Računovodstvo i revizija


Studenti na ovom usmjerenju stiču konkretna, temeljna i specijalistička znanja iz oblasti računovodstva i revizije. Spoznaju sistem dvojnog knjigovodstva i njegove instrumente, osposobljavaju se za vođenje knjigovodstvenih evidencija, upoznaju računovodstvenu dokumentaciju i kontni okvir. Obuhvatom poslovnih događaja u proizvodnim i trgovinskim poslovnim organizacijama savladaće način izrade osnovnih računovodstveno-finansijskih izveštaja, odnosno biće osposobljeni za praktičnu i operativnu primenu teorijskih znanja. Takođe, studenti stiču sposobnosti za praćenje hronologije i metodologije revizije kroz koju se stiče uvjeravanje o istinitosti i objektivnosti finansijskih izveštaja. Osposobljavaju se da rade za profesionalne revizorske organizacije i revizorske firme, primenjuju međunarodne standarde revizije, vrše završnu reviziju, sačinjavaju revizorske izveštaje.

Opsti smjer


Studijski progrаm Ekonomski fakultet – Opšti smjer obrаzuje ekonomiste, sа kompetencijаmа u oblаstimа mаkro i mikroekonomske аnаlize, ekonomske politike i ekonomske teorije. Diplomirаni studenti ovog studijskog progrаmа studenti stiču uslove dа se kreаtivno bаve ekonomskim problemimа u društvenim orgаnimа i institucijаmа, u orgаnizаcijаmа specijаlizovаnim zа društveno plаnirаnje, rаzvoj i investicije, velikim privrednim sistemimа i sl.

Marketing i trgovina


Studenti na ovom usmerenju stiču konkretna, temeljna i specijalistička znanja iz oblasti trgovine i marketinga. Osposobljavaju se za poslove planiranja, dizajniranja i vođenja kanala marketinga, kooperaciju i integraciju u kanalima marketinga, razvijanje strategijskog partnerstva i analizu i kontrolu kanala marketinga. 

Menadzment informacionih sistema


Cilj menadžmenta informacionih sistema predstavlja razvoj kreativnih sposobnosti i ovladavanje akademskim i praktičnim veštinama kao i metodama za postizanje stručne kompetentnosti u oblasti informacionih tehnologija. Studenti se osposobljavaju da mogu samostalno razviti aplikativno softversko rešenje u odabranom programskom okruženju, profesionalno i u skladu sa zahtevima korisnika.

Turizam i ekologija


Turizam i ekologija obezbjeđuje studentima sticanje znanja i veština potrebnih za obavljanje upravljačkih i analitičkih poslova iz oblasti poslovne ekonomije, sa akcentom na turizam i ekologiju kao i ostale komplementarne delatnosti. Studenti koji završe Turizam i ekologiju osposobljavaju se za analitičke, upravljačke, istraživačke i praktične poslove u preduzećima ili institucijama koje su direktno ili indirektno vezane za oblast turizma i ekologije.

Menadžment javne uprave


Studijski program menadžment javne uprave usmeren je ka sticanju primenljivih znanja i veština. Među primarnim ciljevima programa je i školovanje stručnjaka koji će posedovati znanja i veštine iz oblasti osnovnih instituta javnog sektora i javnog menadžmenta.

Menadžment i preduzetništvo


Cilj studijskog programa je obrazovanje i osposobljavanje stručnjaka za poslove koji zahtevaju osnovna znanja iz oblasti menadžmenta i preduzetništva. Stečena znanja i veštine omogućiće im da efikasno upravljaju procesima u industrijskim, turističko-ugostiteljskim i ekološkim sistemima, kao i drugim oblastima u kojima se ostvaruje izuzetno dinamičan rast i razvoj. Studenti će ovladati sposobnostima donošenja odluka ili rešavanja problema, upravljanja okruženjem, organizovanjem vremena i biće osposobljeni za primenu savremenih tehnika u planiranju, organizovanju, motivaciji i vođenju, upravljanju ljudskim resursima i kontroli.

