5.RAK GRLICA MATERICE-BOLEST NEJEDNAKOSTI ZBORNIK RADOVA-IV MEDJUNARODNI KONGRES BIOMEDECINE AND GEOSCIENCES-INFLUENCE OF ENVIRONMENT ON HUMAN HEALTH BEOGRAD 2014g. ISBN 978 86 80140 001

6.PHARMACOECONOMICAL IMPACTS OF CHRON DISEASAE 2014. VENECUELA ISSN 0075-5222

7.BREAST  CANCER DETECTION:RULE OF FAMILY PHYSICIANS COLL ANTROPOL 38 ISSN 0350-6134 2014 ZAGREB UDK 572

8.PERINATAL DIJAGNOSIS AND GENETICS CONSALTING EKSTREM RARES CAUSES :

CONSONED TWINS(CEPHALOTHORACOPHAGUS 46X,DELY(21) 45,X,O,(4) AND OTER I CITOGENETICS AND MOLECULAR WITH MULTIPLEX (PER) ANALYSES(RETROSPECTIVE ANALYSSES DOLIRUNG 11 YEARS(2003-2015) DEPARTMAN  GINECOLOGY GENERAL HOSPITAL BRČKO DISTRICT MADRID NOVEMBAR 2015g.

12 TH WORD CONGRES PERINATAL MEDICINE.

9.KVANTITATIVNE PROMJENE MOTORICKIH SPOSOBNOSTI PRIPADNIKA ORUZANIH SNAGA BOSNE I HERCEGOVINE INSSED TRAVNIK ZBORNIK.

10.RAZLIKE U DEFORMITETIMA KICMENOG STUBA UCENIKA OD I DO III RAZREDA OSNOVNE SKOLE MEDJUNARODNA NAUCNA KONFERENCIJA SPORTSKE NAUKE I ZDRAVLJE APERION BANJA LUKA ZBORNIK

11.CYTOLOGICAL DIAGNOSIS OF CHLAMYDIA TRACHOMATIS INFECTION IN PREGNANT WOMEN AND PREMATURE DELIVERY, SCRIPTA MEDICA, BANJA LUKA.

12.PRENATALY DIAGNOSED PALLISTER –KILLAN MOZAIC SYNDROME: CASE REPOR,OSMI SVJETSKI KONGRES PRENATALNE MEDICINE FIRENCA, 200

13.VISCERAL METASTASES OF MELANOMA –SINGLE INSTITUTION EXPERIENCE AN ANALYSIS OF 15 CASES –ACTA CHIRURGICA YUGOSLAVICA, BEOGRAD.

14.BREAST CANCER DETECTION IN FAMILY MEDICINE: ROLE OF FAMILY PHYSICANS–COLEGIUM ANTROPOLOGICUM 2014. ZAGREB

15.GENETIC COUNSELIN AND PERINATAL DIAGNOSTICS IN THE HOSPITAL BRČKO DISTRICT (BOSNA AND HERCEGOVINA), MEDICINSKI ARHIV 2009.BIH

16.OLYGOHIDROAMNION, POSTERIORNA URETRALNA VALVULA –PRIMER SLUČAJA,22.SIMPOZIJUM SEKCIJE ZA PERINATALNU MEDICINU SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA SAMEĐUNARODNIM UČEŠĆEM, ZBORNIH RADOVA 2007. NOVI SAD

17.PUŠENJE KAO RIZIČAN FAKTOR ZA NASTANAK SPONTANOG POBAČAJA, DRUGI SIMPOZIJUM ”NOVINE U HUMANOJ REPRODUKCIJI” 2007. BEOGRAD.

Doc. dr Suzana Kusovac Sladoje


 • Doc. dr Suzana Kusovac Sladoje, docent
 • Rođena 08.06.1981. Banja Luka, BiH
 • Završen fakultet : Univerzitet u Istočnom  Sarajevu, Muzička akademija
 • Magistratura : Univerzitet u Banjaluci, Akademija umjetnostiTema :Uloga solfeđa u nastavi harmonije, kontrapunkta i muzičkih oblika;
 • Doktorat : Sveučilište Hercegovina, Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka BrkićaTema:Akciono istraživanje u funkciji otkrivanja, identifikacije i stimulacije muzičke darovitosti u predškolskom uzrastu.

Biografija

Osnovno muzičko i srednje obrazovanje stiče u Muzičkoj školi „Vlado Milošević“ u Banjaluci  – smjer teoretski i solo-pjevanje. Kao odličan učenik i višegodišnji stipendista grada Banja Luka, u želji za daljim proširivanjem i sticanjem kvalitetnog obrazovanja, svoje školovanje nastavlja na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu (škol. 2000/2001. godine). – smjer opšta muzička pedagogija. U narednoj školskoj godini 2001/2002. upisuje smjer za solo-pjevanje kod operskog soprana, eminentne pedagoške ličnosti koja je ostvarila značajnu međunarodnu karijeru, red.prof. Radmile Bakočević.

U 2004. godini diplomirala je na nastavnom predmetu Metodika solfeđa, pod mentorstvom red.prof. Dorine Radičeve – smjer opšta muzička pedagogoja, sa ocjenom 10, ostvarujući tokom školovanja prosječnu ocjenu 9,42.  Za zvanje dipl. solo-pjevača održala je koncert koji je vrjednovan ocjenom 10, ostvarujući na tom odsjeku prosječnu ocjenu 9,63 i tako postala prva studentica na Akademiji koja je savladala četvorogodišnji program studija solo-pjevanja u roku od tri godine.

U toku akademskog školovanja učestvovala je na većem broju koncerata  (solistički i horski), te kao zapažen student primila veći broj pohvala akademika Vojin Komadine.

U završnoj  četvrtoj godini bila je angažovana, od strane Muzičke akademije, u svojstvu studenta demonstratora za glavni nastavni predmet Solfeđo pod mentorstvom red. prof. Rajka Ljumovića.

U želji da usavrši znanje i proširi okvire razumijevanja svijeta umjetnosti, u novembru 2004. upisuje postdiplomske studije na Muzičkoj akademiji u Banjaluci – smjer Metodika solfeđa, pod mentorstvom red. prof. Zorisalave M. Vasiljević. U 2005. godini završava I godinu magistarskih studija radom na temu: Upoređivanje nastavnih planova i programa osnovne i muzičke škole kroz proces muzičkog opismenjavanja, sa prosječnom ocjenom 8,50. Godine 2008. završava magistarsku tezu: Uloga solfeđa u nastavi harmonije, kontrapunkta i muzičkih oblika  i godinu dana kasnije dobija zvanje magistra nauka iz oblasti metodike solfeđa. Kompleksnost same teme magistarskog rada koja je sačinjena iz više nastavnih muzičkih oblasti rezultirala je empirijskim istraživačkim radom i uključivanjem u konkretne domene profesionalizovane muzičke umjetnosti.

Godine 2013., upisuje doktorski studij, smjer Metodika nastave, Sveučilište Hercegovina u Mostaru, Fakultet društvenih znanosti dr Milenka Brkića, koji uspješno završava 2015. Godine. Tema doktorske disertacije: Akciono istraživanje u funkciji otkrivanja, identifikacije i stimulacije muzičke darovitosti u predškolskom uzrastu, pod mentorstvom prof. dr. sc. Milovana Miškova.

Umjetničku i pedagošku aktivnost započinje 2005. kao urednik i voditelj muzičke emisije o klasičnoj muzici Muzički vremeplov,  RTRS-a u Istočnom Sarajevu, da bi nastavila u pravcu pedagoškog rada kao profesor  solo – pjevanja i klavira u Osnovnoj muzičkoj i baletskoj školi Novo Sarajevo na Grbavici.

Iste godine dobija stalno zaposlenje u školi za Osnovno muzičko obrazovanje u Istočnom Sarajevu. O uspjesima u pedagoškom radu svjedoče zahvalnice, priznanja i nagrade učenika za osvojena mjesta na Republičkom takmičenju muzičkih škola. Član žirija na republičkom takmičenju muzičkih škola.

Od 2005. godine zaposlena je kao honorarni predavač iz predmeta Muzička /glazbena kultura  u „Općoj gimnaziji Katoličkog školskog centra“ u Banjaluci gdje uporedo vodi i vannastavne aktivnosti (hor i orkestar). Sa  školskim ansamblom ostvarila je značajna i zapažena gostovanja kako u zemlji tako i inostranstvu. Godine 2009. izlaže  muzički projekat u Hanoveru,  pod nazivom „ Predstavljanje bosanskohercegovačke tradicije“.

Od akademske 2007/08. godine je zaposlena na Nezavisnom univerzitetu Banjaluka, u svojstvu asistenta iz nastavnih predmeta: Vokalno – instrumentalna nastava i Metodika nastave muzičke kulture I i II – odsjek razredna nastava i predškolsko vaspitanje. Od 2009. godine promovisana je u zvanje docenta, da bi u novembru 2014. godine stekla zvanje vanrednog profesora za gore navedene predmete. Od 2011. godine član Senata Nezavisnog univerziteta Banja Luka.

Od marta 2016/2017 goidne predavač i na Evropskom univerzitetu „Kallos“ Tuzla i Evropskom univerzitetu Brčko distrikt – Pedagoški fakultet.

Od januara 2014. član tima i autor novih Nastavnih planova i programa za Muzičku kulturu u razrednoj nastavi, pri Ministarstvu prosvjete i kulture, Republičko-pedagoškom zavodu Republike Srpske;  Autor songova za mjuzikl „Petar Pan“ (2015) u izvođenju učenika Katoličke gimnazije „Bl. Ivan Merz“ Banja Luka.

U toku pedagoškog rada učestvovala  je na stručnim predavanjima u formi seminara i radionica od kojih se izdvajaju:

Seminar Republičko  pedagoškog zavoda Republike Srpske;

– Seminari Sustava katoličkih škola za Europu;

– „Komunikacija i medijacija u razredu“ , Međunarodni forum – Centar za obrazovanje

– „Preko pjesme do nota“;

– certifikat  I simpozijuma inovacionih istraživanja –  Srpska Kraljevska Asocijacija Akademika inovatora i naučnika;

– certifikat za učestvovanje na seminaru I Naučno- stručne konferencije BAPTE na temu: Savremeno obrazovanje i kompetencije vaspitača;

– seminar i radionica „ Razvoj kreativnog i funkcionalnog razmišljanja i efikasnog učenja“, MENSA NTC sistem učenja;

 • Jedan od uvodničara na međunarodnom naučnom skupu BAPTE, predstavnik Bosne i Hercegovine (naučni skup 2017. godine)

Radovi u pripremi za štampanje:

– didaktička igra Azbukoznalac Muzikalac – koja je usmjerena na pravovremeno otkrivanje muzički darovite djece;

 • Muzika kao glavni čimbenik rane stimulacije – rad na razvoju intelekta i motorike – Balkanski savez udruženja vaspitača (BAPTA)

Zagovornik je krativno – funkcionalnog načina mišljenja zasnovanog na što većem obimu didaktičko-metodičkih postupaka koji predstavljaju prevashodno potrebu i težnju u realizaciji nastavnog procesa iz bilo koje nastavne oblasti a posebno oblasti  koje razvijaju maštu i kreativnost kao što je umjetnost.

Poznaje engleski i italijanski jezik te rad na računaru.

