OBLAST RAZREDNE NASTAVE , RAZREDNE NASTAVE SA ENGLESKIM JEZIKOM I RAZREDNE NASTAVE SA DEFEKTOLOGIJOM

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

B/H/S jezici

Prof.dr Drago Tešanović

07.09.2018.

21.09.2018.

Petak

Petak

14:00h

14:00h

 

Matematika

...

04.09.2018.

18.09.2018.

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

 

Strani jezik I

Snježana Majstorović

Lektor 

05.09.2018.

25.09.2018.

Srijeda

Utorak

17:00h

17:00h

 

Engleski jezik I

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

12.09.2018.

26.09.2018.

Srijeda

Srijeda

10:00h

10:00h

 

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

05.09.2018.

26.09.2018.

Srijeda

Srijeda

11:00h

11:00h

 

Opšta pedagogija

Prof.dr Husejn Musić

 

 

 

 

Vokalno-instrumentalna nastava

Doc.dr Suzana Kusovac Sladoje

08.09.2018.

29.09.2018.

Subota

Subota

09:00h

09:00h

 

Osnovi defektologije

Prof.dr Šaćira Mešalić

14.09.2018.

28.09.2018.

Petak

Petak

10:00h

10:00h

 

Izborni predmeti

Osnovi ekonomije *

Prof.dr Nevenka Nićin

08.09.2018.

22.09.2018.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

Higijena *

Prof.dr Mithat Tabaković

04.09.2018.

18.09.2018.

Utorak

Utorak

15.00h

15.00h

 

Opšta lingvistika *

Prof.dr Drago Tešanović

07.09.2018.

21.09.2018.

Petak

Petak

14:00h

14:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

Engleski jezik I – predmet slušaju samo studenti studijskog programa Razredna nastava sa engleskim jezikom za osnovne škole

Opšta pedagogija - predmet slušaju svi studenti osim studenata sa studijskog programa Razredna nastava sa defektologijom

Osnovi defektologije – predmet slušaju samo studenti studijskog programa Razredna nastava sa defektologijom

 

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Opšta psihologija

Prof.dr Refik Ćatić

07.09.2018.

21.09.2018.

Petak

Petak

11:00h

11:00h

 

Didaktika

Prof.dr Husejn Musić

 

 

 

 

Strani jezik II

Snježana Majstorović

Lektor 

05.09.2018.

25.09.2018.

Srijeda

Utorak

17:00h

17:00h

 

Engleski jezik II

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

12.09.2018.

26.09.2018.

Srijeda

Srijeda

10:00h

10:00h

 

IV SEMESTAR

Književnost

Prof.dr Drago Tešanović

07.09.2018.

21.09.2018.

Petak

Petak

14:00h

14:00h

 

Pedagoška psihologija

Prof.dr Refik Ćatić

07.09.2018.

21.09.2018.

Petak

Petak

11:00h

11:00h

 

Porodična pedagogija

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike*

Prof. dr Halid Žigić

 

 

 

 

Filmska i TV kultura *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

05.09.2018.

26.09.2018.

Srijeda

Srijeda

11:00h

11:00h

 

Pedagoška informatika *

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

Engleski jezik II – predmet polažu samo studenti studijskog programa Razredna nastava sa engleskim jezikom za osnovne škole

V i VI SEMESTAR

(treća godina studijskog programa : RAZREDNA NASTAVA OPŠTI SMJER)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Priroda i društvo

Doc.dr Kojo Simić

10.09.2018.

24.09.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

16:30h

16:30h

 

Književnost za djecu

Prof.dr Drago Tešanović

07.09.2018.

21.09.2018.

Petak

Petak

14:00h

14:00h

 

Metodika nastave likovne kulture

Doc.dr Petrija Jovičić

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Razvojna psihologija

Prof.dr Refik Ćatić

07.09.2018.

21.09.2018.

Petak

Petak

11:00h

11:00h

 

Metodika rada sa učenicima blago ometenim u razvoju

Prof.dr Šaćira Mešalić

14.09.2018.

28.09.2018.

Petak

Petak

10:00h

10:00h

 

Kineziologija

Prof.dr Branimir Mikić

04.09.2018.

27.09.2018.

Utorak

Četvrtak

12.00h

12.00h

 

Izborni predmeti

Scenska umjetnost *

Prof.dr Drago Tešanović

07.09.2018.

21.09.2018.

Petak

Petak

14:00h

14:00h

 

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju *

Doc.dr Kojo Simić

10.09.2018.

24.09.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

16:30h

16:30h

 

Školsko pravo i administracija *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

(treća godina studijskog programa : RAZREDNA NASTAVA SA ENGLESKIM JEZIKOM ZA OSNOVNE ŠKOLE)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Priroda i društvo

Doc.dr Kojo Simić

10.09.2018.

