Akademik prof. dr Vesna Vučković


 • Prof. dr Vesna Vučković, redovni profesor
 • Rođena 24.09.1963. Kotor,Crna Gora
 • Završen fakultet :PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA CRNE GORE, Titograd, 1986. godine;
 • Magistratura :PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA BEOGRAD, Beograd 2000. godine-magistar pravnih nauka;
 • Doktorat :PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA KRAGUJEVAC, Kragujevac, 2003. godine -doktor pravnih nauka.

Biografija

Datum rođenja: 24. septembar 1963. godine, Kotor – Crna Gora
Adresa: Kotor, Rakite, lamella ¼
Telefon: 069 345 942   067 205 942
E-mail: bvvuckovic@t-com.me   vesna.vuckovic@sudstvo.me
Zaposlen u instituciji: UPRAVNI SUD CRNE GORE
Kategorizacija radnog mjesta/pozicija: Sudija
Završen fakultet/master/doktorat (navesti koji fakultet i kada): PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA CRNE GORE, Titograd, 1986. godine;PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA BEOGRAD, Beograd 2000. godine-magistar pravnih nauka;

PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA KRAGUJEVAC, Kragujevac, 2003. godine -doktor pravnih nauka.

  

Radno iskustvo (koliko godina i na kojim poslovima):

–      1987 – 1988 sudijski pripravnik u Osnovnom sudu Kotor;–      1988-1990, stručni saradnik u Osnovnom sudu Kotor;

– 1990-2012 sudija Osnovnog suda Kotor;

–  01.03.2012.g. i dalje sudija Upravnog suda Crne Gore

  

Drugo profesionalno iskustvo:

–      2004. godine – docent za užu naučnu oblast Društvene i pravne nauke – Fakultet za uslužni biznis, Novi Sad;–      2008. godine – vanredni profesor za užu naučnu oblast Krivično pravo i procesno zakonodavstvo – Fakultet za poslovni menadžment, Bar;

–      2013. godine – redovni profesor na predmetima Krivično pravo i Krivično procesno pravo, Evropski Univerzitet „Brčko Distrikt“, Bosna i Hercegovina;

– 2006. godine- član Udruženja za krivično pravo i kriminalnu politiku Crne Gore;

– 2016. godine dobitnik Zlatne plakete za ostvaren doprinos razvoju nauke upravnog prava od Evropskog Univerziteta „Brčko Distrikt“ i Evropskog Univerziteta „Kallos“ Tuzla.

– 2016. godine dobitnik Plakete za doprinos uspješnom radu Udruženja za medjunarodno krivično pravo republike Srbije – beograd, od ovog Udruženja.

– učesnik VIII Ruskog kongresa Krivičnog prava, održanog 30/31 maja 2013. godine na Univerzitetu „Lomonosov“ i tom prilikom podnijela referat na temu „Karakteristike Krivičnog zakonika Crne Gore“;

– učesnik na IX Ruskom kongresu krivičnog prava koji je održan 29/30 maja 2014. godine na Univerzitetu „Lomonosov“ u Moskvi sa referatom na temu „Uticaj ekonomskog kriminaliteta na zemlje u razvoju“.

Bibliografija

Knjige (12):

 1. KRIVIČNO DJELO TEŠKE KRAĐE, “Obod” Cetinje, 2001.g., CIP 343.711

2.KRIVIČNO DJELO PREVARE, “Obod” Cetinje, 2003.g. COBISS. ID 5395216

3.KOMENTAR KRIVIČNOG ZAKONIKA CRNE GORE, “Obod” Cetinje, 2004.g., COBISS. CG-ID 6960656 (koautori Ljubiša Lazarević i Branko Vučković)

4. KOMENTAR ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA Crne Gore, “Obod” Cetinje, 2006.g., ISBN 86-7420-027-3 (koautori Ljubiša Lazarević i Branko Vučković)

5. KOMENTAR ZAKONA O ODGOVORNOSTI PRAVNIH LICA ZA KRIVIČNA DJELA, “Obod” Cetinje, 2007.g., COBISS. CG-ID 11258128 (koautori Ljubiša Lazarević i Branko Vučković)

6.KOMENTAR KRIVIČNOG ZAKONIKA CRNE GOREdrugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje, “Obod” Cetinje, 2007.g., ISBN 978-86-7420-039-1 COBISS. CG-ID 11994640 (koautori Ljubiša Lazarević i Branko Vučković)

7.OSNOVI KRIMINALISTIKE, Fakultet za poslovni menadžment Bar, Štampa “Pobjeda”, ISBN 978-86-85755-14-9 COBISS. CG-ID 12174864 (koautori Mićo Bošković i Dejan Bošković)

8.KOMENTAR KRIVIČNOG ZAKONIKA CRNE GOREtreće izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat, štampa “Obod” Cetinje, 2010 g., ISBN 978-9940-26-002-6 (koautori Ljubiša Lazarević i Branko Vučković)

9.OSNOVI KRIMINALISTIKE, drugo izdanje, (koautor, drugi autor), Fakultet za menadžment Bar, cštampa “Pobjeda” Podgorica, ISBN 978-86-85755-14 (koautori Mićo Bošković i Dejan Bošković)

10.KRIVIČNO PRAVO CRNE GORE, “Obod” Cetinje, 2009, ISBN 978-86-7420-055-1, COBICC. CG – ID 13638928 (koautor Branko Vučković)

11. KRIVIČNO PRAVO CRNE GORE, drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje, “Obod” Cetinje, FMS, Tivat, 2011, ISBN 978-9940-26-004-7 COBISS. CG-ID 18410512 (koautor)

12MEĐUNARODNO KRIVIČNO PRAVO, FMS, Tivat, 2011.g. ISBN 978-9940-26-004-0, COBISS. CG-ID 18131216 (koautori Bora Čejović i Branko Vučković).

 

Radovi objavljeni u međunarodnim recenziranim časopisima i zbornicima (15):

 1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE KRIVIČNOG ZAKONODAVSTVA CRNE GORE, Makedonska revija za kazneno pravo i kriminologiju, Godina 13. br. 2/2006 ISSN 1409-5327

2. ZAŠTIĆEN SVJEDOK I SVJEDOK SARADNIK U KRIVIČNOM POSTUPKU, Pravni život, časopis za pravnu teoriju i praksu, Udruženje pravnika Srbije, Beograd, br. 9/2006, ISSN 0350-0500.

3. INICIJATIVE I PREDLOZI ZA PREUREĐENJE ISTRAGE U NACRTU ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU CRNE GORE, Makedonska revija za kazneno pravo i kriminologiju, Godina 14, br. 2/2007, ISSN 1409-5327.

4. INICIJATIVE I PREDLOZI ZA PREUREĐENJE ISTRAGE U NACRTU ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU CRNE GORE, Pravni život, časopis za pravnu teoriju i praksu, br. 9/2007, ISSN 0350-0500.

5. OGRANIČENJE SLOBODA I OSNOVNIH PRAVA U KRIVIČNOPROCESNOM ZAKONODAVSTVU CRNE GORE-OPRAVDANOST POSTOJEĆIH RJEŠENJA I RJEŠENJA U NACRTU ZKP-a, Makedonska revija za kazneno pravo i kriminologiju,  God. 15, br. 2-3/2008, ISSN 1409-5327.

6. ODNOS POLICIJE I DRŽAVNOG TUŽIOCA PREMA ZAKONIKU O KRIVIČNOM POSTUPKU CRNE GORE, Makedonska revija za kazneno pravo i kriminologiju, Godina 16. br. 2/2009, ISSN 1409-5327.

7. KRIVIČNE SANKCIJE U KRIVIČNOM ZAKONIKU CRNE GORE, Pravna riječ, Izdavač Udruženje pravnika Republike Srpske, Godina VI, br. 19/2009, ISSN 1840-0272. (koautor Branko Vučković)

8. KRIVIČNOPRAVNI ASPEKT ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, Pravna riječ, Izdavač Udruženje pravnika Republike Srpske, Godina VII, br. 23/2010, ISSN 1840-0272. (koautor Branko Vučković)

9. ODNOS POLICIJE I DRŽAVNOG TUŽIOCA PREMA PREDLOGU ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU CRNE GORE, Pravni život, časopis za pravnu teoriju i praksu, br. 9/2007, ISSN 0350-0500.

10. KOMANDNA ODGOVORNOST U MEDJUNARODNOM KRIVIČNOM PRAVU, Zbornik radova Udruženja za krivično pravo i kriminologiju Srbije, sa tematskog skupa – Pravda, pravičnost i zakonitost u krivičnom pravu u svetlu standarda Evropske unije, Beograd, 2015.g., ISBN 978-86-89879-02-5, COBISS.SR-ID 214962700, str. 114 (koautor).

11. EVROPSKI NALOG ZA HAPŠENJE, Zbornik radova Udruženje za medjunarodno krivično pravo Republike Srbije, Četrnaesta tematska medjunarodna naučna konferencija „MEDJUNARODNA, SUDSKA, TUŽILAČKA I POLICIJSKA SARADNJA U BORBI PROTIV KRIMINALA“, Tara, 24-28. jun 2015.g., „Intermex“, Beograd, ISBN 978-86-6411-000-6, COBISS.SR-ID 207523084, str. 205 (koautor)

12. EVROPSKI NALOG ZA HAPŠENJE, Evropska revija, Univerzitet Brčko Distrikt Bosna i Hercegovina, Godina I, vol. 1., broj 1/2015, ISSN 2303-8020, str.23. (koautor)

13. POLOŽAJ SUDSTVA U CRNOJ GORI – normativno pravni okvir, Zbornik Udruženja za medjunarodno krivično pravo, Intermex, Beograd, Drvengrad, jun 2016.g., ISBN 978-86-6411-000-6, COBISS.SR-ID. 207523084, str. 83. (koautor)

14. UTICAJ MIGRACIJA NA TRGOVINU LJUDIMA, Zbornik Pravnog fakulteta za privredu i pravosudje Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, Novi Sad, septembar 2016.g., ISBN 978-86-6019-066-8, COBISS.SR-ID 307889927, str. 51. (koautor)

15. KRIVIČNO DJELO OTMICA, Pravna riječ, Izdavač Udruženje pravnika Republike Srpske, Godina XIII, br. 48/2016, ISSN 1840-0272. (koautor Branko Vučković)

 

Radovi objavljeni u domaćim časopisima (7):

1. POKUŠAJ KOD KRIVIČNOG DJELA TEŠKE KRAĐE, Pro info, časopis za primjenu propisa, praksu sudova, organa uprave i lokalne smouprave i pravnu nauku, Beograd, br. 1/2003, ISSN 1450-9679

2. RAZGRANIČENJE POSTOJANJA KRIVIČNOG DJELA PREVARE OD NEKIH DRUGIH KRIVIČNIH DJELA, Pro info, časopis za primjenu propisa, praksu sudova, organa uprave i lokalne smouprave i pravnu nauku, Beograd, br. 4/2003, ISSN 1450-9679

3. KRIVIČNOPRAVNA ZAŠTITA PRAVA NA RAD, Crnogorska revija za krivično pravo i kriminalnu politiku, Godina II, br. 1/2009, ISSN 1800-7090 COBISS. CG-ID 12747024

4. KRIVIČNA DJELA PROTIV ČASTI I UGLEDA-OPRAVDANOST PRIHVAĆENIH RJEŠENJA, Crnogorska revija za krivično pravo i kriminologiju, Godina I, br. 1/2008, ISSN 1800-7090, COBISS. CG-ID 12747024.

5. KRIVIČNOPRAVNA ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA I KOMPJUTERSKI KRIMINALITET, Crnogorska revija za krivično pravo i kriminalnu politiku, Godina I, br. 2/2008, ISSN 1800-7090 COBISS. CG-ID 012747024.

6. PRITVOR U ZAKONIKU O KRIVIČNOM POSTUPKU CRNE GORE, Pravni Zbornik, Podgorica, br. 1-2/2012, ISBN 0350-6630, COBISS. CG-ID 015934978 (koautor Branko Vučković).