Oblast građevinarstva


Građevinarstvo; Hidrotehnika; Konstrukcije; Putevi, aerodromi i željeznice, i Geodezija

Osnovni ciljevi studijskih programa građevinarstva

Cilj predloženih studijskih programa je da omogući:

Sticanje znanja i vještina potrebnih za savremenu izgradnju objekata,

Razvijanje koncepta obrazovanja koji će nuditi kompletnog stručnjaka spremnog za sve izazove novog vremena, uz istovremeno stvaranje uslova za sticanje usko specijalizovanih zvanja koje su potrebna za savremenu arhitekturu.

Student je obavezan da izradi propisane seminarske radove, položi predviđene ispite i praktični dio nastave i uradi diplomski – završni rad.

Evropski univerzitet se  odlučio  da  obogati  izbor  univerzitetskih studija programima iz oblasti građevinarstva (građevinarstvo; konstrukcije; hidrotehnika; putevi, aerodromi, željeznice; geodezija), pri Tehničkom fakultetu. To bi bili studijski programi za usavršavanje studenata u oblasti građevinskih nauka, a bavili bi se i izradom razvojnih   projekata,   studija   i   slično, a iz oblasti za koje je ova organizaciona jedinica specijalizovana. Takođe, to bi bila podloga za razvoj fundamentalnih naučnih istraživanja iz ovih oblasti, kao bitnog uslova za uspješno izvođenje nastave po evropskim standardima.

Na istoj kadrovskoj i materijalnoj osnovi implementirao bi se i razvoj izdavačke djelatnosti, koja obuhvata kako udžbeničku literaturu, tako i odgovarajuće časopise naučne i stručne orijentacije na discipline sa kojima se ova institucija bavi.

Prvenstveno gledajući geografski položaj Brčko distrikta ovi studijski programi bili bi jedinstveni na prostorima u širem okruženju.

Rukovodeći se ovim načelima ovi studijski programi imaju sljedeće ciljeve:

Obrazovanje diplomiranih  građevinskih inženjera, koji su kvalitetno obrazovani i sposobni, kako za individualni, tako i za timski rad.

Formiranje savremene visokoškolske ustanove po svjetskim standardima u oblasti obrazovanja, po ugledu na vodeće visokoškolske ustanove ove vrste u svijetu.

Obrazovanje budućih stručnjaka iz navedenih oblasti najsavremenijim metodama i uz pomoć savremenih tehnologija.

Osposobljavanje   budućih   kadrova   iz   navedenih   oblasti   za   rad   u   oblasti građevinarstva.

Više od polovine svih predmeta bili bi novi, a koji bi se izučavali isključivo na ovoj visokoškolskoj ustanovi. Dakle, programska orijentacija, plan i program studija nudi znanje, vještine i edukaciju koja je komplementarna postojećoj, te obogaćuje obrazovnu ponudu na tržištu znanja, vještina i sposobnosti iz pomenutih studijskih programa.

Ciljna grupa studijskih programa iz oblasti građevinarstva

Osnovna ciljna grupa su srednjoškolci sa završenom Tehničkom školom, Gimnazijom, ali i drugim četvorogodišnjim srednjim školama, kojima bi naša visokoškolska ustanova predstavljala prirodan i logičan slijed daljnoj nadgradnji i usavršavanju stečenog znanja u srednjoj školi. 

Uslovi i kriterijumi za upis na prvu godinu studija zasnivaju se na javnom konkursu kojeg raspisuje nadležni organ visokoškolske ustanove.

Društveno – ekonomska opravdanost otvaranja studijskih programa građevinarstva

Posljednih godina Brčko je postao najznačajniji privredni i kulturni centar u regionu.  To  zahtijeva  odgovarajući  razvoj  infrastrukture,  što podrazumijeva  neophodnost širenja mreže osnovnih, srednjih i visokih škola, kao i tome primjerenu kadrovsku bazu za unapređenje privrednog i ukupnog društvenog života regije.

Naime, studiranje na visokoškolskoj ustanovi u mjestu stanovanja ili u njenoj neposrednoj blizini omogućuje pristup školovanju šireg kruga kandidata iz svih socijalnih slojeva stanovništva.

