OBLAST RAZREDNE NASTAVE , RAZREDNE NASTAVE SA ENGLESKIM JEZIKOM, RAZREDNE NASTAVE SA DEFEKTOLOGIJOM I RAZREDNE NASTAVE SA LIKOVNOM KULTUROM

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

B/H/S jezici

Doc. dr Dragana Aleksić

06.06.2024.

10.07.2024.

Četvrtak

Srijeda

17:30h

 

Matematika I

Prof. dr Radoslav Galić

20.06.2024.

18.07.2024.

Četvrtak

10:00h

 

Matematika

vježbe

Mr Mirsad Trumić

 

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

11:00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

07.06.2024.

01.07.2024.

Petak

Ponedeljak

13:30h

13:00h

 

II SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

13.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

13:00h

 

Opšta pedagogija

Prof. dr Esed Karić

24.06.2024.

09.07.2024.

Ponedeljak

Utorak

12:00h

 

Vokalno-instrumentalna nastava

Dr Anđelka Kovač

15.06.2024.

01.07.2024.

Subota

Ponedeljak

15:00h

 

Osnovi defektologije

Doc. dr Edisa Šljivić

08.06.2024.

06.07.2024.

Subota

15:15h

14:45h

 

Osnovi likovne kulture

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije*

Prof. dr Nevenka Nićin

07.06.2024.

15.07.2024.

Petak

Ponedeljak

14:00h

 

Osnovi ekonomije

Vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

 

 

 

 

Opšta lingvistika*

Doc. dr Dragana Aleksić

06.06.2024.

10.07.2024.

Četvrtak

Srijeda

17:30h

 

Sociologija*

Akademik prof. dr Zoran Milošević

14.06.2024.

12.07.2024.

Petak

09:30h

 

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

13.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

13:00h

 

Kineziologija *

Prof. dr Branimir Mikić

12.06.2024.

11.07.2024.

Srijeda

Četvrtak

12:00h

 

 

Engleski jezik I – predmet slušaju samo studenti studijskog programa Razredna nastava sa engleskim jezikom za osnovne škole

Osnovi defektologije – predmet slušaju samo studenti studijskog programa Razredna nastava sa defektologijom

Sociologija – predmet je izborni samo za studente Razredne nastave sa defektologijom

Osnovi likovne kulture i Kineziologija predmet slušaju samo studenti studijskog programa Razredna nastava sa likovnom kulturom

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Opšta psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

07.06.2024.

05.07.2024.

Petak

10:00h

 

Opšta psihologija vježbe

Milka Bilić, demonstrator

 

 

 

 

Didaktika

Prof. dr Esed Karić

24.06.2024.

09.07.2024.

Ponedeljak

Utorak

12:00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

11:00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

07.06.2024.

01.07.2024.

Petak

Ponedeljak

13:30h

13:00h

 

IV SEMESTAR

Književnost

Doc. dr Dragana Aleksić

06.06.2024.

10.07.2024.

Četvrtak

Srijeda

17:30h

 

Pedagoška psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

07.06.2024.

05.07.2024.

Petak

10:00h

 

Pedagoška psihologija

Vježbe

Milka Bilić, dipl. psiholog

Demonstrator

 

 

 

 

Porodična pedagogija

Prof. dr Esed Karić

24.06.2024.

09.07.2024.

Ponedeljak

Utorak

12:00h

 

Istorija umjetnosti i arhitekture

Prof. dr Ivan Balta

07.06.2024.

05.07.2024.

Petak

10:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Higijena *

Prof. dr Mithat Tabaković

11.06.2024.

09.07.2024.

Utorak

13:00h

 

Filmska i TV kultura *

Dr Anđelka Kovač

15.06.2024.

01.07.2024.

Subota

Ponedeljak

15:00h

 

Pedagoška informatika *

Prof. dr Esed Karić

24.06.2024.

09.07.2024.

Ponedeljak

Utorak

12:00h

 

 

Engleski jezik II – predmet polažu samo studenti studijskog programa Razredna nastava sa engleskim jezikom za osnovne škole

Istorija umjetnosti i arhitekture predmete slušaju samo studenti studijskog programa Razredna nastava sa likovnom kulturom

V i VI SEMESTAR

(treća godina studijskog programa : RAZREDNA NASTAVA OPŠTI SMJER)

 

V SEMESTAR

Priroda i društvo

Prof. dr Kojo Simić

12.06.2024.

17.07.2024.

Srijeda

14:00h

12:00h

 

Književnost za djecu

Doc. dr Dragana Aleksić

06.06.2024.

10.07.2024.

Četvrtak

Srijeda

17:30h

 

Metodika nastave likovne kulture

Nemanja Smičiklas, predavač

15.06.2024.

06.07.2024.

Subota

11:00h

 

VI SEMESTAR

Razvojna psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

07.06.2024.

05.07.2024.

