EKONOMSKI FAKULTET

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

*Izborni predmeti

 

I i II SEMESTAR

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

                                                                                                                            I SEMESTAR

Osnovi ekonomije

Prof.dr Nevenka Nićin

07.06.2024.

15.07.2024.

Petak

Ponedeljak

14:00h

 

Osnovi ekonomije

Vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

 

 

 

 

Matematika I

Prof. dr Radoslav Galić

20.06.2024.

18.07.2024.

Četvrtak

10:00h

 

Matematika vježbe

Mr Mirsad Trumić

 

 

 

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

11:00h

 

Strani jezik I-Njemački jezik I

Mirza Karamehić, lektor

07.06.2024.

01.07.2024.

Petak

Ponedeljak

13:30h

13:00h

 

II SEMESTAR

Makroekonomija

Prof.dr Nevenka Nićin

07.06.2024.

15.07.2024.

Petak

Ponedeljak

14:00h

 

Makroekonomija vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

 

 

 

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

14.06.2024.

Petak

09:30h

 

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

13.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

13:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Doc. dr Dario Galić

13.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

10:00h

 

Preduzetništvo*

Prof.dr Hariz Agić

08.06.2024.

06.07.2024.

Subota

13:00h

 

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

08.06.2024.

06.07.2024.

Subota

13:00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

07.06.2024.

15.07.2024.

Petak

Ponedeljak

14:00h

 

Računovodstvo

Vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

 

 

 

 

Međunarodna ekonomija

Prof. dr Izet Banda

10.06.2024.

08.07.2024.

Ponedeljak

10:00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

11:00h

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić,

lektor

07.06.2024.

01.07.2024.

Petak

Ponedeljak

13:30h

13:00h

 

IV SEMESTAR

Ekonomika preduzeća

Prof. dr Darko Pašalić

15.06.2024.

06.07.2024.

Subota

11:30h

 

Marketing

Doc.dr Boro Ninić

04.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

15:30h

 

Finansijsko izvještavanje

Prof. dr Anka Bulatović

06.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

10:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Projektni menadžment *

Prof. dr Izet Banda

10.06.2024.

08.07.2024.

Ponedeljak

10:00h

 

Organizacija preduzeća *

Prof. dr Ferhat Ćejvanović

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

17:00h

 

Menadžment ljudskih resursa *

Prof.dr Hariz Agić

08.06.2024.

06.07.2024.

Subota

13:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

III godina Ekonomskog fakulteta – Opšti smjer

 

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

06.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

13:00h

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

07.06.2024.

15.07.2024.

Petak

Ponedeljak

14:00h

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

19.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

Srijeda

12:00h

 

VI SEMESTAR

Monetarna ekonomija

Doc.dr Lidija Vučićević

27.06.2024.

18.07.2024.

Četvrtak

10:00h

 

Finansijska tržišta

Doc.dr Boro Ninić

04.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

15:30h

 

Ponašanje potrošača

Doc.dr Lidija Vučićević

27.06.2024.

18.07.2024.

Četvrtak

10:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

Doc. dr Lidija Vučićević

27.06.2024.

18.07.2024.

Četvrtak

10:00h

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

15.06.2024.

Subota

09:00h

 

Pravo osiguranja*

Prof.dr Nenad Avramović

19.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

Srijeda

12:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

III godina Ekonomskog fakulteta – Računovodstvo i revizija

 

 

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

06.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

13:00h

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

07.06.2024.

15.07.2024.

Petak

Ponedeljak

14:00h

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

19.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

Srijeda

12:00h

 

VI SEMESTAR

Revizija

Prof. dr Anka Bulatović

06.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

10:00h

 

Finansijska tržišta

Doc.dr Boro Ninić

04.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

15:30h

 

Finansijsko računovodstvo

Prof. dr Edin Ajanović

28.06.2024.

12.07.2024.

Petak

11:00h

 

Finansijsko računovodstvo

Vježbe

Mr Marijana Džombić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

Doc. dr Lidija Vučićević

27.06.2024.

18.07.2024.

Četvrtak

10:00h

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

15.06.2024.

Subota

09:00h

 

Pravo osiguranja*

Prof.dr Nenad Avramović

19.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

Srijeda

12:00h

 

V i VI SEMESTAR

III godina Ekonomskog fakulteta – Menadžment i preduzetništvo

 

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

06.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

13:00h

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

07.06.2024.

15.07.2024.

Petak

Ponedeljak

14:00h

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

19.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

Srijeda

12:00h

 

 

VI SEMESTAR

Međunarodno poslovno finansiranje

Prof. dr Izet Banda

10.06.2024.

08.07.2024.

Ponedeljak

10:00h

 

Menadžment u trgovini

Prof. dr Anka Bulatović

06.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

10:00h

 

Finansijska tržišta

Doc.dr Boro Ninić

04.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

15:30h

 

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

Doc. dr Lidija Vučićević

27.06.2024.