 1. Diplome i zvanja

Osnovne studije:

Naziv institucije: Univerzitet u Istočnom  Sarajevu, Muzička akademija

Mjesto i godina završetka: Istočno Sarajevo, 14.07.2004 –  dipl.muzički pedagog;

Istočno Sarajevo, 16.11.2004. – dipl. solo-pjevač;

Tema diplomskog rada:” Alteracije i metodski postupci u radu na opažanju alterovanih

                                        tonova i intoniranju i zapisivanju melodija u proširenom tonalitetu”;

Tema diplomskog rada iz solo-pjevanja: Koncert;

 

Postdiplomske studije:

Naziv institucije: Univerzitet u Banjaluci, Akademija umjetnosti

Mjesto i godina završetka: Banja Luka, 25.06. 2009.

Tema rada prve godine postdiplomskih studija: Upoređivanje nastavnih planova i programa

                                                osnovne i muzičke škole kroz proces muzičkog opismenjavanja;

Tema magistarskog rada: Uloga solfeđa u nastavi harmonije, kontrapunkta

                                                              i muzičkih oblika;

Doktorski studij:

Naziv institucije: Sveučilište Hercegovina, Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića

Mjesto i godina upisa: Mostar, Međugorje, 2013. godine; Godina završetka: 2015.

Tema doktorske disertacije: Akciono istraživanje u funkciji otkrivanja, identifikacije i stimulacije muzičke darovitosti u predškolskom uzrastu.

 

Prethodni izbori u nastavna i naučna zvanja  (institucija, zvanje, period):

 1. godine Odlukom Senata Nezavisnog univerziteta Banja Luka izabrana u zvanje asistenta;
 2. godine Odlukom Senata Nezavisnog univerziteta Banja Luka izvršen izbor u zvanje docenta;
 3. godine Odlukom Senata Nezavisnog univerziteta Banja Luka izvršen izbor u zvanje vanrednog profesora;

Bibliografija

Naučna/umjetnička djelatnost

–  Alteracije i metodski postupci u radu na opažanju alterovanih  tonova i intoniranju i zapisivanju melodija u proširenom tonalitetu;

– Upoređivanje nastavnih planova i  programa osnovne i muzičke škole kroz proces muzičkog opismenjavanja;

– Uloga solfeđa u nastavi harmonije, kontrapunkta  i muzičkih oblika;

– članak u časopisu „Nastava“ Republičko pedagoškog zavoda Republike Srpske: Improvizacija u nastavi solfeđa, Banjaluka, 2010;

– članak u časopisu „Svarog” u izdanju NUBL-a: Dječije stvaralaštvo u nastavi muzičke   

   Kulture, Banjaluka, 2010.

  – članak u časopisu „Svarog” u izdanju NUBL-a: Dijete i ritam, Banjaluka, 2011.

 – naučni članak  Srpska Kraljevska Asocijacija Akademika inovatora i naučnika: Inovativni pristup realizacije muzičke aktivnosti u predškolskim ustanovama,  Beograd, 2011;

– SPKD „Prosvjeta“ – časopis „Srpska Vila“: Sevdalinka kao najautentičniji izraz „bosanskog duha, Bijeljina, 2012; 

– „Svarog“ Nezavisnog univerziteta Banjaluka: Muzičke sposobnosti i način njihovog ispoljavanja u ranoj školskoj dobi, Banjaluka, 2012;

 – Balkanski savez udruženja vaspitača: Otkrivanje i identifikacija muzičke darovitosti u predškolskom uzrastu, Bijeljina, 2012;

– Savez učitelja Republike Srbije, „Učitelj“: Slušanje – doživljavanje muzike kao nastavno područje na predmetu muzička kultura, Beograd, 2013;

– „Svarog“ Nezavisnog univerziteta Banjaluka: Uticaj vokalne tehnike na stabilnost intonacije kao primarnog činioca učenog pjevanja, Banjaluka, 2013;

-List Opće gimnazije Katoličkog školskog centra u Banjoj Luci „Gimnazijalac“ – Muzički vizionar Bosanske krajine, 2015;

-„Učenje i nastava“, Klett društvo za razvoj obrazovanja – Muzička darovitost djeteta – rezultat gena ili povoljnih sredinskih uslova, 2015;

– recenzije stručnih naučnih članaka  „Orfov muzički instrumentarij“ 2010 i „Dječiji horovi“2011;

Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi

– udžbenik muzičke kulture za gimnazije Katoličkih centara – Muzički vremeplov 1, Comesgrafika, Banja Luka, 2012.

– udžbenik muzičke kulture za gimnazije Katoličkih centara – Muzički vremeplov 2, Comesgrafika, Banja Luka, 2012;

Udžbenici muzičke kulture za gimnazije – namjenjeni su područje Federacije i gimnazija u sastavu Katoličkog školskog sustava „Škole za Europu“.  Udžbenici prihvaćeni od strane Prosvjetno- pedagoškog zavoda i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Federcije Bosne i Hercegovine (rješenje: 11-04-38-20100-1/13).

– udžbenik za studente i  učitelje  razredne nastave Metodika nastave muzičke kulture u razrednoj nastavi, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Istočno Sarajevo, 2010.

Udžbenik prihvaćen od RPZ-a RS i Ministarstva prosvjete i kulture RS (rješenje broj:07.020/610-1108-1/10) u izdanju Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo. Namjena udžbenika je široka – od učitelja, studenata Pedagoških fakulteta do studenata Akademija muzičke umjetnosti, obuhvatajući školovanje od I-V razreda.

 

Umjetnička-kulturna djelatnost

 

– Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 15.04.2003. godine – koncert;

– Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 31.10.2003. godine – koncert studenata Muzičke

akademije;

– Gimnazija Katoličkog školskog centra, Banja Luka, 23.12.2005. godine koncert hora i

orkestra;

– Koncert hora i orkestra u katedrali sv. Bonaventure, Banja Luka, 01.05.2006. godine;

– Završni koncert učenika solo-pjevanja, Matična biblioteka, Istočno Sarajevo, 17.05.2007.

– Koncert učenika KŠC-a klavirskog odsjeka i odsjeka solo-pjevanje, prostorije  Gimnazije

KŠC-a, Banja Luka, 16. 04. 2008. godine;

– Dan škole, koncert hora i orkestra, Banja Luka, 09.05.2008. godine;

– Božićni koncert, Dvorana Europske akademije, Banja Luka, 23.12.2008;

– Dan škole, dvorana  gimnazije Bl. Ivan Merz, Banja Luka, 09.05.2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. godine;

– II koncert učenika KŠC-a Banja Luka, 26.05.2009. godine ;

 • Božićni koncert, Dvorna KŠC-a, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016. godine.
 • Deset godina od osnivanja Katoličke gimnazije „Bl.Ivan Merz“ Banja Luka – izvođenje mjuzikla „Petar Pan“ 2015. godine.
 • Dan škole, Dvorana KŠC-a 2016 i 2017. godine

Stručna djelatnost

 •  – Muzički projekat u Hanoveru, „Predstavljanje bosanskohercegovačke  tradicije”, 07.03.2009. Kirche St. Heinrich, Hannover;– Član žirija u kategoriji solo-pjevanja, 2007. godine.– Priznanje za osvojenu III nagradu učenika na XIV takmičenju muzičkih škola Republike Srpske,Banja Luka, 31.03.2007. godine;– Stručno usavršavanje Republičko-pedagoškog zavoda RS, 20.09.2006.– Stručno usavršavanje, radionica: „Komunikacija i medijacija u razredu”, Sarajevo, 12.04.2008.– Stručno usavršavanje, radionica: „Preko pjesme do nota”, Banja Luka, 28.03.2009.– Radionica MENSA  NTC sistem učenja, Nikola Tesla Centar, Beograd, 2009.

  – Stručno usavršavanje Sustava katoličkih škola za Europu 2011;

  – Stručno usavršavanje Sustava katoličkih škola za Europu 2012;

  – Balkanski savez udruženja vaspitača / međunarodna stručna konferencija – izlaganje teme: Otkrivanje I identifikacija muzičke darovitosti u predškolskom uzrastu;

  • Predstavljanje Pestolaci programa Savjeta Evrope: izazovi i perspektive, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, 2013.
  • Recenzent za radove iz oblasti muzike za časopis „Učenje i nastava“, Klett društvo za razvoj obrazovanja;

  Mentorstvo:

  – diplomski rad (2012), Razvoj muzičkih sposobnosti kod djece predškolskog uzrasta – kandidat: Predrag Milanković;

  – diplomski rad (2012), Razvoj muzičkih sposobnosti kod djece ranog školskog uzrasta – kandidat: Marjana Mihajlović;

  – diplomski rad (2013), Prepoznavanje elemenata darovitosti u I razredu osnovne škole– kandidat: Marina Čikić;

  – diplomski rad (2014), Uloga i značaj duhovne muzike u funkciji vaspitanja– kandidat: Snježana Miljanović;

  – magistarski rad (2016), Aktivnost dirigenta u rocesu pripreme vokalnog ansambla mlađe uzrasne dobi – kandidat: Danijela Vuruna;

  Projekti:

  • Muzika za songove za mjuzikl „Petar Pan“ – Dvorana KŠC-a Banja Luka, 8. 5. 2015. (premijera) ; 9. 6. 2015. (repriza);

Pohvale i priznanja

– Pohvala „Vojin Komadina” za izuzetan uspjeh postignut u nastavnoj 2002/2003;

– Pohvala “ Vojin Komadina” za izuzetan uspjeh postignut u nastavnoj 2003/2004;

– Priznanje za osvojenu III nagradu učenika na XIV takmičenju muzičkih škola Republike Srpske, Banja Luka, 31.03.2007. godine;

– certifikat  I simpozijuma inovacionih istraživanja –  Srpska Kraljevska Asocijacija Akademika inovatora i naučnika;

– certifikat za učestvovanje na seminaru I Naučno- stručne konferencije BAPTE na temu: Savremeno obrazovanje i kompetencije vaspitača;

– certifikat za napredovanje u zvanje mentor – Sustav katoličkih škola za Europu;

– Zahvalnica za učešće na božićnom koncertu podpredsjednika RS, Banski dvor, Banja Luka,

 1. 12. 2007. godine;

– Zahvalnica za učešće na božićnom koncertu podpredsjednika RS, Banski dvor, Banja Luka,

19.12.2008. godine;

– Zahvalnica za učešće i ravnanje školskim horom i orkestrom KŠC-a na božićnom koncertu dopresjednika RS, Banski dvor, 20.12.2009;

– Zahvalnica za učešće i ravnanje školskim horom i orkestrom KŠC-a na božićnom koncertu dopresjednika RS, Banski dvor, 17.12.2011;

–  Priznanje JU Centar za predškolsko obrazovanje i vaspitanje, Banja Luka, za osvojenu nagradu na konkursu „Kutak za muzički trenutak“, za napisanu muziku za pjesmu „Ruke prijateljstva“ (2014);

-Zahvalnica Banjalučke biskupije za desetogodišnji dragocjeni doprinos rastu i razvoju Opće gimnazije KŠC-a. (2015);

– Zahvalnica Opće gimnazije KŠC-a, za velikodušnu potporu radu i uspješnom razvoju škole (2015);

Obrazovna djelatnost

 1. Od 2007. godine na Nezavisnom Univerzitetu u Banja Luci, Pedagoški fakultet, je u zvanju asistenta za predmete Muzički praktikum, Vokalno- instrumentalna nastava i Metodika nastave muzičke kulture, te 2009. dobija izbor u zvanje docent, na period od pet godina, da bi u novembru 2014. godine izabrana u vanrednog profesora.

