Rijecni saobracaj


Misija studijskog programa Riječni Saobraćaj Tehničkog fakulteta  je da u sastavu Evropskog Univerziteta BD obavlja djelatnost visokog obrazovanja u tri ciklusa studija sa odgovarajućim akademskim stepenima i nastavnim programima i da kroz nastavu i istraživanje educira međunarodno priznate kadrove koji će svojim kvalitetom, sposobnošću i kreativnošću u riječnom saobraćaju doprinjeti naučnom i ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine.

Vizija je da se razvije u moderan studijski program, kompatibilan s relevantnim studijskim programima u zemljama EU i regiji, te da postane prepoznatljivo mjesto visokog nivoa kvaliteta u obrazovanju, istraživanjima i pružanju stručnih konsultantskih usluga u oblasti riječnog saobraćaja. Program će kroz procese sticanja novih znanja, vještina i trajnog osposobljavanja studenata kroz I, II i III ciklus za samostalan rad i cjeloživotno učenje, osposobiti kompetentne inženjere, koji će generirati razvoj sektora riječnog saobraćaja naše zemlje, te mlade stručnjake sposobne da se uključe u saradnju i nastavak edukacije na univerzitetima.

Ciljevi ovoga programa su usmereni ka realizaciji obrazovnog procesa na prvom, drugom i trećem ciklusu studija, kojima se pristupa putem nastavnih programa, a koje karakteriziraju: kvalitet, inovativnost, fleksibilnost i usaglašenost s potrebama i zahtijevima održivog razvoja sistema riječnog saobraćaja. Program će provoditi naučna i razvojna istraživanja, posebno programe od strateškog interesa za društvenu zajednicu u kojoj djeluje i njen sistem riječnog saobraćaja.

Ključne vještine podrazumijevaju usklađivanje s tržišnim trendovima i novim izazovima uključivanja u evropski obrazovni i naučno-istraživački sistem. Ta činjenica se ogleda u neprekidnom i sistemskom radu studijskog programa na unapređenju svih oblasti osiguranja kvaliteta, povećanje efikasnosti u obrazovnom procesu, povezivanje obrazovne, naučno-istraživačke i stručne djelatnosti, kao i izgradnji i unapređenju unutrašnje organizacije riječnog saobraćaja.

Drumski saobraćaj


Struktura studijskog programa

Ovaj studijski program nudi kurseve iz oblasti drumskog saobraćaja. Od ukupno 35 predmeta u okviru studijskog programa, obavezna su 23 predmeta, 8 predmeta je izbornih i biraju iz grupe od 12 izbornih predmeta. Svi predmeti su jednosemestralni. Za svaki predmet predviđeno je od 75 do 90 časova aktivne nastave po semestru. Svaki predmet nosi od 6 do 8 bodova.

Povećanje robne razmjene i mobilnosti stanovništva kao i potrebe održivog razvoja, traže profil stručnjaka koji može da odgovori širokom spektru zahtjeva u oblasti putničkog saobraćaja, kao i transporta tereta. Rješavanje, planiranje, organizovanje, upravlјanje i eksploatacija u saobraćaju i transportu, zahtjeva specijalizovana i multidiscliplinarna znanja u cilјu iznalaženja rješenja koja zadovolјavaju postavlјene kriterijume (ekonomičnost, pouzdanost, bezbjednost, rentabilnost, ekologija).

Studijski program treba posmatrati i kao odgovor na zahtjeve prakse, gdje se pokazalo da saobraćajni inženjeri moraju da raspolažu sa širokom lepezom znanja iz različitih oblasti. Program studentima omogućava sticanje bitnih znanja iz oblasti transporta, logistike, saobraćajnog planiranja i projektovanja, bezbjednosti saobraćaja, kao i tehničkih disciplina koje su direktno ili indirektno vezane za saobraćaj i transport.

Ishod procesa učenja je znanje koje studentima omogućava korišćenje stručne literature, identifikovanje, analizu i rješavanje problema koji se javlјaju u praksi kao i  nastavak studija ako to žele.

Svrha studijskog programa je obrazovanje studenata za profesiju diplomiranih saobraćajnih inženjera u skladu sa potrebama privrede i društva. Program je koncipiran sa cilјem da obezbjedi sticanje kompetencija koje su sa stanovišta društva i struke opravdane. Svrha studijskog programa za drumski smjer u potpunosti je u skladu sa osnovnim zadacima i cilјevima Fakulteta. Realizacijom ovako koncipiranog studijskog programa školuju se i obučavaju diplomirani saobraćajni inženjeri koji posjeduju kompetentnost u evropskim i svjetskim okvirima.