7. OPASNOST OD NUKLEARNOG TERORIZMA, Pravni zbornik, Podgorica, br. 1/2014, izdavač Udruženje pravnika Crne Gore, ISBN 0350 – 6630, COBBIS.CG-ID 015934978.

 

Radovi na kongresima, simpozijumima i seminarima

Međunarodni kongresi, simpozijumi i seminari (33)

 1. NOVINE U PREDLOGU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA CRNE GORE, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, 2006.g., XVIII seminar prava, Budva jun 2006.g., Zbornik izabranih radova ISBN 86-83297-14-9.

2. KRIVIČNOPRAVNA ZAŠTITA I LJUDSKE SLOBODE U KRIVIČNOM ZAKONIKU CRNE GORE, Udruženje za međunarodno krivično pravo Beograd, Izdavač Intermex, Međunarodni naučni skup, Tara, maj 2008.g., ISBN 978-86-83437-73-3, COBISS. SR-ID 139841548.

3. OTKRIVANJE I SUZBIJANJE KORUPCIJE U ODNOSU NA LJUDSKE SLOBODE I PRAVA, Udruženje za međunarodno krivično pravo Beograd, Izdavač Intermex, Međunarodni naučni skup, Tara, maj 2009.g., ISBN 978-86-83437-73-3, COBISS. SR-ID 139841548.

4. SAVREMENI TERORIZAM KAO NEGACIJA OSNOVNIH LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA, Udruženje za međunarodno krivično pravo Beograd, Izdavač Intermex, Međunarodni naučni skup, Tara, maj 2010.g. ISBN 978-86-83437-73-3, COBISS. SR-ID 139841548.

5. MINIMUM STANDARDA U VEZI SA PROCEDURALNIM PRAVIMA OPTUŽENIH I NJIHOVE ODBRANE U KRIVIČNIM POSTUPCIMA, The right In criminal proceedings in South East Europe, Bukurešt, 2007.g. u organizaciji Konrad Adenauer Stiftung, ISBN 978-973-0-04981-7, (koautor Branko Vučković)

6. OSNOVNE KARAKTERISTIKE KRIVIČNOG ZAKONODAVSTVA CRNE GORE, Međunarodna konferencija kazenskega prava Jugovzhodne Evrope, Pravni fakultet u Ljubljani, 08-10. april 2010.g., I del, elektronsko izdanje na CD, ne u štampanoj verziji, a prema verziji sa CD-a str. 37-51, ISBN 978-961-6447-36-2. Verzija postoji na Internet stranici www.pf.uni-lj-si/konference.

7. OSNOVNE KARAKTERISTIKE KRIVIČNOG ZAKONODAVSTVA CRNE GORE, Zbornik radova (izabranih radova) sa održane Međunarodne naučne konferencije “Aktuelni problemi u borbi suprotstavljanju kriminalu, Kazakstan Republika, u organizaciji Udruženja asocijacije kriminologa Kazak Univerziteta i Ministarstva obrazovanja Republike Kazahstan i Kazahstanskog nacionalnog Univerziteta, maj 2008.g., ISBN 978-601-247-015-4, BBK 67.411 A 43. Rad objavljen na ruskom jeziku.

8. ODMJERAVANJE KAZNE U KRIVIČNOM PRAVU, Novi Sad, 2011.g., ISBN 978-86-6013-020-0, COBISS. SR/ID 266198279 (koautor)

 9. ODGOVORNOST PRAVNIH LICA ZA KRIVIČNA DJELA, Pravna riječ, Republika Srpska, br. 29/2011, ISSN 1840-0272 (koautor).

10. MJERE TAJNOG NADZORA KAO DOKAZ PRED SUDOM, Banja Luka, 2011.g., ISBN 978-99955-691-1-2, COBISS. BH-ID 2232600 (koautor).

11. OSNOVI ISKLJUČENJA KRIVIČNE ODGOVORNOSTI U MEĐUNARODNOM KRIVIČNOM ZAKONODAVSTVU, “Intermex”, Beograd, 2012.g., ISBN 978-86-83437-73-3, COBISS. SR-ID 139841548.

12. CYBER TERORIZAM, Pravni fakultet, Novi Sad, 2012.g., ISBN 978-86-6019, COBISS. SR-ID 191707404

13. OSNOVI KOJI ISKLJUČUJU POSTOJANJE KRIVIČNOG DJELA, Pravni fakultet, Istočno Sarajevo, 2012., ISBN 978-99938-57-24-2, COBISS. BH-ID 2920472 (koautor).

14. PRIMJENA BLAŽEG ZAKONA U KRIVIČNOM PRAVU, Novi Sad, 2012, ISBN 978-86-6019-022-4, COBISS. RS-ID 270349063.

15. ODGOVORNOST SAUČESNIKA, Pravna Riječ, Republika Srpska, broj 33/2012, ISSN 1840-0272.

16.OPASNI OTPAD – EKOLOŠKI PROBLEM BUDUĆNOSTI, Zbornik radova međunarodnog naučnog skupa, „Evropski Univerzitet Brčko Distrikt“, Bosna i Hercegovina, br. 1/2013, ISBN 978-99955-765-0-9, COBISS. BH-ID 3566360. (koautor)

17. RATNI ZLOČIN PROTIV CIVILNOG STANOVNIŠTVA U KRIVIČNOM ZAKONIKU CRNE GORE, „Intermex“, Beograd, 2013.g., ISBN 978-86-83437-73-3, COBISS. SR-ID 139841548.

18. KRIVIČNOPRAVNA ZAŠTITA INTELEKTUALNE SVOJINE, Zbornik Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, ISBN 978-86-6019-037-8, COBISS.SR-ID 282042887. (koautor).

19. PRITVOR U SVIJETLU USTAVA I ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU CRNE GORE (koautor) Zbornik radova Vladavina prava i pravna država u regionu, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Pravni Fakultet, 2014. godine, ISBN 978-99938-57-31-0, COBISS.RS-ID 4363544.

20. FENOMENOLOŠKA POBILJEŽJA KORUPCIJE. Zbornik radova međunarodnog naučnog skupa, „Evropski Univerzitet Brčko Distrikt“, Bosna i Hercegovina, br. 1/2014, ISBN 978-99955-806-0-5, COBISS. RS-ID 4184600. (koautor).

21. UTICAJ EKONOMSKOG KRIMINALITETA NA ZEMLJE U RAZVOJU. Rad prihvaćen za IX Ruski kongres krivičnog prava, 29-30 maj 2014. godine, na Univerzitetu Lomonosov, Moskva, Ruska federacija, UDK 343.2/.7(082), BBK 67.408я43, ISBN 978-5-4396-0703-7, (rad objavljen na ruskom jeziku).

22. ZLOUPOTREBE U PRIMJENI MJERA TAJNOG NADZORA. Zbornik, izdavači Udruženje za međunarodno krivično pravo i „Intermex“, Beograd, 2014., ISBN 978-86-6411-000-6, COBISS. SR-ID 207523084. XIII tematski međunarodni naučni skup “Zloupotreba moći”, Tara, od 18. do 22. juna 2014.g.

23. PROUZROKOVANJE LAŽNOG STEČAJA. Pravo – teorija i praksa, časopis Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, broj 4-6/2014

24. KRIVIČNA DJELA PROTIV POLNE SLOBODE U KRIVIČNOM ZAKONIKU CRNE GORE, Naučno-praktična revija, “Ugolovnoe pravo”, broj 5/2014. Rad objavljen povodom naučnog skupa u Vrhovnom sudu Ruske Federacije.  Rad objavljen na ruskom jeziku. (kooautor)

25. Ekološki terorizam – normativno-pravni okvir, „Pravna riječ“, Udruženje pravnika Republike Srpske, broj 40/2014, ISSN 1840-0272. (kooautor)

26. Pravo na zdravu životnu sredinu-krivičnopravni aspekt. Udruženje pravnika Srbije, „Pravni život“, broj 9/2014, YU ISSN 0350-0500 (koautor).

27. UGROŽAVANJE ŽIVOTNE SREDINE UPOTREBOM BIOLOŠKOG ORUŽJA, Zbornik radova sa Trećeg Medjunarodnog naućnog skupa, broj I/2015, Evropski univerzitet Brčko Distrikt, Bosna i Hercegovina, ISBN 978-89955-99-00-3, COBISS. RS-ID 4922648 (koautor)

28. Komandna odgovornost u medjunarodnom krivičnom pravu, Zbornik radova Udruženja za krivično pravo i kriminologiju Srbije, sa tematskog skupa – Pravda, pravičnost i zakonitost u krivičnom pravu u svetlu standarda Evropske unije, Beograd, 2015.g., ISBN 978-86-89879-02-5, COBISS.SR-ID 214962700, str. 114 (koautor).

29. Evropski nalog za hapšenje, Zbornik radova Udruženje za medjunarodno krivično pravo Republike Srbije, Četrnaesta tematska medjunarodna naučna konferencija „MEDJUNARODNA, SUDSKA, TUŽILAČKA I POLICIJSKA SARADNJA U BORBI PROTIV KRIMINALA“, Tara, 24-28. jun 2015.g., „Intermex“, Beograd, ISBN 978-86-6411-000-6, COBISS.SR-ID 207523084, str. 205 (koautor)

30. Evropski nalog za hapšenje, Evropska revija, Evropski Univerzitet Brčko Distrikt Bosna i Hercegovina, Godina I, vol 1, broj 1/2015, ISSN 2303-8020, str. 23 (koautor).

31. BIOLOŠKO ORUŽJE – UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU, Pravni fakultet za privredu i pravosudje, Univerzitet Privredna akademija Novi Sad, Zbornik radova XII tradicionalnog naučnog skupa „Pravnički dani prof. dr Slavko Carić“, ISBN 978-86-6019-058-3 COBISS.SR-ID 299340807, 2015. G. (koautor).

32. CYBER TERORIZAM, Pravna riječ, časopis za pravnu teoriju i praksu, Banja Luka, broj 44/2015, Godina XII, ISSN 1840-0272, str. 345. (koautor)

33. ILEGALNE MIGRACIJE- KRIJUMČARENJE LJUDI, Zbornik radova sa IV Medjunarodnog skupa „MIGRACIJE U XXI VIJEKU – uzroci i posljedice“, Evropski univerzitet Brčko Distrikt i Evropski univerzitet „Kallos“ – Tuzla, 2016. g., ISSN 978-99955-99-09-6, COBISS.RS-ID 5758232, str. 58. (koautor)

 

Domaći kongresisimpozijumi i seminari (9)

1. KRIVIČNA DJELA PROTIV BEZBJEDNOSTI RAČUNARSKIH PODATAKA, rad objavljen u Zborniku Udruženja za krivično pravo i kriminalnu politiku Crne Gore, seminar održan u Budvi u junu 2007.g., u organizaciji Udruženja za krivično pravo i kriminalnu politiku Crne Gore, Izdavač “Obod” Cetinje.

2. KRIVIČNOPRAVNA ZAŠTITA PRAVA NA RAD, Dan Crnogorskog sudstva, Budva 2008., Vrhovni sud Crne Gore i Udruženje sudija Crne Gore, Zbornik radova,  ISBN 978-9940-9195-0-4.

3. SISTEM KRIVIČNIH SANKCIJA U KRIVIČNOM cZAKONIKU CRNE GORE, Dan Crnogorskog sudstva, Budva 2009., Vrhovni sud Crne Gore i Udruženje sudija Crne Gore, Zbornik radova,  ISBN 978-86-85781-08-7. (koautor Branko Vučković)

4. PRITVOR U ZAKONIKU O KRIVIČNOM POSTUPKU CRNE GORE, Dan Crnogorskog sudstva, Budva 2011., Vrhovni sud Crne Gore i Udruženje sudija Crne Gore, Zbornik radova,  ISBN 978-86-85781-08-7. (koautor Branko Vučković)

5. VISOKOTEHNOLOŠKI KRIMINAL, „Pravni zbornik“, Udruženje pravnika Crne Gore, br. 1-2/2013, ISBN 0350-6630, COBBIS. CG-ID 015934978.