Pedagoški rad na Univerzitetu

 1. Od 2008. godine je predavač na Nezavisnom univerzitetu u Banjaluci za nastavne predmete Vokalno-instrumentalna nastava i Metodika nastave muzičke kulture I i II (I ciklus studija – smjer: Razredna nastava i Predškolsko vaspitanje) i Metodika nastave muzičke kulture (II ciklus studija – smjer: Razredna nastava i Predškolsko vaspitanje); Aktivna u nastavno-umjetničkom radu i pedagoškim radom doprinosi uspješnoj realizaciji u postavljanju ciljeva  i zadataka iz oblasti kulture i obrazovanja.

Član Senata od 2011. godine, izabrana na period od četiri godine.

Od marta 2016. godine prdavač na predmetima Voklano – instrumnetalna nastava i Metodika nastave muzičke kulture na Evropskom univerzitetu Brčko i Evropskom univerzitetu „Kalllos“ Tuzla.

Doc. dr Sunita Ćustendil


 • Doc. dr Sunita Ćustendil, docent
 • Rođen 18.11.1970. Tuzla, BiH
 • Završen fakultet : Medicinski fakultet u Tuzli
 • Magistratura : Medicinski fakultet u TuzliTema : ”Hemostaza u toku i nakon laparoskopske holecistektomije” 
 • Doktorat : Medicinski fakultet u TuzliTema: ”Poremećaji hemostaze u bolesnika na hemodijalizi”

Biografija

Po završetku srednje Medicinske škole 1989 god. upisuje Medicinski fakultet u Tuzli, koji završava 1996 god. Iste godine u UKC Tuzla započinje sa odrađivanjem pripravničkog staža, gdje nakon položenog stručnog ispita 1997.god u Sarajevu nastavlja sa radom u UKC Tuzla. Specijalistički ispit iz transfuziologije položila 2003 god. u Sarajevu. U aprilu 2005 god. u Beogradu završila Balkansku školu afereza, nakon čega samostalno učestvuje u afereznim procedurama iu kontinuiranom programu transplantacije koštane srži. Postdiplpmski studij završila 2007 godine, a u novembru 2008 god. odbranila magistarski rad pod nazivom”Hemostaza u toku i nakon laparoskopske holecistektomije” U junu 2011 god. odbranila doktorsku distertaciju pod nazivom”Poremećaji hemostaze u bolesnika na hemodijalizi” U aprilu 2014 god. u Sarajevu stekla naziv “Primarijus”za dugogodišnji stručan i edukativan rad. -1997 god-državni ispit -2003 god-specijalista transfuziolog -2005 god-afereza matičnih ćelija hematopoeze”Balkanska škola afereza” -2008 god-magistar medicinskih nauka -2009 god-viši asistent -2011 god-doktor medicinskih nauka -2014 god-primarijus -2015 god-docent

Radni odnos je zasnovala u novembru 1996 god. u UKC Tuzla, a od januara 1998 god. nastavlja sa radom u Poliklinici za transfuziologiju UKC Tuzla, pa sve do danas. Od 2003 godine u istoj klinici radi kao specijalista transfuziologije. Od 2004 god. aktivno učestvuje u afereznim procedurama matičnih ćelija hematopoeze pa sve do danas. Od marta 2006 god. imenovana za Šefa Odjela za pripremu komponenata krvi Poliklinike za transfuziologiju. Od oktobra 2007 god. angažovana u radu sa studentima na nastavnom predmetu “Fiziologija” na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Od 2009 god. izabrana za višeg asistenta na nastavnom predmetu “Klinička laboratorijska dijagnostika” Od 2015 god. izabrana u Docenta na predmet “Transfuziologija”na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

-2005 god-afereza matičnih ćelija hematopoeze”Balkanska škola afereza”-certifikat 2005 god -domaći i strani kongresi-Sarajevo, Beograd, Osijek, Sveti Martin, Atina…

Bibliografija

Monografije

Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi

Naučni radovi

1. Disorders of Hemostasis in the Course and After Laparoscopic Cholecystectomy

Med.Arh; 2009;63(5):275-277

Sunita Custendil-Delic, Jasmin Delic, Slavica Mott-Divkovic, Jasmina Petrov-Raslic, Edin Ostrvica, Fatima Hukic.

2. Effectiveness of Treating the Renal Anemia in Chronic Hemodialyzed Patients by Epoietin Alpha and Beta

Ostrvica, Edin; Mesic, Enisa; Ostrvica, Dzenana; Delic, Jasmin; Delic-Custendil Sunita; Hukic, Fatima

February 2010

Medicinski Arhiv;2010, Vol. 64 Issue 1, p4

Academic Journal

Article

3. Biochemical Markers of Iron Status in Hemodialysis Patients

Med Arh.2010;64(4):219-222

Fatima Hukic, Sabina Nuhbegovic, Selmira Brkic, Edin Ostrvica, Sunita Custendil-Delic, Sehveta Mustafic.

4. Frequency of superficial and deep vein thrombosis in patients with variations of superficial veins of lower extremities. Svetlana Jovic; Emir Mujanovic; Sunita Custendil-Delic; Jasmin Delic; Farid Ljuca; Aida Zabic; Ahida Suljkanovic-Mahmutovic

5. Tema magistarskog rada Dr Sunite Ćustendil-Delić “ Hemostaza toku i nakon laparaskopske holecstektomije” odbranjenog 07.11.2008.

6. Tema doktorske disertacije Dr Sunite Ćustendil-Delić ”Poremećaji hemostaze u bolesnika na hemodijalizi” odbranjenog 27.06.2011.

7. Hemostatic Complications in Hemodialysis Patients

Sunita Custendil-Delic, Sabina Nuhbegovic , Selmira Brkic, Farid Ljuca, Aida Zabic, Denijal Tulumovic Acta Medica Saliniana

Volume 40; Issue 1; 2011; 19-24;

8. Predictive role if Blood, Rh, Factor and Gestational Age in Transfusion Reaction in Neonates

Aida Zabic, Fahrija Skokic, Olivera Batic- Mujanovic, Sunita Custendil-Delic, Azra Zugic, Sabina Salkic

Volume 40; Issue 1; 2011; 30-34;

9. Prognostic significance of BCL-6 protein and KI-67 monoclonal antibody in large cell B-lymphoma trated with polichemotherapy with or without addition of Rituximab

Aida Arnautovic,Elmir Cickusic, Samira Hasic,Haris Sahovic, Predrag Jovanovic, Sunita Custendil -Delic

Acta Medica Saliniana

Volume 41; Issue 1; 2012;6-11;

DOI:10.5457/ams.165.10

10. Ultrasound guided central venous catheter insertion-experience from Bosnia and Herzegovina

Denijal Tulumovic, Mirza Atic, Mithat Tabakovic, Emir Hodzic, Sunita Custendil- Delic, Mirsad Sljivic

BHSURGERY

2011;Volume 1; number 2; pages 122-128;

11. Original article

Prevention of tromboembolic complications in laparascopis surgery

Sunita Custendil-Delic, Sabina Nuhbegovic,Sefik Hasukic, Farid Ljuca, Aida Zabic, Ahida Suljkanovic Mahm,utovic, Svetlana Jovic

BHSURGERY

2012; Volume 2; Number 1; pages 20-28;

Naučni skupovi, konferencije

 • DOMAĆI I SVJETSKI KONGRESI-1999 god. Transfuziološki dani Osijek, Hrvatska-2000 god. Transfuziološko liječenje Sarajevo, Bosna i Hercegovina-2001 god. Transfutiološki dani Osijek, Hrvatska-2002 god. Kongres Transfuziologa Beograd, Srbija-2005 god. Balkanska Škola Afereza Beograd, Srbija

  -2005 god. Svjetski Kongres Transfuziologa, Atina, Grčka

  -2006 god. Kongres Transfuziologa i Hematologa, Beograd, Srbija

  -2007 god. Kongres Transfuziologa Sv.Martin, Hrvatska

  -2008 god. Hemostaza i poremećaji, Beograd, Srbija

  -2009 god. Beskrvno liječenje, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

  -2009 god. Dunavska liga-Poremećaji hemostaze-Sa međunarodnim učešćem, Beograd, Srbija

  -2010 god. Međunarodni Kongres Transfuziologa i Hematologa, Beograd, Srbija

  -2011 god. Međunarodni Kongres Transfuziologa, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

  -2014 god. Međunarodni Kongres Transfuziologa i Hematologa, Beograd, Srbija

  -2015 god. Dunavska liga-Poremećaji hemostaze-Sa međunarodnim učešćem-Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Projekti

Ostalo

Doc. dr Vojislava Grbić


 • Doc. dr Vojislava Grbić, docent
 • Rođena 10.02.1975. Novi Sad, Srbija
 • Završen fakultet : Fakultet za menadžment u Novom Sadu
 • Magistratura : Fakultet za poslovno industrijski menadžment u Beogradu, Univerziteta „Union“Tema : „Internet marketing u funkciji elektronskog poslovanja“
 • Doktorat : Ekonomski fakultet, Evropski univerzitet BrčkoTema: ”Informatizovano okruženje u funkciji razvoja malih i srednjih preduzeća”

Biografija

Vojislava Grbić rođ. Nićin, rođena je 10.02.1975. godine u Novom Sadu od oca Đorđa i majke Nevenke. Nakon završene Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“ i sticanja  diplome „Vuk Karadžić“, upisuje Gimnaziju „Jovan Jovanović Zmaj“, prirodno-matematički smer u Novom Sadu, gde polaže maturu sa odličnim uspehom 1994. godine.

Višu poslovnu školu „Megatrend“, u Beogradu, završava 2000. godine zvanjem Ekonomista u oblasti finansijskog, bankarskog i berzanskog menadžmenta (prosečna ocena 7,26), a Fakultet za menadžment u Novom Sadu završava 2006. godine sa prosečnom ocenom 8,12 i zvanjem Diplomirani menadžer.

 1. godine stiče zvanje Diplomirani menadžer u sportu-Master iz oblasti menadžmenta na Fakultetu za menadžment u sportu (prosečna ocena 10), pri „Alfa Univerzitetu“, Beograd sa temom „Menadžment sportskog događaja na primeru Novosadskog maratona“. 2012. godine brani magistarski rad na temu „Internet marketing u funkciji elektronskog poslovanja“, na Fakultetu za poslovno industrijski menadžment u Beogradu, Univerziteta „Union“, te stiče zvanje Magistar nauka industrijskog menadžmenta. 2013. godine brani doktorsku disertaciju na temu: ”Informatizovano okruženje u funkciji razvoja malih i srednjih preduzeća”, na Ekonomskom fakultetu Evropskog univerziteta Brčko distrikt u Brčkom. 2013. godine bira se u zvanje Docenta za užu naučnu oblast Marketing i trgovina na EUBD, Brčko.

