Informacija Odjeljenja za obrazovanje Vlade Brčko distrikta


Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja zaprimio je dopis Odjeljenja za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH u vezi autentičnog tumačenja Pravilnika o postupku za ocjenu uslova za osnivanje i početak rada visokoškolskih ustanova (“Službeni glasnik Brčko distrikta BiH”, broj: 44/15).

U dopisu je navedeno sljedeće: „ Vezano uz predhodne informacije o statusu visokoškolskih ustanova u Brčko distriktu BiH, te zahtjeva za autentično tumačenje člana 29. Zakona o visokom obrazovanju u Brčko distriktu BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 30/09) obavještavamo Vas da na osnovu člana 21. Zakona o Vladi Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 19/07, 36/07, 38/07, 2/08, 17/08, 23/08, 14/10, 28/12 i 22/17), i člana 29. Zakona o visokom obrazovanju u Brčko distriktu BiH, a u skladu sa članom 21. Pravilnika o postupku za ocjenu uslova za osnivanje i početak rada visokoškolskih ustanova(„Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 44/15), šef Odjeljenja za obrazovanje daje autentično tumačenje člana 25. Pravilnika o postupku za ocjenu uslova za osnivanje i početak rada visokoškolskih ustanova: smatra da se akreditacije izdate visokoškolskim ustanovama Brčko distrikta imaju pravno dejstvo i validnost upravnog akta sve do okončanja postupka izdavanja Rješenja o pravovremenom podnesenom zahtjevu za reakreditaciju visokoškolske ustanove Brčko distrikta BiH“.

U vezi navedenog, Centar je u postupku ažuriranja i izmjene forme i sadržaja informacija o visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini u okviru kojih će biti uvrštene i visokoškolske ustanove sa područja Brčko distrikta BiH.

Rezultati ispita – Katedra za matematiku


Matematika usmeni

1.061/16-RNO šest(6(

MATEMATIKA II-pismeni

1. 035/ 16-GRO pet(5)

2. 006/ 16-GHT šest(6)

3. 003/16 –GGE pet(5)

Matematika -pismeni

1. 029/16-INI 55 B

2. 005/16-INI 55 B

MATEMATIKA III -pismeni

1.003/15-AR 60 bodova

061/ 16-RNO 0 B

Usmeni dio ispita će se održati u utorak 3.10.2017. god u 16 30 h

Katedra za matematiku