6. RATNI ZLOČIN PROTIV CIVILNOG STANOVNIŠTVA, Sudijski dani, Dan Crnogorskog sudstva, 29-30. oktobra 2014. godine, ISBN 978-86-85781-11-7, COBISS.CG-ID 19428880.

7. EKOLOŠKI TERORIZAM – normativnopravni okvir -, Časopis Udruženja sudskih vještaka Crne Gore, „Expertus Forensis“, broj 22/2014, ISSN 1451-4672 (koautor).

8.   Pritvor u Zakoniku o krivičnom postupku Crne Gore, (koautor), Pravni zbornik, časopis za pravnu teoriju i praksu, br. 1-2/2012, Udruženje pravnika Crne Gore, Podgorica, 2012., ISBN 0350-6630, COBBIS. CG-ID 015934978.

9.   Ekološki terorizam normativnopravni okvir, Časopis Udruženja sudskih vještaka Crne Gore, „Expertus Forensis“, broj 22/2014, ISSN 1451-4672 (koautor).

 

Objavljeni prikazi, izvještaji i ekspertize (4)

 1. PRIKAZ UDŽBENIKA “PRIVREDNI KRIMINALITET”, prof. dr Mića Boškovića, prof. emeritusa, Perjanik, časopis za teoriju i praksu iz oblasti policije, bezbjednosti, kriminalistike i prava, Policijska akademija, Danilovgrad, Godina 8, broj 22/23, 2010.g. ISSN 145-3412. (koautor Branko Vučković)

 2. PRIKAZ KNJIGE “EKOLOŠKI KRIMINALITET”, prof. dr Mića Boškovića, prof. emeritusa i mr Dejana Boškovića, Perjanik, časopis za teoriju i praksu iz oblasti policije, bezbjednosti, kriminalistike i prava, Policijska akademija, Danilovgrad, Godina 8, broj 24/2010.g. ISSN 145-3412. (koautor Branko Vučković)

3. KRIVIČNO PRAVO CRNE GORE U SUDSKOJ PRAKSI, autora i izdavača prof. dr Bore Čejovića, Kotor, 2014. ISBN 978-9940-9585-0-3, COBISS CG-ID 25149200 (recenzent). Prikaz je objavljen u časopisu Udruženja sudskih vještaka Crne Gore, „Expertus Forensis“, broj 22/2014, ISSN 1451-4672.

4. KRIVIČNO PRAVO CRNE GORE U SUDSKOJ PRAKSI, autora i izdavača prof. dr Bore Čejovića, Kotor, 2014. ISBN 978-9940-9585-0-3, COBISS CG-ID 25149200 (recenzent). Prikaz je objavljen u dnevnom listu „DAN“, 23.08.2014. godine.

Recenzije

– Krivično pravo Crne Gore u sudskoj praksi, autora prof. dr Bore Čejovića, izdavač prof. dr Bora Čejović, Kotor 2014.g., ISBN 978-9940-9585-0-3, COBISS.CG-ID 25149200.

Član redakcije:

– Član organizacionog odbora III Međunarodnog naučnog skupa „KATASTROFE-prevencija i saniranje posljedica“, koji je odžan 27. i 28. marta 2015. godine na Evropskom Univerzitetu Brčko Distrikt – Brčko, Bosna i Hercegovina.

– Član organizacionog odbora III Međunarodnog naučnog skupa „MIGRACIJE U XXI VIJEKU- uzroci i posljedice“, koji je odžan 25. marta 2016. godine na Evropskom Univerzitetu Brčko Distrikt – Brčko, Bosna i Hercegovina.

-Član organizacionog odbora V Međunarodnog naučnog skupa “Rad i stvaralaštvo u XXI vijeku”, koji će se održati 07. aprila 2017.godine na Evropskom Univerzitetu Brčko Distrikt – Brčko, u organizaciji Evropskog Univerziteta Brčko-Distrikt i Evropskog Univerziteta “Kallos”-Tuzla, Bosna i Hercegovina.

Učešće u radnim grupama za izradu zakona i podzakonskih akata: /
 Angažovanost na projektima (i ako jeste kojim):  /
OBLASTI  I TEME ZA KOJE SE PRIJAVLJUJETE  Krivično pravo – opšti i posebni dioKrivično procesno pravo

Upravno pravo

  

Ranije iskustvo kao predavač (ako jeste gdje i kada):

– Studijske2007 – 2009. Fakultet za poslovni menadžment Bar, Osnovi kriminalistike i Osnovi detektivske djelatnosti;– Studijske 2009. i dalje Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat, Poslovno pravo, Turističko pravo, Pomorsko pravo, Osnovi kriminalistike, Sigurnost i bezbjednost jahti i marina;

– Studijske 2010.- i dalje, Pravni fakultet Univerziteta „Mediteran“, Osnovi kriminalistike;

– u Policijskoj akademiji u Danilovgradu tokom 2007.godine održala sam predavanje na temu: “Primjena Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela”;

– 2012-2014. godine predavač na Seminaru za pripremu polaganja pravosudnog ispita u organizaciji Univerziteta “Mediteran”-Podgorica, na predmetima Krivično pravo (opšti i posebni dio) i Krivično procesno pravo.

Poznavanje stranog jezika (koji i nivo znanja): Engleski jezik –srednji nivo.

Akademik prof. dr Mladen Bodiroža


 • Akademik prof. dr Mladen Bodiroža
 • Rođen 01.07.1937. Sanski most, BiH
 • Završen fakultet : Fakultet političkih nauka, Sarajevo, 1968
 • Magistratura :Fakultet političkih nauka, Sarajevo, oblast Finansije i bankarstvo, 1978.
 • Doktorat : Ekonomski fakultet, Brčko, oblast Međunarodna ekonomija ,1990.

Biografija

OBRAZOVANJE

Dodiplomski studij: Fakultet političkih nauka, Sarajevo, 1968.

Postdiplomski studij: Fakultet političkih nauka, Sarajevo, oblast Finansije i bankarstvo, 1978.

Doktorski studij: Ekonomski fakultet, Brčko, oblast Međunarodna ekonomija ,1990.

IZBORI U ZVANJA:

Akademik, 27.05.2016., Evropske akademije nauka

Redovni član akademije, 08.11.2013. Akademija Srpske Kraljevske Asocijacije akademika, inovatora i naučnika (SKAIN)

Profesor emeritus, 29.09.2009. Internacionalni univerzitet Philip Noel-Baker

Redovni profesor, 23.09.2008. Internacionalni univerzitet Philip Noel-Baker, Međunarodni odnosi; Međunarodni ekonomski odnosi

Redovni profesor, 12.12.2005., Samostalni i nedržavni univerzitet u Novom Sadu – Privredna akademija, Međunarodna ekonomija

Vanredni profesor, 09.09.2003., Fakultet za poslovni inžinjering i menadžment Banja Luka, Osnovi ekonomije

Vanredni profesor, 13.04.2000., Univerzitet u Srpskom Sarajevu, Poslovanje multinacionalnih preduzeća

Docent, 12.01.1998., Univerzitet u Srpskom Sarajevu, Makroekonomska analiza

STRUČNA BIOGRAFIJA:

 Stalni radni odnos

 • Višoj školi za spoljnu trgovinu u Bijeljini, na predmetima:Međunarodni ekonomski odnosi, Međunarodne finansije, Osnove bankarskog sistema,Međunarodne ekonomske integracije.
 • Ekonomskom fakultetu u Brčkom, stalni radni odnos, gdje je nastavu izvodio na sljedećim naučnim disciplinama – predmetima:Makroekonomska analiza, Poslovanje multinacionalnih preduzeća,Međunarodni ekonomski odnosi, kasnije preimenovan u Međunarodnu ekonomiju i Međunarodne finansijske institucije.
 • Univerzitetu za poslovne studije u Banja Luci, na naučnim disciplinama:Međunarodna ekonomija i Međunarodne finansijske institucije.

U isto vrijeme obavljao je dužnost dekana.

 • Internacionalnom univerzitetu „Philip Noel – Baker“ u Sarajevu, na naučnim disciplinama: Međunarodni ekonomski odnosi, Međunarodna ekonomija, Međunarodni odnosi i Osnove ekonomije.
 • Fakultetu za poslovni inženjering i menadžment u Banja Luci, na predmetima: Međunarodni ekonomski odnosi, Osnovi ekonomije, Međunarodne finansije i Ekonomika i organizacija preduzeća.
 1. b) Kao spoljni saradnik na:
 • Prirodno – matematičkom fakultetu u Banja Luci, 12 godina
 • Prirodno – matematičkom fakultetu u Sarajevu,
 • Fakultetu za turizam i hotelijerstvo u Banja Luci,

Zatim na:

 • Ekonomskom fakultetu u Tuzli,
 • Ekonomskom fakultetu u Travniku,
 • Fakultetu političkih nauka u Sarajevu,
 • Univerzitetu u Travniku – Ekonomskom fakultetu Travnik,

Bibliografija

ZNAČAJNIJI OBJAVLJENI RADOVI MEĐUNARODNOG I NACIONALNOG ZNAČAJA

 1. Međunarodna ekonomija, univerzitetski udžbenik, Ekonomski fakultet, Brčko, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Istočno Sarajevo, II izdanje 2002., IV izdanje 2006. i V izmjenjeno i dopunjeno izdanje, Ekonomski fakultet Travnik 2009. godine.
 2. Međunarodne finansijske i trgovinske institucije, univerzitetski udžbenik, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Istočno Sarajevo, 2003., III izdanje 2008.
 3. Evropske unija, univerzitetski udžbenik, Glas Srpski, Banja Luka, 2005., II izmjenjeno i dopunjeno izdanje 2006., III dopunjeno izdanje, Glas Srpski, Banja Luka, 2008.
 4. Finansije i bankarstvo, Privredna banka Sarajevo, Sarajevo 1980.
 5. Obilježje međunarodne ekonomije i trgovine krajem XX i početkom XXI vijeka, Zbornik radova, Ekonomski fakultet Brčko, 2000.
 6. Modeli tranzicije – da li brza ili spora tranzicija, Zbornik radova, Ekonomski fakultet Brčko, 2004.
 7. Procesi o stabilizaciji i pridruživanju u EU za zemlje Jugoistočne Evrope, posebno za BiH, Budva 2007.
 8. Ekonomsko – monetarne integracije u Evropskoj uniji, Međunarodna naučna konferencija – savremeni izazovi u teoriji i praksi, Ekonomski fakultet Beograd, 2007.
 9. Evropska unija – specifičan politički sistem, Zbornik radova, Ekonomski fakultet Brčko, 2007.
 10. Ekonomski i trgovinski odnosi Evropske unije u uslovima globalne ekonomije, Zbornik radova, Ekonomski fakultet Brčko, 2007.
 11. Novi međunarodni ekonomski poredak i položaj Jugoslavije, Zbornik radova sa savjetovanja, MSC Sarajevo 1985.
 12. Kararkteristike i tržišne funkcije turizma u privredi Jugoslavije, 1. aut. tab., Simpozij o istraživanju tržišta i organizacija procesa plasmana, Opatija 9 – 11. maj 1966.
 13. Osnovne karakteristike razvoja jugoslovenske privrede, 2. aut. tab., Marksistički stzdijski centar, Sarajevo 1987.
 14. Ekonomski položaj privrednih grupacija na bazi zakona vrijednosti, 1. aut. tab., Naučno savjetovanje ekonomista Jugoslavije, Zagreb 1981.
 15. Turizam kao faktor homogenizacije razvoja Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1983. (koautor)
 16. Uslovi prelaska planske na tržišnu privredu, Kontakt Časopis za poslove komunikacije i marketing broj 282, Banja Luka 2005.

Akademik prof. dr Branko Vučković


 • Prof. dr Branko Vučković
 • Rođen 18. februar 1955. godine, Bar – Crna Gora
 • Završen fakultet : PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA CRNE GORE, Titograd, 1977. godine;
 • Magistratura : PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA BEOGRAD, Beograd 1997. godine-magistar pravnih nauka;
 • Doktorat : PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA KRAGUJEVAC, Kragujevac, 2000. godine -doktor pravnih nauka.