Petak

10:00h

 

Razvojna psihologija Vježbe

Milka Bilić, dipl. psiholog

Demonstrator

 

 

 

 

Metodika nastave sa učenicima blago ometenim u razvoju

Doc. dr Edisa Šljivić

08.06.2024.

06.07.2024.

Subota

13:45h

13:15h

 

Metodika nastave B/H/S jezika i književnosti

Doc. dr Dragana Aleksić

06.06.2024.

10.07.2024.

Četvrtak

Srijeda

17:30h

 

IZBORNI PREDMETI

Scenska umjetnost *

Dr Anđelka Kovač

15.06.2024.

01.07.2024.

Subota

Ponedeljak

15:00h

 

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju *

Prof. dr Kojo Simić

12.06.2024.

17.07.2024.

Srijeda

14:00h

12:00h

 

Školsko pravo i administracija *

Prof. Dr Kemal Brkić

10.06.2024.

01.07.2024.

Ponedeljak

10:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

(treća godina studijskog programa : RAZREDNA NASTAVA SA ENGLESKIM JEZIKOM ZA OSNOVNE ŠKOLE)

 

V SEMESTAR

Priroda i društvo

Prof. dr Kojo Simić

12.06.2024.

17.07.2024.

Srijeda

14:00h

12:00h

 

Književnost za djecu

Doc. dr Dragana Aleksić

06.06.2024.

10.07.2024.

Četvrtak

Srijeda

17:30h

 

Metodika nastave likovne kulture

Nemanja Smičiklas, predavač

15.06.2024.

06.07.2024.

Subota

11:00h

 

VI SEMESTAR

Metodika nastave engleskog jezika

Doc. dr Valentina Budinčić

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

11:00h

 

Metodika nastave sa učenicima blago ometenim u razvoju

Doc. dr Edisa Šljivić

08.06.2024.

06.07.2024.

Subota

13:45h

13:15h

 

Metodika nastave B/H/S jezika i književnosti

Doc. dr Dragana Aleksić

06.06.2024.

10.07.2024.

Četvrtak

Srijeda

17:30h

 

IZBORNI PREDMETI

Tvorba riječi u engleskom jeziku *

Doc. dr Valentina Budinčić

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

11:00h

 

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju *

Prof. dr Kojo Simić

12.06.2024.

17.07.2024.

Srijeda

14:00h

12:00h

 

Igre u nastavi engleskog jezika *

Doc. dr Valentina Budinčić

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

11:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

(treća godina studijskog programa : RAZREDNA NASTAVA SA LIKOVNOM KULTUROM)

 

V SEMESTAR

Priroda i društvo

Prof. dr Kojo Simić

12.06.2024.

17.07.2024.

Srijeda

14:00h

12:00h

 

Književnost za djecu

Doc. dr Dragana Aleksić

06.06.2024.

10.07.2024.

Četvrtak

Srijeda

17:30h

 

Metodika nastave likovne kulture

Nemanja Smičiklas, predavač

15.06.2024.

06.07.2024.

Subota

11:00h

 

VI SEMESTAR

Likovne tehnike i postupci

Nemanja Smičiklas, predavač

15.06.2024.

06.07.2024.

Subota

11:00h

 

Likovne forme

Nemanja Smičiklas, predavač

15.06.2024.

06.07.2024.

Subota

11:00h

 

Metodika nastave B/H/S jezika i književnosti

Doc. dr Dragana Aleksić

06.06.2024.

10.07.2024.

Četvrtak

Srijeda

17:30h

 

IZBORNI PREDMETI

Scenska umjetnost*

Dr Anđelka Kovač

15.06.2024.

01.07.2024.

Subota

Ponedeljak

15:00h

 

Grafike i vizuelne komunikacije*

Nemanja Smičiklas, predavač

15.06.2024.

06.07.2024.

Subota

11:00h

 

Inkluzija u obrazovanju*

Doc. dr Edisa Šljivić

08.06.2024.

06.07.2024.

Subota

16:00h

15:30h

 

 

V i VI SEMESTAR

(treća godina studijskog programa : RAZREDNA NASTAVA SA DEFEKTOLOGIJOM)

 

V SEMESTAR

Priroda i društvo

Prof. dr Kojo Simić

12.06.2024.

17.07.2024.

Srijeda

14:00h

12:00h

 

Književnost za djecu

Doc. dr Dragana Aleksić

06.06.2024.

10.07.2024.

Četvrtak

Srijeda

17:30h

 

Metodika nastave likovne kulture

Nemanja Smičiklas, predavač

15.06.2024.

06.07.2024.

Subota

11:00h

 

VI SEMESTAR

Logopedski tretman u radu sa učenicima u nastavi

Prof. dr Refik Ćatić

07.06.2024.

05.07.2024.

Petak

10:00h

 

Metodika nastave sa učenicima blago ometenim u razvoju

Doc. dr Edisa Šljivić

08.06.2024.

06.07.2024.