18.07.2024.

Četvrtak

10:00h

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

15.06.2024.

Subota

09:00h

 

Pravo osiguranja*

Prof.dr Nenad Avramović

19.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

Srijeda

12:00h

 

 

 

V i VI SEMESTAR

III godina Ekonomskog fakulteta – Turizam i ekologija

 

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

06.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

13:00h

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

07.06.2024.

15.07.2024.

Petak

Ponedeljak

14:00h

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

19.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

Srijeda

12:00h

 

 

VI SEMESTAR

Kulturni turizam

Prof. dr Tešo Ristić

15.06.2024.

13.07.2024.

Subota

10:30h

11:00h

 

Industrijska ekologija

Prof. dr Branislava Narančić Joveljić

04.06.2024.

09.07.2024.

Utorak

16:00h

 

Turistička politika i razvoj

Prof. dr Branislava Narančić Joveljić

05.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

16:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta

Doc. dr Lidija Vučićević

27.06.2024.

18.07.2024.

Četvrtak

10:00h

 

Marketing logistike

Doc. Dr Stevo Stević

15.06.2024.

Subota

09:00h

 

Pravo osiguranja

Prof. dr Nenad Avramović

19.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

Srijeda

12:00h

 

 

 

V i VI SEMESTAR

IV godina Ekonomskog fakulteta – Menadžment javne uprave

 

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

06.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

13:00h

 

Poslovne finansije

Prof. dr Nevenka Nićin

07.06.2024.

15.07.2024.

Petak

Ponedeljak

14:00h

 

Poslovno pravo

Prof. dr Nenad Avramović

19.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

Srijeda

12:00h

 

VI SEMESTAR

Monetarna ekonomija

Doc. dr Lidija Vučićević

27.06.2024.

18.07.2024.

Četvrtak

10:00h

 

Ponašanje potrošača

 

Doc. dr Lidija Vučićević

27.06.2024.

18.07.2024.

Četvrtak

10:00h

 

Revizija


Prof. dr Anka Bulatović

 

06.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

10:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta

Doc. dr Lidija Vučićević

27.06.2024.

18.07.2024.

Četvrtak

10:00h

 

Marketing logistike

Doc. Dr Stevo Stević

15.06.2024.

Subota

09:00h

 

Pravo osiguranja

Prof. dr Nenad Avramović

19.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

Srijeda

12:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

IV godina Ekonomskog fakulteta – Opšti smjer

 

 

VII SEMESTAR

Specijalni bilansi

Prof.dr Nevenka Nićin

07.06.2024.

15.07.2024.

Petak

Ponedeljak

14:00h

 

Javne finansije

Prof. dr Izet Banda

10.06.2024.

08.07.2024.

Ponedeljak

10:00h

 

Strategijski menadžment

Prof. dr Darko Pašalić

15.06.2024.

06.07.2024.

Subota

10:00h

 

VIII SEMESTAR

 

Upravljačko računovodstvo

Prof. dr Nevenka Nićin

07.06.2024.

15.07.2024.

Petak

Ponedeljak

14:00h

 

Upravljačko računovodstvo - vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

 

 

 

 

Spoljnotrgovinsko poslovanje

Doc. dr Stevo Stević

15.06.2024.

Subota

09:00h

 

 

IZBORNI PREDMETI

Poreski sistem*

Prof. dr Izet Banda

10.06.2024.

08.07.2024.

Ponedeljak

10:00h

 

Revizija*

Prof. dr Anka Bulatović

06.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

10:00h

 

Međunarodno poslovno finansiranje*

Prof. dr Izet Banda

10.06.2024.

08.07.2024.

Ponedeljak

10:00h

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

IV godina Ekonomskog fakulteta – Računovodstvo  i revizija

 

VII SEMESTAR

Specijalni bilansi

Prof.dr Nevenka Nićin

07.06.2024.

15.07.2024.

Petak

Ponedeljak

14:00h

 

Javne finansije

Prof. dr Izet Banda

10.06.2024.

08.07.2024.

Ponedeljak

10:00h

 

Računovodstveni informacioni sistemi

Prof. dr Anka Bulatović

06.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

13:00h

 

VIII SEMESTAR

Upravljačko računovodstvo

Prof. dr Nevenka Nićin

07.06.2024.

15.07.2024.

Petak

Ponedeljak

14:00h

 

Upravljačko računovodstvo - vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

 

 

 

 

Komparativno računovodstvo

Prof. dr Nevenka Nićin

07.06.2024.

15.07.2024.

Petak

Ponedeljak

14:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Poreski sistem*

Prof. dr Izet Banda

10.06.2024.

08.07.2024.