Biografija

Datum rođenja: 18. februar 1955. godine, Bar – Crna Gora
Adresa: Kotor, Rakite, lamella ¼
Telefon: 069 030 609   067 206 609
E-mail: bvvuckovic@t-com.me   branko.vuckovic@sudstvo.me
Zaposlen u instituciji: OSNOVNI SUD CRNE GORE
Kategorizacija radnog mjesta/pozicija: Predsjednik Osnovnog suda
Završen fakultet/master/doktorat (navesti koji fakultet i kada): PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA CRNE GORE,
Titograd, 1977. godine;
PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA BEOGRAD,
Beograd 1997. godine-magistar pravnih nauka;
PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA
KRAGUJEVAC, Kragujevac, 2000. godine -doktor pravnih nauka.
  

Radno iskustvo (koliko godina i na kojim poslovima):

1977. godine Radna organizacija za
urbanizam, izgradnju i održavanje Kotor;
1981. godine- 1989. godine sudija Opštinskog
suda u Kotoru;
1989. godine i dalje, Predsjednik
  

Drugo profesionalno iskustvo:

– 2004. godine – docent za užu naučnu oblast
Društvene i pravne nauke – Fakultet za
uslužni biznis, Novi Sad;
– 2009. godine – vanredni profesor za užu
naučnu oblast Krivično pravo i procesno
zakonodavstvo – Fakultet za mediteranske
poslovne studije, Tivat;
– 2013. godine – redovni profesor na
predmetima Krivično pravo i Krivično
procesno pravo, Evropski Univerzitet „Brčko
Distrikt“, Bosna i Hercegovina;
– 1993-2002.godine predsjednik Izvršnog odbora Udruženja sudija Crne Gore;
– Član Upravnog odbora Centra za obuku
sudija Crne Gore;
– Član Skupštine Instituta za javnu upravu,
pravosuđe i lokalnu samoupravu;
– 2006. godine- osnivač i predsjednik
Udruženja za krivično pravo i kriminalnu
politiku Crne Gore;
– 1991.godine dobitnik nagrade oslobođenja
grada Kotora „21 Novembar“, za izuzetne
radne rezultate i doprinos organizaciji rada
pravosudnih organa.
– 2016. godine dobitnik Zlatne plakete za
ostvaren doprinos razvoju nauke
Medjunarodnog krivičnog prava od Evropskog
Univerziteta „Brčko Distrikt“ i Evropskog
Univerziteta „Kallos“ Tuzla.
-2016. godine dobitnik Plakete za doprinos
uspješnom radu Udruženja za medjunarodno
krivično pravo Republike Srbije-Beograd, od
ovog Udruženja.
– učesnik VIII Ruskog kongresa Krivičnog
prava, održanog 30/31 maja 2013. godine na
Univerzitetu „Lomonosov“ i tom prilikom
podnio referat na temu „Karakteristike
Krivičnog zakonika Crne Gore“;
– učesnik na IX Ruskom kongresu krivičnog
prava koji je održan 29/30 maja 2014. godine
na Univerzitetu „Lomonosov“ u Moskvi sa
referatom na temu „Uticaj ekonomskog
kriminaliteta na zemlje u razvoju“.

Bibliografija

Knjige (15) :

1. “Krivično djelo ugrožavanja javnog saobraćaja iz člana 172 KZCG“, 1997. g., “OBOD” Cetinje;

2. Krivična djela protiv dostojanstva ličnosti i morala“, 2000. , “OBOD” Cetinje;

3. Komentar Krivičnog zakonika Crne Gore, (koautor), “OBOD” Cetinje, 2004. godine, ID 6960656;

4.KomentarZakonika o krivičnom postupku  Crne  Gore,  (koautor),  „OBOD“ Cetinje, 2005. godine, ISBN 86 -7420 – 015 – X .

5. Komentar Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog Zakonika  Crne Gore, (koautor), „OBOD“ Cetinje, 2006. godine, ISBN 86-7420-027-3.

6. Komentar Zakonika o krivičnom postupku Crne Gore, drugo izmjenjeno i dopunjeno izdanje, (koautor), „OBOD“ Cetinje, 2006. godine, ISBN 86–7420–030-3.

7. Komentar Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela, „Obod“ a.d., Cetinje, 2007.g. (koautor), ID 11258128.

8.Komentar Krivičnog zakonika Crne Gore, drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Obod, Cetinje, 2007.g., (koautor), ISBN 978–86–7420– 039–1.

9.Komentar Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, Obod, Cetinje, 2008.g., (koautor), ISBN 978–86– 420-050-6.

10.Krivično pravo Crne Gore, „Obod“ a. d. Cetinje,  2009.g.,  (koautor),  ISBN  978-86-7420-055-1.

11.Komentar Krivičnog zakonika Crne Gore,  treće  izmijenjeno  i  dopunjeno izdanje (koautor), Fakultet za mediteranske poslovne studije, Tivat, 2010, ISBN 978-9940-26-002-6, COBISS. CG-ID 16178192.

12. Komentar Zakonika o krivičnom postupku Crne Gore, treće izmijenjeno i dopunjeno izdanje, (koautor), Fakultet za mediteranske poslovne studije,  Tivat,  2010, ISBN    978-9940-26-001-9,    COBI    CG-ID 16164624.

13. Međunarodno krivično pravo, (koautor), Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat, 2011, ISBN 978-9940-26-004-0, COBISS. CG-ID 18131216.

14.Krivično pravo Crne Gore, drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje (koautor), Fakultet za mediteranske poslovne studije, Tivat, 2011, ISBN 978-9940-26-004-7, COBISS. CG-ID 18410512.

15. Komentar Zakonika o krivičnom postupku Crne Gore – četvrto izmijenjeno i dopunjeno izdanje (koautor), Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat 2015, ISBN 978-9940-26-009-5, COBISS.CG-ID 28902928.

Radovi objavljeni u domaćim časopisima (16):

1. Osnovni uzroci ugrožavanja javnog saobraćaja na području Kotora, Budve, Tivta i Herceg Novog za period 1985-1995, “Pravni zbornik”, izdavač Udruženje pravnika Crne Gore, 1-2/1999-2000, ISSN 0350 – 6630;

2. Objektivni uslovi inkriminacije kod krivičnog djela ugrožavanja javnog saobraćaja iz člana 172 stav 1 KZ RCG,  izdavač , “JUS FORUM” br.  1-2/2000,  časopis  Udruženja  za  pravnu informatiku Crne Gore;

3. Obilježja krivičnog djela bludne radnje i praksa sudova,  “PRO   info”,   časopis   za primjenu propisa, Beograd, br. 2/2002, ISSN 1450-9679;

4. Oblici krivičnog djela protivprirodnog bluda, “PRO info”, časopis za primjenu propisa, Beograd, 2/2003, ISSN 1450-9679;

5. Krivično zakonodavstvo SRJ i Državna zajednica Srbija i   Crna   Gora,   referat, Udruženje za krivično pravo i kriminologiju Srbije i Crne Gore, Zlatibor, 2003. godine;

6. Različita rješenja u Krivičnim zakonicima Srbije i Crne  Gore,    Udruženje  za  krivično pravo Srbije, Kopaonik, ISBN 86–83027–15–5, godina 2006;

7. Krivična djela protiv polne slobode u Krivičnom Zakoniku Crne Gore, Institut za kriminološka  i  sociološka  istraživanja, Beograd, 2006. ,ISBN 8 –83287–14–9.

8. Mjere tajnog nadzora u Zakoniku o krivičnom postupku Republike Crne Gore, Pravni zbornik, Podgorica, br. 1-2/2006-2007, izdavač Udruženje pravnika Crne Gore, ISSN 0350 – 6630.

9. Osvrt na Zakon o odgovornosti pravnih lica za krivična djela, međunarodni naučni skup, Budva, 2007. g., pod nazivom Primjena krivičnog zakonodavstva Crne Gore-dileme i problemi, Zbornik radova, izdavač Udruženje za krivično pravo i kriminalnu politiku Crne Gore.

10. Sistem krivičnih  sankcija,  Crnogorska revija za krivično pravo i kriminalnu politiku, br.  1/2008,  god  I.,  Udruženje  za  krivično pravo i kriminalnu politiku Crne Gore, ISSN 1800 -7090.

11. Načela krivičnog procesnog prava, Crnogorska revija za krivično pravo i kriminalnu politiku br. 2/2008, god I., Udruženje za  krivično  pravo  i  kriminalnu politiku Crne Gore, ISSN 1800- 7090.

12. Sistem krivičnih sankcija, Perjanik, Policijska akademija Danilovgrad, godina 6. b17/18, 2008. g., ISSN 1451-3412.

13. Važenje krivičnog zakonodavstva Crne Gore, Crnogorska revija za krivično pravo i kriminalnu politiku, godina II, br. 1/2009, Udruženje za krivično  pravo  i  kriminalnu politiku Crne Gore, ISSN 1800-7090.

14. Ponavljanje krivičnog postupka, Sudijski dani, Dan  Crnogorskog   sudstva,   29-30. oktobra 2012. godine, ISBN 978-86-85781-11-7, COBISS.CG-ID 19428880.

15. Opasnost   od   nuklearnog   terorizma, (koautor)   Pravni   zbornik,   Podgorica,   b1/2014,  izdavač   Udruženje  pravnika  Crne Gore,  ISBN  0350  –  6630,  COBBIS.CG-ID 015934978.

16. Evropski nalog za hapšenje (koautor), Pravni zbornik, Podgorica, broj 3-4/2015, izdavač Udruženje pravnika Crne Gore, ISBN 0350-6630, COBBIS.CG-ID 015934978.

Radovi objavljeni u međunarodnim recenziranim časopisima i zbornicima (54):

1. Krivična djela protiv polne slobode u Krivičnom Zakoniku Republike Crne Gore, Makedonska revija za kazneno pravo i kriminologiju, Udruženje za krivično pravo i kriminologiju Makedonije, ISSN 1409–5327 god. 13, br. 2/2006.

2. Mjere tajnog nadzora i zaštita ličnosti u Zakoniku o  krivičnom  postupku  Republike Crne Gore, Pravni život, Udruženje pravnika Srbije, ISSN 0350–0500, 9/2006.

3. Mjere tajnog nadzora u Zakoniku o krivičnom postupku Crne Gore, Makedonska revija za krivično pravo i kriminologiju,br.2/2007,    14.,  Udruženje za krivično pravo i kriminologiju Makedonije, ISSN 1409-5327.

4. Proceduralna pitanja okrivljenih prema Zakoniku o krivičnom postupku Crne Gore, Pravni život, 9/2007, Udruženje pravnika Srbije, ISSN 0350–0500.

5. Komparativna pravna studija, minimum standarda u vezi sa proceduralnim pravima optuženih i njihove odbrane u krivičnim postupcima, Adenauer Stiftung, zbornik The rights, urednik Stefanie Ricarda Roos, Rumunija, 2007.g., ISBN 978-973-0-04981-7.

6. Krivičnopravna zaštita životne sredine, Pravni život, br. 9/2008, Udruženje pravnika Srbije, ISSN 0350–0500.

7. Reforma krivičnoprocesnog zakonodavstva Crne Gore, Makedonska  revija  za  krivično pravo i kriminologiju, 2-3/2008, god. 15., Udruženje za krivično pravo i kriminologiju Makedonije, ISSN 1409-5327.

8. Reforma krivičnoprocesnog zakonodavstva Crne Gore, „Kazak univerzitet“, Republika Kazahstan, redaktor E.I. Kairžanov, godina 2008., ISBN 978-601-247-015-4 (na ruskom jeziku).

9. Ljudske slobode i mjere tajnog nadzora, „Intermex“ Beograd, 2008.g., izdavač Udruženje za međunarodno krivično pravo, ISBN 978-86-83437-73-3.

10. Oduzimanje imovinske koristi u krivičnom pravu, „Intermex“ Beograd,  2009., Udruženje za međunarodno krivično pravo, ISBN 978-86-83437-73-3

11. Krivične sankcije u Krivičnom zakoniku Crne Gore, Pravna riječ, br. 19/2009, god. VI, Banja Luka, Udruženje pravnika Republike Srpske.