Bibliografija

Monografije

Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi

Naučni radovi

Saopštenja na međunarodnim skupovima:

 

 • „Organizacioni razvoj“, Međunarodna multidisciplinarna naučna konferencija Eurobrand, Zrenjanin, 2012.
 • „Upravljanje znanjem sa aspekta timskog rada, komunikologije i sociologije“, Međunarodna multidisciplinarna naučna konferencija Eurobrand, Zrenjanin, 2013.
 • „Različiti aspekti posmatranja finansijske kontrole“, Međunarodna multidisciplinarna naučna konferencija Eurobrand, Zrenjanin, 2013.
 • „Instrumenti finansijske analize korporacije“, Nićin S., Nićin N., Grbić V., Računovodstvo i menadžment-RIM, 14. međunarodna znanstvena i stručna konferencija, zagreb 2013., Svezak II, strana 143
 • „Noviji trendovi i programi motivacije zaposlenih“, Međunarona naučna konferencija „Menadžment 2014“, i 26. aprila 2014. (Slobodan Nićin, Nevenka Nićin, Vojislava Grbić)
 • „Krivotvoreno finansijsko izveštavanje“, Doc.dr Slobodan Nićin, Međunarodni naučni skup„Pravo i izazovi  dvadesetprvog vijeka“, sa temom „Korupcija (u svim segmentima društva)“, 2014. UDK 343.352:336.761/.763, tom I, strana 271
 • KORUPCIJA U ZAPOŠLJAVANJU Međunarodni naučni skup„Pravo i izazovi  dvadesetprvog vijeka“, sa temom „Korupcija (u svim segmentima društva)“, 2014, dr Vojislava Grbić, UDK 331.5:343.352 Rada Stankić Student, tom II, strana 163
 • Proces informacionog sistema planiranja u saniranju posledica prirodnih katastrofa (Doc.dr Vojislava Grbić, Doc. dr Slobodan Nićin), Treći međunarodni naučni skup, 27. i03.2015.-Evropski univerzitet Brčko distrikt, Brčko
 • Sozial – wirtschaftliche transformationen in den europaischen landern, Nurnberg, Deutschland, 2014. ISBN 978-3-00-048437-7, UDC 339.9-044, 922
 • KONCESIJE KAO OBLIK FINANSIRANJA PRIVREDNOG RASTA I RAZVOJA , Nićin, V. Grbić i msc Slavica Filipovic, UDK 339.732:338.124.4  : pregledni rad .Medjunarodni naucni skup ;  Rizici , izazovi i bezbjednosne prijetnje sa tezistem na Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu  , Banja Luka , 10- 11 .12. 2o15. godine .

 

Naučni skupovi, konferencije

Projekti

Ostalo

Poslove administrativnog radnika obavlja u više navrata, u trajanju od 7 godina. Angažovana je po ugovoru na Visokoj tehničkoj školi, Novi Beograd, na sledećim predmetima: Marketing, Ekonomika biznisa, Biznis plan, Računarski alati, Organizacija proizvodnje. Zaposlena na Visokoj školi strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije u Sremskim Karlovcima.

Poseduje aktivno znanje engleskog, a služi se nemačkim i francuskim jezikom. Dobro poznaje rad na računaru, i to: Word, Excel, PowerPoint, Internet…

Doc. dr Omer Pinjić


 • Doc. dr Omer Pinjić, docent
 • Rođen 10.03.1963. Mostar, BiH
 • Na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, 2003. godine specijalizirao iz oblasti „Ortopedija vilica – ortodoncija“ , te stekao stručno – medicinsko zvanje: Specijaliste za ortopediju vilice – ortodonciju- ortodont
 • Stomatološki fakultet Univerzitet u Sarajevu, završio 1989. godine, te stekao akademsko zvanje: doktor stomatologije.
 • Na Master studiju Ekonomskom fakultetu, Internacionalnog univerzitet u Travniku, 2012. godine odbranio Magistarski rad na temu „Menadžment stomatološko – lječničkih usluga u Bosni i Hercegovini“, te time stekao akademsko zvanje: Magistar ekonomije. (oblast Menadžmenta stomatološko-lječničkih usluga).
 • Na na Zdravstvenom fakultetu Evropskog univerziteta Distrikta Brčko, 2015. godine, biran u zvanje Docenta na na naučno polje Kliničke medicinske nauke, uža naučna oblast: Stomatologija, oralna hirurgija i medicina.· Na na Zdravstvenom fakultetu Evropskog univerziteta Distrikta Brčko, 2014. godine odbranio doktorsku disertaciju na temu ” Kvalitet života pacijenata tretiranih mobilnim, fiksnim i kombinovanim nadomjescima”, te stekao akademsko zvanje Doktora zdravsvenih nauka iz oblasti stomatologije.

Biografija

Od 1990. do 2013. godine zaposlen u JU Dom zdravlja Jablanica, te u istoj obavlao niz rukovodećih dužnosti, u okviru stomatološke struke i opće medicinske zaštite.

· Na Zdravstvenom fakultetu Evropskog univerziteta Distrikta Brčko, od 2013. do 2015. godine, radi u zvanju V. asistenta, u svojstvu predavača na predmetima iz šire naučne oblasti Kliničkih medicinskih nauka, uža naučna oblast: Stomatologija, oralna hirurgija i medicina.

· Na na Zdravstvenom fakultetu Evropskog univerziteta Distrikta Brčko, od 2015. godine, i dalje radi u zvanju Docenta na predmetima iz šire naučne oblasti Kliničkih medicinskih nauka, uža naučna oblast: Stomatologija, oralna hirurgija i medicina.

· Kontinuirano se usavršava u svojoj struci, učesnik brojnih kongresa i simpozija iz oblasti medicinskih nauka i stomatologije.

· Bio i vlasnik privatne stomatološke od 2000. do 2005. godine u Jablanici.

· Od 2005 I dalje vlasnik je stomatološke poliklinike u Mostaru

IV. Ostalo

· Aktivni učesnik Oslobodilačkog rata od 1992. do 1995. godine na poslovima pružanja medicinskih I stomatoloških usluga u okviru Ratne bolnice u Jablanici.

· Od stranih jezika govori (osnovna komunikacija) engleski, ruski.

· Za ukupan rad i doprinos u stomatološkoj struci kao uopće u zdravstvenoj praksi 2004. godine dobio počasnu titulu Primarijusa.

· Kontinuirano se usavršava u svojoj struci, učesnik brojnih kongresa i simpozija iz oblasti medicinskih nauka i stomatologije.

Bibliografija

Monografije

Tanović, Pinjić, Međedović, Bojić (2017). Sport i zdravlje. Evropski Univerzitet Brčko, Distrikt Brčko Distrikt. (Recenzenti: Akademik prof dr Rudika Gmajnić, redovni profesor; Zdravstveni fakultet Evropski Univerzitet u Brčkom; prof. dr. Branimir Mikić, redovan profesor, Zdravstveni fakultet Evropski univerzitet u Brčkom. Tiraž 200 komada (u pripremi za štampu).

Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi

Naučni radovi

VI. Naučni i stručni radovi

1. Pinjić, O., Međedović, S., Međedović, E., Tanović, J., Zukić, E. (2012). Procjena zdravstvenog statusa stanovništva Hercegovačko-neretvanjskog kantona u odnosu na hronolopki uzrast, pol i stil življenja. IV Međunarodni simpozij sporta i zdravlja. Banja Luka.

2. Pinjić, O., Tanović, J., Zukić, E., Biljana, Mikić (2013). Životni stilovi i zdravlje. I Međunarodni simpozij. „Pravo i izazovi XXI vijeka”. Evropski univerzitet Brčko.

3. Tanović, I. Pinjić, O., Džidić, I., Zukić, E., Omanović, A. (2013). Zastupljenost i statistička značajnost razlika deformiteta stopala kod žena različite hronološke dobi. 3 Međunarodna konferencija ‘’Sportske nauke i zdravlje’’. Pan Evropski univerzitet Aperion.

4. Tanović, I., Korjenić, A., Pinjić, O., Međedović, S., Alikadić, A. (2013). Zastupljenost deformiteta (posturalnih poremećaja) donjih ekstremiteta kod djece s posebnim potrebama. Subotica. VI. Međunarodna interdisciplinarna naučno-stručna konferencija ”VASPITNO – OBRAZOVNI I SPORTSKI HORIZONTI”. Visoka škola Strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera – Subotica.

5. Tanović, I., Korjenić, A., Pinjić, O., Pavlović, T. (2013). Transformacije morfoloških karakteristika studenata pod uticajem redovne nastave tjelesnog odgoja i sporta. Tuzla. VI. Međunarodni simpozijum “Sporta i zdravlja”. Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Univerzitet u Tuzli.

6. Pinjić, O., Međedović, S., Zukić, E., Novaković, A. (2013). Intezitet morbiditeta stanovništva Hrcegovačko-neretvanjskog kantona u odnosu na hronološku dob, pol i stil življenja. VI. Međunarodni simpozijum “Sporta i zdravlja”. Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Univerzitet u Tuzli.

7. Međedović, S., Pinjić,O., Šarić, E., Božić, O. (2014). Morbiditet – Oboljevanje stanovništva na području Hrecegovačko-neretvanjskog kantona/županije. II. Međunarodni skup. Zbornik radova, II TOM, str.345.

8. Međedović, S., Pinjić, O., Skoko, S.(2014). Kvantativni efekti primjene programa korektivne gimnastike na sveukupno poboljšanje zdravstvenog statusa učenica s posebnim potrebama. 4th International Conference on “Sports Science and Health”. PanEvropski Univerzitet Banja Luka. Zbornik radova, str.115.

9. Pinjić,O., Božić, O.(2014). Unapređenje oralnog zdravlja školske djece, metodom topikalne fluoridacije. Subotica. VII. Međunarodna interdisciplinarna naučno-stručna konferencija ”VASPITNO – OBRAZOVNI I SPORTSKI HORIZONTI”. Visoka škola Strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera – Subotica.

10. Božić, O., Pinjić, O. (2015). Procjena potreba za ortodontskom terapijom kod stanovnika adolescenata sa područja Zapadno-hercegovačke županije. 4. Međunarodni kongres “Biomedicina i geonauke – uticaj životne sredine na ljudsko zdravlje”. Zrenjanin. Ministarstvo zdravlja R Srbije i Asocijacija geofizičara i ekologa Srbije.

11. Pinjić, O., Božić, O., Šarić, E., Međedović, S, (2015). Uloga i značaj oralnog zdravlja u sveukupnoj kvaliteti življenja čovjeka. V. Međunarodna konferencija “Sportske nauke I zdravlje” PanEvropski Univerzitet Banja Luka. Zbornik radova, str.351.

12. Regoje, D., Pinjić, O. (2016). Akutni bol u stomatologiji u uslovima migracije. IV. Međunarodni naučni skup.”Migracije u XXI vijeku. Brčko. Evropski univerzitet Distrikt Brčko i Evropski univerzitet “Kalos” Tuzla, II Tom, strana 127.

13. Pinjić,O. , Šarić, E., Božić O. (2017). UTICAJ PRIMJENJENOG FITNES PROGRAMA NA PROMJENE U KOMPOZITNOJ STRUKTURI TIJELA ŽENA SREDNJE DOBI. Rad i stvaralaštvo u XXI vijeku. Evropski univerzitet Brčko.

Naučni skupovi, konferencije

Projekti

Ostalo

Doc. dr Šemsudin Dervić


 • Doc. dr Šemsudin Dervić, docent
 • Rođen 25.05.1973. Bos. Krupa, BiH

Biografija

Doc. dr Šemsudin Dervić rođen je 25. maja 1973. godine u Konjodoru, Općina Bosanska Krupa. Osnovnu školu završio je u

Konjodrou, općina Bos. Krupa, a srednju i višu ekonomsku školu u Bihaću. Diplomirani je ekonomista. Magistrirao i doktorirao je iz

oblasti menadžmenta.

