PRAVNI FAKULTET- STUDIJSKI PROGRAM OPŠTI SMJER I BEZBJEDNOST

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Uvod u pravo

Prof. dr Albina Fazlović

04.06.2024.

09.07.2024.

Utorak

13:00h

 

Osnovi ekonomije

Prof. dr Nevenka Nićin

07.06.2024.

15.07.2024.

Petak

Ponedeljak

14:00h

 

Osnovi ekonomije

Vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

 

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

11:00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

07.06.2024.

01.07.2024.

Petak

Ponedeljak

13:30h

13:00h

 

II SEMESTAR

Rimsko pravo

 Prof. dr Jovan Stojanović

13.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

16:00h

 

Pravna istorija

 Prof. dr Jovan Stojanović

13.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

16:00h

 

Sociologija

Akademik prof. dr Zoran Milošević

14.06.2024.

12.07.2024.

Petak

09:30h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

13.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

13:00h

 

Pravna etika *

Prof. dr Kemal Brkić

10.06.2024.

01.07.2024.

Ponedeljak

10:00h

 

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

14.06.2024.

12.07.2024.

Petak

09:30h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Ustavno pravo

Prof. dr Albina Fazlović

04.06.2024.

09.07.2024.

Utorak

13:00h

 

Građansko pravo

Prof. dr Brana Komljenović

08.06.2024.

27.07.2024.

Subota

09:00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

11:00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

07.06.2024.

01.07.2024.

Petak

Ponedeljak

13:30h

13:00h

 

IV SEMESTAR

Krivično pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Doc. dr Milanko Aladžić

22.06.2024.

18.07.2024.

Subota

Četvrtak

13:00h

 

Nasljedno pravo

Doc. dr Jovan Stojanović

14.06.2024.

05.07.2024.

Petak

16:00h

 

Porodično pravo

Doc. dr Jovan Stojanović

14.06.2024.

05.07.2024.

Petak

16:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Međunarodno krivično pravo *

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Doc. Dr Milanko Aladžić

22.06.2024.

18.07.2024.

Subota

Četvrtak

13:00h

 

Pravo intelektualne svojine *

Prof. dr Brana Komljenović

08.06.2024.

27.07.2024.

Subota

09:00h

 

Ljudska prava *

Prof.dr Kemal Brkić

10.06.2024.

01.07.2024.

Ponedeljak

10:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Doc. dr Milanko Aladžić

22.06.2024.

18.07.2024.

Subota

Četvrtak

13:00h

 

Javne finansije

Prof. dr Izet Banda

10.06.2024.

08.07.2024.

Ponedeljak

10:00h

 

Međunarodno javno pravo

Prof. dr Nenad Avramović

19.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

Srijeda

12:00h

 

VI SEMESTAR

Upravno pravo

Prof. dr Albina Fazlović

04.06.2024.

09.07.2024.

Utorak

13:00h

 

Obligaciono pravo

Prof. dr Brana Komljenović

08.06.2024.

27.07.2024.

Subota

09:00h

 

Ekonomska politika

Prof.dr Nevenka Nićin

07.06.2024.

15.07.2024.

Petak

Ponedeljak

14:00h

 

Kriminalistika

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Doc. dr Milanko Aladžić

22.06.2024.

18.07.2024.

Subota

Četvrtak

13:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Kriminologija *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Doc. dr Milanko Aladžić

22.06.2024.

18.07.2024.

Subota

Četvrtak

13:00h

 

Pravo osiguranja *

Prof.dr Nenad Avramović

19.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

Srijeda

12:00h

 

Komunikacijske vještine *

Prof. dr Kemal Brkić

10.06.2024.

01.07.2024.

Ponedeljak

10:00h

 

Ekonomska poltika – ispit polažu studenti Opšteg prava

Kriminalistika – ispit polažu studenti Bezbjednosti

Izborni predmeti za studente studijskog programa Bezbjednost

 

Kriminologija *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Doc. dr Milanko Aladžić

22.06.2024.

18.07.2024.

Subota

Četvrtak

13:00h

 

Ekološka bezbjednost *

Prof. dr Kemal Brkić

10.06.2024.

01.07.2024.

Ponedeljak

10:00h

 

Korporativna bezbjednost *

Prof. dr Kemal Brkić

10.06.2024.

01.07.2024.

Ponedeljak

10:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

Forenzika u krivičnom postupku – polažu samo studenti studijskog programa Opšteg smjera

Savremeni sistemi bezbjednosti – polažu samo studenti studijskog programa Bezbjednost

 

 

VII SEMESTAR

Građansko procesno pravo

Doc. Dr Danka Radivojević

12.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

11:00h

 

Poslovno pravo

Prof. dr Nenad Avramović

19.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

Srijeda

12:00h

 

Forenzika u krivičnom postupku

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Doc. Dr Milanko Aladžić

22.06.2024.

18.07.2024.

Subota

Četvrtak

13:00h

 

Forenzika u krivičnom postupku

Vježbe

Mr Merima Gigović, viši asistent

 

 

 

 

Savremeni sistemi bezbjednosti

Doc. Dr Milanko Aladžić

06.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

12:00h

 

VIII SEMESTAR

Međunarodno privatno pravo

Prof. dr Nenad Avramović

19.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

Srijeda

12:00h

 

Radno i socijalno pravo

Prof. dr Faruk Sinanović

13.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

16:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Kriminalistika *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Doc. dr Milanko Aladžić

22.06.2024.

18.07.2024.

Subota

Četvrtak

13:00h

 

Nomotehnika *

Prof. dr Brana Komljenović

08.06.2024.

27.07.2024.

Subota

09:00h

 

Pravo EU *

Prof. dr Nenad Avramović

19.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

Srijeda

12:00h

 

Izborni predmeti za studente studijskog programa Bezbjednost

Međunarodno humanitarno pravo *

Prof. dr Nenad Avramović

19.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

Srijeda

12:00h

 

Pravo EU *

Prof.dr Nenad Avramović

19.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

Srijeda

12:00h

 

Međunarodne bezbjedonosne organizacije *

Doc.dr Milanko Aladžić

06.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

12:00h