12. Istraga prema Zakoniku o krivičnom postupku Crne Gore, Makedonska revija za krivično pravo i kriminologiju, Ohrid, 2009. godine.

13. Istraga prema Predlogu Zakonika o krivičnom postupku Crne Gore, Pravni život,10/2009, Udruženje pravnika Srbije, Beograd, ISSN 0350-0500.

14. Inkriminacija krivičnih djela proitiv polne slobode u Krivičnom  zakoniku  Crne  Gore, 2010.g. Pravni fakultet u Ljubljani, elektronsko izdanje.

15. Terorizam i ugrožavanje ljudskih sloboda, Intermex, 2010, Udruženje za međunarodno krivično pravo, Beograd, ISBN 978-86-83437-73-3, COBISS. SR-ID 139841548.

16. Krivičnopravni aspekt zaštite životne sredine, (koautor), Pravna riječ, Udruženje pravnika Republike   Srpske,   Banja   Luka, Godina VII, 23/2010, ISSN 1840-0272.

17. Uticaj ekonomske krize na trgovinu ljudskim organima, Udruženje  za međunarodno krivično pravo, Intermex, Beograd,  2011.g.,  ISBN  978-86-83437-73-3 COBISS. SR-ID 139841548.

18. Odmjeravanje kazne u krivičnom pravu (koautor),  Univerzitet   Privredna   akademija Novi Sad, Pravni fakultet, 2011., ISBN 978-86-6013-020-0, COBISS. SR/ID 266198279.

19. Odgovornost pravnih lica za krivična djela, (koautor) Pravna riječ, Udruženje pravnika Republike Srpske, 29/2011, Godina VIII, ISSN 1840-0272.

20. Mjere tajnog nadzora kao dokaz pred sudom (koautor), Internacionalna asocijacija kriminalista, Banja Luka, 2011, Zbornik radova Kriminalističko forenzička istraživanja,  ISBN 978-99955-691-1-2, COBISS. BH-ID 2232600.

21. Krivično djelo genocida u međunarodnom krivičnom pravu, Udruženje za međunarodno krivično pravo, Intermex, Beograd, 2012.g., ISBN   978-86-83437-73-3,   COBISS.   SR-ID 139841548.

22. Terorizam   kao   negacija   demokratije, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Novi Sad   i   Centar   za   bezbedonosne   studije, Beograd, 2012.g., ISBN 978-86-6019-032-3, COBI SR-ID. 191707404.

23. Osnovi koji isključuju postojanje krivičnog djela (koautor), Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Zbornik radova, 2012.g., ISBN 978-99938-57-24-2,   COBI   BH-ID 2920472.

24. Principi međunarodnog krivičnog prava, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe Univerziteta “Privredna akademija” Novi Sad, 2012, ISBN 978-86-6019-022-4, COBISS. SR- ID 270349063.

25. Ugrožavanje bezbjednosti vazdušnog saobraćaja, Pravna riječ, Udruženje pravnika Republike Srpske, Banja Luka, Godina IX, br. 33/2012, ISSN 1840-0272.

26. Reforma krivičnoprocesnog zakonodavstva Crne Gore, BICHIK, Akademija pravnih nauka Ukrajine,   Nº   2 (57) 2009. (prevod na ruskom).

27.Pojam, karakteristike i oblici ispoljavanja fenomena pranja novca, (koautor) Pravni fakultet za  privredu  i pravosuđe, Novi Sad, 2012., ISBN 978-86-6019-031-6.COBISS. SR- ID 193838860.

28. Zločin protiv čovječnosti u Krivičnom zakoniku Crne Gore, Udruženje za međunarodno krivično pravo, „Intermex“, Beograd, 2013, ISBN 978-86-83437-73-3, COBI SR-ID 139841548.

29. Zločin protiv čovječnosti u Krivičnom zakoniku Crne Gore, Pravni život, br. 9/2012, ISSN 0350–0500. (koautor)

30. Karakteristike prava koje primjenjuje Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju – Haški tribunal, Udruženje za krivično pravo i kriminologiju Srbije, Beograd,2013. (koautor).

31. Opasni otpad – ekološki problem budućnosti, Zbornik radova međunarodnog naučnog skupa, „Evropski Univerzitet Brčko Distrikt“, Bosna i Hercegovina, 1/2013, ISBN 978-99955-765-0-9,   COBISS.   BH-ID 3566360. (koautor).

32. Karakteristike Krivičnog  zakonika  Crne Gore, Moskovski univerzitet Lomonosov, 30- 31.maj 2013.godine, UDK  342.2/7.018(082), BBK 67.408, ISBN 978-5-4396-0435-7, (rad objavljen na ruskom jeziku).

33. Karakteristike Krivičnog  zakonika  Crne Gore – dileme i problemi u praksi (koautor). Rad objavljen u časopisu „Pravna riječ“, – časopis Udruženja pravnika, Banja Luka, broj 37/2013, ISSN 1840-0272.

34. Poreski kriminalitet,“  Pravni  život“,  br. 10/2013,  Udruženje  pravnika  Srbije,  ISSN 0350–0500.

35. Krivičnopravna zaštita  intelektualne svojine, (koautor) Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Univerziteta Privredna akademija, Novi Sad, 2013., ISBN 978-86-6019-037-8. COBI SR-ID 282042887.

36. Međunarodna krivična djela u Krivičnom zakoniku Crne Gore.  Zbornik,  izdavač Udruženje za krivično pravo i kriminologiju Srbije, Beograd, 2014., ISBN 978-86-89879-01-8. Međunarodno savjetovanje na temu: “Suđenje za ratne zločine pred nacionalnim sudovima”,  Beograd,  Avala  (Pinosava)  09.  i 10. maj 2014.g.

37. Pritvor u svjetlu Ustava i Zakonika o krivičnom postupku Crne Gore (koautor). Zbornik radova Vladavina  prava  i  pravna država u regionu, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Pravni Fakultet, 2014. godine, ISBN 978-99938-57-31-0, COBISS.RS-ID 4363544.

38. Fenomenološka obilježja  korupcije. Zbornik  radova  međunarodnog  naučnog skupa, „Evropski Univerzitet Brčko Distrikt“, Bosna i Hercegovina, 1/2014, ISBN 978-99955-806-0-5, COBISS. RS-ID 4184600. (koautor).

39. Uticaj ekonomskog kriminaliteta na zemlje u raz Rad prihvaćen za IX Ruski kongres krivičnog prava, 29-30 maj 2014. godine, na Univerzitetu Lomonosov, Moskva, Ruska federacija, UDK      343.2/.7(082),      BBK 67.408я43, ISBN 978-5-4396-0703-7, (rad objavljen na ruskom jeziku).

40. Zloupotrebe u primjeni mjera tajnog nadzora. Zbornik, izdavači Udruženje za međunarodno krivično pravo i „Intermex“, Beograd, 2014., ISBN 978-86-6411-000-6, COBI SR-ID 207523084. XIII tematski međunarodni naučni skup “Zloupotreba moći”, Tara, od 18. do 22. juna 2014.g.

41. Zaštita životne sredine – krivičnopravni aspekt. Rad prihvaćen od strane Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu i biće objavljen u Zborniku Broj 2/2014.

42. Krivična djela protiv polne slobode u Krivičnom zakoniku Crne Gore, Naučno- praktična revija,   “Ugolovnoe   pravo”,   broj 5/2014.  Rad  objavljen  povodom  naučnog skupa  u  Vrhovnom  sudu  Ruske  Federacije. Rad  bjavljen na ruskom jeziku. (kooautor)

43. Ekološki terorizam – normativno-pravni okvir, „Pravna riječ“, Udruženje pravnika Republike Srpske, broj 40/2014, ISSN 1840-0272. (kooautor)

44. Pravo na zdravu životnu sredinu- krivičnopravni aspekt. Udruženje pravnika Srbije, „Pravni život“, broj 9/2014, YU ISSN 0350-0500 (koautor).

45. UGROŽAVANJE ŽIVOTNE SREDINE UPOTREBOM BIOLOŠKOG ORUŽJA, Zbornik radova sa Trećeg Medjunarodnog naučnog skupa, Evropski univerzitet Brčko Distrikt, Bosna i Hercegovina, broj I/2015, ISBN 978-99955-99-00-3, COBISS. RS-ID 4922648 (koautor).

46. Komandna odgovornost  u medjunarodnom krivičnom pravu, Zbornik radova Udruženja za krivično pravo i kriminologiju Srbije, sa tematskog skupa – Pravda, pravičnost i zakonitost u krivičnom pravu u svetlu standarda Evropske unije, Beograd, 2015.g., ISBN 978-86-89879-02-5, COBISR-ID 214962700, str. 114 (koautor).

47. Evropski nalog za hapšenje, Zbornik radova Udruženje za medjunarodno krivično pravo Republike Srbije, Četrnaesta tematska medjunarodna naučna        konferencija „MEDJUNARODNA, SUDSKA, TUŽILAČKA I POLICIJSKA SARADNJA U BORBI PROTIV KRIMINALA“,   Tara,   24-28.   jun   2015.g.,„Intermex“, Beograd, ISBN 978-86-6411-000-6, COBISS.SR-ID 207523084, str. 205 (koautor)

48. Evropski nalog za hapšenje, Evropska revija, Evropski   Univerzitet   Brčko   Distrikt Bosna i Hercegovina, Godina I, vol 1, broj 1/2015, ISSN 2303-8020, str. 23 (koautor).

49. BIOLOŠKO   ORUŽJE   –   UTICAJ   NA ŽIVOTNU  SREDINU,  Pravni  fakultet  za privredu i pravosudje, Univerzitet Privredna akademija Novi Sad, Zbornik radova XII tradicionalnog naučnog skupa „Pravnički dani prof. dr Slavko Carić“, ISBN 978-86-6019-058-3 COBISS.SR-ID 299340807, 2015. G. (koautor).

50. CYBER TERORIZAM, Pravna riječ, časopis za pravnu teoriju i praksu, Banja Luka, broj 44/2015,  Godina  XII,  ISSN  1840-0272,  str. 345. (koautor)

51. ILEGALNE MIGRACIJE- KRIJUMČARENJE LJUDI, Zbornik radova sa IV Medjunarodnog skupa „MIGRACIJE U XXI VIJEKU – uzroci i posljedice“, Evropski univerzitet Brčko Distrikt i Evropski univerzitet „Kallos“ – Tuzla, 2016. g., ISSN  978-99955-99-09-6,  COBISS.RS-ID 5758232, str. 58. (koautor)

52. POLOŽAJ SUDSTVA U CRNOJ GORI – normativno pravni okvir, Zbornik Udruženja za medjunarodno krivično pravo, Intermex, Beograd, Drvengrad, jun 2016.g., ISBN 978-86-6411-000-6,   COBISS.SR-ID.   207523084, str. 83. (koautor)

53. UTICAJ MIGRACIJA NA TRGOVINU LJUDIMA, Zbornik Pravnog fakulteta za privredu i pravosudje Univerziteta Privredna akademija u   Novom   Sadu,   Novi   Sad, septembar 2016.g., ISBN 978-86-6019-066-8, COBISS.SR-ID 307889927, st 51. (koautor)

54. KRIVIČNO DJELO OTMICA, Pravna riječ, časopis za pravnu teoriju i praksu, Banja Luka, broj 48/2016, Godina XIII, ISSN 1840-0272, st 255. (koautor)

Domaći kongresi, simpozijumi i seminari (7):

1. Odgovornost pravnih lica za krivična djela, referat na Sudijskim danima, monografija Vrhovnog suda Crne Gore i Udruženja sudija Crne Gore, 2008.g., ISBN 978- 9940- 9195-0-4.

2. Opšti osvrt na Zakon o odgovornosti pravnih lica za krivična djela, Perjanik, Policijska akademija Danilovgrad, godina 6, broj 16, ISSN 1451-3421.

3. Sistem krivičnih sankcija u krivičnom zakoniku Crne Gore, (koautor-jedan od dva autora), Monografija  Vrhovnog  suda  Crne Gore  i  Udruženja  sudija  Crne  Gore,  2009., ISBN     978-86-85781-08-7,     COBISS-CG-ID 15983632.