24.09.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

16:30h

16:30h

 

Književnost za djecu

Prof.dr Drago Tešanović

07.09.2018.

21.09.2018.

Petak

Petak

14:00h

14:00h

 

Metodika nastave likovne kulture

Doc.dr Petrija Jovičić

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Metodika nastave engleskog jezika

Doc. dr J.Š.

08.09.2018.

22.09.2018.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

Metodika rada sa učenicima blago ometenim u razvoju

Prof.dr Šaćira Mešalić

14.09.2018.

28.09.2018.

Petak

Petak

10:00h

10:00h

 

Kineziologija

Prof.dr Branimir Mikić

04.09.2018.

27.09.2018.

Utorak

Četvrtak

12.00h

12.00h

 

Izborni predmeti

Tvorba riječi u engleskom jeziku *

Doc. dr J.Š.

08.09.2018.

22.09.2018.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju *

Doc.dr Kojo Simić

10.09.2018.

24.09.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

16:30h

16:30h

 

Igre u nastavi engleskog jezika *

Doc. dr J.Š.

08.09.2018.

22.09.2018.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

(treća godina studijskog programa : RAZREDNA NASTAVA SA DEFEKTOLOGIJOM)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Priroda i društvo

Doc.dr Kojo Simić

10.09.2018.

24.09.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

16:30h

16:30h

 

Književnost za djecu

Prof.dr Drago Tešanović

07.09.2018.

21.09.2018.

Petak

Petak

14:00h

14:00h

 

Metodika nastave likovne kulture

Doc.dr Petrija Jovičić

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Logopedski tretman u radu sa učenicima

Prof.dr Refik Ćatić

07.09.2018.

21.09.2018.

Petak

Petak

11:00h

11:00h

 

Metodika rada sa učenicima blago ometenim u razvoju

Prof.dr Šaćira Mešalić

14.09.2018.

28.09.2018.

Petak

Petak

10:00h

10:00h

 

Kineziologija

Prof.dr Branimir Mikić

04.09.2018.

27.09.2018.

Utorak

Četvrtak

12.00h

12.00h

 

Izborni predmeti

Scenska umjetnost *

Prof.dr Drago Tešanović

07.09.2018.

21.09.2018.

Petak

Petak

14:00h

14:00h

 

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju *

Doc.dr Kojo Simić

10.09.2018.

24.09.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

16:30h

16:30h

 

Inkluzija u obrazovanju *

Prof.dr Šaćira Mešalić

14.09.2018.

28.09.2018.

Petak

Petak

10:00h

10:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Metodika nastave prirode i društva

Doc.dr Kojo Simić

10.09.2018.

24.09.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

16:30h

16:30h

 

Metodika nastave matematike

...

05.09.2018.

19.09.2018.

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

 

Metodika nastave muzičke kulture

Doc.dr Suzana Kusovac Sladoje

08.09.2018.

29.09.2018.

Subota

Subota

09:00h

09:00h

 

VIII SEMESTAR

Metodika nastave fizičke kulture

Prof.dr Izudin Tanović

03.09.2018.

27.09.2018.

Ponedeljak

Četvrtak

13:00h

13:00h

 

Metodika nastave B/H/S jezika i književnosti

Prof.dr Drago Tešanović

07.09.2018.

21.09.2018.

Petak

Petak

14:00h

14:00h

 

Metodička praksa

Prof.dr Drago Tešanović

07.09.2018.

21.09.2018.

Petak

Petak

14:00h

14:00h

 

Metodički pristup u radu s djecom s posebnim potrebama

Prof.dr Šaćira Mešalić

14.09.2018.

28.09.2018.

Petak

Petak

10:00h

10:00h

 

Izborni predmeti

Komunikacija i grupni rad u nastavi *

Prof.dr Husejn Musić

 

 

 

 

Ocjenjivanje i vrednovanje učeničkog dostignuća *

Doc.dr Petrija Jovičić

 

 

 

 

Metodika dopunske i dodatne nastave *

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

Metodički pristup u radu s djecom s posebnim potrebama – ispit slušaju samo studenti studijskog programa Razredna nastava sa defektologijom

Izborni predmeti za studente studijskog programa Razredna nastava sa engleskim jezikom za osnovne škole

Istorija engleskog jezika *

Doc. dr J.Š.

08.09.2018.

22.09.2018.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

Metodika engleskog jezika u ranoj školskoj dobi *

Doc. dr J.Š.

08.09.2018.

22.09.2018.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

Metodika dopunske i dodatne nastave *

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

 

Izborni predmeti za studente studijskog programa Razredna nastava sa defektologijom

Komunikacija i grupni rad u nastavi *

Prof.dr Husejn Musić

 

 

 

 

Ocjenjivanje i vrednovanje učeničkog dostignuća *

Doc.dr Petrija Jovičić

 

 

 

 

Kreativne radionice *

Doc.dr Petrija Jovičić