Cilј studijskog programa je postizanje kompetencija i akademskih vještina u oblasti saobraćaja. Pored ostalog, to uklјučuje i ovladavanje specifičnim praktičnim vještinama potrebnim za obavlјanje profesije, razvoj kreativnih sposobnosti razmatranja problema i sposobnost kritičkog mišlјenja, razvijanje sposobnosti za timski rad i svijesti o neophodnosti neprestanog učenja i usavršavanja i po završetku studija.Cilј studijskog programa je obrazovanje i formiranje stručnjaka koji posjeduje dovolјno potrebnog znanja iz osnovnih inžinjerskih disciplina (matematika, mehanika, itd.), kao i iz stručno aplikativnih predmeta i primjene savremenih informacionih tehnologija.Jedan od posebnih cilјeva je zaštita životne sredine. Cilј je, takođe, i obrazovanje stručnjaka u timskom radu, kao i razvoj sposobnosti za saopštavanje i izlaganje postignutih rezultata stručnoj i široj javnosti.

Bezbjednost u saobraćaju


Struktura studijskog programa

Ovaj studijski program nudi kurseve iz oblasti bezbjednosti u saobraćaju. Od ukupno 35 predmeta u okviru studijskog programa, obavezna su 23 predmeta, 8 predmeta je izbornih i biraju iz grupe od 12 izbornih predmeta. Svi predmeti su jednosemestralni. Za svaki predmet predviđeno je od 75 do 90 časova aktivne nastave po semestru. Svaki predmet nosi od 6 do 8 bodova.

Program bezbjednost u saobraćaju bavi se osposobljavanjem  stručnjaka u saobraćaju, i stručnog osposobljavanja kadrova za uključivanje u proces unapredjenja kvaliteta saobraćaja prema  evropskim  standardima.   Program  omogućava  obrazovanje  inzenjera  bezbjednosti saobracaja zahvaljujući visokostručnom nastavnom kadru, kao i sistemu vrijednovanja prema Bolonjskoj deklaraciji.

Ciljevi

Bezbjednost saobraćaja je opšte-društveni problem. Predstavlja jedan od ključnih tema savremenih država. U svijetu se posebno insistira na obrazovanju koje bi trebalo uticati na promjenu svijesti i stavova o bezbjednosti saobraćaja. 

Činjenica je da u zemlji nema dovoljno edukovanih kadrova koji bi se u preduzećima i institucijama bavili ovim problemom. Cijena nebezbijednosti u saobraćaju je veoma visoka i ona zahtjeva kontinuirani rad sa svima koji učestvuju u saobraćaju. Savremeno društvo postavlja visoke zahtjeve koje može da ispuni samo moderna privreda sa dobro obučenom random snagom na svim nivoima i u svim oblastima rada. Ljudi su nosioci uspješnog razvoja samo ako su dobro obrazovani i spremni da nauče kako da koriste nove tehnologije. 

Ključne vještine

Vještačenje uviđaja saobraćajnih nezgoda;

Procjena štete na motornim vozilima;

Sprovođenje unutrašnje kontrole u drumskom saobraćaju;

Organizovanje procesa obuke i kontrole u auto-školama;

Projektovanje saobraćajne signalizacije, i

Organizovanje i nadzor prevoza opasnog tereta.

Ishodi :

Da studenti steknu znanja i vještine kao što su :

Znanja o primjeni zakona o bezbjednosti saobraćaja;

Znanja o uviđajima i vještačenjima saobraćajnih nezgoda;

Znanja o kontroli primjene pravilnika unutrašnje kontrole, i

Znanja o pravilima pisane i verbalne komunikacije u neposrednim poslovnim kontaktima.

Menadžment u saobraćaju


Struktura studijskog programa

Ovaj studijski program nudi kurseve iz oblasti menadžmenta u saobraćaju. Od ukupno 35 predmeta u okviru studijskog programa, obavezna su 23 predmeta, 8 predmeta je izbornih i biraju iz grupe od 12 izbornih predmeta. Svi predmeti su jednosemestralni. Za svaki predmet predviđeno je od 75 do 90 časova aktivne nastave po semestru. Svaki predmet nosi od 6 do 8 bodova.

Menadžment    u    saobraćaju    je    program    koji    se    bavi    osposobljvanjem menadžmenta u saobraćaju, i stručnog osposobljavanja kadrova za uključivanje u proces prema evropskim  standardima.   

Program omogućava obrazovanje menadžera zahvaljujući visokostručnom nastavnom kadru, kao i sistemu vrednovanja prema Bolonjskoj deklaraciji.