4. Pritvor u Zakoniku o krivičnom postupku Crne  Gore,  (koautor-jedan  od  dva autora),   Sudijski dani, Budva, 2011, Vrhovni sud Crne Gore i Udruženje sudija Crne Gore, ISBN 978-86-85781-11-7, COBI CG-ID 194-28880.

5. Pritvor u Zakoniku o krivičnom postupku Crne Gore, (koautor), Pravni zbornik, časopis za pravnu teoriju i praksu, 1-2/2012, Udruženje pravnika Crne Gore, Podgorica, 2012., ISBN 0350-6630, COBBIS. CG-ID 015934978.

6. Ponavljanje  krivičnog     postupka, Monografija Vrhovnog suda Crne Gore i Udruženja sudija Crne Gore, 2012., ISBN978-86-85781-11-7,     COBISS.     CG-ID19428880,     izašao     iz     štampe     u 2014.godini.

7. Ekološki     terorizam     normativnopravni okvir, Časopis Udruženja sudskih vještaka Crne   Gore,   „Expertus   Forensis“,   broj 22/2014, ISSN 1451-4672 (koautor).

Objavljeni prikazi, izvještaji i ekspertize (4):

1. PRIVREDNI KRIMINALITET, autora dr Mića Boškovića, prof. emeritusa, (koautor), “Perjanik”, časopis za teoriju i praksu iz oblasti policije, bezbjednosti, kriminalistike i prava, Policijska akademija, Danilograd, ISSN 145-3412, godina 8, broj 22/23/2010.

2. EKOLOŠKI KRIMINALITET, autora pr dr Mića Boškovića, prof. emeritusa, i mr Dejana Boškovića, (koautor), “Perjanik”, časopis za teoriju i praksu iz oblasti policije, bezbjednosti, kriminalistike i prava, Policijska akademija, Danilograd, ISSN 145-3412, godina 8, broj 24/2010.

3. KRIVIČNO PRAVO CRNE GORE U SUDSKOJ PRAKSI, autora i izdavača prof. dr Bore Čejovića, Kotor, 2014. ISBN 978-9940-9585-0-3,   COBISS   CG-ID   25149200   (recenzent). Prikaz je objavljen u časopisu Udruženja sudskih vještaka Crne Gore, „Expertus Forensis“, broj 22/2014, ISSN 1451-4672.

4. KRIVIČNO PRAVO CRNE GORE U SUDSKOJ PRAKSI, autora i izdavača prof. dr Bore Čejovića, Kotor, 2014. ISBN 978-9940-9585-0-3,   COBISS   CG-ID   25149200   (recenzent). Prikaz  je  objavljen  u  dnevnom  listu  „DAN“,23.08.2014. godine.

Recenzije (7)

– Sistem nacionalne bezbjednosti Crne Gore, autora dr Ivana Mašulovića, izdavač Fakultet za poslovni menadžment Bar, 2008. godine, ISBN 978-86-85755-25-5.

– Krivično pravo, autora prof. dr Bore Čejovića i prof. dr Mirka Kulića, izdavač JP Službeni glasnik Beograd, 2011.godine, ISBN 978-86-519-1034-3.

– Recenzent Zbornika radova X Tradicionalnog međunarodnog naučnog skupa „Pravnički dani prof. dr Slavko Carić”, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija, Novi Sad, ISBN 978-86-6019-022-

4, 2013.g.

Krivično pravo autora prof. dr Bore Čejovića i prof. dr Mirka Kulića, izdavač Pravni fakultet

za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, 2014. ISBN 978-

86-6019-040-8 i COBISS SR-ID 284833287.

– Krivično pravo Crne Gore u sudskoj praksi, autora prof. dr Bore Čejovića, izdavač prof. dr Bora Čejović, Kotor 2014.g., ISBN 978-9940-

9585-0-3, COBISS.CG-ID 25149200.

– Recenzent radova “Krivična djela terorizma u pravu Bosne  i  Hercegovine  i  evropski standardi” i “Nadležnost Međunarodnog krivičnog suda za zločin genocida kao faktor generalne prevencije”, objavljenih u časopisu “Dijalog”, broj 1-2, 2013.godine, časopisu za filozofiju i društvenu teoriju Centra za filozofska istraživanja, Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

Član redakcije:

– Glavni i odgovorni urednik Crnogorske revije za krivično pravo i kriminalnu politiku Crne Gore, ISSN 1800 -7090.

– Međunarodno naučnog časopisa “Nauka i znanje” Kazahstana, Kazah Univerzitet u Kazahstanu.

– Zbornika radova IX tradicionalnog međunarodnog naučnog skupa “Pravnički dani Prof. dr Slavko Carić”, Pravni fakultet Univerziteta Privredna akademija, Novi Sad, ISBN 978-86-6019-022-4.

– Član naučnog odbora Zbornika radova međunarodnog   naučnog   skupa   „Pravo   i izazovi XXI vijeka“, Evropski Univerzitet BrčkoDistrikt, Bosna i Hercegovina, 2013.g.

– Član redakcijskog odbora Zbornika radova II Međunarodnog   naučnog   skupa   „Pravo   i izazovi XXI vijeka – Korupcija“, Evropski Univerzitet  Brčko  Distrikt  –  Brčko  2014.g., ISBN     978-99955-806-0-5,     COBISS.RS-ID 4184600.

– Član naučnog odbora III Međunarodnog naučnog skupa „KATASTROFE-prevencija i saniranje posljedica“, koji je odžan 27. i 28. marta  2015.  godine  na  Evropskom Univerzitetu Brčko Distrikt – Brčko, Bosna i Hercegovina.

– Član  Programskog odbora X tradicionalnog Medjunarodnog skupa „PRAVNIČKI DANI PROF. DR SLAVKO CARIĆ“, koji je održan od 24. do 26. septembra 2015. godine na Pravnom fakultetu za privredu i pravosudje u Novom Sadu,  pod  nazivom „PRILAGODJAVANJE PRAVNE REGULATIVE AKTUELNIM TRENDOVIMA U REGIONU“.

– Član naučnog odbora IV Međunarodnog naučnog skupa “Migracije u XXI vijeku – uzroci i   posljedice”,   koji   je   održan   25.   marta 2016.godine na Evropskom Univerzitetu Brčko Distrikt – Brčko, Bosna i Hercegovina.

– Član naučnog odbora V Međunarodnog naučnog skupa “Rad i stvaralaštvo u XXI vijeku”,   koji   će   se   održati   07.   aprila 2017.godine na Evropskom Univerzitetu Brčko Distrikt – Brčko, u organizaciji Evropskog Univerziteta Brčko-Distrikt i Evropskog Univerziteta “Kallos”-Tuzla, Bosna i  Hercegovina.

Učešće u radnim grupama za izradu zakona i podzakonskih

akata:

 

/

 

Angažovanost na projektima (i ako jeste kojim):

/

 

17

 

 

 

 

OBLASTI I TEME ZA KOJE SE PRIJAVLJUJETE:

Krivično pravo – opšti i posebni dio

Krivično procesno pravo

Medjunarodno krivično pravo

 

 

 

Ranije iskustvo kao predavač

(ako jeste gdje i kada):

– Angažovan u Centru za pravne klinike na

Krivičnopravnoj    klinici    Pravnog    fakulteta

Univerziteta Crne Gore, u školskoj 2003/2004;

–     Studijske     2006/2007,     2007/2008     i

2008/2009, Fakultet za poslovni menadžment Bar, Kazneno pravo u privrednom i finansijskom poslovanju (predavanja i ispiti);

–   Studijske   2009   do   februara   2016.g., Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat,  Krivično  pravo  i  procesno zakonodavstvo (predavanja i ispiti);

– Studijske 2009- i dalje, Pravni fakultet Univerziteta  „Mediteran“,  Međunarodno krivično pravo (predavanja i ispiti);

 

– domaćin i predavač na Ljetnjoj školi za mlade sudije i tužioce iz Jugoistočne Evrope u Kotoru od 09. do 15. juna 2008.godine, a u organizaciji Sekretarijata Regionalne antikorupcijske inicijative iz Sarajeva (RAI) i Uprave za antikorupcijski inicijativu Crne Gore.

 

–   u   Policijskoj   akademiji   u   Danilovgradu

2007.godine održao sam predavanje na temu: “Primjena Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela”.

 

– predavač na Seminaru za pripremu polaganja pravosudnog ispita u organizaciji Pravnog fakulteta  Univerziteta  “Mediteran”  u  2011.  i

2012. godini, na predmetu Krivično pravo.

Da li ste prošli obuku za predavača (ako jeste, gdje i kada): /
 

Poznavanje stranog jezika (koji i nivo znanja):

Francuski jezik – osnovni nivo

Akademik prof. dr Zoran Milošević


 • Akademik prof. dr Zoran Milošević
 • Rođen 22.08.1959. Bogatić, Srbija
 • Završen fakultet : Fakultet političkih nauka
 • Magistratura : Fakultet političkih nauka – Zagreb;Tema : Komparativna analiza sadržaja o SAP Kosovu nedeljnika NIN, DANAS i TELEKS
 • Doktorat : Filozofski fakultet – Srpsko SarajevoTema: Savremena društvena dotkrina Rimokatoličke crkve

Biografija

Redovni profesor teorijske sociologije i političke teorije.

Objavio 30 monografija, tri udžbenika, priredio 12 zbornika radova sa naučnih konferencija i oko 200 naučnih radova na srpskom, ruskom i engleskom jeziku. Objavio je radove u Sloveniji, Hrvatskoj, BiH, Srbiji, Belorusiji, Rusiji, Kazahstanu i Kanadi.

Dobitnik više nagrada za naučni rad u Ruskoj Federaciji i Sloveniji. Član Redakcije nekoliko naučnih časopisa u Srbiji i Rusiji.

Rektor Evropskog univerziteta Brčko distrikta

Bibliografija

Monografije

 

Откривање државе, Институт за политичке студије, Београд, 2010, стр. 156. ИСБН 978-86-7419-226-9; удк: 327: : 911 . 3 М 51 – 5

Империјално разарање држава, Институт за политичке студије, Београд, 2012, стр. 208. ИСБН 978-86-7419-257-3, удк: 327 М 51 – 5

Религија и идентитет, Од прозелитизма до верске и националне асимилације, ЈУ Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, Бања Лука, 2013. ISBN 978-99938-30-55-9, УДК 329.1:2-67 2-67 М 51 – 5

Будућност националне државе, ЈУ Народна и универзитетска библиотека Републике Зоран Милошевић, Српске, Бања Лука, 2014, стр. 163. ISBN 978-99938-30-66-5, УДК 329.01:323.1 323.1 М 42 – 5

Унија корпоративног капитализма: економски, политички и културни инструменти Новог светског поретка, Институт за политичке студије, Београд, 2014, стр. 204. ISBN 978-86-7419-272-6,УДК 327(100) 339.9 М 42 – 5

Нова логика империје, Центар академске речи, Шабац, 2015, стр. 208. ISBN 978-86-80142-01-2 УДК 327(100)”20″ M 42 – 5

Sociologija, Evropski univerzitet Brčko distrikta, Brčko, 2012, str.266 ISBN 978-9958-548-00-0

Geopolitika, Evropski univerzitet Brčko distrikta, Brčko,2013, str. 302. ISBN 978-9955-758-6-1

Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi

 

 • M.Petrović, Televizija, udžbenik, ISBN 978-86-80893-16-7,COBISS. SR-ID 138726156, 2007.
 • M. Petrović, I. Petrović, “ Multimedijalni distributivni TV sistemi “, priručnik, VISER, Beograd, ISBN 978 –86 -7982-055-6, COBISS.SR-ID 173102348, prvo izdanje 2009.
 • M. Petrović, Priručnik za laboratorijske vežbe iz televizije, ISBN ISBN 978-86-7982-152-2, COBISS.SR-ID 197086988, Viser, Beograd, šesto izdanje, 2013.

