Prof. dr Nikola Ilanković


 • Prof. dr Nikola Ilanković, redovni profesor
 • Rođen 14.04.1948. Subotica, Jugoslavija
 • Završen fakultet : Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Doktorat : Medicinski fakultet Univerziteta u BeograduTema: Elektrofizioški profil spavanja kod depresivnih bolesnika

Biografija

Diplomirao je na Medicinskom Fakultetu u Beogradu 05.02.1973. sa prosečnom ocenom 9.58 . U toku studija na Medicinskom fakultetu u toku 3 školske godine je bio demonstrator na predmetu Fiziologija. Specijalizirao je Neuropsihijatriju  od 1975.-1979. godine i polozio specijalisticki ispit u junu 1979. godine sa odlicnim uspehom. Subspecijalizaciju iz Klinička neurofiziologija sa epileptologijom je obavio na Neuropsihijatrijskoj klinici u Beogradu, a  iz Hipnologije u Centru za hronomedicinu Univerziteta Ludwig Maximillian u Wuerzburgu, Nemacka. Doktorirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1983. god. na temu: “Elektrofizioloski profil spavanja kod depresivnih bolesnika”. Usavršavao se u Nemačkoj, Austriji, Italiji, Velikoj Britaniji i SAD. Gost profesor je na LMU u Minhenu i BNPA u Londonu. Stalni je konsultant iz neuropsihijatrije u OB „Medigroup” u Beogradu. Govori, piše i čita perfektno nemački, mađarski i engleski.

Bibliografija

Monografije

 • Ilanković V, Ilanković N. VILAN the new neurorahibilitation method. Medicinski fakultet –CIBIF, Beograd, 1997.M12   10 bodova
 • Ilanković N, Jašović-Gašić M, Ilanković V. Bolesti spavanja – dijagnostika i lečenje. Medicinski  fakultet – CIBIF, Beograd, 1997.M12   10 bodova
 • Ilanković N. Svest, spavanje, snovi. Medicinski fakultet-Želnid, Beograd, 1999.M12   10 bodova
 • Ilanković N., Ilanković V. Restaurativna psihijatrija 1. Medic. fakultet, Beograd,  1999.M12   10 bodova
 • Ilanković V, Ilanković N. Psihomotorni razvoj deteta – vodič za procenu i stimulaciju razvoja.Medicinski fakultet-Želnid, Beograd,  2001.M12   10 bodova

Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi

Ilanković V, Ilanković N. Psihomotorni razvoj deteta – vodič za procenu i stimulaciju razvoja.

Medicinski fakultet-Želnid, Beograd,  2001.

M12   10 bodova

Ilanković V, Ilanković N. Restaurativna kineziterapija. Medicinski fakultet-Želnid, Beograd,  2001.

M12   10 bodova

Ilanković N., Ilanković V. Restaurativna psihijatrija 2. Medicinski fakultet, Beograd, 2001.

M12   10 bodova

Naučni radovi

 1. Ilanković N., Ilankovic V et al: DEMENTIO PARALYTICA – A CLINICAL CASE STUDY, World J Biol Psychiatry, 2003 July:4(3):135-139.

IF  3.57    M21    8 bodova

 1. Laković T, Ilanković V, Ilanković L.M, Ilanković A, Ilanković N: New dimension of sleep in Schizophrenia, Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry. 2006; 77: 897

IF  4.92  M21   8 bodova

 1. Ilanković V, Ilanković A, Ilanković LM, Ilanković N. The VILAN method: New approach in treatment of motor disturbances in acute psychosis. European Psychiatry. 2005; 20:90

IF 3.702  M21   8 bodova

 1. Ilanković A, Ilanković LM, Laković T, Ilanković N, Ilanković V.  Real causes of some schizophrenia-like psychotic disorders: Attempt a more etiological therapy. The International Journal of Neuropsychopharmacology. 2008; 11:164

IF 5.64  M21  8 bodova

 1. Ilanković N, Ilanković A, Laković T, Ilanković V, Mikavica S. All night sleep organisation and distinction of schizophrenia, paranoid and affective psychosis: Index of endogenic sleep perturbation as a new biological marker. Journal of Neurology, Neurosurgery&Psychiatry. 2011;82