Ciljevi

Na smjeru Menadžment u saobraćaju studenti se osposobljavaju za poslove u oblasti razvoja i unapređenja prometnih sustava, za učinkovito korištenje tehnike i tehnologije, za povećanje prevoza putnika i robe, uz stalno unapređenje kvalitete usluga u prometu, brzine, sigurnosti i komfornosti u prometu i bolju organizaciju  i  tehnologiju rada. Na smjeru Menadžment u prometu studenti se osposobljavaju za poslove u oblasti razvoja i unapređenja prometnih sustava, za učinkovito korištenje tehnike i tehnologije, za povećanje prijevoza putnika i robe, uz stalno unapređenje kvalitete usluga u prometu, brzine, sigurnosti i komfornosti u prometu i bolju organizaciju i tehnologiju rada. Osnovni cilj je da osposobi kadrove koji su osposobljeni da odgovore :

Globalizacija poslovanja,

Uvođenju tehnološke novine

Stvaranje velikih poslovnih alijansi

Primjena novih strategija u razvoju saobraćajnih organizacija

Ključne vještine:

Da svršeni studenti budu dobri menadžeri saobraćajanih sistema,

Komunikološke vještine,

Timski rad u saobraćajnim organizacijama,

Upravljačke vještine.

Žurnalistika i komunikologija


Misija  studijskog  programa  žurnalistika  i  komunikologija  je  da  studenti     kroz izučavanje i naučno saznavanje steknu opšta znanja o komunikaciji, informacijama i javnom mnjenju kao  činiocima politike, novinarstvu, ulozi medija u političkom životu i političkom marketingu.  Osim  sticanja  teorijskih  znanja,  ovaj  studijski  program  treba  da  omogući studentima i praksu za rad u u štampanim i elektronskim medijima, u oblasti PR-a, kao i u istraživačkim timovima i institucijama – agencijama za ispitivanje javnog mnjenja.

Ciljevi ovog studijskog programa su:

omogućavanje sticanja i korištenja naučnog saznanja o žurnalistici i komunikologiji, filozofsko i naučno promišljanje o novinarstvu i komunikologiji,sticanje  teorijskih  i komparativnih  znanja  o  javnom  mnjenju,  njegovom ispitivanju i kreiranju, kao i djelovanju u novinarstvu i marketingu, osposobljavanje stručnjaka    za    rad    u   komunikacionim    institucijama,    u kampanjama, institucijama kulture, političkim institucijama (poslovi portparola u  u organima vlasti, javnoj administraciji, političkim partijama), privrednim korporacijama,   međunarodnim   privrednim   organizacija   i   korporacijama, nevladinim organizacijama, itd.

Ključne vještine koje student stiče su:

Znanje i razumijevanje komunikacije, informisanja i javnog mnjenja,

Znanja o organizaciji i djelovanju medija

Razumijevanje nastanka i tumačenje političkih pojava – politička analitika,

Osposobljenost za primjenu specifičnih stručnih znanja o medijima, informisanju i komunikologiji,

Ostale profesionalne vještine.

Međunarodni odnosi i diplomatija


Misija  studijskog  programa  Medjunarodni  odnosi  i  diplomatija  je  da  omogući obrazovanje stručnjaka za rad u diplomatiji i medjunarodnim organizacijama, institutima koji se bave međunarodnim  studijama i drugim organima, organizacijama i institucijama koje djeluju   u   oblastima  međunarodnih   odnosa   i   spoljne   politike.   Saznavanje   i   naučno objašnjavanje medjunarodnih odnosa i nacionalne  spoljne politike, kao i spoljne politike velikih sila, od ključnog je značaja za uspješno kreiranje i sprovodjenje spoljne politike i rad organa i organizacija u toj sferi. Ovaj studijski program treba da omogući da se uz teorijska znanja   iz   politologije,   steknu   teorijska,   metodoloških   i   praktična   znanja   iz   oblasti međunarodnih odnosa i spoljnih poslova.

Ciljevi ovog studijskog programa su: 

omogućavanje sticanja i korišćenja naučnog saznanja o medjunarodnim odnosima i spoljnoj politici,filozofsko i naučno promišljanje o medjunarodnoj politici, miru i bezbjednosti,sticanje teorijskih i komparativnih znanja o spoljnopolitičkom djelovanju država i medjunarodnih organizacija, osposobljavanje stručnjaka za rad na poslovima od značaja za medjunarodne odnose u državnim organima, medjunarodnim organizacijama, međunarodnim privrednim organizacija i korporacijama, nevladinim organizacijama, itd.