Naučni radovi

 

 • O (ne)čitanju knjiga u savremenom svetu, Bosniaca, No 7, Vol 17, Sarajevo,2012, str. 44 – 47. • UDC 028.02 [ 316.77:316.73 • ISSN 1512 -5033 (UDK 02) M 24 – 4 •
 • Корупција у Европској унији, Српска политичка мисао, бр. 1, Vol 43, Београд, 2014, стр. 31 – 44. • УДК 343.352(4-672EU) • Прегледни рад • ИССН 0354 – 5989 • УДК 32 М 24 – 4
 • Зашто су важни избори за Европски парламент, Политичка ревија, бр. 2, Београд, 2014, стр. 35 – 51. • УДК 324:342.53(4-672) • Оригинални научни рад • ISSN 1451-4281 UDK 1+2+3+32+9 М 51 – 3
 • Ислам и наука, Весник череповецкого государственог университета, No 5, Череповец, 2014, стр. 32 – 36. • УДК 930.85 • ISSN1994 – 0637 М 21 – 8
 • Информационные ресурсы и евразийская идея в сербии, Евразийское обозрение Eurasian Review, Выпуск 1, Medium Orient, Прага, 2014, стр.56 – 57. • ISBN: 978-80-260-6211-0 М 21 – 8
 • Спад мусульманской креативности: статистика, Весник череповецкого государственог университета, No 6, Череповец, 2014, стр. 27 – 31. • УДК 930.85 • ISSN1994 – 0637
 • На броду за Индију, поговор књизи Рада Божовића, Стваралачка снага Еглеза, Центар академске речи, Шабац, 2015, стр. 245-246. • УДК • 94(410) • 930.85(410) • ISBN 978-86-80142-00-5

Naučni skupovi, konferencije

 •  Транснационалне корпорације и држава, (Дез)интеграција држава и идентитет, (Дез)интеграција држава и национални идентитет на почетку 21. века, зборник радова са међународног научног скупа одржаног 28 – 29. априла 2014. године у Београду, Приредили: Зоран Милошевић/ Живојин Ђурић, Институт за политичке студије, Београд,2014, стр. 101 – 113. УДК 339.94:321.01 ISBN 9788674192702 Кључне речи: Транснационалне корпорације, држава, институције, политика, култура M 14 – 4
 • Зашто православље смета Новом светском поретку, у; Глобализација и суверенитет са освртом на Босну и Херцеговину, Зборник радова са међународног научног скупа одржаног 25-26.09.2014. поводом пет година од формирања Факултета политичких наука Универзитета у Бања Луци, Приредио Брацо Ковачевић, Eврoпски дeфeндoлoгиja цeнтaр зa нaучнa, пoлитичкa, eкoнoмскa, сoциjaлнa, бeзбjeднoснa, сoциoлoшкa и криминoлoшкa истрaживaњa, Бaњa Лукa, 2014, стр. 305 – 310. УДК 271.2:327(100) Прегледни рад ISBN 978-99955-22-70-4 Кључне речи: Православље, политика, Нови светски проедак, окултизам, државност, екуменизам M 14 – 4
 • О текущих проблемах плагиата докторских диссертаций в сербии, Российско-Белорусско-Украинское пограничье: начно взаимодействие в контексте единого социокультурного пространства, Международная наућная конференция г. Новозыков, Брянскав област, 23-24 октобря 2014 г. Част I, Славяноведение в пограничнмом регионе: вторые растургуевские чтения, Новозыбков – Брянск, 2014, стр. 350 – 368. УДК 481/482 ББК 81.411 ISBN 978-5-91516-309-5 Кључне речи: образовање, реформе, политика. плагијати, докторске дисертације, Србија M 14 – 4
 • Mедији уочи стогодишњице Великог рата, Компаративна анализа садржаја Росијске газете, Дневног аваза, новина Дојче веле и јавног сервиса ВВС (електронских издања) о првом светском рату током прве половине 2014. године, Зборник радова са научног скупа Србија и политика великих сила 1914 – 2014., Институт за политичке студије, Београд, 2014, стр. 427-468. УДК 94(100)“1914/1918“:316.774“2014“ ISBN 978/86/7419/275/7 Кључне речи: Први светски рат, Европа, БиХ, Србија, Русија, медији, историја, идентитет, политика M 48 – 2

УРЕЂИВАЊЕ

(ДЕЗ)ИНТЕГРАЦИЈА ДРЖАВА И ИДЕНТИТЕТ (Дез)интеграција држава и национални идентитет на почетку 21. века, зборник радова са међународног научног скупа одржаног 28 – 29. априла 2014. године у Београду, Приредили: Зоран Милошевић / Живојин Ђурић, Институт за политичке студије, Београд, 2014, стр. 598. ISBN 9788674192702 УДК 327(100)»19/20»(082) 321.011(100)»19/20»(082) 323.1(100)»19/20»(082) Кључне речи: Интеграције, држава, идентитет, политика, институције M 18 – 2

Projekti

 Демократски и национални капацитети политичких институција Србије у процесу међународних интеграција (179009), који финасира Министарство просвете и науке Републике Србије

Ostalo

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković


 • Akademik prof. dr Nedeljko Stanković
 • Rođen 01.10.1958. Tinja, Bosna i Hercegovina
 • Završen fakultet : Pravni fakultet
 • Magistratura : Pravni fakultetTema : Nacionalne manjine kao faktor dobrosusjedskih odnosa
 • Doktorat : Pravni fakultetTema: Otkrivanje i sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, s posebnim osvrtom na Republiku SrbijuDoktorat : Sportske naukeTema: The impact of applied anthropological dimensions on the situational and competetive efficiency of karateists

Biografija

Prof. dr Nedeljko Stanković rođen je 1. oktobra 1958. godine u Tinji, opština Srebrenik. Osnovnu skolu završio u Tinji, a srednju Elektrotehničku školu završio je u Tuzli. Diplomirani je pravnik. Magistrirao je iz oblasti pravnih nauka na temu Nacionalne manjine kao faktor dobrosusjedskih odnosa. Zvanje doktora pravnih nauka stekao je odbranom doktorske disertacije pod naslovom Otkrivanje i sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, s posebnim osvrtom na Republiku Srbiju. Doktorsku disertaciju iz sportskih nauka pod naslovom The impact of applied anthropological dimensions on the situational and competetive efficiency of karateists odbranio je u Kanadi.

Po završetku srednje škole radio je u Titovim rudnicima Kreka Banovići. Od 1982 godine bio je direktor preduzeća Autoprevoz u Tuzli. Početkom ratnih sukoba na prostorima bivše Jugoslavije (1992. god.), preselio se u Austriju. Austrijsko državljanstvo stekao 2003. godine. U Austriji je 1994. godine osnovao kompaniju Kallos Handels- und Bau GmbH, koja se bavila izvođenjem gradjevinskih radova i ugostiteljstvom. U Srbiji je 1999. godine osnovao kćerku firmu Kallos doo. koja se bavi izvođenjem građevinskih radova i prometom naftnih derivata. U okviru ove firme postoji lanac benzinskih pumpi, kao i građevinska i transportna mehanizacija. Osnivač je građevinske firme Kallos doo. u Budvi, u Crnoj Gori, koja je investitor i izvođač radova na izgradnji apartmanskog naselja u Bečićima.

Profesor Stanković se od 1975. godine bavi sportom. Njegovo sportsko usavršavanje dostiglo je visok nivo – nosilac je zvanja velikog majstora u karate shi soky 9ᵒ-ky-dan, koje je stekao 2014. godine u Njujorku.

Profesor Stanković dobitnik je brojnih evropskih i svjetskih priznanja, od kojih se posebno izdvaja počasni doktorat iz oblasti prava i istorije buda i borilačkih vještina, koji je dobio od Asocijacije svjetskih religija – International Fellowship of Martial Arts – India Branch. Pored toga, dobio je od International Fellowship of Martial Arts – India Branch majstorsko zvanje 9th Dan (Kudan) iz oblasti azijskih borilačkih vještina.

Svjetska karate asocijacija Hachi – O – Kai uručila mu je dana 27.03.2016. godine u Las Vegasu, SAD, diplomu velikog majstora borilačkih vještina Evrope.

Dobitnik je priznanja Grand Master of the year 2015 i Grand Master of the year 2016, koje mu je dodijeljeno u Lisabonu. Profesor Nedeljko Stanković upisan je u

Lisabonsku kuću slavnih međunarodnih borilačkih vještina, 9. 05. 2015. godine kao Grand Master of the Year 2015.

Dr Stanković proglašen je od Humanitarne misije iz Indije svjetskim promoterom mira. Ovo priznanje uslijedilo je na osnovu njegovih naučnih, sportskih i drugih zasluga, koje u sebi sadrže miroljubive i humane poruke.

Evropski pokret u Bosni i Hercegovini, povodom obilježavanja Dana Evrope, dodijelio je dr Nedeljku Stankoviću plaketu za životno djelo – doprinos razvoju nauke, kulture i sporta u Bosni i Hercegovini. Stankoviću je priznanje uručeno na svečanoj akademiji koja je održana u Brčkom, 29.06.2015. godine.

Učesnik je brojnih kongresa i stručnih konferencija nacionalnog i međunarodnog značaja. Recenzent je monografije Maloljetnička delinkvencija, autora dr. Jusufa Pušine.

Redovni je član Evropske akademije nauka i umjetnosti u Salzburgu, Austrija, a potpredsjednik je i redovni član Evropske akademije nauka u Boegradu, Srbija

Bibliografija

1. Knjige

1) Fitness, (koautor), Evropski univerzitet Brčko distrikt, Brčko, 2013, ISBN

978-99955-758-5-4, COBISS.BH-ID 3462424;

2) Karate, knjiga 1, (koautor), Evropski univerzitet Brčko distrikt, Brčko, 2013,

ISBN 978-99955-775-0-6, COBISS.BH-ID 3860760;

3) Osnovne kategorije i pojmovi u pravnoj i političkoj teoriji, (koautor),

Evropski univerzitet Brčko distrikt, Brčko, 2013, ISBN 978-99966-775-4-4, COBISS.BH-ID 4018968;

4) Problemi naučnog definisanja manjina, Evropski univerzitet Brčko distrikt,

Brčko, 2014, ISBN 978-99976-605-2-7, COBISS:BH-ID 4321560;

5) Terorizam i finansiranje terorizma, Evropski univerzitet Brčko distrikt,

Brčko, 2014.ISBN 978-99976-605-7-2, COBISS.RS-ID 4704280;

6) Istorija sporta, Evropski unverzitet Brčko distrikt, Brčko, 2015, ISBN 978-

99955-99-03-4, COBISS.RS-ID 5213720;

(7) Tehnika i Taktika u sportu, (koautor), Evropski univerzitet Brčko distrikt,

Brčko, 2015, ISBN 978-99955-99-07-2, COBISS,RS-ID 5441516;

8) Krivično pravo, Opšti dio, Evropski univerzitet Brčko distrikt, Brčko, 2016, ISBN 978-99955-99-12-6, COBISS, RS-ID 5829144;

9) Karate, Knjiga II, Evropski univerzitet Brčko distrikt, Brčko, 2016, ISBN 978-99955-99-16-4, COBISS, RS-ID 6201624;

10) Uvodu u Kriminalistiku, Evropski univerzitet Brčko distrikt, Brčko, 2016, ISBN 978-99955-99-19-5, COBISS, RS—ID 6256664,

11) Krivično pravo, Posebni dio, Evropski univerzitet Brčko distrikt, Brčko, 2017,

ISBN 978-99955-99-20-1, COBISS-RS-ID 6328088,

12) Kriminologija, Evropski univerzitet Brčko distrikt, Brčko, 2017, ISBN 978-99955-99-23-2, COBISS-ID 6385432.