IF 4.924   M21     8 bodova

 1. Ilankovic A,Lakovic T,Ilankovic N, Ilankovic V,Ilankovic LM. Disorders of sleep-wake cycle, depression and addiction by youths: The role of mirtazapine, INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY. 2006; Vol. 9, str. 185

IF 5.641  M21    8 bodova

 1. Ilanković A, Damjanović A, Ilanković V, Filipović B, Janković S Ilanković N. Polysomnographic sleep patterns in depressive, schizophrenic and healthy subjects. Psychiatria Danubina. Zagreb 2014. Vol 1:26

IF 0.61  M21   8 bodova

 1. Ilanković A, Laković T, Ilanković N, Ilanković V, Ilanković LM. Disorders of sleep-wake cycle, depression and addiction by youths: The role of mirtazapine. International Journal Of Neuropsychopharmacology.2006; 9:185

IF 5.64  M21   8 bodova

 1. Ilanković A, Ilanković N, Laković T, Ilanković V, Ilanković LM. New dimensions of sleep in schizophrenia. Journal Of Neurology Neurosurgery And Psychiatry. 2006; 77(7): 897

IF  4.92  M21  8 bodova

 1. Nikola Ilankovic, Andrej Ilankovic, Vera Ilanković: Schizophrenias are frequently not primary cerebral disorders. European Psychiatry 08/2014; 29.

IF 3.702  M21  8 bodova

 1. Nikola Ilankovic, Andrej Ilankovic, Vera Ilanković: Tripolar affective disorders – a new clinical concept. European Psychiatry 08/2014; 29.

IF 3.702  M21  8 bodova

 1. Nikola N Ilankovic Andrej N, Andrej N. Ilankovic, Tanja Lakovic, Vera Ilankovic, S. Mikavica: All-night Sleep Organisation and Distinction of Schizophrenia, Paranoid and Affective Psychosis: Index of Endogenic Sleep Perturbation as a New Biological Marker. Journal of neurology, neurosurgery, and psychiatry 07/2011; 82:-.

IF 4.924   M21    8 bodova

 1. N. Ilankovic, L. M. Ilankovic, J. Kambeitz, A. Ilankovic, T. Lakovic, V. Ilanković: Real causes of some psychotic disorders. European Psychiatry 01/2010; 25:1188-1188.

IF 3.702  M21  8 bodova

 1. Ilankovic Andrej Ilankovic, Lana Marija Lakovic, Tanja N L Ilankovic, Nikola Ilankovic, Ilankovic Vera: Real causes of some schizophrenia-like psychotic disorders: Attempt a more etiological therapy. The International Journal of Neuropsychopharmacology 01/2008; 11:164-164.

IF 5.641  M21   8 bodova

 1. Ilankovic N., Ilankovic A., Bojic V., Ilankovic L.M.: Chiarii malformation by adults: epileptiforms and schizofreniforms events, Psychiatria Danubina, 2006; Vol 18, No.1-2, pp 92-96

IF 0.61   М21   8 bodova

 1. Ilankovic A, Ilankovic N, Ilanković V: Sleep, altered states of consciousness, and psychosis. Journal of neurology, neurosurgery, and psychiatry 01/2004; 75(6):943.

IF  4.92  M21  8 bodova

 1. Ilankovic N, Ilanković V et al. Models of exogenous and endogenous sleep perturbation as diagnostic and therapeutic predictors in depression. Methods Find Exp Clin Pharmacol. 1986 Aug;8(8):513-7.

IF 0.77   M22  5 bodova

Naučni skupovi, konferencije

Projekti

Ostalo

Prof. dr Nevenka Nićin


 • Prof. dr Nevenka Nićin, redovni profesor
 • Rođena 11.07.1952. Novi Sad, SFRJ
 • Završen fakultet : Ekonomski  fakultet u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu
 • Magistratura : Ekonomski fakultet u Subotici, Univerzitet Novi SadTema : Pozicioniranje i strukturiranje ciljeva u menadžmentu angrodetaljističkog trgovinskog preduzeća
 • Doktorat : Fakultet za menadžment u Novom sadu, Univerzitet Privredna AkademijaTema: Menadžment marketingom malih i srednjih preduzeća u funkciji postizanja konkurentnosti na domaćem tržištu