Subota

13:45h

13:15h

 

Metodika nastave B/H/S jezika i književnosti

Doc. dr Dragana Aleksić

06.06.2024.

10.07.2024.

Četvrtak

Srijeda

17:30h

 

IZBORNI PREDMETI

Scenska umjetnost*

Dr Anđelka Kovač

15.06.2024.

01.07.2024.

Subota

Ponedeljak

15:00h

 

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju*

Prof. dr Kojo Simić

12.06.2024.

17.07.2024.

Srijeda

14:00h

12:00h

 

Inkluzija u obrazovanju*

Doc. dr Edisa Šljivić

08.06.2024.

06.07.2024.

Subota

16:00h

15:30h

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Metodika nastave prirode i društva

Prof. dr Kojo Simić

12.06.2024.

17.07.2024.

Srijeda

14:00h

12:00h

 

Metodika nastave matematike

Prof. dr Sead Rešić

18.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

10:00h

 

Metodika nastave muzičke kulture

Dr Anđelka Kovač

15.06.2024.

01.07.2024.

Subota

Ponedeljak

15:00h

 

VIII SEMESTAR

Metodika nastave fizičke kulture

Prof. dr Izudin Tanović

12.06.2024.

12.07.2024.

Srijeda

Petak

11:00h

13:00h

 

Kineziologija

Prof. dr Branimir Mikić

12.06.2024.

11.07.2024.

Srijeda

Četvrtak

12:00h

 

Metodička praksa

Prof. dr Esed Karić

24.06.2024.

09.07.2024.

Ponedeljak

Utorak

12:00h

 

Metodički pristup u radu  s djecom s posebnim potrebama

Doc. dr Edisa Šljivić

08.06.2024.

06.07.2024.

Subota

14:30h

14:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Komunikacija i grupni rad u nastavi *

Prof. dr Kojo Simić

12.06.2024.

17.07.2024.

Srijeda

14:00h

12:00h

 

Ocjenjivanje i vrednovanje učeničkog dostignuća *

Nemanja Smičiklas, predavač

15.06.2024.

06.07.2024.

Subota

11:00h

 

Metodika dopunske i dodatne nastave *

Prof. dr Esed Karić

24.06.2024.

09.07.2024.

Ponedeljak

Utorak

12:00h

 

Metodički pristup u radu s djecom s posebnim potrebama – ispit slušaju samo studenti studijskog programa Razredna nastava sa defektologijom

Izborni predmeti za studente studijskog programa Razredna nastava sa engleskim jezikom za osnovne škole

 

Istorija engleskog jezika *

Doc. dr Valentina Budinčić

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

11:00h

 

Metodika nastave engleskog jezika u ranoj školskoj dobi *

Doc. dr Valentina Budinčić

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

11:00h

 

Metodika dopunske i dodatne nastave *

Prof. dr Esed Karić

24.06.2024.

09.07.2024.

Ponedeljak

Utorak

12:00h

 

Izborni predmeti za studente studijskog programa Razredna nastava sa defektologijom

Komunikacija i grupni rad u nastavi *

Prof. dr Kojo Simić

12.06.2024.

17.07.2024.

Srijeda

14:00h

12:00h

 

Ocjenjivanje i vrednovanje učeničkog dostignuća *

Nemanja Smičiklas, predavač

15.06.2024.

06.07.2024.

Subota

11:00h

 

Kreativne radionice *

Nemanja Smičiklas, predavač

15.06.2024.

06.07.2024.

Subota

11:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

RAZREDNA NASTAVA SA LIKOVNOM KULTUROM

 

VII SEMESTAR

Metodika nastave prirode i društva

Prof. dr Kojo Simić

12.06.2024.

17.07.2024.

Srijeda

14:00h

12:00h

 

Metodika nastave matematike

Prof. dr Sead Rešić

18.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

10:00h

 

Metodika nastave muzičke kulture

Dr Anđelka Kovač

15.06.2024.

01.07.2024.

Subota

Ponedeljak

15:00h

 

VIII SEMESTAR

Metodika nastave fizičke kulture

Prof. dr Izudin Tanović

12.06.2024.

12.07.2024.

Srijeda

Petak

11:00h

13:00h

 

Opšta estetika

Prof. dr Refik Ćatić

07.06.2024.

05.07.2024.

Petak

10:00h

 

Metodička praksa

Prof. dr Esed Karić

24.06.2024.

09.07.2024.

Ponedeljak

Utorak

12:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Komunikacija i grupni rad u nastavi *

Prof. dr Kojo Simić

12.06.2024.

17.07.2024.

Srijeda

14:00h

12:00h

 

Vajanje *

Nemanja Smičiklas, predavač

15.06.2024.

06.07.2024.

Subota

11:00h

 

Kolažne tehnike u slikarstvu *

Nemanja Smičiklas, predavač

15.06.2024.

06.07.2024.

Subota

11:00h