Ponedeljak

10:00h

 

Interni obračun*

Doc. dr Boro Ninić

04.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

15:30h

 

Međunarodno poslovno finansiranje*

Prof. dr Izet Banda

10.06.2024.

08.07.2024.

Ponedeljak

10:00h

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

IV godina Ekonomskog fakulteta – Menadžment i preduzetništvo

 

VII SEMESTAR

Javne finansije

Prof. dr Izet Banda

10.06.2024.

08.07.2024.

Ponedeljak

10:00h

 

Strategijski menadžment

Prof. dr Darko Pašalić

15.06.2024.

06.07.2024.

Subota

10:00h

 

Korporativno upravljanje

Prof. dr Hariz Agić

08.06.2024.

06.07.2024.

Subota

13:00h

 

VIII SEMESTAR

Upravljačko računovodstvo

Prof. dr Nevenka Nićin

07.06.2024.

15.07.2024.

Petak

Ponedeljak

14:00h

 

Upravljačko računovodstvo - vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

 

 

 

 

Monetarna ekonomija

Doc.dr Lidija Vučićević

27.06.2024.

18.07.2024.

Četvrtak

10:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Poreski sistem *

Prof. dr Izet Banda

10.06.2024.

08.07.2024.

Ponedeljak

10:00h

 

Elektronsko poslovanje *

Prof. dr Zvezdan Stojanović

22.06.2024.

13.07.2024.

Subota

10:00h

 

Ekonomika turizma *

Doc. dr Boro Ninić

04.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

15:30h

 

VII i VIII SEMESTAR

IV godina Ekonomskog fakulteta – Menadžment informacionih sistema

 

VII SEMESTAR

Operativni sistemi

Prof. dr Goran Popović

08.06.2024.

06.07.2024.

Subota

Subota

10:00h

14:00h

 

Internet tehnologije

Prof. dr Zvezdan Stojanović

22.06.2024.

13.07.2024.

Subota

10:00h

 

Upravljački informacioni sistemi

Prof. dr Velimir Dedić

12.06.2024.

11.07.2024.

Srijeda

Četvrtak

12:00h

12:00h

 

VIII SEMESTAR

Informacione tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

22.06.2024.

13.07.2024.

Subota

10:00h

 

Elektronsko poslovanje

Prof.dr Zvezdan Stojanović

22.06.2024.

13.07.2024.

Subota

10:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Zaštita podataka i računarskih sistema *

Prof.dr Velimir Dedić

12.06.2024.

11.07.2024.

Srijeda

Četvrtak

12:00h

12:00h

 

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Aplikativni softver *

Prof. dr Halid Žigić

13.06.2024.

11.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

15:00h

 

 

 

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

IV godina Ekonomskog fakulteta – Turizam i ekologija

 

VII SEMESTAR

Ekonomika turizma

Doc. dr Boro Ninić

04.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

15:30h

 

Ekonomski aspekti životne sredine

Prof. dr Branislava Narančić Joveljić

04.06.2024.

09.07.2024.

Utorak

16:00h

 

Upravljanje ekološkim rizikom

Prof. dr Branislava Narančić Joveljić

05.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

16:00h

 

VIII SEMESTAR

Turistička geografija

Prof. dr Tešo Ristić

15.06.2024.

13.07.2024.

Subota

10:30h

11:00h

 

Menadžment turističke destinacije

Prof. dr Ferhat Ćejvanović

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

17:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Ekološki menadžment*

Doc. dr Miro Maksimović

14.06.2024.

19.07.2024.

Petak

11:00h

 

Marketing u turizmu *

Doc. dr Boro Ninić

04.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

15:30h

 

Globalni turizam*

Prof. dr Tešo Ristić

15.06.2024.

13.07.2024.

Subota

10:30h

11:00h

 

 

Menadžment javne uprave

VII SEMESTAR

Poreski sistem

Prof. dr Izet Banda

10.06.2024.

08.07.2024.

Ponedeljak

10:00h

 

Javne finansije

Prof. dr Izet Banda

10.06.2024.

08.07.2024.

Ponedeljak

10:00h

 

Uvod u pravo

Prof. dr Albina Fazlović

04.06.2024.

09.07.2024.

Utorak

13:00h

 

VIII SEMESTAR

Međunarodno poslovno finansiranje

Prof. dr Izet Banda

10.06.2024.

08.07.2024.

Ponedeljak

10:00h

 

Upravno pravo

Prof. dr Albina Fazlović

04.06.2024.

09.07.2024.

Utorak

13:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Strategijski menadžment

Prof. dr Darko Pašalić

15.06.2024.

06.07.2024.

Subota

10:00h

 

Ustavno pravo

Prof. dr Albina Fazlović

04.06.2024.

09.07.2024.

Utorak

13:00h

 

Spoljnotrgovinsko poslovanje

Prof. dr Stevo Stević

15.06.2024.

Subota

09:00h