Biografija

Nevenka Nićin je od 1975-1986. godine radila u Sluţbi društvenog knjigovodstva, Filijala 65700 Novi Sad kao viši inspektor, a u periodu od 1986- 1989. godine radne obaveze izvršava kao finansijski direktor u SOUR-u Agrovojvodina, OOUR Rezervni delovi, Novi Sad. U periodu od 1989-1999. godine obavljala je poslove direktora marketinga u SOUR Agrovojvodina, AD Elnos Novi Sad, a u periodu od 1999-2001. godine obavljala je duţnost direktora AD Agrovojvodina Novi Sad. U Privrednoj komori Jugoslavije Beograd obavljala poslove savetnika u Odboru za mala i srednja preduzeća i preduzetništvo od 2001-2003. godine. Nastavnu aktivnost započinje 2003. godine na Univerzitetu Privredna akademija, Fakultetu za menadţment, Novi Sad kao asistent, a od 2004. godine angaţovana kao predavač na Višoj školi za poslovne sekretare i menadţment Sremski Karlovci. 2006. godine izabrana u zvanje profesora na Višoj školi za poslovne sekretare i menadţment Sremski Karlovci, u nekoliko saziva bila je član Upravnog odbora Više škole za poslovne sekretare i menadţment, a u toku 2006. godine obavljala duţnosti direktora Više škole za poslovne sekretare i menadţment. Poslove i zadatke pomoćnika direktora Više škole za poslovne sekretare i menadţment Novi Sad, obavljala u toku 2007. godine. 2007. godine izabrana u zvanje docenta za naučnu oblast Ekonomija i menadжment na Univerzitetu Apeiron, Fakultet za poslovnu ekonomiju i Fakultet pravnih nauka Banja Luka i Univerzitetu Privredna akademija, Fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika i diplomiranih ekonomista za spoljnu trgovinu Novi Sad, gde je bila i angaţovana u periodu od 2007-2008.godine. Od 2008. godine zaposlena u punom radnom odnosu na Beogradskoj poslovnoj školi-visokoj školi strukovnih studija Beograd kao profesor na predmetima Ekonomija, Bankarstvo, Korporativne finansije na specijalističkim studijama.. 2011. godine izabrana je u zvanje vanrednog profesora za uţu naučnu oblast Ekonomija na Univerzitetu Union, Fakultet za poslovno industrijski menadţment Beograd. Od 2011. angaţovana na Evropskom univerzitetu u Brčkom, gde je birana u zvanje redovnog profesora, za uţu naučnu oblast “Računovodstvo” i uţu naučnu oblast “Finansije” i na Evropskom Univerzitetu Brčko distrikt u Brčkom. Obavljala duţnost dekana Ekonomskog fakulteta na EUBD.

Bibliografija

Monografije

Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi

 • Nićin N., Martinović S.( 1995), Menadжment danas, Ulixes, Novi Sad.
 • Nićin N., Martinović S.(1998), Svet timova, Ulixes, Novi Sad.
 • Nićin N., Vlajković A.(2002), Kako poslovno sarađivati sa Srbijom i Crnom Gorom, Privredna komora Jugoslavije, Beograd i Meridian Bank, Novi Sad.
 • Nićin N. i dr.(2003), Kako započeti novi posao, Privredna komora Jugoslavije, Beograd.
 • Nićin N. Prokopović B., Prokopović K.(2006), Poslovno planiranje, Cekom books, Novi Sad.
 • Nićin N. (2008), Mikroekonomija, Panevropski univerzitet Apeiron, Banja Luka.
 • Nićin N. (2008), Makroekonomija, Panevropski univerzitet Apeiron, Banja Luka.
 • Nićin N. (2009), Ekonomija, Beogradska poslovna škola, Beograd.
 • Nićin N. (2009), Bankarstvo, Beogradska poslovna škola, Beograd.
 • Nićin N., Pušara N. (2010), Upravljanje investicijama, Nauka i društvo, Beograd.
 • Nićin N. i dr. (2010), Marketing principi, Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru, Novi Pazar
 • Nićin N., Samardţić M., Pušara N. (2011), Teorija i analiza bilansa, Nauka i društvo, Beograd.
  • Nićin N. (2012), Mikroekonomija, EUBD, Brčko
  • Nićin N. (2012), Makroekonomija, EUBD, Brčko
  • Nićin N. (2013), Finansijska trţišta, EUBD, Brčko
  • Nićin N. (2012), Osnovi računovodstva, EUBD, Brčko
  • Nićin N. (2013), Menadţment ljudskih resursa, EUBD, Brčko
  • Nićin N., Bogavac M., Ristić Ţ., Ristić K., (2013), Upravljanje monetarnom i fiskalnom politikom,
  FPIM, Beograd-Mladenovac
  • Nićin N., Ristić K., (2013), MeĎunarodni marketing, FPIM, Beograd-Mladenovac
  • Nićin N., Ristić K., (2013), Marketing informacioni sistemi, FPIM, Beograd-Mladenovac
  • Nićin N., Bogavac M., (2013), Upravljanje investicijama, FPIM, Beograd-Mladenovac