2. Članci

1) Evropska unija i antiislamizam: pouke za Srbiju, (koautor), Godišnjak

Evropskog defendologija centra, Banja Luka 2012, COBISS.BH-ID 3338264, str. 10 – 19, UDK 322:28-67(4);

2) Krivično delo pranja novca u krivičnom pravu Bosne i Hercegovine, (koautor), Zbornik radova s Međunarodnog naučnog skupa Pravo i izazovi XXI veka, Brčko, 2013, I tom, (str. 1-17.); ISBN 978-99955-765-0-9; COBISS.BH-ID 3566360;

3) Ugrožavanje nacionalne računarske infrastrukture računarskom sabotažom, s osvrtom na Republiku Srbiju, (koautor), Zbornik radova Nove sigurnosne ugroze i kritička nacionalna infrastruktura, Policijska akademija, Visoka policijska škola, Zagreb, 2013, str. 171-182; UDK 681.3;

4) Zloupotreba položaja ili ovlašćenja kao vid korupcije u krivičnom pravu Bosne i Hercegovine, (koautor), Zbornik radova Pravo i izazovi XXI vijeka, I tom, Evropski univerzitet, Brčko, 2014, str. 1-17; UDK343.352:343.214(497.6);

5) Razlike u motoričkim sposobnostima između učenika i karatista uzrasta 10 do 12 godina, (koautor), Zbornik radova sa međunarodnog simpozijuma Sport i zdravlje, Univerzitet u Tuzli, Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Tuzla, 2013, (str. 329-332);

6) The Infulence of Some Motor Abilities on the Specific Karate Precision with Hand and Leg (koautor), Sport Scientific Practical Aspeckts, International scientific journal of kinesiology, Tuzla, 2013, (str.67-72);

7) Effects of Application Program Sports Games Basketball and Volleyball, the Transformation of Motor Abilities and Motor Skills of Childeren with Special Needs, (koautor), Zbornik radova sa Međunarodne interdisciplinarne naučno-stručne konferencije, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera Subotica, 2014, (str.251-256);

8) Validity of the Test in Two-Hand Successive Attack Technigues with Top Karate Athletes, (koautor), Tehnich tehnologies education management, Sarajevo, 2014, (str.282-287);

9) Evazija poreza, (koautor), Evropska revija, Evropski univerzitet Brčko distrikt, Brčko, 2015, ISSN 2303-8020, UDK;0/9 br.1/2015. god. I, vol. I;

10) Uloga međunarodnih institucija u prevenciji i saniranju posledica katastrofa, (koautor), Zbornik radova s III Međunarodnog naučnog skupa Katastrofe – prevencija i saniranje posljedica, Brčko, 2015, I tom, (str. 5-18.); ISBN 978-99955-99-00-3; COBISS.BH-ID 4922648; UDK 504.4:341.1/8(082);

11) Međunarodnopravni okvir za upravljanje migracijama, (koautor), Zbornik radova s IV Međunarodnog naučnog skupa Migracije u XXI vijeku – uzroci i posljedice, Brčko, 2016, I tom, (str. 1-17.); ISBN 978-99955-99-09-6; COBISS.BH-ID 5758232; UDK 314.15:341.4

12) Ustavno-pravni položaj Kosova i Metohije od 1945. do 2015. (koautor), Tematski zbornik s Nacionalnog naučnog skupa sa Međunarodnim učešćem, Kosovo i Metohija u kontekstu balkanskih naroda i država, Leposavić, 2016, ISBN 978-86-89025-25-5, COBIS. SR-ID 222626316.

13) Efekti kinezioloških aktivnosti na transformaciju morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti žena različite životne dobi, (koautor), Časopis, Sports Sceance and Health 6, Banja Luka, 2016, DOI: 10.7251/SSH16035M, UDC: 572.512:796.012.38-055.2

14) The effects of programmed kinesiological treatment on the transformation of some motor skills and postural status pupils IV – VI grade of primary school, (koautor), Časopis Sports Sceance and Health 6, Travnik, vol 9. ISSUE 2., 12/2016,

15) Primjena funkcionalnog treninga u vrhunskom sportu i reakciji (koautor),

SPORTSKE NAUKE I ZDRAVLJE, Naučno-stručni časpis iz oblasti sportskih i medicinskih – rehabilitacionih nauka, Banja Luka, Decembar, 2016., ISSN 2232-821, DOI:10.7251/SSH1602120M, UDC:796.015:519.863

16) Radni odnos kao institut radnog prava u Bosni i Hercegovini, (koautor), Zbornik radova sa V Međunarodnog naučnog skupa Rad i stvaralaštvo u XXI vijeku, Brčko, 2017, I tom, (str.); ISBN 978-99955-99-27-0; COBISS.RS-ID 6429464; UDK 349.2:331.105(497.6).

17) Agresija na Saveznu Republiku Jugoslaviju tokom 1999. godine i zloupotreba moći međunarodne zajednice, (koautor), Glasnik br. 42; str. 255-266; 2017. godine, Institut za srpsku kulturu Priština – Leposavić; UDK 341.311 (497.1) „1999“;

18) Svet i nove geopolitičke paradigme, (koautor) Institut za političke studije, Beograd, 2017. godine, UDK 327.39 (4+5):327(497);

19) Prikaz odnosa upravnih i radnih sporova u ustavnopravnom poretku Bosne i

Hercegovine, (koautor), Evropska revija, Evropski univerzitet Brčko distrikt, Brčko, 2017, ISSN 2303-8020, UDK 347.9(497.6), br.2 (6), 2017. god. III.

20) Veliki rat 1914-1918: Uzroci, posledice, tumačenja, (koautor), Baština, sveska 43, Institut za srpsku kulturu u Prištini, Leposavić, 2017, UDK 94 (100) „1914/1918“ 355.48 (100) „1914/1918“.

III ČLANSTVO U KOMISIJAMA I DRUGIM ORGANIMA

1) Predsjednik GKF Federacije, Karate saveza republike Austrije.

2) Potpredsjednik Karate saveza Evrope.

3) Potpredsjednik i redovni član Evropske akademije nauka u Beogradu.

4) Redovni član Evropske akademije nauka i umjestnosti u Salzburgu, Austrija.

5) Vršilac dužnosti rektora Evropskog univerziteta “Kallos“ Tuzla od osnivanja.

6) Predsjednik Upravnog odbora Evropskog univerziteta Brčko distrikt (2011. – 2015.).

7) Predsjednik Savjeta Evropskg univerziteta Brčko distrikt od 2015. godine.

8) Dekan Pavnog fakulteta Evropskog univerziteta Brčko distrikt od 2015. godine.

9) Član međunarodne organizacije East West bridge, nezavisne naučne i istraživačke zajednice, koja se bazira na nauci, istraživanja, dijalogu, toleranciji i razumijevanju.

10) Direktor Univerzitetskog centra za razvoj vještina i karijere Evropskog univerziteta Brčko distrikt.

11) Član Redakcionog odbora časopisa Evropska revija.

12) Član Uređivačkog odbora časopisa Naučna revija.

13) Član Naučnog odbora Međunarodnog naučnog skupa Evropskog univerziteta Brčko distrikt.

14) Član Komisije za osiguranje kvaliteta Evropskog univerziteta Brčko distrikt.

15) Član Komisije za osiguranje kvaliteta Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla.

16) Član Naučnog i tehničkog odbora Dipartimento di Studi Europei “Jean Monnet”, sa sjedištem u Locarno, Švicarska.

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić


 • Akademik prof. dr Rudika Gmajnić
 • Rođen 09.04.1961.godine, Osijek, Hrvatska
 • Završen fakultet : Medicinski fakultet u Zagrebu, studij u Osijeku
 • Magistratura : Medicinski fakultet u Zagrebu, 1997.god.Tema: Mogućnosti primjene nekih složenijih zahvata u radu tima liječnika obiteljske medicine
 • Doktorat : Medicinski fakultet u Osijeku, 2005.god.Tema: Procjena prihvatljivosti primjene kirurške intervencije na razini primarne zdravstvene zaštite s analizom troškova

Biografija

Završio Opću gimnaziju u Osijeku. Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, Studij u Osijeku 1985.godine. Karijera: Služba hitne pomoći Osijek 1985.god, Dom zdravlja Osijek od 1986.god., odjel opće medicine, mentor liječnika pripravnika. Znanstveni savjetnik od 2010. God. Stručni naslov primarijusa priznat 2007.godine. Položaj: Pročelnik Katedre za obiteljsku medicinu, organizaciju zdravstvene zaštite i socijalnu medicinu od 2006.godine. Ravnatelj Doma zdravlja Osijek u kontinuitetu od 1994 – 2012.godine. Predsjednik povjerenstva za diplomske radove MF Osijek. Član Povjerenstva za nastavu MF Osijek. Prodekan za naučni rad i međunarodnu suradnju na Evropskom univerzitetu u Brčko distriktu. Dekan Zdravstvenih studija na Evropskom univerzitetu u Brčko distriktu. Stručni doprinos: Publicirao četiri sveučilišna udžbenika, koautor ili autor poglavlja šest udžbenika MF u Zagrebu. Osamnaest radova indeksirana u Current Contensu, jedan objavljen u Bank of New York buisnis, dvadeseti devet radova indeksiranih u drugim publikacijama, trideset i tri rada na međunarodnim kongresima, sedamdeset i osam radova u zbornicima i časopisima. Ukupno objavio preko dvije stotine stručnih i znanstvenih radova. Voditelj dva projekta pod pokroviteljstvom EU-prekogranična suradnja, iz domene palijativne skrbi. Aktivni istraţivač na projektima Ministarstva znanosti. Voditelj tečajeva trajne edukacije, organizator Kongresa obiteljske medicine, član Znanstvenih i Stručnih savjeta na međunarodnim i domaćim kongresima, Član Uredništva časopisa Medicina familiaris Croatica, recenzent desetaka Znanstvenih udţbenika i stručnih radova. Članstva : HLZ, Hrvatska udruga obiteljske medicine, predsjedništvo HLZ-a Osijek (od 1996.g.), predsjedništvo Gradske lige protiv raka grada Osijeka (od 1995.g.), Hrvatska udruga liječnika vještaka, Uređivački odbor časopisa Medicina familiaris Croatica (od 1995.g.), Hrvatska udruga obiteljske medicine, predsjednik Skupštine od 2003.godine. European Union of General Practitioners, World Organization of Family Doctors (Wonca). Radna skupina Ministarstva zdravstva za praćenje i provedbu reforme zdravstva. Osivač i član Regionalne interkatedralne suradnje katedri obiteljske medicine.

Priznanja:

 • HLZ – Diploma 2006.god,
 • HLZ – Povelja 2008.god.
 • Grad Osijek: Pečat grada Osijeka za izuzetne doprinose u podruĉju zdravstva, 2009.god.
 • Osječko baranjska Županija: Godišnja nagrada za osobit doprinos razvoju zdravstva, 2010.god.
 • Hrvatska liga protiv raka, Priznanje za doprinos razvoju lige 2010.god.
 • Hrvatski autoklub, Priznanje 2009.god.
 • Hrvatska udruga obiteljske medicine, Priznanje za dugogodišnji rad i doprinos, 2008.god.

Društvena aktivnost:

 • Dopredsjednik Podruţnice HLZ
 • Dopredsjednik Lige protiv raka Osijek
 • Predsjednik Savjeta za zdravstvo OB Županije 2008-2012.god.
 • Član Upravnog odbora AMK „Slavonac“ Osijek
 • Član Upravnih i Nadzornih odbora značajnih sportskih klubova (NK Osijek, ŽOK Osijek, ŽNK Osijek)

Bibliografija

Monografije

Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi

 • Janko Hančević, Franjo Coce i sur.: Dijabetičko stopalo, Zagreb, Medicinska naklada, 2002. ( autor poglavlja)
 • Janko Hanĉević i sur.: Kirurgija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, Zagreb, Medicinska naklada, 2005. ( autor poglavlja)
 • Mirko Šamija, Krešimir Nemet i sur.: Potporno i palijativno lijeĉenje onkoloških bolesnika, Zagreb, Medicinska naklada, 2010. ( koautor poglavlja )
 • Mirko Šamija, Dobrila Dintinjana, Rudika Gmajnić: Onkološka edukacija lijeĉnika obiteljske medicine, Zaklada onkologija, 2011.
 • Milica Katić, Igor Švab i sur.: Obiteljska medicina, Alfa, Zagreb, 2013. ( urednik V poglavlja, autor 2 članka )

Naučni radovi

Naučni skupovi, konferencije

Projekti

Ostalo