Razvoj djelatnosti će biti postignut kroz saradnju sa Univerzitetima i većim centrima u Evropi, te kroz razmjenu stručnjaka i iskustava studenata u ovoj oblasti. Osnivanjem ovog studijskog programa započeo bi proces osmišljavanja programsko – organizacione strukture koji se zasniva na četiri osnovna načela:

1) Potpuna  usaglašenost  svih  opštih  akata  sa  Zakonom  o  visokom  obrazovanju Brčko distrikta i Bolonjskom deklaracijom.

2) Usaglašavanje planova rada sa naprednim studijskim programima iz oblasti tehničkih nauka.

3) Uvažavanje,  uvrštavanje  i  poštovanje realnih  potreba sredine u  planove razvoja studijskog programa.

4) Formiranje  Kluba  studenata  ovog  studijskog  programa  sa  namjerom  da  članovi kluba participiraju na dobrovoljnoj bazi u stečenih znanja u lokalnoj zajednici.

Arhitektura


Cilj predloženog studijskog programa je da omogući:

Sticanje znanja i vještina potrebnih za savremenu izgradnju objekata,

Razvijanje koncepta obrazovanja koji će nuditi kompletnog stručnjaka spremnog za sve izazove novog vremena, uz istovremeno stvaranje uslova za sticanje usko specijalizovanih zvanja koje su potrebna za savremenu arhitekturu.Student je obavezan da izradi propisane seminarske radove, položi predviđene ispite i praktični dio nastave i uradi diplomski – završni rad. Evropski univerzitet se  odlučio  da  obogati  izbor  univerzitetskih studija programom arhitektura, pri Tehničkom fakultetu. To bi bio studijski program za usavršavanje studenata u oblasti arhitektonskih nauka, a bavilo bi se i izradom razvojnih   projekata,   studija   i   slično, a iz oblasti za koje je ova organizaciona jedinica specijalizovana. Takođe, to bi bila podloga za razvoj fundamentalnih naučnih istraživanja iz ovih oblasti, kao bitnog uslova za uspješno izvođenje nastave po evropskim standardima.

Na istoj kadrovskoj i materijalnoj osnovi implementirao bi se i razvoj izdavačke djelatnosti, koja obuhvata kako udžbeničku literaturu, tako i odgovarajuće časopise naučne i stručne orijentacije na discipline sa kojima se ova institucija bavi.Prvenstveno gledajući geografski položaj Brčko distrikta ovi studijski programi bili bi jedinstveni na prostorima u širem okruženju.

Rukovodeći se ovim načelima ovi studijski programi imaju sljedeće ciljeve:

Obrazovanje diplomiranih arhitekata, koji su kvalitetno obrazovani i sposobni, kako za individualni, tako i za timski rad.

Formiranje savremene visokoškolske ustanove po svjetskim standardima u oblasti obrazovanja, po ugledu na vodeće visokoškolske ustanove ove vrste u svijetu.

Obrazovanje budućih stručnjaka iz navedenih oblasti najsavremenijim metodama i uz pomoć savremenih tehnologija.

Osposobljavanje   budućih   kadrova   iz   navedenih   oblasti   za   rad   u   oblasti arhitekture.

Više od polovine svih predmeta bili bi novi, a koji bi se izučavali isključivo na ovoj visokoškolskoj ustanovi. Dakle, programska orijentacija, plan i program studija nudi znanje, vještine i edukaciju koja je komplementarna postojećoj, te obogaćuje obrazovnu ponudu na tržištu znanja, vještina i sposobnosti iz pomenutih studijskih programa.

Ciljna grupa studijskog programa

Osnovna ciljna grupa su srednjoškolci sa završenom Tehničkom školom,Gimnazijom, ali i drugim četvorogodišnjim srednjim školama, kojima bi naša visokoškolska ustanova predstavljala prirodan i logičan slijed daljnoj nadgradnji i usavršavanju stečenog znanja u srednjoj školi.Uslovi i kriterijumi za upis na prvu godinu studija zasnivaju se na javnom konkursu kojeg raspisuje nadležni organ visokoškolske ustanove.