Naučni radovi

• Nićin N.: “Poslovnost i preduzimljivost – u vrhu poslovnog sveta”, Novi Sad, “Dnevnik”, 8.
oktobar, 1995, str. 8-
• Nićin N.: “Vodeći u branši”, “Poslovna duga”, br. 2, Beograd, Holding kompanija “Bigz”
DOO Beograd, 13 april, 1996, str. 47- 47
• Nićin N.: Trgovina bez granica “Šampioni trţišne utakmice”, “Duga” br. 1654, Beograd,
Holding kompanija. “Bigz” DOO, Beograd, novembar, 1996, str. 68- 69
• Nićin N.: “Kreacijom do uspeha”, “Šampioni trţišne utakmice”, NIN, br.2360, Novi Sad,
NIN DOO, Beograd, 22. mart, 1996, str. 66- 67
• Nićin N.: “O menadţmentu i marketingu danas – znanjem do profita”, Novi Sad, Dnevnik,
24. jun, 1996, str. 4-
• Nićin N.: “Uspesi na krilima marketinga i sinergije”, Novi Sad, “VojvoĎanska banka”,
informativni list VojvoĎanske banke AD, br. 68, jul-avgust, 1996, str. 18- 19
• Nićin N.: “Filozofija, strategije i tehnike lične prodaje”, “Nova trgovina Beograd”, br. 9-10,
Beograd, Privredna komora Jugoslavije i PS “Grmeč”, 1997, str. 44- 46
• Nićin N.: “Princip svako nešto dobija”, “Privredni pregled”, br. 11036, Beograd, Poslovni
sistem “Grmeč” AD – privredni pregled, 30. jul, 1997, str. 13-
• Nićin N.: “Budućnost je u timskom radu”, “Direktor” časopis za modernog menadţera, br.
7-8, Beograd, Poslovni sistem “Grmeč”, 1998, str. 35- 36,
• Nićin N.: “Adhokratija – fleksibilna organizaciona struktura”, Beograd, “Direktor”, br. 11,
1998
• Nićin N.: Ljudski resursi značaj timskog rada “Samo timovi garantuju uspeh”, Novi Sad,
“VojvoĎanska banka”, informativni list VojvoĎanske banke AD, br. 92, oktobar, 1998, str. 11-
• Nićin N.: “Projekti i timovi”, Beograd, Ekonomska politika, 2443, 1999,
• Nićin N.: “Tehnološki parkovi”, “Lideri”, br. 3, Novi Sad, Cekom doo, 2000, str. 64- 66,
• Nićin N.: “Novi početak”, Beograd, “Ekonomska politika”, br. 2523, 2000