Prvo radno iskustvo stiče u Ministarstvu unutrašnjih poslova Bihać gdje obavlja poslove policajca, inspektora za privredni

kriminalitet u periodu 1992-2003, potom u periodu 2003-2005 vrši funkciju pomoćnika generalnog direktora preduzeća Agrokomerc

d.d. Velika Kladuša, zatim 2006. goidne obavljao poslove rukovodioca prodaje u preduzeću Sinalko d.o.o. Sarajevo, Podružnica

Bihać, te od 2007. godine zapsolen Zavodu zdravstvenog osiguranja USK Bihać gdje obavlja poslove Rukovodioca poslovnice

Bihać. U peridou 2003-2009 obavljao je dužnost člana Nadzornog odbora Agencija za privatizaciju USK-a te u periodu 2009-2011

člana Nadzornog odbora preduzeća Agrokomerc d.d. Velika Kladuša.

Učestvovao je na više naučnih i stručnih međunarodnih konferencija iz oblasti menadžmenta (RIM – Međunarodna konverencija:

Development and modernization of production, MIC – Management International Conference).

Bibliografija

Monografije

Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi

Naučni radovi

 1. Istraživanje značaja autentičnosti turističkog proizvoda i nivoa obrazovanja putem apriori segmentacije, Ekonomski fakultet Tuzla Economic Review: Journal of Economic and Business, nov. 2010, Vol VIII, Issue 2, 65-77.
 2. Istraživanje mogućnosti i opravdanosti primjene privatnog zdravstvenog osiguranja na području Unsko‐sanskog kantona (koautor), Međunarodna naučna konferencija RIM 2011: Razvoj i modernizacija proizvodnje RIM-2011, sep-okt.2011.
 3. Upravljanje znanjem u preduzeću, EDC, Evropski defendologija centar, Banja Luka. 2011.
 4. Model uticajnih faktora na uspješnost ljudskih resursa u zdravstvenim organizacijama (koautor), Tehnički fakultet Bihać, Međunarodna naučna konferencija: Istraživanje i modernizacija proizvodnje, RIM 2013, str. 535-540.
 5. Organizational Culture as a Significant Factor of Organizational Management in the Health Sector of Bosnia and Herzegovina, Management Internatinal Conference MIC 2013, 167-186, ISBN/978-961-266-148-9/
 6. Planiranje potreba po kadrovima i njihovim vještinama. Treća međunarodna naučna konferencija: Katastrofe-prevencija i saniranje posljedica, 2015, Brčko.
 7. Coaching in Bosnia and Herzegovina? 16th Management Internatinal Conference – Managing Sustainable Growth MIC 2015, Slovenija, 2015, 291-298, ISBN/978-961-266-181-6/
 8. The role of HR-managers in support of innovation of employees with the purpose of greater competitiveness of an organization, IV Redete conference, Researching economic development and entrepreneurship in transition economies2015, Graz.
 9. Absenteeism – A Relevant Factor in Business Performance Deterioration in Bosnia and Herzegovina, Management International Conference – Managing Global Changes MIC 2016. Pula Hrvatska.
 10. Kako smanjiti konflikte u radnim grupama u funkciji razvijanja organizacijske kulture, Evropska Revija, ISSN 2303-8020, UDK: 0/9, br. 1 (3), 2016, str. 37-41.
 11. E-upravljanje ljudskim resursima u bosansko-hercegovačkim preduzećima, V međunarodni naučni skup Rad i stvaralaštvo u XXI vijeku, 2017, ISBN 978-99955-99-27-0, str. 255-263.
 12. Successful leadership and motivation leads to employee satisfaction, Management Internatinal Conference – Managing the Global Economy MIC 2017, Monastier di Treviso (Venecia), Ialija

Naučni skupovi, konferencije

Projekti

Ostalo

Doc. dr Petrija Jovičić


 • Doc. dr Petrija Jovičić, docent
 • Rođena 05.03.1971. Ivanjica, Srbija
 • Završen fakultet : Fakultet primenjenih umetnosti, Beograd
 • Magistratura : Fakultet primenjenih umetnosti, Beograd, zidno slikarstvo,Tema : »Ritam grada «
 • Doktorat :niverzitet umetnosti , interdisciplinarne studije, Beograd,Teorija umetnosti i medija,Tema: Feminističke konstrukcije u vizuelnim narativima slikarki na temeljima psihoanalitičkih iskustava

Biografija

Rad na fakultetu: Saradnik u nastavi na FPU, Beograd, 1997-1998.g. Rad van fakulteta:Samostalni umetnik, ULUS; Beograd, 2001-2014 Aktivnosti van fakulteta: ULUS, 2001- ULUPZ, 2001- Umetnička grupa RAS ART, Beograd, 2012, Udruženje umetnika Budve, Budva, 2007, Humanitarna aukcija slika ambasade Kanade,Beograd, 2002, Fond za talentovanu decu – Humanitarna aukcija umetničkih dela, Beograd, 2006, Fond Nj. K. V. Princeza Katarina, Humanitarna aukcija slika, Beograd, 2010, Humanitarna aukcija slika ambasade Crne Gore, Humanitarna aukcija slika, Bitka za bebe, Beograd, 2011. Zaposlenje: Etnografski institut SANU Beograd, od 2014- Nagrade i priznanja za umetnički rad: Međunarodna nagrada za crtež-akt, Galerija ’’Marko K. Gregovid’’, Montenegro, 2006.g; Povelja za sliku, XIV Beogradski salon, Galerija Progres , 2007; Nagrada ’’Sunce’’ za slikarstvo, Đurđevdanski salon, Vršac, 2009; Međunarodna povelja za sliku (minijatura)VOVA Мini – art, Zapadni Balaton, Mađarska, 2011; Меđu narodno priznanje za sliku, Umetnost u minijaturi, Majdanpek, 2013; Međunarodno specijalno priznanje za sliku, VOVA Мini – art, Zapadni Balaton, Mađarska, 2013. Prva međunarodna nagrada za sliku, Umetnost u minijaturi, Majdanpek, 2014; E-mail аdresa: petrijaj@gmail.com,

Bibliografija

Monografije

 • Феминизам у наративу сликарки. Ппсебна издаоа – Задужбина Андрејевић, ИССН 1450-801X, ИСБН 978-86-525-0169-4, Задужбина Анрејевић, Бепград 2014, 107 стр. – прпјекат 47016

Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi

Naučni radovi

Од „жене са дететпм“ дп „странкиое“ – феминистички прпјекат Надежде Петрпвић, УДК: 75:141.72 Петрпвић Н. DOI: 10.2298/GEI1401147J, Гласник Етнпграфскпг института САНУ LXII (1), ISSN 0350-0861, Бепград 2014, 147-161. – прпјекат 47016 За сликарским пптезпм: границе женскпг тела на Акту, (1956/1957) Зпре Петрпвић, УДК: 75.041.3(497.11), DOI: 10.2298/GEI1402155J Гласник Етнпграфскпг института САНУ LXII, св. 2, ISSN 0350-0861, Бепград 2014, 155-169. – прпјекат 47016

Naučni skupovi, konferencije

 • Paintings and Мпving Images as Active Guardiansn of the Cultural Heritage of Serbs in Romania: ТHE MATERIAL AND SPIRITUAL CULTURE OF THE SERBS FROM THE MULTIETHNIC AND/OR PERIPHERAL REGIONS (Simpozionul stiintific international, Octombrie 17-19, WEST UNIVERSITY OF TEMISOARA Faculty of Letters, History and Theology), ИСБН 978-606-8079-8079-48-6, Abstrkt book,Temisoara, 2014, 30-31. – прпјекат 47016

Projekti

Ликпвни уредник мпнпграфије: Кпспвп и Метпхија у издаоима Етнпграфскпг института САНУ (1951-1998), кпју Етнпграфски институт САНУ издаје у сарадои с Ценатрпм за пчуваое наслеђа Кпспва и Метпхије – Mnemosyne и Етнпграфски институт САНУ, Бепград, 2014.

– прпјекат 47016 Друштвене трансфпрмације накпн 1989. гпдине. (Међунарпдни међуакадемијски прпјекат: Етнпграфски институт САНУ (ЕИ САНУ) и Етнплпшки институт Академије наука Чешке Републике (ЕИ АН ЧР) из Прага и Брна. – прпјекат 47016

Ostalo

 • mozaik, Sveti đorđe ubija aždaju, Crkva ’’Sveti Đorđe’’ , Prilike, Ivanjica;
 • prozorska vitražna dekoracija: Crkva ’’Sveti Đorđe’’ , Prilike, Ivanjica, 1997
 • Kolektivno izvedeno delo:Oslikavanje živopisa crkve, Crkva ’’Sveti Đorđe’’ , Prilike, Ivanjica, 1997
 • Samostalno izlaganje: 16 samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu,
 • Kolektivno izlaganje: Preko 130 kolektivnih izlaganja u zemlji i inostranstvu
 • Slikarske kolonije:Subotica, Sombor, Novi sad, Banja Koviljača, Manastir Sveta Petka,Jahorina, Beograd
 • Nagrade i priznanja za umetnički rad:
 • Međunarodna nagrada za crtež-akt, Galerija ’’Marko K. Gregovid’’, Montenegro, 2006.g;
 • Povelja za sliku, XIV Beogradski salon, Galerija Progres , 2007;
 • Nagrada ’’Sunce’’ za slikarstvo, Đurđevdanski salon, Vršac, 2009;
 • Međunarodna povelja za sliku (minijatura)VOVA Мini – art, Zapadni Balaton, Mađarska, 2011;
 • Меđunarodno priznanje za sliku, Umetnost u minijaturi, Majdanpek, 2013;
 • Međunarodno specijalno priznanje za sliku, VOVA Мini – art, Zapadni Balaton, Mađarska, 2013.
 • Prva međunarodna nagrada za sliku, Umetnost u minijaturi, Majdanpek, 2014;

Doc. dr Slobodan Nićin


 • Doc. dr Slobodan Nićin. docent
 • Rođen 24.08.1980. Sremska Mitrovica, Srbija
 • Završen fakultet : Poljoprivredni fakultet,Novi Sad
 • Magistratura : Poljoprivredni fakultet, Novi SadTema : „Primena metoda glavnih komponenata u kvantitativnoj analizi“
 • Doktorat : Ekonomski fakultet, SuboticaTema: „Razvoj metodologije za implementaciju korespondentne analize u istrazivanju performansi poljoprivredno prehrambenih proizvoda“