Ključne vještine  koje student stiče su:

Znanje i razumijevanje međunarodnih odnosa,

Znanja o organizaciji i djelovanju diplomatije, diplomatskom pravu i praksi, 

Razumijevanje nastanka i tumačenje međunarodnih odnosa i djelovanja subjekata međunarodnog prava – analitika međunarodnih odnosa,

Osposobljenost za primjenu specifičnih stručnih znanja o međunarodnim odnosima i spoljnoj politici,

Ostale profesionalne vještine. 

Politologija


Misija studijskog  programa  Politologija  je  da  studenti   kroz  izučavanje  i  naučno saznavanje  steknu  opšta  znanja  o  politici  kao  jednoj  od najsloženijih  društvenih  pojava. Posebno  treba  istaći  da  je saznavanje i  naučno  objašnjavanje političkih  sistema i  oblika političkih  poredaka nužan  preduslov  izgradnje  demokratskih  političkih  institucija.  U tom smislu, ovaj studijski program treba da omogući sticanje kako klasičnih teorijskih znanja iz domena  politikologije,  tako  i  teorijskih  i   metodoloških   znanja  iz  oblasti  proučavanja savremene političke teorije i političkog sistema.

Ciljevi ovog studijskog programa su: 

-otkrivanje,razvijanje i omogućavanje sticanja i korišćenja naučnog saznanja o politici i metodama njegovog praktikovanja u politici,

-filozofsko promišljanje o politici i političkim sistemima,

-otkrivanje logičkih  i  opštenaučnih  osnova,  osnovnih  teorijsko-metodoloških pravaca u sticanju saznanja o političkim pojavama i procesima,

-sticanje teorijskih i komparativnih znanja o politici i metodološkim osnovama naučnog istraživanja politike i političkih procesa,

-osposobljavanje stručnjaka u poslovima političke analitike, političkog odlučivanja i upravljanja,

-podizanje političke kulture.

Ključne vještine :

Znanje i razumijevanje političkog sistema, kao i sistematizovano razumijevanje politologije i političke filozofije

Znanja o izbornim sistemima i izbornim procesima

Razumijevanje nastanka i tumačenje političkih pojava – politička analitika

Osposobljenost za primjenu specifičnih stručnih znanja o političkom organizovanju

Ostale profesionalne vještine 

Opšte pravo


Misija  studijskog programa Opšte pravo je razvoj koncepta ljudskih prava,  vladavine prava i pravne države, slobode, demokratije, održivog državnog uređenja, tržišne ekonomije, kao i razvoj istraživanja i metodologije istraživanja pravnih pojava, priprema studenata za rad u i nstitucijama države, entiteta, i u privatnom sektoru, kao i njihovo osposobljavanje za rad na globalnom svjetskom tržištu, između ostalog, kroz širenje i jačanje mreže studenata ovih studija u zemlji i svijetu.

Ciljevi ovog studijskog programa su:

  • da studenti steknu upotrebljiva znanjaiz savremene pravne nauke;
  • da studenti steknu znanja održavnim i entitetskim institucijama,kao i o institucijama Brčko distrikta, te da ih mogu primijeniti u cilju izgradnje pravne države i zaštite ljudskih prava i sloboda;
  • da studenti ovladaju pravilima nomotehnike i tumačenja pravnih normi, i
  • da studenti steknu dovoljan fond znanja  za nastavak obrazovanja u zemlji ili inostranstvu.

Razredna nastava sa engleskim jezikom


Studijski program razredne nastave s engleskim jezikom,formiran je iz razloga što su u obrazovnom sistemu nametnuta pravila kako u širem okruženju a tako i kod nas da učitelj,odnosno profesor razredne nastave, posjeduje adekvatno znanje  iz engleskog jezika, kao i iz drugih predmeta i da znanje paralelno prenosi učenicima.Dakle,takav profil nastavnika veoma je zahvalan,jer učenici ostvaruju lakše komunikaciju s nastavnikom koji im predaje komplet nastavne predmete.Međutim,u vremenskom intervalu od nekih dvadesetak godina izvođenje takve nastave je rijetkost, pa su direktori škola prinuđeni,da profesore angažuju da izvode nastavu iz  engleskog jezika.Pitanja u osnovnoj školi vezana za engleski jezik, poslovodstvo i stručni kadar Evropskog univerziteta, donijeli su odluku da osnuju Studijski progam razredne nastave s engleskim jezikom i da na taj način učenicima podare profesora koji će im podariti znanje i iz engleskog jezika.Vjerovatna olakšica pojaviće se i u školama,gdje nema predmetnih nastavnika,pa će profesori koji su okončali studij na navedenom studijskom programu,biće dragulj u osnovnoj školi.