Naučni skupovi, konferencije

 • Drugo savetovanje, Novi Sad: Fakultet za menadţment, septembar, 2004, str. 357- 359,
  Nićin N.: Zbornik radova “Finansijski menadţment u novom milenijumu”,
  • Treće savetovanje “Na putu ka dobu znanja”, Novi Sad: Fakultet za menadţment, 2005,
  Nićin N.: “Vrednovanje u ujednačenim privatnim okolnostima” objavljen u Zborniku radova,
  • Četvrto savetovanje “Na putu ka dobu znanja”, Novi Sad: Zbornik radova, 2006, Nićin N.
  u koautorstvu sa dr Aleksa Macanović: „Platne kartice”.
  • 9. MeĎunarodno savetovanje zaštite od poţara i eksplozije, Novi Sad: oktobar, 2004,
  Nićin N., Delić O.: „Značaj timskog rada i timskog učenja”
  • 14. MeĎunarodni internacionalni simpozijum “Ekologija, sport, fizička aktivnost i zdravlje
  mladih”, u organizaciji Univerziteta u Novom Sadu i novosadskog maratona, Novi Sad: 4-5.
  oktobar, 2006, Nićin N.: “Uticaj ekologije i tehnologije na konkurentnost privrede Srbije”
  • 4. MeĎunarodni simpozijum “Tehnologija, informatika i obrazovanje za učenja i znanja” i
  organizaciji – Institut za pedagoška istraţivanja, Beograd, Prirodno-matematički fakultet Novi
  Sad, centar za razvoj i primenu nauke. tehnologije i informatike, Novi, 26-27. januar, 2007,
  Nićin N. u koautorstvu sa M. Bogavac: “Oporavak nacionalne privrede kroz razvoj tehnopola”
  • 1. meĎunarodno naučno-stručna konferencija o ekonomskom i regionalnom razvoju
  EUROBRAND Veliko Gradište maj 2010, Nićin N., Nićin S., Paspalj M. : „Strategijske odluke
  u agrobiznisu”.
  • Deseta meĎunarodna konferencija RaDMI 2010, Donji Milanovac, septembar 2010., Nićin
  N., Nićin S., Milenković Ţ.: „Financial management – measuring success of the company”,
  • Prvi postjugoslovenski simpozijum o odrţivom urbanom razvoju REUNION, Niška banja,
  septembar 2010, Nićin N., Paspalj M.: „Upravljanje faktorima razvoja”,
  • 2. meĎunarodno naučno-stručna konferencija o ekonomskom i regionalnom razvoju
  EUROBRAND Zrenjanin, decembar 2010, Nićin N., Paspalj M.: Razvojni rad, transfer
  tehnologije i privredni razvoj
  • VII MeĎunarodna naučno-stručna konferencija MENADŢMENT U SPORTU, Nićin N.,
  Paspalj M.: Procena potreba za kadrom i planiranje kadrova
  • IV MeĎunarodna naučna konferencija MENADŢMENT 2012, Mladenovac, april 2012.,
  Nićin N., Bogavac M.: Operativna revizija – alat i korektor menadţmenta

Projekti

• Projekat edukacije nezaposlenih lica “Osnivanje i voĎenje malog biznisa” za potrebe nacionalne
sluţbe za zapošljavanje
• Projekat resocijalizacije ţena u KPZ Poţarevac, u saradnji sa ţenskom mreţom “ANIMA”
Beograd.
• Projekat „Otvaranje novih mogućnosti za obuku nezaposlenih u Šumadijskom okrugu”

Ostalo

Produkcija – voĎenje magistarskih teza
1. Petrevska, Ivana: Analiza finansijskih izveštaja kao osnova za izradu revizorskog
izveštaja za privredno društvo, (Univerzitet „Braća Karić“ fakultet za trgovinu i bankarstvo
„Janićije i Danica Karić“ Beograd), 2009.
2. Savić, Dragan: Instituti dinamiziranja zemalja u razvoju, (Univerzitet „Braća Karić“
fakultet za trgovinu i bankarstvo „Janićije i Danica Karić“ Beograd), 2009.
Master radovi – mentorstvo
1. Čalina, Ilija: (Univerzitet „Braća Karić” fakultet za trgovinu i bankarstvo „Janićije i
Danica Karić” Beograd
2. Milanović, Goran: (Univerzitet „Braća Karić” fakultet za trgovinu i bankarstvo
„Janićije i Danica Karić” Beograd)
Magistarski radovi – član komisije
1. Trklja, Edin: Pravni i organizacioni aspekti turizma u Bosni i Hercegovini,
(Panevropski univerzitet Apeiron, fakultet poslovne ekonomije, Banja Luka), 2010.
Doktorske disertacije – član komisije
1. Kalač, Safet: Necenovni atributi proizvoda sa posebnim osvrtom na marku
proizvoda, Doktorska disertacija, Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru, Novi Pazar,
2008
2. Dervić, Šemsudin: Strateški razvoj i upravljanje ljudskim resursima u zdravstvenim
organizacijama, Doktorska disertacija, Evropski Univerzitet Brčko distrikt, Brčko, 2013.
Doktorske disertacije – mentor
1. Doktorska disertacija kandidatkinje Anke Bulatović, pod nazivom “Revizorski
izvještaj sa aspekta primjene meĎunarodnih računovodstvenih standard”, uspješno je
odbranjena dana 11.10.2013. godine.