Biografija

Dr Slobodan Đ. Nićin roĎen je 24. avgusta 1980. u Sremskoj Mitrovici. Osnovnu školu i gimnaziju prirodno-matematičkog smera završio u Novom Sadu. Godine 1999. upisuje Poljoprivredni fakultet, gde diplomira marta 2005. Oktobra 2005. upisuje poslediplomske studije na Departmanu za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, na smeru Kvantitativna analiza, gde je uspešno položio sve ispite sa prosečnom ocenom 9,6 i prijavio magistarsku tezu pod nazivom „ Primena metoda glavnih komponenata u kvantitativnoj analizi“. Magistarsku tezu odbranio je 17.09.2008. na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Dana 2.4.2013. odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom „Razvoj metodologije za implementaciju korespondentne analize u istraživanju performansi poljoprivredno-prehrambenih proizvoda“ na Departmanu za poslovnu informatiku i kvantitativne metode Ekonomskog fakulteta u Subotici i time stekao zvanje Doktora ekonomskih nauka- smer Kvantitativni metodi. Kao stipendista Ministarstva za nauku aktivno učestvuje u nastavnom procesu od letnjeg semestra školske 2006/07, izvodi vežbe iz predmeta Statistika i Statistički metodi. U toku školske 2007/2008 izvodio je vežbe iz predmeta Statistika nekim od bioloških smerova i smeru Veterinarska medicina i iz predmeta Statistički metodi smerovima Poljoprivredna tehnika i Biotehnika i menadžment. U toku školskih 2008/09,2009/10, 2010/11.,2011/12. izvodio je tokom zimskog i letnjeg semestra vežbe iz Statistike Biološkim smerovima , Smeru Veterinarska medicina, Agroekonomskom smeru i smeru Agroturizam i ruralni razvoj, kao i predmeta Statistički metodi Agroekonomskom smeru i smerovima Poljoprivredna tehnika,Biotehnika i menadžment i UreĎenje voda. U toku letnjeg semestra školske 2011/2012. radio je na odreĎeno na Beogradskoj poslovnoj školi- Visokoj školi strukovnih studija, u zvanju stručni saradnik na predmetima Statistika. U toku školske 2012-2013 u zvanju asistenta sa doktoratom izvodio vežbe na predmetu Kvantitativne metode i optimizacija na Fakultetu za poslovno-industrijski menadžment Univerziteta Union u Beogradu. Od školske 2013-2014 zasnovao stalni radni odnos u zvanju docenta na Fakultetu za evropske pravno-političke studije (FEPPS) u Novom Sadu, gde izvodi nastavu iz više ekonomskih predmeta Honorarno izvodi vežbe iz Inženjerske matematike 1 i Inženjerske matematike 2 na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija, Beograd. Dosada je u koautorstvu i samostalno objavio preko 20 radova i nekoliko prikaza knjiga. Kao stipendista Ministarstva prosvete i nauke u periodu 2011-2012. bio je angažovan na projektu pod nazivom „Praćenje zdravstvenog stanja divljači i uvođenje novih biotehnoloških postupaka u detekciji zaraznih i zoonoznih agenasa – analiza rizika za zdravlje ljudi, domaćih i divljih životinja i kontaminaciju životne sredine“ , a pre toga, u periodu od 2009-2011 na projektu «Izučavanje novog proizvodnog koncepta u cilju dobijanja zdravstveno bezbednog povrća za svežu potrošnju i čuvanje, uz uštedu energije». U periodu od februara 2007. do kraja 2008. godine bio je, takoĎe kao stipendista angažovan na projektu Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine pod nazivom „Multifunkcionalna poljoprivreda i ruralni razvoj u cilju uključenja Republike Srbije u EU“. PohaĎao dvomesečni letnji kurs vezan za primenu matematičko-statističkih metoda kod uzoraka i anketa ( Summer Institute in Survey Research Techniques) u periodu jun-avgust 2009. organizovan od strane Instituta za društvena ispitivanja Univerziteta u Mičigenu, En Arbor, Mičigen, Sjedinjene Američke Države, gde je sa najvišom ocenom položio ispite Analysis of Survey Data II (Analiza podataka) i Computer Analysis of Survey Data II (Kompjuterska analiza podataka). Član je Statističkog Društva Srbije-Kluba statističara Vojvodine. PohaĎao različita predavanja organizovana od strane Republičkog zavoda za Statistiku. Imenovan je od strane Republičkog zavoda za Statistiku za člana Saveta za sprovoĎenje popisa poljoprivrede u Republici Srbiji ( oktobar-decembar 2012) Učestvovao je na većem broju naučnih simpozijuma,kongresa i konferencija. Govori,čita i piše engleski, španski i ruski, a služi se nemačkim i italijanskim jezikom.

Bibliografija

Monografije

Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi

Naučni radovi

1. Ĉobanović K., Nikolić- Đorić E., Mutavdžić, B., Nićin S. ( 2007), Stanje i perspektive u stoĉarskoj proizvodnji Vojvodine, Simpozijum „Veterinarska medicina, stoĉarstvo i ekonomika u proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane, Herceg-Novi, 24.06.-1.07.2007. Abstrakt
(M34)(0,5)

2. Nićin, S. ( 2007) , Prikaz knjige „Atlas raspodela“ autora Đorić D., Jevremović V., Mališić J., Nikolić- Đorić Emilija, Ĉasopis Agroekonomika, Institut za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela, Novi Sad, 2007 (M52)(2)

3. Stijepić, R., Nićin S. ( 2007), Senzitivni periodi preciznosti kod djeĉaka na primjeru tenisa, 3. MeĊunarodna konferencija „Menadžment u sportu“, 11.-12.5.2007., Beograd, Zbornik radova.

4. Ĉobanović, Katarina, Nikolić-Đorić, Emilija, Mutavdžić, Beba, Nićin, Slobodan (2008): ” Regional Aspects of Rural Development in Serbia’’, International Scientific Meeting: State, possibilities and perspectives of rural development on area of huge open-pitminings, Themetic Proceedings, Belgrade–Vrujci, 24-25th April 2008, str. 275-282,

5. Nićin S. ( 2008), Primena razliĉitih statistiĉkih metoda u istraživanjima vezanim za sport, 4. MeĊunarodna konferencija „Menadžment u sportu“, 23.-24.5.2008., Beograd. Zbornik radova.

6. Nićin, S., Plavšić, M. (2008), Primena metoda glavnih komponenata u ispitivanjima varijabiliteta telesnih mera goveda, Agroekonomika, br.39-40 , Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, str.81-94.

7. Katarina Ĉobanović, Valentina Sokolovska, Slobodan Nićin( 2008): STATISTICAL ANALYSIS OF MARITAL STATUS OF THE POPULATION OF VOJVODINA, Applied Statistics 2008, 21.-24.09.2008. Abstrakt, Ribno ( Bled), Slovenia, p.48.

8. Nićin, S. (2008), Primena metoda glavnih komponenata u regresionoj analizi, Zbornik radova Multifunkcionalna poljoprivreda i ruralni razvoj, Knjiga II, Beograd, str.298-307.

9. Nićin S., Ćirković M. ( 2009), Istraživanje sklonosti potrošaĉa novosadskog tržišta prema potrošnji ribe, 8. Kongres veterinara Srbija ( sa meĊunarodnim uĉešćem), Srpsko Veterinarsko Društvo, Beograd.

10 .Valentina Sokolovska, Katarina Ĉobanović, Slobodan Nićin (2009), Statistical Analysis of Marital Status of the Vojvodina Population, Sociološki pregled, god.XLIII, br.3

11. Nićin S. ( 2009), Prikaz knjige „ Design and Analysis of Experiments- Classical and Regression Approaches with SAS“ – , Agroekonomika, broj 41-42, Poljoprivredni fakultet, Departman za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela, Novi Sad.

12. Nićin S. ( 2009), Prikaz knjige „ Multivariate Data Analysis“- autora Hair, Black, Babin, Anderson i Tatham, Statistiĉka revija, broj 3-4, godina LVII, Statistiĉko društvo Srbije, Beograd.

13. Nićin S. ( 2008) , Prikaz knjige „Applied Multivariate Analysis“- autora Neil H. Timm, Statistiĉka revija, broj 1-2, godina LVII, Statistiĉko društvo Srbije, Beograd.

14. Jurišić, A., Petrović, A., Rajković, D., Nićin, S. (2009): The application of lambda-cyhalothrin in tick control.In Experimental and Applied Acarology, DOI: 10.1007/s10493-010-9346-z, Editorial manuscript number:APPA595.1 M 22 = 5

15. Nikolic Lj., Cobanovic K.,Nicin S. Dj.(2011), Relationship between plant life forms and ecological indices in a lacustrine ecosystem (Article), CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF
BIOLOGY, vol. 6 br. 2, str. 275-282

16. Nićin S.(2009), Zastupljenost statistike i srodnih disciplina u nastavnim programima visokoškolskih ustanova za sport i fiziĉko vaspitanje na teritoriji bivše SFRJ, 5. MeĊunarodna konferencija „Menadžment u sportu“, 22.-23.5.2009., Beograd. Zbornik radova.

17.Nićin S.,Nešić Lj.,Ćirić V.(2011),Analiza hemijskih svojstava ĉernozema primenom metode glavnih komponenata, Savremena poljoprivreda,Poljoprivredni fakultet, Novi Sad

18. Marija I. Bodroža-Solarov, Dragana S. Latković, Janoš J. Berenji, Tea I. Brlek, Slobodan Đ. Nićin, Jovana N. Vuĉković (2011),APPLICATION OF PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS IN ASSESSMENT OF MINERAL CONTENT OF NINE CULTIVARS OF BUCKWHEAT GRAIN, Food & Feed Research,Journal of the Institute for Food Technology in Novi Sad, Institute for Food Technology,Novi Sad.

19. Nićin S.(2010),Mogućnost ispitivanja tržišta sira primenom korespondentne analize, 21. Simpozijum „Stoĉarstvo,veterinarska medicina i ekonomika u ruralnom razvoju i proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane“ sa meĊunarodnim uĉešćem, Divĉibare,20.-27. jun 2010.

20. Nićin S.(2009),Biznis plan i njegova primena u poljoprivrednom biznisu,Ekonomski pogledi, 3/2009, str. 29-38, Pregledni rad, UDC (658.8),Ekonomski fakultet,Priština.

21. Aćimović M., Oljaĉa S., Jaćimović G., Sviraĉević V., Filipović Đ., Nićin S.(2011), Morfološka svojstva i fenološke pojave kod anisa i njihov uticaj na prinos ploda i sadržaj etarskog ulja

22. Nićin S. (2014), Ispitivanje preferencija potrošaĉa u potrošnji mleĉnih proizvoda primenom korespondentne analize, Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, Vol.50, Br. 31/2014

23. Nicin S. (2013), Examination of Urban Consumers’ Propensity to Consume Margarine by Applying CorrespondenceAnalysis, Asian Journal of Agriculture and Rural Development, Vol. 4(5), 2013

24.Ĉobanović K., Nikolić Lj., Nićin S.(2012),Plant Life Forms and Ecological Indices of Lake Provala, International Conference APPLIED STATISTICS, September 23-26,2012, Ribno (Bled), Slovenia

25. Nicin N., Nicin S.,Paspalj M.(2010), Strategic Decisions in Agrobusiness, Megabrand,International Journal of Social Sciences and Humanities,TQM Center,Serbia.

26.Nićin Đ.,Nićin S. (2012), Sportske aktivnosti kao znaĉajan faktor zdravlja invalida, Druga meĊunarodna konferencija „Sportske nauke i zdravlje“,Panevropski Univerzitet u Banjaluci, Banjaluka.

27. Nicin S.,Nicin N.(2010), Assessment of financial position,profitability,equity level and acquisition and use cash business-Case study AD Belgrade pharmacy,Annals of International Conference of Young Leaders (Anali meĊunarodne konferencije mladih lidera), issue: 1 / 2010, pages: 338352,on www.ceeol.com.