Društveno – ekonomska opravdanost otvaranja studijskog programa arhitektura

Posljednih godina Brčko je postao najznačajniji privredni i kulturni centar u regionu.  To  zahtijeva  odgovarajući  razvoj  infrastrukture,  što  podrazumijeva  neophodnost širenja mreže osnovnih, srednjih i visokih škola, kao i tome primjerenu kadrovsku bazu za unapređenje privrednog i ukupnog društvenog života regije.

Naime, studiranje na visokoškolskoj ustanovi u mjestu stanovanja ili u njenoj neposrednoj blizini omogućuje pristup školovanju šireg kruga kandidata iz svih socijalnih slojeva stanovništva.

Razvoj djelatnosti će biti postignut kroz saradnju sa Univerzitetima i većim centrima u Evropi, te kroz razmjenu stručnjaka i iskustava studenata u ovoj oblasti. Osnivanjem ovog studijskog programa započeo bi proces osmišljavanja programsko – organizacione strukture koji se zasniva na četiri osnovna načela:

1) Potpuna  usaglašenost  svih  opštih  akata  sa  Zakonom  o  visokom  obrazovanju Brčko distrikta i Bolonjskom deklaracijom.

2) Usaglašavanje planova rada sa naprednim studijskim programima iz oblasti tehničkih nauka.

3) Uvažavanje,  uvrštavanje  i  poštovanje realnih  potreba sredine u  planove razvoja studijskog programa.

4) Formiranje  Kluba  studenata  ovog  studijskog  programa  sa  namjerom  da  članovi kluba participiraju na dobrovoljnoj bazi u stečenih znanja u lokalnoj zajednici.

Inženjerska informatika


Struktura studijskog programa

Ovaj studijski program nudi kurseve iz informatike i računarske tehnike. Od ukupno 35 predmeta u okviru studijskog programa, obavezna su 23 predmeta, 8 predmeta je izbornih i biraju iz grupe od 12 izbornih predmeta. Svi predmeti su jednosemestralni. Za svaki predmet predviđeno je opterećenja studenta od 75 do 90 časova aktivne nastave po semestru. Svaki predmet u zavisnosti od opterećenja nosi od 6 do 8 ECTS bodova.

Svrha studijskog programa 

Svrha ovog studijskog programa je da studenti steknu osnovu za sticanje veština i znanja koji su im potrebni da bi po diplomiranju zauzeli odgovarajuće pozicije u oblastima i sistemima koji su oslonjeni na računarske, informacione, komunikacione i multimedijalne tehnologije kao i za nastavak istraživanja ili studija.

U okviru predloženog studijskog programa informatika i računarstvo je osposobljavanje studenata da:

održavaju, projektuju i razvijaju računarske programe za raznovrsne namene,

projektuju, instaliraju i održavaju računarske mreže, i

projektuju, realizuju i održavaju informacione sisteme.

Ishodi studijskog programa 

sticanje teorijskih i praktičnih znanja potrebnih na tržištu radne snage u oblasti računarske tehnike,

zadovoljavanje potreba privrede, javnih preduzeća, zdravstva i obrazovanja, za stručnjacima u oblasti računarske tehnike,brži privredni napredak Regiona.

Ciljevi studijskog programa

Ciljevi studijskog programa Inženjerska informatika koncipirani su tako da se:

studentima obezbijedi kvalitetno opšte, kao i profesionalno obrazovanje iz oblasti računarske tehnike,

studenti osposobe za rad na poslovima razvoja i održavanja raznovrsnih računarskih sistema, računarskih mreža i informacionih sistema,

studentima pruži solidna osnova za dalje usavršavanje u struci.

Kompetencije diplomiranih studenata 

Studenti na studijskom programu Inženjerska informatike osposobljavaju se za poznavanje i razumijevanje struke, primjenu stečenih znanja, efikasno rješavanje konkretnih problema u praksi, razvijanje intelektualnih sposobnosti, povezivanje znanja iz svoje stručne oblasti sa znanjima iz različitih oblasti. Diplomirani studenti mogu da rade na sljedećim radnim mjestima: Inženjer računarstva; Administrator sistema; Softverski inženjer; Programer aplikacija; Sistemski programer; Inženjer za analizu sistema; Inženjer za komunikacione sisteme; Adminstrator računarske mreže; Web dizajner.