28. Nićin N., Nićin S., Paspalj M. (2010),DEVELOPMENT WORK, TECHNOLOGY TRANSFER AND ECONOMIC DEVELOPMENT, INTERNATIONAL CONFERENCE EUROBRAND, INTERNATIONAL Scientific Conference on Economic and Regional Development Eurobrand (2 ; Zrenjanin),Eurobrand [Elektronski izvor] / 1stInternational Scientific Conference on Economic and Regional Development, Zrenjanin, 10th – 12th December, 2010,TQM Center,Zrenjanin

29. Nićin N., Paspalj M., Nićin S., Paspalj D.(2011),TOP MANAGEMENT’S STAFF OPERATIONS, Eurobrand [Elektronski izvor] / 3rd International Conference on Economic and Regional Development, Kladovo, 26th – 28th June, 2011 ,TQM Center, Zrenjanin

Naučni skupovi, konferencije

Projekti

Ostalo

Doc. dr Munevera Osmić


 • Doc. dr Munevera Osmić
 • Rođena 22.12.1958. Tuzla, BiH
 • Završen fakultet : Medicinski fakultet Tuzla;
 • Magistratura : Medicinski fakultet u TuzliTema : „BK NEGATIVIZACIJA TUBERKULOZNIH BOLESNIKA U KORELACIJI SA NEKIM SOCIO-MEDICINSKIM OBILJEŽJIMA”.
 • Doktorat : Medicinski fakultet u TuzliTema: „VRIJEDNOST ODREĐIVANJA PRISUTNOSTI ANTITIJELA NA A60 ANTIGEN U DIJAGNOSTICI TUBERKULOZE“

Biografija

Munevera Osmić je rođena 22.12.1958, godine u Tuzli. Osnovnu školu i Gimnaziju završila je u Lukavcu. Medicinki fakultlet u Tuzli upisala je 1977. godine, koji završava 1983. godine sa prosjeĉnom ocjenom 8,6. Specijalistiĉki ispit iz pneumoftiziologije polagala je 21.03.1991. godine na Klinici za plućne bolesti i tuberkulozu “Jordanovac” u Zagrebu. U periodu 1983.-1987. godine radila je u Domu zdravlja Lukavac a kasnije u Domu zdravlja Tuzla. Za višeg asistenta iz predmeta pneumoftiziologija bila je izabrana 1995. godine do 2000. godine. Postdiplomski studij – opći smjer na Medicinskom fakultetu u Tuzli upisala je 1994. godine, a 26.11.1999. godine odbranila je Magistarski rad pod naslovom “BK NEGATIVIZACIJA TUBERKULOZNIH BOLESNIKA U KORELACIJI SA NEKIM SOCIO-MEDICINSKIM OBILJEŢJIMA”. Doktorsku disertaciju pod naslovom „VRIJEDNOST ODREĐIVANJA PRISUTNOSTI ANTITIJELA NA A60 ANTIGEN U DIJAGNOSTICI TUBERKULOZE“ odbranila je 03.07.2007.godine na Univerzitetu u Tuzli. Od 2000. – 2005.godine obavljala je poslove šefa Poliklinike za plućne bolesti i TBC u Poliklinici Doma zdravlja Tuzla. Od 2006.godine radi kao ordinirajući doktor na Poliklinici za plućne bolesti.Bila je viši asistent napredmetu Pneumoftiziologija od 22.5.1995, godine u trajanju od 5 godina. Birana je u nauĉno-nastavno zvanje docenta za nastavni predmet “Interna medicina” na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli 22.01.2008 godine. Ponovo je birana u isto zvanje 2013.godine.

Bibliografija

Monografije

Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi

Osmić M., Keser D., Budišin E. Bolesti srpastih ćeija.U:Keser D. i sar.ur. Plućne bolesti. Tuzla:Univerzitet u Tuzli .2012.pp 408-410.

Naučni radovi

Nauĉni radovi u domaćim i stranim ĉasopisima: 1. Hadţihalilović J, Hadţiselimović R, Terzić R, Hasković E, Ahmić A, H. Halilović A, Osmić M, Mešalić Š, Hamidović H. Relations between some exogenous factors and anthropometric factors of growth and development of male children and youngsters in the Tuzla Region, Bosnia and Herzegovina. Coll Antropol 2004; 28 (1): 245 – 260. 2.Hadţihalilović J, Hadţiselimović R, H.Halilović A, Osmić M, Hamidović H, Ahmić A. Mother’s age effect on the boys anthropometric properties in the region Tuzla (Bosnia and Herzegovina) Coll Antropol 2004; 28 (2): 563 – 571. 3.Hadţihalilović J, Redţić A,Terzić R, Jusupović F,Hadţihalilović A, Osmić M. Birth order influence on the anthropometric properties of the boys from Tuzla’s Region. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences 2004; 4(2): 45 – 51. 4. Jusupović F, Hadţihaliović J, Rudić A, Osmić M, Ţigić Z. Karakteristike koţnih nabora školske populacije u urbanoj i ruralnoj sredini Tuzlanskog kantona. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije 2004; 40 (40): 169-180. Nauĉni raovi u zbornicima(simpoziji I kongresi) 1, Numanović F, Gegić M, NurkićM, Delibegović Z, Osmić M, Hukić M. Genus Candida in bacterial and viral infections of the respiratory system. Abstract of The8th congress of the Europen Confederation of Europen Confederation ofmedical Mycology-ECMM, Budapest, Hungary, August 25-27, 2002. (Mycoses 2002; 45/2: 45). 2.Osmić M, Franjkić-Misija P, Nurkić M. Speed of conversion sputum among domesic and displaced
persons-refugees of pulmonary tuberculosis in the Tuzla Canton. Med Arh 1999; 53(3,supl.1): 49.
3. Osmić M, Nurkić M, Franjkić-Misija P. The influence of “alcohol addition „ on the time of sputum
conversion among domestic and displaced-refugeed patients from pulmonary tuberculosis in the Tuzla
Canton. Med Arh 1999; 53(3,supl.1): 51.
4. Franjkić-Misija P, Đerek J, Osmić M, Nurkić M. Effect of the chronic obstructive illness upon the
disablement of workers. Med Arh 1999; 53(3,supl.1): 56-57.
Struĉni radovi u ĉasopisima
1.Osmić M, Mehinović N, Nurkić M. Stanje tuberkuloze u ratnim uslovima na tuzlanskom podruĉju. Acta
Med Sal 1993; 22 (1-2): 65-68.
2. Franjkić-Misija P, Nurkić M, Osmić M. Neke od poteškoća u ocjeni radne sposobnosti. Acta Med Sal
2000/2001; 29/30: 3-12.
3. Osmić M, Tvica Lj, Jusupović F, Hadţihalilović J, Franjkić – Misija P, Hamidović H. Znaĉaj stilova
ţivota srednjoškolske omladine sa podruĉja Tuzle. Materia Socio Medica 2003; 15 (3-4): 109 – 115.
4. Jusupović F, Bešlagić Z, Hadţihalilović J, Osmić M, Dropić V. Trendovi u ishrani i nutritivni status
osnovnoškolske omladine na podruĉju Tuzlanskog Kantona. Med Arh 2004; 58 (1,supl.1): 53 – 56.
5.Nurkić M, Imamović A, Numanović F, Gegić M, Osmić M, Hadţihafizbegović S. Prevalencija bolesnika
inficiranih rezistentnim sojevima Mycobacterium tuberculosis na Tuzlanskom kantonu. MedArh 2005;
59(5): 293-297.
6. Nurkić M, Imamović A, Numanović F, Gegić M, Osmić M, Hadţihafizbegović S. Dijagnostiĉka
vrijednost nalaza antitijela na A60 antigen u dijagnostici tuberkuloze. Med Arh 2006; 60(3): 166-170.
Struĉni radovi u zbornicima (simpoziji ikongresi)
1.Osmić M. BCG vakcinacija na podruĉju općine Tuzla. Zbornik radova Prvog internacionalnog simpozijanacionalni
program imunizacija, Sarajevo1998: 82.
2. Osmić M, Mehinović N.Obuhvatnost BCG vakcinom novoroĊenĉadi na podruĉju općine Tuzla u 1999.
godini.Zbornik radova Drugog internacionalnog simpozija-nacionalni program imunizacija, Sarajevo1999:
82.
3. 4. Franjkić-Misija P, Đerek J, Osmić M, Nurkić M. Problems relating to the recognition of the
occupational bronchial asthma. Med Arh 1999; 53(3,supl.1): 54.
4. Osmić M, Nurkić M, Franjkić-Misija P. Stanje tuberkuloze na Tuzlanskom kantonu u 1999. godini.
Zbornik radova XVIII simpozija infektologa Bosne i Hercegovine sa meĊunarodnim uĉešćem, Bihać 2000:
17.
5. Franjkić-Misija P, Osmić M, Nurkić M, Imamović N. Utjecaj lumbalnog sindroma na invalidnost
radnika. Zbornik radova Prvog kongresa ljekara za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Bosne i Hercegovine
( sa meĊunarodnim uĉešćem), Tuzla 2000: 130.
6. Osmić M, Franjkić-Misija P, Nurkić M, Karić S, Imamović N. Problemi rehabilitacije bolesnika sa
respiratornim bolestima na Tuzlanskom kantonu. Zbornik radova Prvog kongresa ljekara za fizikalnu
medicinu i rehabilitaciju Bosne i Hercegovine ( sa meĊunarodnim uĉešćem), Tuzla 2000: 60.
7. Osmić M, Nurkić M, Franjkić-Misija P. Tuberkuloza na Tuzlanskom Kantonu 1999. i 2000. godine.
Zbornik radova XVIII simpozija infektologa Bosne i Hercegovine sa meĊunarodnim uĉešćem, Zenica
2001: 13.
8. Franjkić-Misija P, Osmić M, Nurkić M, Tunjić S. Evaluacija uzroka gubitka radne sposobnosti u Tuzli.
Zbornik radova Trećeg Hrvatskog kongresa medicine rada s meĊunarodnim sudjelovanjem, Brijuni
2002:107.
9.Imamović N, Franjkić-Misija P, Osmić M. Uticaj neuroloških oboljenja na invalidnost jamskih radnika.
Acta Medica Saliniana 2002; 31(1): 97-98.
10..Osmić M, Mehinović N, Nurkić M, Turkušić E. Mycobacterium Gordonae u prognaniĉkom Kampu
“Duje”. II Kongres infektologa Bosne i Hercegovine sa meĊunarodnim uĉešćem, Knjiga saţetaka,Tuzla
2002: 93.
11.Mehinović N, Nurkić M, Osmić M, Turkušić E, Mujĉinagić M. Multidisciplinarni pristup u suzbijanju
tuberkuloze u zatvorenom kolektivu. II Kongres infektologa Bosne i Hercegovine sa meĊunarodnim
uĉešćem, Knjiga saţetaka, Tuzla 2002: 94.
12. Franjkić-Misija P, Osmić M, Murkić M, Tunjić S, Imamović N, Hadţihalilović J. Vodeći uzroci gubitka
radne sposobnosti u radnica u općini Tuzla. Prvi kongres medicine rada Bosne i Hercegovine sa
meĊunarodnim sudjelovanjem ” Medicina rada u Evropi”,Tuzla 22 do 25 maja 2003. Zbornik, 257.
13. Ustamujić A, Dizdarević Z, Ţutić H, Mehić B, Paralija B, Abduzaimović-Maglajlić J, Rold V, Bakula I,
Dervišbegović F, Imamović S, Osmić M, Šantić Ţ, Tutić F, Durić J, Delić N, Đojić I. Retrospective study of
tuberculosis cases by gender and age in Federation of Bosnia and Hercegovina (1998- 2003). 2nd
Congres of Respiratory Society in Bosnia and Hercegovina, Sarajevo, Bosnia and Hercegovina, May,12.-
14.2005, Congress Book, 147-48.
14. Ustamujić A, Ţutić H, Dizdarević Z, Mehić B, Abduzaimović-Maglajlić J, Hadţiredţepović A, Bakula I,
Dervišbegović F, Imamović S, Osmić M, Šantić Ţ, Tutić F, Durić J, Delić N, Đojić I. Extra pulmonary
tuberculosis in Federation of Bosnia and Hercegovina 1997- 2003. 2nd Congres of Respiratory Society
in Bosnia and Hercegovina, Sarajevo, Bosnia and Hercegovina, May,12.-14.2005, Congress Book, 149.
II dio
1.Osmić M,Nurkić M,Indira S,Umihanić Š,Imamović A, Franjkić-Misija P,Hadţihalilović J, mehinović
N.Tuberculosis in Tuzla Canton djuring 2007 year. 14th Regional Conference“Overcoming the Distance“
Fa,yly doctor,bringing the arr of medicine to the patient.Istambul, 04-07 September 2008,Abstract Book,
416.
2.Dţafić F,Ĉustović A,Jamakosmanović S,Sabitović D,Sejranić I,Osmić M.Dedić S, Prohić K,Sijerĉić
N.OdreĊivanje ukupnog i specifiĉnog imunoglobulina E kod odraslih oboljelih od bronhijalne astme.Acta
Med Sal 2008; 37(2):132-136.
3.Hadţihalilović J,Hadţiselimović M,Baĉinović S,Baĉinović M,Osmić M,Nešalić L.Menarha djevijĉica sa
podruĉja Tuzlanskog kantona(Bosnia i Hercegovina).Jurnal of Antropologycal Society of
Serbia2008;43:488-498.
4.Umihanić Šek, Brkić F, Aleĉković A, Kapidţić A,Osmić M,Umihanić Šef.Evaluation of nasal septal
surgery.Acta Med Sal 2011;40(Supp.2)S1-S50:28.
5.Ustamujić A,Osmić M,Ţutić H,Maglajlić J,Ĉukić V, Abazović J,Rustenbašić M. Multirezistentna
Tuberkulaza (MTR-TB) u Federaciji BiH tokom 11godina. 4.Kongres infektologa Bosne i hercegovine s
meĊunarodnim sudjelovanjem,Konjic ,30.maj-2.jun 2012, Abstract Book, 15.
6.Franjkić-Misija P,Kurtović J.Osmić M,Tunjić S,Kurtović A,Đurić V.Retrospektivna analiza uzroka
promijenjene radne spposobmosti radnika Termoelektrane Tuzla.4.Hrvatski Kongres Medicine rada s
meĊunarodnim sudjelovanjem“Zdravlje i Rad-Kljuĉ ţivota“ Dubrovnik,8.-11.11.2007, Knjiga saţetaka,
66-67.
7.Imamovic Edina,Hamidovic Hajrija,Terzic Rifet,Osmic Munevera,H.Halilovic Sabina.Populacijska
genetika defektnog vidjenja boja u stanovnistvu Gracanice(Bosna i Hercegovina).Zbornik radova
PMF(2006-2007);3:65-73.
8.Emina Begovic,Munevera Osmic,Senad Mehmedinovic, EdinaSaric.Ucestalostdefektnog vidjenja
crvenog i zelenog dijela spektra u uzorku stanovnistva iz Lukavca.Zbornik radova medjunarodnog
naucnog skupa Pravo i izazovi XXI vijeka,Brcko,2013,349-359.
9.Umihanic,Sefika;Umihanic,Sekib;Jamakosmanovic,Sead;Brkic,Selmira;Osmic,Munevera;Suvad,Dedic;
Ramic,Nusret.Glasgow Prognostic Score in Patients Receving Chemotherapz for Non-small Lung Cancer
in Stages IIIb and IV.Med Arh 2014
10.R.Sejdinovic,E.Jusufovic.F.Ljuca,D.Keser.M.Osmic.B.Prnjavorac,E.zukic,E.Budisin,J.Alidazanovic.Diff
erences in expresion and prognostic values of p16(ink) and VEGF in squamous and adenocarcinoma of
the lung.Europen Respiratory Society.International congress 2014 Munich germany,6-10
september.Congress Guide,69.

Naučni skupovi, konferencije

 • Uĉestvovala sam na II Simpozijumu o zbrinjavanju ranjenih i oboljelih u ratnim uslovima 1993.godine
  sa radom: „Stanje tuberkuloze u ratnim uslovima na Tuzlanskom podruĉju“. 1995.godine na
  Seminaru o tuberkulozi uĉestvovala sam sa radovima: „Dispanzer u otkrivanju, lijeĉenju i prevenciji
  tuberkuoze“ i „Imunizacija protiv tuberkuloze“. 1997.godine uĉestvovala sam na Kursu iz
  molekularne biologije na International Summer Univerzity Tuzla, a 1998.godine osposobljena sam
  za: „Managin tuberculosis at district level“ od strane WHO u Sarajevu. Na I Internacionalnom
  simpozijumu – Nacionalni program imunizacije uĉestvovala sam sa radom: „BCG revakcinacija na
  podruĉju općine Tuzla“, a na II 1999.godine „Obuhvatnost BCG vakcinom novoroĊenĉadi na
  podruĉju općine Tuzla u 1998.godini
  Od 1996. godine radi kao koordinator za tuberkulozu Tuzlanskog kantona
  Na Treningu za koordinatora tuberkuloze bila je 1999. godine u Varšavi. Na osnovu Odluke Hrvatske
  lijeĉniĉke komore od 17.02.2000. godine u periodu 02.-04.03.2000. godine pohaĊala je “Školu
  disanja” u okviru teĉaja za trajno usavršavanje lijeĉnika.
  Bila sa predavac na Trecem kongresu Respiratornog udruzenja u Bosni i Hercegovini sa
  Medjunarodnim ucesscem Tuzla 2009.godine.
  Ucestvovala sam na skupu”Alergiski rhinitis i Astma” Tuzla 2010godine. Zatim na strucno-naucnom
  skupu: 3.”Pulmoloskidani” Tesanj 2013.godine, IV Strucno-naucni skup”Pulmoloski dani” Tesanj
  2014.godine.
  Kao predavac sam bila na Simpozij ”Plucno zdravlje” Tuzla 2013.godine i III Pulmoloski simpozijum
  Tuzla 2014.godine.
  Bila sam na ERS-u, Europen Respiratory Society.International congress 2013 Barcelona.

Projekti

 • Uĉestvuje u projektu Global fonda za borbu protiv AIDS-a,tuberkuloze i malarije BiH-S10-G04-T “Jaĉanje Dots
  strategije i unapreĊenje nationalnog programa za tuberkulozu ukljuĉujući i multirezistentnu tuberkulozu i
  kontrolu infekcija U BiH” (2011). U PAL istraţivanju (PRAKTIĈNI PRISTUP ZDRAVLJU PLUĆA) I I II faza pilot
  istraţivanja (2012).

Ostalo

Nosilac sam srebrene i zlatne znacke ERS-a

Doc. dr Mufid Burgić


 • Doc. dr Mufid Burgić, docent
 • Rođen 22.01.1978. Tuzla, BiH
 • Završen fakultet :  Medicinski fakultet Univerzitet Tuzla, 2003.godina
 • Magistratura : Medicinski fakultet Univerzitet TuzlaTema : ,“ Kliničko-morfološke karakteristike melanoma kože”
 • Doktorat : Medicinski fakultet u TuzliTema: ,“ Prognostički značaj morfoloških karakteristika, širine ekcizije i ekspresije biomarkera u melanomu”

Biografija

Medicinski fakultet završio je 2003. godine i dobitnik je Srebrene plakete Univerziteta u Tuzli za školsku 2002/2003 godinu. U toku studija učestvovao na dvanaestom internacionalnom kongresu studenata medicine u Kairu kao koautor jednog stručnog rada. Pripravnički staž obavio je u toku 2003/2004 godine u JZU UKC Tuzla i Domu zdravlja Tuzla. Nakon završenog studija bio angažovan kao predavač prve medicinske pomoći pri Central Texas College Europe Campus Lehrauftrag. Od decembra 2004 zaposlen kao ljekar na Klinici za hirurgiju JZU UKC Tuzla. Od septembra 2006 godine započinje specijalizaciju na Klinici za hirurgiju JZU UKC Tuzla, a specijalistički ispit položio u septembru 2010 god.

U junu 2007 godine odbranio magistarski rad na temu „Kliničko-morfološke karakteristike melanoma kože“.

U junu 2011 godine odbranio doktorski rad na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli na temu „Prognostički značaj morfoloških karakteristika, širine ekcizije i ekspresije biomarkera u melanomu“.

Bibliografija

Monografije

Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi

Naučni radovi

  1. Mufid Burgic, Ermina Iljazovic, Sefik Hasukic, Adi Rifatbegovic, Musfaha Burgic, Emir Halilbasic, Eldar Brkic, Merima Kasumovic (2015) Expression of Erß and Bcl-2 in skin melanoma. J Clin Exp Pathol 5:1
  2. Mufid Burgić, Adi Rifatbegović, Nermina Hadžigrahić, Azra Pašić, Emir Halilbašić, Eldar Brkić, Musfaha Burgić (2010) CLINICAL AND HISTOLOGIKAL CHARACTERISTICS OF SKIN MELANOMA ; A FIVE – YER RETROSPECTIVE STUDY; Acta Med Sal: 39 (1): 1-51
  3. Mufid Burgić, CathrineBruant-Rodier, Astrid Wilk, Frederic Bodin, Adi Rifatbegović, Emir Halilbašić, Musfaha Burgić, Eldar Brkić, Harun Avdagić (2010) Complications Following Autologous Latissumus Flap Breast Reconstrunction, BOSNIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES 3:20

  4. Adi Rifatbegović, Ermina Iljazović, Nedret Mujkanović,Azra Pašić, Emir Halilbašić, Mufid Burgić (2008) Basal cell carcinoma of orbital region. HealthMed, Journal of Societ for development of teaching business processes in new net environment Volumen 2/ Number 4/ 2008.

Naučni skupovi, konferencije

U toku 2007/2008 godine boravio u Strasbourgu (Francuska) na edukaciji iz oblasti plastične i maksilofacijlne hirurgije u trajanju od jedne godine, te uspjesno završio kurs mikrohirurgije u okviru Evropskog instituta za mikrohirurgiju u Nancy-ju.

Uspješno završio edukaciju o tretmana alopecije kose (FUE tehnika) na Univerzitetu u Lyonu (Francuska) za školsku 2011/2012.

 1. Burgić M., Rifatbegović A., Pašić A., Halilbašić E., Šakambet M. Upotreba frontalnog režnja u rekonstrukciji defekata orbitalne regije. Kongres oftalmologa Bosne i Hercegovine, 2009.
 1. Burgić M., Halilbašić E., Šakambet M., Brkić E. Breast reconstruction and augumentation. International Course CME, Belgrade, 2011.
 1. Burgic M., Halilbasic E., Brkic M. Hand defects reconstruction. 11 th Congres of te Serbian Society for Plastic Reconstructive and `aesthetic Surgery. Beograd 2012.

4.            Burgic M., Halilbasic E., Brkic M. Surgical menagement of breast reconstruction. 11 th Congres of te Serbian Society for Plastic Reconstructive and `aesthetic Surgery. Beograd 2012.

Projekti

Ostalo